English & other languages: click here!

Johannes 1:1-18 en het Woord was God

In het begin

 

Johannes 1:1 In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2. Dit was in het begin bij God.

“In het begin” is een rekbaar begrip. Onze Bijbel gaat terug naar de schepping en wat er daarvoor was gaat ons begrip te boven. Toch lijkt dit vers over de schepping te gaan, waar het scheppende Woord alles tot stand bracht.

Psalm 33:9 Want Híj spreekt en het is er, Híj gebiedt en het staat er.

Tegelijkertijd  is het Woord een Persoon door Wie de wereld geschapen is.

Kolossenzen 1:15-17 Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping.  Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.  En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Zie ook  Efeze 3:9

In Genesis 1 lezen we het Hebreeuwse woord:  “Bereshiet” בְּרֵאשִׁית wat men kan lezen als: In het/een begin, maar ook als: met de/een Eersteling. Die Eersteling is een verwijzing naar de ultieme eersteling Yeshua. Zie 1 Kor. 15:20 en 1 Kor. 15:23

HET WOORD – WIE HIJ WAS

De tekst van Johannes 1:1-13 verklaart ons acht waarheden over Yeshua HaMashiach:

  1. Hij was en is de Eeuwige
  2. Hij was en is een Persoon één met God de Vader
  3. Hij was en is God
  4. Hij bestond samen met God van eeuwigheid
  5. Hij was de Schepper van hemel en aarde.
  6. Hij is de bron van al het Leven en Licht
  7. Hij is de Zichzelf openbarende God aan de gevallen aarde
  8. Hij werd genegeerd en verworpen

Degenen die Hem ontvangen wordt geestelijke wedergeboorte geschonken .

Johannes 1:12-13 Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Toen ik lang geleden nog in de kerk was kwam ik deze tekst tegen op een zendingsblaadje. Het was de tijd dat ik steeds meer ging nadenken over de volwassendoop.  Ik zag hier dat je pas kind van God kon worden wanneer je Yeshua had aangenomen. Ik dacht altijd dat ik als kind van God in een gelovig gezin was geboren. Mijn volgende gedachte was “ja, maar dit geldt natuurlijk voor mensen die uit een ongelovig gezin kwamen”, die tekst stond waarschijnlijk ook om die reden boven het artikel in het zendingsblad. Maar nee, zo realiseerde ik me, Johannes had het over zijn volksgenoten: het volk van God, die weliswaar in het verbond met Israël waren geboren, maar daarom nog geen kind van God waren.  Ze moesten geestelijk uit God geboren zijn, zoals Yeshua dat ook aan Nicodemus duidelijk maakte. Voor mij was deze tekst uit Johannes 1 een eye-opener.  Zie het artikel  over Nicodemus.

Het Woord bij de mensen

In de verzen 14-18 zien we dat de Godheid Zichzelf verenigde met de mensheid in de persoon van Yeshua HaMashiach, van Wie we Zijn heerlijkheid hebben gezien. Het Woord was vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Hij tabernakelde onder ons. Dat laat weer zien hoe de tabernakel een beeld was van Zijn komst, zijn verlossend werk vol van genade en waarheid.

God woont in een ontoegankelijk licht

Johannes 1:18. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.

God, heeft  Zichzelf zichtbaar gemaakt in Zijn Zoon lazen we in Johannes 1:14, maar ook in Johannes 14:9). Hij bewoont  “een ontoegankelijk licht”, waar wij niet kunnen komen.  Geen mens kan Hem zien (vgl. Ex 33:20; 1 Joh. 4:12; Kol. 1:15). Mozes mocht Hem van achteren zien, terwijl God hem bedekte met Zijn hand. Ex. 33:23 Nooit kunnen we iets van God zien buiten de Zoon om. Overal waar God Zich openbaart, doet Hij dat in en door de Zoon. En Yeshua zegt zelf:  “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!” (Joh. 14:9) Zo kennen we, door het Levende Woord  het rechtvaardige karakter van YAHWEH, onze God van liefde en genade………en dat is genoeg!

Ida