English & other languages: click here!

Mattheüs 17 De verheerlijking op de berg

Een heel  bijzonder Bijbelgedeelte.

We krijgen even een blik in de bovennatuurlijke verschijning op de berg. Er staat niet bij vermeld op welke berg, maar het is wel een beeld van Gods Heilige berg. Yeshua had drie van zijn discipelen meegenomen.

Het zijn de discipelen die wel  vaker genoemd worden in aanwezigheid van Yeshua. Petrus en de beide broers Jakobus en Johannes.

En dan .... zien ze ineens dat Yeshua veranderde. Hij kreeg ineens een verheerlijkt lichaam, Zijn gezicht straalde als de zon en ze kleren werden wit van het licht dat Hij uitstraalde.

Vervolgens verschijnen Mozes en Elia. Ze worden onmiddellijk herkend door de discipelen.   

We lezen niet dat de discipelen bang werden voor dit gebeuren, zoals zo’n 1400 jaar geleden, de Israëlieten in de woestijn bang werden voor Mozes toen zijn gezicht straalde omdat hij in Gods aanwezigheid was geweest. Ze durfden niet dicht bij hem te komen. Exodus 34:30.

Hier zien de discipelen een glimp van Gods Koninkrijk. De gelovigen zullen aan Yeshua gelijk worden! 1 Joh. 3:2; Filip. 3:21 en Kolossenzen 3:4. Deze drie belangrijke vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk hebben veel met elkaar te bespreken.  Ze moeten alle drie gedood worden, hetgeen past in Gods volmaakte plan om de wereld te redden. Yeshua is dat moment al heel dicht genaderd, de beide andere mannen zullen verschijnen om te getuigen in een wereld die vrijwel geheel beheerst wordt door satan. (Openbaring 11:1-14)

Lucas 9:31 vertelt ons wat het onderwerp van hun gesprek was; zij spraken over het offer van het leven van Yeshua, dat Hij op het punt stond te volbrengen in Jeruzalem. Het was een bemoediging van Godswege.

Petrus reageert zoals we hem uit de Bijbel  kennen, menselijk spontaan, maar niet bedacht op het geestelijke aspect van dit alles. Hoe zou je dat ook begrijpen? Het was zo mooi, zo indrukwekkend wat hij beleefde. Dit wilde hij vasthouden en zorgen voor drie tenten..... Geen tent voor hem en de beide andere discipelen. Het ging om deze bijzondere mannen. Het Griekse woord “skéné” dat  hier gebruikt wordt betekent volgens Strong “tabernakel”.  Petrus dacht mogelijk aan loofhutten van takken. Maar er komt een ander dak boven de hoofden van Yeshua, Mozes en Elia: een lichtende wolk, de aanwezigheid van God de Vader. Ze hoorden Zijn stem, Hij sprak: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb”. Yeshua is de Geliefde, degene die uitverkoren is! 

 Wij mensen vragen ons wel eens af of we wel uitverkoren zijn. Dat is geen goede afweging. Hij, YESHUA, is de uitverkorene! Alleen HIJ! En als we op Hem ons vertrouwen stellen, in Zijn voetstappen gaan, hebben we deel aan Zijn uitverkiezing.  ALLEEN IN HEM, DOOR HEM EN MET HEM! Daarom zegt God ook:             

                   LUISTER NAAR HEM!  

Al de woorden die hoorbaar uit Gods mond werden gesproken, zijn ook door God gesproken in het eerste testament.

In Psalm 2:7 zegt de Vader tegen de Zoon: “U bent mijn Zoon”.

In Jesaja 42:1 zegt de Vader tegen de Zoon dat Hij Degene is “in wie Mijn ziel behagen schept” .  In Deuteronomium 18:15 zegt God de Vader bij monde van de profeet Mozes over de komende Yeshua; “naar Hem moet u luisteren.

Al eerder, bij de doop van Yeshua, had Gods stem ook geklonken, toen Hij zei:
Mattheüs 3:17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Dat is eveneens vermeld in Markus 1:11.

Bij het horen van Gods stem werden de discipelen wel bang. Ze vielen neer met hun gezicht op de aarde.  Toen kwam Yeshua naar hen toe en raakte de discipelen liefdevol aan. Zijn stem klonk: "Sta op en wees niet bang." Toen ze naar Hem opkeken, was Hij weer de Yeshua, zoals ze Hem altijd zagen. Nu was Hij alleen. Maar des te groter moet hun ontzag voor Hem geweest zijn, na zulk een groots gebeuren.

Terwijl Yeshua met Zijn drietal discipelen de terugtocht maakten, gebood Yeshua hen om dit voorval niet bekend te maken.  “Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de Zoon des mensen opgestaan is uit de doden.” Het sterven van Yeshua zou om de juiste redenen moeten plaatsvinden: Yeshua maakte hen bekend dat de werken van deze wereld slecht zijn!  (Johannes 7:7) Het is dezelfde haat die Zijn volgelingen ondervinden als ze de vinger op de wond leggen. Dan wordt het “de vinger Gods”.  Als mensen zouden horen van een interessante bovennatuurlijke manifestatie, zou die haat om verkeerde redenen kunnen omslaan in een vreesachtige bedachtzaamheid.

De discipelen wisten uit Gods Woord,  dat Elia moest komen, volgens de belofte van Maleachi 4:5 Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

Dus volgens hun gedachtengang moest eerst Elia komen en dan Yeshua. Maar, met wat ze gezien hebben, lijkt het erop dat de volgorde omgekeerd is:  eerst Yeshua en dan Elia.

En dan legt Yeshua uit dat Elia wel vóór Hem gekomen was, en dat ze beiden de weg door de dood heen moesten gaan:
Mattheüs 17:12. Ik zeg u echter dat Elia al gekomen is, en ze hebben hem niet erkend, maar ze hebben met hem gedaan alles wat ze wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. 

De discipelen begrepen uit dit antwoord dat Johannes de Doper bedoeld werd. Over hem wordt in Lukas 1:17 gezegd dat hij voor Yeshua uit zou gaan “in de geest en de kracht van Elia”.

Er zijn duidelijke raakvlakken tussen Elia en Johannes te ontdekken:

  • Elia riep zondaars op tot bekering; zo deed Johannes de Doper.

  • Elia trok menigten aan in zijn bediening; zo deed Johannes de Doper.

  • Elia trok de aandacht en woede van een koning en zijn vrouw; zo deed Johannes de Doper.

  • Elia was een strenge man; dat was Johannes de Doper ook.

  • Elia vluchtte naar de woestijn; Ook Johannes de Doper verbleef daar.

  • Elia leefde in een corrupte tijd en werd gebruikt om het falende geestelijke leven te herstellen; die opdracht had ook  Johannes de Doper.

  • Elia droeg een mantel van kameelhaar en een leren gordel. (2 Kon.1:8) Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; (Markus 1:6)

  • Elia kende momenten van moedeloosheid (1 Kon.19:4), ook Johannes de Doper kende zulke momenten. Mattheüs 11:3
  • Elia werd gezocht om gedood te worden door Koningin Izebel, koningin Herodias zorgde voor de dood van Johannes de Doper.

Overeenkomstig het gebod van Yeshua hebben Johannes en Petrus pas na de opstanding getuigd van deze bijzondere gebeurtenis toen Yeshua op de berg verheerlijkt werd:

Johannes 1:14 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.

 

2 Petrus 1:16-18 Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit.
17. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb.
18. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.


Connecties met de parasha Mishpatiem:

In Mattheüs 17 zien we Yeshua op de berg. Men neemt aan dat het de berg Tabor was, maar dat staat niet beschreven. Deze gebeurtenis heeft thematische connecties met de openbaring van God op de Sinaï. Het gebeurde allebei op een berg, er verscheen in beide gevallen een wolk en het was na zes dagen en ook bij Mozes op de zevende dag: de sabbat. Op de Sinaï werd God gezien in al Zijn glorie en heerlijkheid en in Mattheüs zien we Yeshua in Zijn verheerlijkte positie.

Op de berg Sinaï in het boek Exodus is sprake van een stem uit de hemel en ook op de berg in Mattheüs werd Gods stem gehoord. Op deze manier konden degenen die daarvan getuige waren de ernst van Gods woorden horen. Wat een krachtig getuigenis kwam er uit de hemel:

Matth. 17:5 “DIT IS MIJN GELIEFDE ZOON, IN WIE IK MIJN WELBEHAGEN HEB; LUISTER NAAR HEM!”

Nu stond Mozes op de berg, samen met Elia, bij die Profeet, die Middelaar, waarvan God zei: ”In Hem heb ik behagen”.  God verklaarde Hem als DE ZOON! Degene naar wie we moeten luisteren!

Mozes vertegenwoordigde de Tora: de wet en Elia vertegenwoordigde de profeten. Samen waren zij daar om Yeshua te bemoedigen in verband met het lijden dat Hij zou moeten doorstaan.

In Mattheüs 16:24-25 maakt Yeshua zijn discipelen duidelijk hoe het is om een עוֺלָה “olah” offer te zijn:

24 Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.

Ida