English & other languages: click here!

Mattheüs 1 : 18-25 De geboorte van Yeshua

In het eerste deel van Mattheüs werd het geslachtsregister getoond. Deze stamboom begint met Abraham, met wie het verbond werd gesloten (Genesis 12:3 en Genesis 22: 18 en 6). De opvallende verbinding tussen Yeshua en David (2 Sam. 7:12-16) benadrukt dat Hij de beloofde grote Zoon van David is. Er zijn heel veel profetieën die betrekking hebben op de komst van Yeshua, waaronder die van Jesaja 7:14, die in Matth. 1: 22- 23 als vervuld wordt beschreven.

In het tweede deel van Mattheüs 1 zien we de vervulling van de profetieën en het verslag van de ontvangenis van Gods Zoon, in de baarmoeder van een maagd, door de Heilige Geest. Hier werd Yeshua, de zoon van God een mens.

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd. (Joh. 1:14.) 


Mattheüs 1:18 De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt...... Mattheüs vertelt ons niet uitgebreid over de geboorte van Yeshua; Lukas doet dat wel. Mattheüs geeft ons in plaats daarvan meer informatie over waar Yeshua vandaan kwam, en vertelt het verhaal door de ogen van Jozef.

Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was......  normaal gesproken waren er in die tijd in Israël drie fasen voorafgaand aan het huwelijk.

1. uithuwelijken: dit gebeurt als de aanstaande bruid en bruidegom nog vrij jong zijn, en werd  geregeld door de ouders.

2. Verloving: Dit maakte de vorige fase officieel en bindend. Tijdens de verloving stond het paar bekend als man en vrouw, en een verloving kon alleen worden verbroken door echtscheiding. Verloving duurde meestal een jaar.

3. Huwelijk: Dit vond plaats na de bruiloft en na het verlovingsjaar 

Maria bleek , nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest...... Maria blijkt al zwanger te zijn van de Heilige Geest vóór ze met Jozef, haar verloofde (ondertrouwd), seksuele gemeenschap heeft gehad. In alle tijden is het moeilijk te geloven dat Maria zwanger werd zonder seksuele gemeenschap. Vooral als je niet de profetieën bestudeert waarin zoveel aanwijzingen staan dat dit te gebeuren stond, protesteert het menselijk verstand daartegen.   
De waarheid van de bovennatuurlijke ontvangst van Yeshua werd toen door velen niet geloofd en werd later verdraaid tot leugens over de afkomst van Yeshua. Het praatje ging rond dat Maria zwanger was geworden door een Romeinse soldaat.  De farizeeën lieten dat later in bedekte termen voelen (Johannes 8:41). 

Mattheüs 1:19-21 Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. 20. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; 21. en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

Jozef wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij haar niet in het openbaar te schande wilde maken....... Zwanger zijn voordat je getrouwd bent, is een schande. In die tijd nog veel meer. Jozef, die een rechtvaardig man genoemd wordt, wil Maria niet te schande maken. Daarom wilde Jozef haar stiekem verlaten. Hij begreep uit wat hij hoorde dat Maria hem ontrouw was geweest en dat een huwelijk dus niet door kon gaan. 

Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem...... God wist hoe deze gebeurtenis Jozef in verwarring had gebracht en begreep de pijn die dat met zich meebrengt. Daarom stuurde Hij een engel in zijn droom.

Jozef, zoon van David....... de engel sprak Jozef bewust aan met deze titel. Dit was al een verwijzing naar de wettelijke afstamming van Jozef met betrekking tot de troon van David.  

wat in Maria ontvangen is, is uit de Heilige Geest......... blijkbaar had Maria dat niet aan Jozef verteld. Hoe zou hij het ook geloven? Hoewel er in Lukas 1:35 meer over verteld wordt is dat hier niet het geval. 

u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden...... als wettelijke vader krijgt Jozef hier de opdracht het kind de Naam te geven.  

Jezus (of eigenlijk op z’n Hebreeuws: Yeshua) betekent verlossing, redding, heil of zaligheid. Meerdere vertalingen zijn mogelijk, maar de strekking is duidelijk.

Het woord Yeshua ישׁוּעָ komt vaak voor in het Oude Testament. Lees bijvoorbeeld deze Psalmen:

  • Psalm 25:5 (‘U bent de God van mijn Yeshua')
  • Psalm 62:3 (‘God is mijn Yeshua')
  • Psalm 68:20 (‘die God is onze Yeshua')

Deze naam werd vaker gebruikt in Israël in die tijd. De apostel Petrus zei later van die Naam: want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Hand. 4:12).  Hij verlost, redt, brengt heil en maakt zalig.

Mattheüs 1:22-23 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: 23. Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.

opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet...... dat Maria’s zwangerschap Gods werk is, onderstreept de engel door Jesaja 7:14 te citeren. In de Naam Immanuël ligt vast dat Yeshua God en mens is, verenigd in één Persoon. Het laat zien hoe diep God zich neerboog om de mens te redden; Hij voegde de aard van één van Zijn eigen schepselen toe aan Zijn eigen goddelijke natuur, en aanvaardde de zwakheden, de moeiten en afhankelijkheid die het schepsel ervaart. Die vernedering komt ook uit in de volgende tekst, die tegelijk aan ons een oproep inhoudt om dezelfde gezindheid te hebben:

Filippenzen 2:5-11 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6. Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, 7. maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. 8. En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood. 9. Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, 10. opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, 11. en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader.

Het "God met ons" laat zien dat we tot Hem kunnen komen, omdat Hij tot ons is gekomen. Als Yeshua de Messias 'God met ons' is, kunnen we zonder enige twijfel of aarzeling naar Hem toe gaan. Wie je ook bent, je hebt geen dominee, priester, kerk of bemiddelaar nodig om je aan God voor te stellen, want God heeft zichzelf aan jou voorgesteld. Zelfs de begenadigde moeder Maria is daarvoor niet beschikbaar, die zelf de Zaligmaker nodig had voor haar redding. (Lukas 1:47)

Mattheüs 1:24-25 Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; 25. en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.

Jozef deed  zoals de engel van de Heere hem bevolen had........ direct nadat Jozef weer wakker was ging hij naar Maria. Hij geloofde wat God door een engel aan hem had geopenbaard. Er was geen twijfel mogelijk. 

hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had...... Jozef had zijn vrouw bij zich genomen maar geen gemeenschap met Maria. Wat in haar groeide was heilig en toch mocht hij op aarde de rechthebbende vader zijn, de nazaat die het koningschap van David doorgaf en het Kind namens God de Naam boven alle Naam mocht geven........en hij gaf Hem de Naam Yeshua.

De geboorte van Yeshua was in overeenstemming met de vervulling van de profetie. Hij is het Beloofde Zaad van Gen. 3:15 , van wie was geprofeteerd dat Hij uit de vrouw geboren zou worden en de kop van de slang zou vermorzelen. De slang, wiens kop Hij zal verpletteren, bracht de scheiding tussen God en mens teweeg. Yeshua zal dat ongedaan maken en de scheiding opheffen door bij de mensen te wonen. Hij zal Zijn volk van hun zonden redden. Ze zullen Zijn naam Immanuel noemen, God met ons! 

 

Ida