English & other languages: click here!

Mattheüs 24 en de malende vrouwen

Mattheüs 24: 29 - 31: en meteen NA DE VERDRUKKING van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Deze tekst vinden we ook in Markus 24:51. Maar op beide plaatsen wordt er aan toegevoegd dat de uitverkorenen overal vandaan verzameld worden. Degenen die volgens de opnameleer al in de hemel zouden zijn, moeten direct weer mee terug, want ook zij behoren toch tot de uitverkorenen die overal vandaan verzameld worden?

Mattheüs 24:30 En DAN (na de verdrukking van die dagen) zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, ALS HIJ OP DE WOLKEN VAN DE HEMEL KOMT met grote kracht en heerlijkheid. 31. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

DAARNA vindt de scheiding plaats

40. DAN zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 41. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Deuteronomium 30:4 Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, toch zal de HEERE, uw God, u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. 5 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen.

Wat Yeshua in Mattheüs 24 leert werd al door Mozes geprofeteerd. Mozes profeteerde hier al over de tweede komst van de Messias en in één adem over de wederopstanding. Beide passages gebruiken het woord bijeenbrengen en beide passages gebruiken dezelfde bijvoeglijke bepaling, die betekent van het ene uiterste van de hemelen tot het andere! Ook hierin zien we dat er geen sprake is van een opname

Dat de leer van de opname niet klopt blijkt ook uit de gelijkenissen die Yeshua vertelde:

In de gelijkenis van "het onkruid tussen de tarwe" (Mattheüs 13:36-43)  wordt eerst het onkruid door de engelen er tussen uit gehaald en verbrand. Dan behoor ik liever bij wat er achterblijft.

Hetzelfde geldt voor de vrouwen die aan het malen zijn.  Het woord voor aangenomen, zowel in Mattheüs 24 als in Lukas 17  betekent in feite "weggenomen" (zelfs agressief weggenomen) (in het Grieks: paralambánō )

Strong verklaart dat woord, dat uit twee delen bestaat, als volgt: 3880 paralambánō (van 3844 / pará , "van dichtbij" en 2983 / lambánō , " agressief nemen") - nemen (ontvangen) door sterk persoonlijk initiatief te tonen .

De gelijkenis van het visnet (Matth. 13:47-52)
Hier wordt het ook zo duidelijk vermeld:

HET VISNET

Mattheüs 13:47 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net, uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. 48. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechte gooien zij weg. 49 ZO ZAL HET BIJ DE VOLEINDING VAN DE WERELD ZIJN: DE ENGELEN ZULLEN UITGAAN EN DE SLECHTEN UIT HET MIDDEN VAN DE RECHTVAARDIGEN AFZONDEREN. 50. en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 51. Jezus zei tegen hen: Hebt u dit alles begrepen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere. 52. Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

Yeshua scheidt de schapen en de bokken pas bij Zijn wederkomst: