English & other languages: click here!

2 Timotheüs 3 - Gods Woord het houvast in zware tijden

De apostel voorzegt Timótheüs hoe de laatste dagen zullen zijn, vs.1-9. II. Hij geeft hem in verband daarmee, vanuit zijn gevangenis, verscheidene voorschriften vs.10-17, vooral zijn eigen voorbeeld en de kennis van de Heilige Schrift. De eerste decennia na Christus kenmerkte zich door hevige geloofsvervolging. Naarmate de terugkomst van Yeshua dichterbij komt zal ook de vervolging sterk toenemen. Paulus noemt het 'zware tijden' en waarschuwt hoe slecht en leugenachtig de mensen zullen zijn. Hoe belangrijk is het dan dat een gelovige Gods Woord kent, het in zijn hart bewaart en daaruit leeft. Zo zal hij het volmaakte beeld van Yeshua weerspiegelen en stand kunnen houden. 

2 Timotheüs 3:1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.

dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken....... de Bijbel zegt dat 'de laatste dagen' met Pinksteren zijn ingegaan (Hand. 2:17; 1 Korinthe 10:11). Er waren in die tijd zware vervolgingen. Paulus zat niet voor niets voor de tweede maal in de gevangenis. Uit Hebreeën 13:23 kunnen we opmaken dat ook Timotheüs gevangen heeft gezeten. Vrijwel alle apostelen zijn gedood om hun geloof. Ook zijn veel mensen Israël ontvlucht door vervolging van wettische volksgenoten. Maar ook in onze tijd vindt er op sommige plaatsen hevige geloofsvervolging plaats, waarbij mensen worden gedood, gemarteld. Maar ook hele subtiele vervolging: uitsluiting, haat en vijandschap in families en gezinnen. We weten dat de 'grote verdrukking' steeds meer vorm gaat krijgen. Over de hele wereld staan detentiekampen klaar om mensen op te sluiten die politiek of religieus 'onaangepast' zijn.  

2 Timotheüs 3:2-5 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3. zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, 4. verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf........ dit is iets wat we overal om ons heen zien en wat we misschien ook wel eens in onszelf ontdekken. Het 'ik' staat centraal, waarbij de belangstelling en liefde in veel gevallen voor de naaste veronachtzaamd wordt. Het gebod van God zegt dat we de naaste moeten liefhebben als onszelf, maar God boven alles. Als we zo sterk op onszelf gericht zijn is er weinig ruimte voor de naaste en God wordt dan gauw vergeten. We worden door reclame, maar ook door hulpverleners voorgelicht dat eigenliefde de basis is voor een gezonde menselijke persoonlijkheid. In feite komt het er op neer dat iemand die alleen van zichzelf houdt, waarbij alles om hem of haar zelf moet draaien, ongelukkig en eenzaam wordt.  

We hoeven niet aangemoedigd te worden om van onszelf te houden; onze zondige natuur heeft die eigenliefde in zich. We moeten ook niet leren onszelf te haten. We zouden Yeshua als voorbeeld moeten nemen die ons leerde: 'Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden' (Johannes 15 vers 13).  Yeshua heeft Zijn leven voor ons ingezet. Hij vraagt ons ook om ons leven aan Hem te geven.  

Efeze 6:12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Al die zondige, vreselijke menselijke eigenschappen vermeld  in de verzen 2 tot 5, zijn het gevolg van een overdreven eigenliefde. Maar tegelijkertijd is het een gevolg van demonische machten die bezit nemen van een mens die niet op God is gericht. De afgrond (Abyssos) is een verblijfplaats waar gevallen engelen (demonen) opgesloten zitten (Lukas 8:31).  Het is ook de plaats waar satan gebonden gehouden wordt tijdens het Duizendjarig Rijk (Openbaring 20:1-3). 

In Openbaring 9 lezen we dat er in de eindtijd een engel is met een sleutel die de abyssos (Op. 9:1) opent en dan komen er allemaal 'sprinkhanen' uit.  Uit de latere beschrijving blijkt (Openbaring 9:7-11) dat hier geen 'gewone' sprinkhanen bedoeld worden. In die tijd leven wij.  Daarom ontstaat ook al die onrust, oorlogsdreiging, chaos, genderverwarring, de opgedrongen LHBTI acceptatie, de klimaatgekte enz. 

Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend.......  de wereld zonder God, inclusief de naamchristenen, worden meer en meer geleid door demonen. We zien in deze dagen de krachteloosheid van kerken, van alles wat zich 'christelijk' noemt. Voor de buitenwereld lijkt hun religiositeit nog aanvaardbaar godsdienstig. Maar die zogenaamde godsdienst bestaat veelal uit mooi klinkende filosofische en esoterische vleierijen en waar Gods Woord nog wordt aangehaald, is het dikwijls uit de context gehaald en aangepast aan eigen zienswijze. Men verloochent zelfs de kracht die er in Gods Woord ligt. Paulus waarschuwt Timotheüs en ons:  "Keer u ook van hen af". Johannes bedoelde hetzelfde toen hij in Openbaring 18:4 vanuit de hemel hoorde zeggen: "Ga uit die stad weg, mijn volk. Anders wordt u medeplichtig aan haar zonden en zullen u dezelfde rampen treffen als haar." (Het Boek)

2 Timotheüs 3:6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7. die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen...... degenen die de huizen 'binnensluipen' zijn degenen die een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht ervan verloochenen. Het zijn dus de dwaalleraars die bij vrouwen komen, waarvan de man niet thuis was. Waarschijnlijk is dat de reden dat er over 'binnensluipen' wordt gesproken. Ze zullen ongetwijfeld ook bij alleenstaande vrouwen komen, hoewel het woord voor 'huizen' gebruikt, ook 'gezinnen' kan betekenen. Maar dit gebeurt in de privésfeer, waarop Timotheüs geen vat heeft. 
die vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen....... Paulus gebruikt een vernederend verkleinwoord 'gunaikaria' wat vertaald is met 'vrouwtjes'. Die vrouwen zijn met zonden beladen. Dan waren het blijkbaar geen bekeerde gemeenteleden. Deze manier van dwaalleer prediken stond natuurlijk wel de uitbreiding van het evangelie in de weg.  

door allerlei begeerten gedreven worden...... die valse predikers zoeken juist zulke vrouwen uit omdat ze aanvoelen dat ze uiterst vatbaar zijn voor hun bedrog. Bij begeerte gaat het meestal om het eigen 'ik' (liefhebbers van zichzelf  en van zingenot vers 1). 

die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen........ De geest van de laatste dagen heeft een zekere intelligentie; maar het is de wijsheid van de wereld die dwaasheid is bij God. Maar hen die in dienst van de antichrist staan weten heel goed hoe ze hun inzichten moeten presenteren en hoe ze hun slachtoffers van Gods waarheid kunnen wegleiden.   

2 Timotheüs 3:8-9 Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. 9. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.

Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes in gingen........ Jannes en Jambres waren twee tovenaars aan het Egyptische hof. Hun namen worden niet in het boek Exodus genoemd, maar wel in andere geschriften. En Paulus was daarvan op de hoogte. Deze mannen probeerden de wonderdaden van God te imiteren, om de farao, het beeld van de antichrist, te hulp te komen in het verzet tegen God en Zijn dienaar Mozes.  Exodus 7:8-13

In opdracht van YHWH moest Aäron in het bijzijn van Mozes zijn staf voor de farao neerwerpen. Toen Aäron dat deed veranderde die staf in een slang. De farao riep zijn tovenaars o.a. Jannes en Jambres en hun beide staven veranderden ook in slangen. Maar de slang van Aäron at de andere slangen op. En zo waren er nog meer tekenen. Hun occulte bezweringen bleken ondergeschikt aan Gods macht.

zo gaan ook zij tegen de waarheid in......... eenzelfde tegenstand van de dwaalleraren ervaren Paulus en Timotheüs in de verspreiding van de Waarheid van het evangelie. Ook wij kunnen erop rekenen dat Gods Waarheid in de eindtijd wordt tegengewerkt.

Het zijn mensen met een verdorven gezindheid .......Er zullen wonderen tot stand worden gebracht door de macht van de duisternis en de mensheid zal niet aan de echtheid ervan twijfelen (Openbaring 13:13-15 en 2 Tessalonicenzen 2:9 ). Als deze dingen gebeuren moeten we ons goed realiseren dat wonderen een demonische manifestatie kunnen zijn, in plaats van dat zij van God komen. Satan doet zich voor als een engel van het licht (2 Korinthe 11:14-15). Ze zijn wat het geloof betreft, verwerpelijk.

Maar zij zullen het niet veel verder brengen.......want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden..... in 1 Timotheüs 5:24 ging het over mensen wiens zonden zo overduidelijk zijn, dat ze aan hun veroordeling vooraf gaan. 

2 Timotheüs 3:10-12 Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, 11. in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystre. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan, en uit die alle heeft de Heere mij verlost. 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel....... Paulus stelt zichzelf aan Timotheüs ten voorbeeld. Dat deed hij ook al in 1 Timotheüs 1:13. Dat dit zo kan tussen een oudere en een jongere is iets wat we in onze tijd niet zo vaak zien.  De jonge generatie wil zich niet zo graag laten gezeggen. Dat navolgen omvatte alles in het leven, ook de levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. Het onderwijs stond bij hem voorop. Daartegenover kun je ook stellen dat een oudere dat - normaal gesproken - niet moet opdringen. Het getuigt wel van groot vertrouwen in het geloof, werkzaam tussen hen beiden.   

in mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Ikonium en in Lystra....... Paulus zinspeelt op wat in Handelingen 30:50 (Antiochië), Handelingen 14:5 (Ikonium) en Handelingen 14:19 (Lystra) was voorgevallen. Timotheüs was afkomstig uit Lystra en had daar indertijd  onder de prediking van Paulus Yeshua aangenomen. 

Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan....... Paulus heeft geleden, zowel lichamelijk als geestelijk, maar dat heeft Timotheüs niet verhinderd om hem na te volgen.

uit die alle heeft de Heere mij verlost........ Paulus en Timotheüs weten dat YHWH de rechtvaardige die veel ellende heeft, uitredding biedt (Psalm 34:20). 

allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden....... op verschillende plaatsen in de wereld zijn mensen die om hun geloof zwaar lichamelijk vervolgd worden  en zelfs gedood worden. 

Vervolging kan ook heel onopvallend en subtiel zijn. Je wordt afgewezen door je man of vrouw, familie of vrienden. Je doet niet mee aan wereldse activiteiten en dat wordt je kwalijk genomen. Het kan je je baan kosten als je op je werk of in een overheidsbaan niet wilt meewerken aan een project waarvan je weet dat mensen daardoor in een moeilijke positie komen. Je kunt een medische behandeling mislopen omdat je de covid-prik weigert. Mensen die onrecht ontmaskeren wordt de mond gesnoerd en komen, ook in ons land, in de gevangenis. Yeshua zei het ook al: "Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen" (Johannes 15:20). Dat tweede deel van die uitspraak van Yeshua is een positief punt. Want dat gebeurt ook. Je herkent je medegelovigen!

2 Timotheüs 3:13-15 Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid. 14. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, 15. en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan....... slechte mensen spreken openlijk slecht over God, over Yeshua, over de Bijbel. Het is duidelijk waar ze staan. Maar je hebt ook anderen, die met je mee praten en waarvan je wel een goede indruk krijgt. Maar in werkelijkheid strooien ze ongemerkt verkeerd zaad in de akker van het geloof; dat zijn bedriegers! Beide soort leugenaars zullen zich steeds meer in die verkeerde richting ontwikkelen, want ze hebben een verkeerde geest in zich die hen misleidt....... zij misleiden en worden misleid. 

Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent....... Paulus roept Timotheüs op om vast te houden aan wat hij van hem geleerd heeft, maar ook van zijn moeder en oma (2 Tim. 1:5) van wie hij de eerste beginselen heeft geleerd. Verder Silas een medewerker van Paulus en ook de andere apostelen en oudsten die hij ontmoet heeft in Jeruzalem (Handelingen 21 vanaf vers 15).  

en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid.......   Timotheüs is opgevoed door zijn gelovige moeder Loïs en grootmoeder Eunice. Zij hebben hem als kind al met 'de heilige Schriften' opgevoed. Met "de Schriften" bedoelde men het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was er natuurlijk nog niet. Van deze Schriften wordt  gezegd dat deze de mens wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Jezus Christus. Bij de komst van Paulus in zijn geboortestad Lystra nam Timotheüs Yeshua aan als zijn Verlosser. Deze kennis van de Schriften kan Timotheüs later goed gebruiken in de verkondiging van het Woord. 

2 Timotheüs 3:16-17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Heel de Schrift is door God ingegeven...... de Bijbel is Gods brief aan ons waarin we Hem kunnen leren kennen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven. Dat begon al met de Tora, de basis van de Bijbel. In gedeelten aan Mozes bekend gemaakt.

Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten. Hij was daar namelijk veertig dagen en veertig nachten bij de HEERE. Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. Exodus 34:27-28

We zien hier opnieuw Gods opdracht om alles wat Hij sprak op te schrijven. Er is geen sprake van mondelinge overleveringen die dan bovendien nog gezag zouden hebben. Integendeel, Yeshua veroordeelt de overleveringen (Markus 7:7-9) en beroept zich op wat Mozes heeft geschreven (Lukas 24:27 en 44).  In vers 28 lezen we dat de stenen tafelen door God Zelf met de vinger zijn beschreven. Dat wordt bevestigd in Exodus 31:18 en Exodus 32:15-16  en in Deut. 9:10

Mozes zelf heeft alles opgeschreven volgens Gods Woord. God zelf sprak deze woorden tot Hem en Mozes schreef alles op.  Gods Woord is onze enige Bron en dat wordt door de Heilige Geest verlicht in ons hart:

Exodus 24: 4 Vervolgens schreef Mozes AL DE WOORDEN van de HEERE op. Hij stond 's morgens vroeg op en bouwde onder aan de berg een altaar en richtte twaalf gedenkstenen op voor de twaalf stammen van Israël.

Numeri 33:2 Mozes schreef hun vertrekpunten op, van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de HEERE. Dit nu zijn hun rustplaatsen, ingedeeld naar hun vertrekpunten.

Exodus 34: 27 Verder zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf deze woorden voor uzelf op, want op grond van deze woorden heb Ik een verbond met u en met Israël gesloten.

Deuteronomium 31: 9 En Mozes schreef deze wet op en gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark van het verbond van de HEERE droegen, en aan alle oudsten van Israël

Deuteronomium 31: 22 Mozes schreef op die dag dit lied en hij leerde het de Israëlieten.

Deuteronomium 31:24 En het gebeurde, toen Mozes gereed was met het schrijven van de woorden van deze wet in een boek totdat zij voltooid waren...

Johannes 5:46 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Yeshua sprak meermalen over de geschriften van Mozes

Door God aangestelde profeten en woordvoerders ontvingen, geïnspireerd door de Heilige Geest, de profetieën en geschriften. Deze moesten in overeenstemming zijn met de door God gegeven Tora. En dat geldt ook voor het Nieuwe Testament.

om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,..... het Woord is gegeven om God erdoor te kennen en lief te hebben en om ermee aan het werk te gaan. Om het Woord te gehoorzamen tot ons heil. Als we serieus in geloof de Bijbel gaan lezen, ondervind je dat je er steeds meer van gaat begrijpen. Dat alles heel wonderlijk en betrouwbaar in elkaar steekt. Het is wel een andere manier van denken dat ons geleerd wordt. Maar de Bijbel zegt ook dat ons denken vernieuwd moet worden (Rom. 12:3). Ons oordeel gaat rechtvaardig worden en ons spreken en denken heeft een vaste grond, want niet ik leef  meer, maar Christus in mij (Galaten 2:20).  Zo zal de mens die God toebehoort, volmaakt zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust!

Ida