English & other languages: click here!

Lukas 7:18-35 Johannes de Doper

Johannes de Doper zat in de gevangenis omdat hij tegen koning Herodes had gezegd dat de vrouw Herodias met wie hij samenwoonde, zijn vrouw niet was, maar de vrouw van zijn broer.  (Matth.14:3) Ondanks het feit dat Johannes geboeid in de gevangenis zat, was hij blijkbaar wel in staat zijn discipelen te spreken. Hij stuurde zijn discipelen naar Yeshua met de vraag: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”  Lukas 7:19b

 

Dit was nu die “grote” Johannes die klein wilde worden om Yeshua groot te doen zijn. 'Hij moet wassen, maar ik minder worden, Joh. 3:30.' Die zichzelf niet waardig vond om de sandalen van Yeshua na te dragen. Toen hij Yeshua gedoopt had zag hij de duif van de Heilige Geest op Hem neerdalen en hoorde hij Gods stem die sprak “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!”

 

Het tekent wel de grote nood en verwarring die zich van Johannes had meester gemaakt. Hij, die zijn leven gewijd had aan het aankondigen van de Zoon van God zat nu werkeloos in boeien met een doodsdreiging in een kille, donkere gevangenisruimte.  Liet Yeshua hem daar zo maar zitten?  Kwam Hij hem niet te hulp? Johannes kon zijn tijd toch beter  gebruiken om Gods Koninkrijk te verkondigen? Welke gedachten kunnen er dan door een mens heengaan.... Als hij in de verdrukking komt, zoals Johannes dat heeft ervaren. Gelukkig is hij ermee naar Yeshua gegaan. Dat is het beste wat je kunt doen in zulke omstandigheden.

 

Als alles redelijk verloopt kunnen we nog wel  getuigen van het Koninkrijk van God, maar als de situatie ondragelijk wordt dan lijkt die zekerheid van ons getuigenis ineens niet meer zo zeker te zijn. Dan worden we tot het uiterste beproefd.  De omstandigheid waarin Johannes de Doper zich bevond is een voorbeeld voor de gelovigen die in de grote verdrukking komen. 

 

Johannes lijdt hier onder het gezag van een Edomitische koning, uit het geslacht dat door God vervloekt is. Een koning die het antichristelijk rijk vertegenwoordigt.  

 

De vraag van Johannes wordt aan Yeshua voorgelegd, terwijl hij volop bezig was met de tekenen van het Koninkrijk: het genezen van mensen en het verkondigen van het Koninkrijk.

 

Lukas 7:22-23. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

 

De meeste werken die Yeshua noemt werden door de profeten aangekondigd als behorend tot  het Koninkrijk van God. Dat was dan ook de bedoeling van de komst van Yeshua.

 

  • Blinden zien ( Jesaja 61:1 , Jesaja 35:5 )
  • De lammen lopen ( Jesaja 35:6 ).
  • De doven horen ( Jesaja 35:5 ).
  • De doden leven ( Jesaja 26:19 ).
  • De armen horen het goede nieuws ( Jesaja 61:1 ).

We horen niet hoe Johannes dat antwoord heeft ontvangen. Lukas gaat in zijn beschrijving verder met wat Yeshua tegen de menigte zegt die naar Hem is toegestroomd.  De mensen wisten wie Johannes de Doper was. Ze waren naar hem toegegaan in de woestijn en hadden geluisterd naar zijn prediking en menigeen had zich door hem laten dopen. En nu zegt Yeshua:

Lukas 7:24-27 Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen.Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.

 

Yeshua vroeg Zijn publiek met welke verwachtingen ze naar Johannes de Doper waren gaan luisteren... Johannes de Doper was geen riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt. Hij was standvastig in zijn opdracht die Hij van God had gekregen. Hij was geen man die zich keurig uitdoste en daardoor indruk wilde maken. Als je die zoekt moet je in de paleizen zijn. Nee, Johannes was een  profeet, en meer dan dat.  Hij was zelfs door een andere profeet  Maleachi aangekondigd. Dat gebeurt niet vaak dat de komst van een profeet wordt aangekondigd.

Yeshua vervolgde zijn rede tot de menigte:

Lukas 7:27-30 Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. 28. Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. 29. En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God, 30. maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.

 

Yeshua refereerde aan deze profetieën en noemt Johannes zelfs een Engel die voor Hem de weg zal bereiden en een groter profeet dan hij is er niet:

 

Maleachi 3:1 Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar Zijn tempel komen            die Heere Die u aan het zoeken bent, de Engel van het verbond, in Wie u uw vreugde vindt. Zie, Hij komt, zegt de HEERE van de legermachten.

 

Maleachi 4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

 

In Mattheüs 11:14 zegt Yeshua:  “Hij is de Elia die komen zou” en in Lukas 1:17 wordt aan Zacharia in de tempel  de geboorte van Johannes de Doper aangekondigd met de woorden:

 

Lukas 1:17 En hij zal voor Hem uit gaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.

 

Johannes de Doper was onmiskenbaar de persoon over wie Maleachi geprofeteerd had.

Mattheüs 17:11-13  Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen. 12. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. 13. Toen begrepen de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de Doper gesproken had.

 

De cursief gedrukte woorden in bovenstaand vers laten ons zien dat de profetie van Maleachi nog niet geheel vervuld is. De vervulling zal plaatsvinden als de twee getuigen in Openbaring 11 verschijnen. 

 

Om eerlijk te zijn begreep ik gisteren nog niets van de woorden van Yeshua: “de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij...”. Als ik mezelf als “de minste” zou zien, zou ik nog groter zijn dan Johannes de Doper. Dat kan niet.  

Ik heb verschillende verklaringen gelezen, maar die bevredigden me niet.  Gelukkig zei Yeshua ook dat er niemand groter was dan Johannes de Doper.  

Maar na gebed en er een “nachtje over geslapen te hebben” zocht ik in de Bijbel wie er nog meer "een minste" genoemd werd. Toen liet God me dit zien:  

Lukas 7:28 Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is (door de genade van God – 1 Kor.15:9)) niemand een groter profeet dan Johannes de Doper,

1 Korinthe 15:10 Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is.

Lukas 7:28 vervolg.........maar de Minste (Yeshua: Hij was de onwaardigste onder de mensen Jes.53:3) in het Koninkrijk van God is groter dan hij.

Jesaja 53:3 Hij was veracht, de onwaardigste  (Minste) onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Je ziet, als we Minste met een hoofdletter schrijven dan is de tekst heel begrijpelijk geworden.


Uit alles wat Yeshua naar aanleiding van Johannes de Doper tot de menigte sprak kwam – zoals gewoonlijk – weer een scheiding der geesten naar voren. Het volk, maar ook de tollenaars die door Johannes gedoopt waren, werden gezegend door de woorden van Yeshua en gaven God de eer. Maar de farizeeën die nooit oprecht berouw hadden laten zien, volhardden in hun afwijzing van zowel Johannes als Yeshua. Dit is het schisma dat zich in alle tijden en  door de hele mensheid voltrekt.

 

Yeshua die deze scheiding steeds weer tegenkwam zocht naar een vergelijking met deze generatie  en vond die in het voorbeeld van kinderen:

We speelden de fluit voor je, en je danste niet; we rouwden om je, en je huilde niet:

 

Als je je eigen wijsheid en gedachten als maatstaf neemt en niet voor opbouw of correctie open staat dan is geen enkele boodschap welkom, wat je ook zegt en hoe vol waarheid het is. Men is koud en onbewogen onder het een en onder het ander.

 

Een illustratieuit de praktijk:

Lukas 7:33-34 Want Johannes de Doper is gekomen, hij at geen brood en hij dronk geen wijn, en u zegt: Hij heeft een demon. De Zoon des mensen is gekomen, Die wel at en dronk, en u zegt: Ziedaar, een vraatzuchtig mens en drinker, een vriend van tollenaars en zondaars.

 

Maar er is Wijsheid in zowel de boodschap van Yeshua als die van Johannes de Doper en nog veel meer volgelingen van Yeshua. Deze Wijsheid heeft kinderen (volgelingen) én de kinderen rechtvaardigen de Wijsheid.

 

1 Johannes 3:2-3 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is.

Dit plaatje vond ik op een website van Wilco Vos, die ook dit onderwerp behandelt.

Ida