English & other languages: click here!

Efeze 5 ontmasker vruchteloze praktijken

Ik las in een dagboekje de volgende tekst en die tekst werd vervolgens zo gebruikt om het  voor wijsheid door te laten gaan:

1 Johannes 5:18

Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt, maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem.

Hoeveel mensen kennen God alleen maar via allerlei geboden en verboden? Voor hoeveel mensen is de godsdienst niets meer dan een last en een vreselijke beperking van het leven?! Er zijn nog maar heel weinig Christenen die de Bijbel bestuderen. Als ze het al doen, is het vaak alleen om daaruit allerlei leefregels te halen. Daar is de Bijbel niet voor, maar om God meer te leren kennen! Paulus vertelt in dit gedeelte iets over het eten van offervlees. Er was in die tijd geen vlees te koop of het kwam van de offerdienst uit de heidense tempels.

Veel Christenen hadden daar problemen mee: zouden ze nu niet besmet worden met allerlei invloeden van het heidendom?

Ook nu nog zijn veel gelovigen bang voor de invloed van oosterse beeldjes en dergelijke. Ze vrezen dat daar duistere machten van uit gaan. Nu dat is nog waar ook, tenminste, voor degenen die zwak zijn in het geloof en nog door de macht der duisternis te beïnvloeden zijn.

Er zijn Christenen die veel studie hebben gemaakt over de machten van de duisternis. Wanneer je zulke mensen hoort spreken, word je bang dat er misschien nog iets in je huis met duistere machten besmet is. Dan loop je je boekenkast na en je gaat snuffelen in je hele huis, diep onder de indruk van de macht van satan en daardoor zo weinig belevend van de overwinningskracht van Jezus. Maar het is Gods bedoeling niet dat we zoveel kennis vergaren over de macht der duisternis. Zoiets kan alleen de heer van de duisternis zelf voor ogen hebben!

Maar wie onze Here Jezus Christus heeft liefgekregen, is veilig, want hij wordt door God gekend en door Hem bewaard en de boze heeft geen vat op Hem (1Joh.5:18)! (einde citaat)

 

Onderscheid....

Maar het komt op onderscheid aan. De mens van nature is zichzelf tot norm en zo kun je religieus ook menen dat je boven de geestelijke strijd staat, maar we gaan dwars door de strijd heen. Wie zich niet bewust is van de geestelijke machten in de hemelse gewesten is een gemakkelijke prooi voor satan. Dat doet me denken aan mensen die zeggen: ik ben voor de duvel niet bang. Maar de duivel zit nog niet opgesloten in een kooi.

Het schrijven doet me denken aan de zonen van Skeva in Efeze, die dachten ook wel even de demonen uit te kunnen drijven. Maar zij hadden het onderscheid niet. Het ging ook helemaal mis toen ze in zelfverheffing de strijd tegen de duisternis aangingen. Op een dag diende de demonische geest die ze probeerden uit de drijven hen van antwoord:

‘Jezus ken ik en van Paulus weet ik af, maar u, wie bent u?’ (Handelingen 19:15). Vervolgens sprong de bezetene op hen af en sloeg hen alle zeven. Het resultaat was dat verblinding door occulte praktijken beteugeld werd. Velen beleden hun boze daden, en anderen brachten hun occulte boeken en verbrandden ze, goed voor een enorme tegenwaarde (19:17-19). ‘Zo nam het Woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker.’ (19:20).

Wedergeboren gelovigen die de strijd aangaan met de duisternis zullen niet alleen bekend zijn in de hemelse paleizen, maar ook in de hogere regionen van de duisternis.

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.
Efeziërs 5:11-12

Ten tweede is een van de echt treffende elementen de uitspraak van de boze geest: ‘Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij?’ Je kunt begrijpen waarom Jezus bekend moet zijn geweest onder demonische machten. Dit is geen verrassing. Maar ook Paulus is bekend bij hen.

Efeziërs 6:10-20

Overigens, sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd is niet tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse gewesten.

Neemt daarom de hele wapenrusting van God op, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, na alles volbracht te hebben, stand te houden. Houdt dan stand, uw lendenen omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede, terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u al de brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neemt de helm van de behoudenis en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God, terwijl u te allen tijde bidt in de Geest met alle gebed en smeking, en daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen, en voor mij (Paulus), dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken waarvoor ik een gezant ben in een keten-opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.

Jur