English & other languages: click here!

Handelingen 1: 1-11 Afscheidsgesprek op de Hemelvaartsdag

Handelingen 1 : 1-11

In zijn eerste hoofdstuk van het boek Handelingen, in de verzen 1-11 beschrijft de evangelist Lukas, die de schrijver is van zowel het evangelie van Lukas als van het boek Handelingen, de gebeurtenissen op de dag van de hemelvaart van Yeshua. Eigenlijk hoort vers 12 er ook nog een beetje bij, want daar staat, dat dit alles plaats vond op de Olijfberg bij Jeruzalem.

 

Dit gedeelte valt uiteen in 3 delen:

Handelingen 1:1-2 de inleiding op het boek Handelingen, waarin Yeshua de Gezalfde en de Heilige Geest centraal staan.

Handelingen 1:3-8 de eigenlijke gesprekken die Yeshua op deze dag met Zijn discipelen voerde.

Handelingen 1:9-11 de wijze waarop Yeshua naar de hemel ging en wat dat betekent in verband met Zijn wederkomst.

 

Het gedeelte bevat verschillende thema's:

  1. Het Koninkrijk van God
  2. De Heilige Geest
  3. De eigenlijke hemelvaart
  4. De wederkomst van Yeshua de Gezalfde.

1. Het Koninkrijk van God

Handelingen 1:3 Gedurende de 40 dagen van Pesach tot de hemelvaartsdag heeft Yeshua steeds met Zijn discipelen over het Koninkrijk van God gesproken.

Wat is hier het Koninkrijk van God?

De tijd van de Christusregering op aarde. Het Messiaanse rijk. Eenzelfde tijd als onder koning Salomo.

Handelingen 1:6 Vraag van de discipelen: Herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? De gedachten van de discipelen waren niet gericht op de komst van de gemeente, maar op de komst van het Koninkrijk voor Israël.

Hier waren zij al langer mee bezig geweest, zie Lukas 19:11 "Toen zij daarnaar luisterden, sprak Jezus nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en de discipelen meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden." Zie ook Lukas 24:21 "Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou."

Handelingen 1:7  Het antwoord van Yeshua:

(1) Dat gaat jullie niet aan,

(2) Die tijd wordt door de Vader in de hemel bepaald.

 

2. De Heilige Geest

Handelingen 1:4 De discipelen mochten Jeruzalem niet verlaten. Het grote werk dat God nu ging doen, zou plaats vinden in deze stad. Hier was de woonplaats van God (de tempel). Hier had Yeshua geleden, hier was Hij gestorven, begraven en uit de dood opgestaan. Hier zou Hij ten hemel varen en hier zou de Heilige Geest komen.

Hier moesten zij wachten op de komst van de Heilige Geest, over Wie zij van Yeshua  gehoord hadden. Zie bijv. Joh. 14:25; Joh. 15:26-27;  Joh. 16:7-15.

Handelingen 1:5 Hier heeft Yeshua het over de doop in de Heilige Geest, die kort daarna zou plaats vinden. De doop in de Heilige Geest is datgene wat er gebeurd is op de 1e Pinksterdag. Zie ook 1 Kor. 12:13

Handelingen 1:8 De komst van de Heilige Geest zal een bron van kracht zijn voor hun geestelijk leven. Nu geldt: Filippenzen 4:13 "Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft."

De aanwezigheid van de Heilige Geest zal hen leiden om op de juiste wijze getuigen van Yeshua de Gezalfde te kunnen zijn. Overal zullen zij de boodschap van Yeshua bekend maken, vooral van Zijn lijden, sterven en opstanding uit de dood. Vooral de betekenis hiervan: verzoening, vergeving van zonden, contact met de hemelse Vader.

 

3. De eigenlijke hemelvaart

Handelingen 1:9 De Heer werd "opgenomen", omhoog getrokken en de discipelen zagen het. Zoals Elisa aanwezig was toen zijn heer Elia ten hemel voer, zo waren de discipelen aanwezig toen Yeshua ten hemel voer. Elia werd "opgehaald"; hij had geen eigen kracht om zo naar de hemel op te stijgen. Yeshua ging Zelf omhoog. Hij had eigen kracht. Hier weer een teken van Zijn heerlijkheid en Majesteit.

Een wolk onttrok Hem aan hun ogen, zo staat er. Toch bleven zij naar de hemel staren, alsof zij Hem direct weer terug verwachtten. Dát is nou Yeshua verwachten! Dat hebben wij helaas afgeleerd.

 

4. De wederkomst van Yeshua de Gezalfde

Hier hadden de discipelen een ontmoeting met hemelse vertegenwoordigers: twee engelen, in witte klederen. Engelen komen steeds in het wit: vgl. Joh. 20:12. Het is de kleur van heiligheid en heerlijkheid.

Deze engelen hadden een tweevoudige functie:

(1) zij waren gekomen als begeleiders van de hemelvaart van Yeshua,

(2) zij waren gekomen om duidelijk te maken, dat zij er ook bij zullen zijn als de verhoogde Yeshua wederkomt. Hij zal immers op dezelfde wijze wederkomen? Dat is op de wolken en met de engelen.

Dat heeft Daniël al voorzegd: In profetische beelden zei hij: "Ik bleef toekijken in de nachtgezichten, en zie, met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon.... en Hem werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht, en alle volken, natiën en talen dienden Hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan en Zijn koningschap is een dat onverderfelijk is." (Daniël 7:13-14)

Dat dit rijk in Israël gevestigd zal worden, vertelt Daniël 7:27, waar staat: "En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten; Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen."

Yeshua voegde daaraan toe: "Zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal." (Matth. 24:30-31)

 

Dan zal het Koninkrijk van God op aarde komen. Bij de eerste komst van Yeshua was Hij gekomen om Zijn leven voor verloren zondaars te geven.* Bij Zijn wederkomst zal Hij komen om te regeren over de gehele aarde.

 

De kerk heeft vele eeuwen gemeend, dat deze periode niet zou komen, maar dat de beloften voor Israël op de kerk waren overgegaan. De zegen was dan voor de kerk en de vloek voor Israël. Dit was een onbijbelse gedachte.

 

Na de hemelvaartsdag kwam de Pinksterdag en daarna een periode van al 2000 jaar. Nu verwachten wij de wederkomst van Yeshua.


* In principe was het mogelijk geweest dat in die tijd al het Koninkrijk zou zijn aangebroken als Israël Yeshua als de Gezalfde Koning had erkend. ‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt:

Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!’ 

(Mattheüs 23:37-39).


Document uit “de oude doos” . Auteur onbekend. Enigszins bewerkt (niet inhoudelijk).

Jur