English & other languages: click here!

Lukas 21:1-4 de kleine munten van de weduwe

Lukas 21:1 En toen Hij opkeek, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen,

 1. en Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine munten daarin werpen.
 2. En Hij zei: Werkelijk, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer dan allen in geworpen heeft.
 3. Want die allen hebben van hun overvloed daarin geworpen als offergave aan God, maar zij heeft van haar armoede alles wat ze voor haar levensonderhoud had, daarin geworpen.

Dit bijbelgedeelte stond op het studieprogramma van deze week.  Het is blijkbaar gelinkt aan  een gedeelte van de parasha Ki Tavo, Deuteronomium 26:12-15 waarin het over “de tienden” gaat. Bij mijn beschrijving over dat gedeelte van Deuteronomium heb ik de volgende Bijbeltekst gebruikt:

2 Korinthe 8:12 Want als de bereidwilligheid aanwezig is, dan is iemand welgevallig overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft.

 1. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben, en u verdrukking;
 2. maar uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn,
 3. zoals geschreven staat: Wie veel had verzameld, had niet over; en wie weinig had verzameld, had niet te weinig.

 

Deze tekst geeft dus aan dat je door te geven niet zelf in moeilijkheden moet komen. Hoe kan het dat Yeshua het normaal en aanbevelenswaardig lijkt te vinden dat een weduwe haar hele levensonderhoud in de offerkist deponeert? Zo is het ons ook altijd uitgelegd. Dat kon ik niet rijmen met elkaar, dus ben ik op onderzoek gegaan.

Dezelfde geschiedenis is ook beschreven in Markus 12 en toen ik het voorafgaande vers 40 las daardoor kwam dit gebeuren in een ander licht te staan. De corrupte farizeeën aten de huizen van de weduwen op, en in Markus 7:10-12 belastten zij de mensen om zoveel “korban” te betalen dat ze niet eens meer hun vader en moeder konden helpen. In die tijd hadden de ouderen geen pensioen of zoiets als AOW en een weduwe had al helemaal geen inkomen. De Bijbel benadrukt zelfs uitdrukkelijk de zorg voor weduwen en wezen! 

Jacobus 1:27 Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Lees nu eens deze geschiedenis zoals beschreven in Markus 12 en let vooral op vers 40. Yeshua was zo verontwaardigd over het gedrag van de farizeeën dat het voor de hand ligt dat wat hij in die tempel ziet daarmee in verband brengt. Het wordt achter elkaar beschreven.

 

Markus 12:38 En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden, die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op de markten,

 1. op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de maaltijden.
 2. Zij verslinden de huizen van de weduwen en voor de schijn bidden zij lang. Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.
 3. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.
 4. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans.
 5. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben.
 6. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.

 

Direct daarna zegt Yeshua tot Zijn discipelen dat de tempel zal worden afgebroken. Ongetwijfeld heeft de arme weduwe in geloof haar hele hebben en houden in de offerkist gedaan, ook al waren het maar twee muntjes, die niet in verhouding stonden tot de bedragen die de rijken doneerden van wat zij over hadden. Tegelijk was ze een slachtoffer van een corrupt gezelschap van farizeeën waarover Yeshua zich ontzettend boos maakte. Maar ze was ook slachtoffer van die rijken die geld over hadden.

 

Arme mensen zijn dikwijls verachtelijk in de ogen van hen die beter in de “slappe was” zitten en worden gezien als mislukkelingen. Men verdiept zich dan niet in wat de reden van deze armoede is en is al helemaal niet bereid om de helpende hand te bieden.  Het feit dat er armen zijn onder Gods volk is al een teken dat men niet leeft volgens Gods wetten. We lazen in Deuteronomium 15:

Deuteronomium 15:4 Overigens hoeft er onder u geen arme te zijn, want de HEERE zal u overvloedig zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, 5. als u tenminste de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaamt, door al deze geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen.