English & other languages: click here!

Markus 14:12-21 Verbondsvernieuwing

De veertiende Aviv ( Nisan) is het Pesach en dat valt dit jaar op 14 april 2022. De Bijbelse feesten beginnen bij de dood van de Messias aan het kruis van Golgotha.

HOEZO FEEST???

De verrader wordt ontmaskerd ......de doodsangst in Gethsemané........

De gebeurtenis waarmee dit schriftgedeelte begint, wordt in Markus 14:12 gedateerd op "de eerste dag van de ongezuurde broden". Hieraan wordt echter toegevoegd: “wanneer ze het Pascha slachtten”.

Het feest van de ongezuurde broden begint op 15 Aviv (Nisan). Dat was de “grote shabbat”: de uittocht uit Egypte, een rust- en feestdag. De toevoeging “wanneer ze het Pascha slachtten” laat zien dat de datering 14 Aviv (Nisan) moet zijn. Het organiseren van de sedermaaltijd en het doen van inkopen daarvoor, zou nooit op de “hoge shabbat” van de vijftiende plaatsvinden. Er staat in deze tekst ook niet dat het ging om “het feest van de ongezuurde broden”. Uit Numeri 9:10-11 blijkt dat ook bij de Pesachmaaltijd op de veertiende ongezuurde broden moesten worden gegeten. Zuurdesem (en bij ons gist) maakt dat het hele deeg daarmee doortrokken raakt, zoals de zonde ons menselijk bestaan geheel doortrekt. Met ongezuurd brood, met matzes wordt de volkomen zondeloosheid van Yeshua  uitgebeeld. Daarmee is de Pesachmaaltijd de eerste gelegenheid waarbij men ongezuurd brood eet. 

Yeshua wist precies hoe deze dagen, waarin Hijzelf het Pesachlam zou zijn, zouden gaan verlopen. Daarom kon hij zijn discipelen ook instrueren de man te volgen die een kruik water draagt, om de bovenzaal te vinden waarin alles ingericht en helemaal klaar stond voor de Pesachmaaltijd.

Het is goed om in gedachten te houden dat alle gebeurtenissen, (Pesachmaal, Getsemané, Sanhedrin, Herodes, Pilatus, kruisiging) voorafgaande aan het sterven van Yeshua, plaatsvonden op die éne dag, die ’s avonds begon: de 14e Aviv (Nisan). Dit is de datum waarop in de geschiedenis van Israël het bloed op de deurposten werd aangebracht, de eerstgeborenen in Egypte werden gedood en de eerstgeborenen van Israël werden vrijgekocht door het bloed van het lam aan de deurposten.

Het was tegen de avond dat de 14e Aviv (Nisan) begon dat het bloed aan de deurposten werd aangebracht en het lam werd geslacht. Exodus 12:6-7.

Yeshua vierde de Pesachmaaltijd in de avondschemering van de overgang naar de 14e en dat was één avond eerder dan de gangbare datum. Hij kon dit immers niet vieren na Zijn kruisiging, maar Hij verlangde ernaar dit met zijn discipelen te vieren. 

Lukas 22:15 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Tegelijk verving Yeshua het verbond op grond van het voorlopige dierenbloed, in een vernieuwd verbond in Zijn rein bloed. Daarom was dit een beter verbond en zou de offerdienst in de tempel spoedig afgedaan hebben. Dit gebeurde bij de val van Jeruzalem in het jaar 70.

Hebreeën 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen.

REIN BLOED 

uit de Jaïr studie Leviticus-12-13-rein-onrein:

“Wij mensen delen allemaal in de zonde van Adam en Eva, hebben allemaal die sterfelijkheid in ons en dat is het gevolg van het door de zonde verontreinigde bloed. Alleen Yeshua heeft dat niet! Hij was niet verwekt door een zondige vader, maar door Gods Heilige Geest. De bloedsomloop van een kind in de moederschoot staat los van de bloedsomloop van de moeder. Moeder en kind kunnen ook heel verschillende bloedgroepen hebben. Het zondige bloed dat door de "oude Adam" werd doorgegeven aan het nageslacht, was daarom niet aanwezig in de bloedsomloop van Yeshua.

Tijdens deze belangrijke voortgang in de heilsgeschiedenis kwam ook de satanische werking aan het licht in het verraad van Judas. Yeshua, die alles wist wat er zich afspeelde, bereidde de discipelen er op voor. Hij sprak Judas er niet rechtstreeks op aan, maar gaf een teken waaraan het duidelijk kon worden voor degenen die met hem deze maaltijd aten . “Het is één van de twaalf, die met Mij in de schotel indoopt.” Zouden ze niet allemaal met Yeshua in de schotel indopen? Geen van hen verdacht Judas, en het idee dat één van hen zou proberen Yeshua te verraden om gedood te worden, kwam niet in hen op. In ieder geval was het de laatste kans voor Judas om af te zien van zijn verborgen gedachten. In de andere evangeliën lezen we dat alle discipelen, inclusief Judas aan Yeshua vroegen: “Ben ik het Here?”

Toen Yeshua de dankzegging uitsprak het brood brak sprak hij uit (ook door Paulus verwoord”):

Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 1 Korinthe 11:24

Johannes 13:27 En met het nemen van het stuk brood voer de satan in hem. Jezus dan zei tegen hem: Wat u wilt doen, doe het snel.

De andere discipelen dachten dat Yeshua bedoelde dat Judas nog wat aankopen wilde doen voor deze avond, hij beheerde immers de kas. (Het feit dat de discipelen dat dachten bewijst dat dit niet de “hoge sabbat”, de 15e was.) De discipelen wisten niet dat satan in Judas gevaren was.

Markus 14:23-25 Toen nam Yeshua een beker met wijn. Hij dankte God ervoor en gaf hem aan de leerlingen. Ze dronken er om de beurt uit. 24 En Hij zei tegen hen: "Deze wijn is het bloed waarmee God een nieuw verbond sluit met de mensen. Dat bloed wordt uitgegoten voor heel veel mensen. 25 Ik zeg jullie dat Ik vanaf nu geen wijn meer zal drinken, totdat Ik nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van God."

Het wezen van vriendschap is trouw. In dit gedeelte blijkt de grootste trouw van Yeshua in het bewust en vrijwillig tegemoet gaan van het lijden. Hij wist van “het hoe en waarom van zijn lijden” en ook dat een van de zijnen Hem in handen van de vijand zou spelen. Die bittere druppel in zijn lijdensbeker was een extra verzwaring van zijn lijden: een verrader in eigen kring is heel pijnlijk, een tafelgenoot nog wel! (Markus 14:18-20)

Ook David, uit wiens lendenen Yeshua was voortgekomen, kende dat verdriet toen Abjatar hem verraadde.

Psalm 41:10 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd.

Yeshua had al bij de voetwassing erop gezinspeeld dat er een verrader onder hen was en de vergelijking gemaakt met wat David had ervaren.

Johannes 13:18 Ik heb het niet over jullie allemaal. Ik weet wie Ik heb uitgekozen. Maar wat in de Boeken al is gezegd, gaat nu gebeuren: In de Psalmen staat: ‘Hij die altijd met Mij at, (David at met Abjatar) is mijn vijand geworden.’

Zo’n mededeling zorgt voor grote schrik en daardoor ga je jezelf onderzoeken. Zó zijn we uit onszelf van nature: ontrouw! Ook ik had Judas kunnen zijn. Mijn redding is alleen Hij, die trouw blijft.

2 Timotheüs 2:13 Maar als wij niet trouw zijn aan Hem, blijft Hij toch trouw aan ons! Want Hij kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf.

In dit alles vervulde Yeshua het Oude Testament.  Hij nam de zonde van de wereld op zich. In wezen levert God Zijn Zoon uit aan zondige mensen. Toch neemt dit de menselijke verantwoordelijkheid niet weg.

Yeshua zegt van Judas:

De Mensenzoon zal sterven op de manier die al van tevoren in de Boeken over Hem is opgeschreven. Maar het zal slecht aflopen met de man die Hem heeft verraden. Het zou voor hem beter zijn geweest als hij niet was geboren. (Markus 14:21)

Dit maakt Judas dan ook tot een beeld van de antichrist die tot een eeuwige smaad en afgrijzen zal zijn. Daniël 12:2. Toch werd dat nog niet doorzien door de discipelen die de Heilige Geest nog niet hadden ontvangen.

 

Uit dit Pesachmaal blijkt Yeshua's trouw aan het verbond met Israël, waarmee Hij  de offerdienst van het Oude Testament vervult en vernieuwt.De Pesachmaaltijd sprak van de gemeenschap tussen Gods en Zijn volk. Het ultieme Paaslam kwam in plaats van de bloedige offerdienst die de zonde bedekte, maar niet reinigde. Het bloed van het lam, dat heenwees naar het LAM redde Israëls eerstgeborenen en bezegelde het verbond bij de Sinai.   

Exodus 12:13 Het bloed aan jullie huizen is een teken. Als Ik bloed aan een huis zie, zal Ik dat huis voorbijgaan. Zo zal er bij jullie niemand sterven als Ik Egypte straf.

Exodus 24:8 Toen nam Mozes het bloed in de schalen, sprenkelde het op het volk en zei: "Met dit bloed sluit de Heer zijn verbond met jullie. Jullie hebben de wetten en regels van dat verbond nu gehoord."

Dank zij deze trouw, waarmee Yeshua heel dat oude verbond vervulde, kwam er plaats voor het aangekondigde vernieuwde verbond. Daarbij werd van kracht wat bedekt was met het bloed van dieren.

Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

 

Jur & Ida