English & other languages: click here!

Mattheüs 3: 13-17 doop van Yeshua

Mattheüs 3:1-3 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2. en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 3. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

DE HERAUT EN DE DOOP VAN DE KONING

Johannes de Doper stond in zijn kameelharen mantel in de woestijn van Judea als de heraut van het Koninkrijk van God en riep de mensen op zich te bekeren om deel te kunnen uitmaken van het Koninkrijk van God dat toen in principe had kunnen aanbreken. De Koning van dat Koninkrijk was immers in aantocht. Johannes was de stem van die roept in de woestijn, waarover Jesaja had geprofeteerd.

Jes. 40:3 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE , maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Het waren geen lieflijke woorden die Johannes sprak. De boodschap van Johannes was een oproep tot bekering. Sommige mensen denken dat berouw vooral te maken heeft met gevoelens, vooral verdriet over je zonde. Het is goed om verdriet te hebben over je zonde, maar daar blijft het niet bij. Johannes zei tegen zijn toehoorders dat ze van gedachten moesten veranderen. Bekering spreekt van een verandering van richting, het gericht zijn op God..

Mattheüs 3:7-10 Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 8. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, 9. en denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. 10. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen....... Toen noemde Johannes hen  "adderengebroed". Tjonge, die Johannes durfde wel tegen die belangrijke heren waar iedereen tegenop keek. Yeshua noemt hen later in Mattheüs 23:33 ook slangen en adderengebroed. In Mattheüs 23 wordt door Yeshua duidelijk omschreven waarom zij die kwalificatie verdienen. Ze leken uiterlijk heel vroom, maar waren uit op eigen eer en geld. Hun lippen spraken vanuit Gods Woord, maar hun hart ging niet in liefde naar God en de medemens uit. Ze legden de mensen moeilijke lasten op en de armen werden door hen verwaarloosd. 

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering,....... Denk er niet aan om tegen jezelf te zeggen: "We hebben Abraham als onze vader". Ze waren er trots op dat Abraham hun voorvader was en dat ze daarom wel bij God in een goed blaadje stonden. Maar in hun leven waren ze heel anders dan Abraham. Johannes zei hen dat ze eerst maar uit hun daden moesten tonen dat ze echte kinderen van Abraham waren. De doop zou hun niet redden van zonden, als hun hart onveranderd bleef. 

Het was de keiharde noodzaak om de denkwijze van deze wereld af te leggen en als zonde te belijden.  En die noodzaak is er in deze tijd niet minder. Want het religieuze adderengebroed dat werd aangesproken door Johannes de Doper, is allerwege in onze huidige samenleving aanwezig en het beheerst de wereld. Een religie zonder vruchten van geloof en bekering.

Om de rede van Johannes naar deze tijd te vertalen kunnen we zeggen "zeg niet dat je wel goed zit omdat je in Jezus gelooft", terwijl Hij als het vleesgeworden Woord van het Eerste (Oude) Testament op aarde kwam, en je dat Bijbeldeel als verouderd en de Tora niet als gezaghebbend  beschouwt". 

Johannes sprak: "Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen."
Israël is door het vuur van vervolging en beproeving gegaan.

Hoezeer geldt dat voor deze eindtijdwereld! Alleen voor wie zich bekeert is er hoop. 

Mattheüs 3:11-12 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. 12. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.

In bovenstaande tekst zijn de twee wegen aangegeven die de keus tussen LEVEN en DOOD betekenen. Bekering en behoud of als onbruikbaar kaf verbrand te worden.
Johannes de Doper beloofde geen welvaart en geluk. Hijzelf ondervond de strijd en is door Herodes onthoofd. 

Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.......

Dit is de beloofde uitstorting van de Geest die behoort tot het Nieuwe Verbond (Hand. 1:8; Ezechiël 37:14).

en met vuur : Dopen met vuur betekent het vuur van het oordeel brengen, dat de reinen zal zuiveren, maar de goddelozen zal vernietigen als kaf. Als de graankorrel is verwijderd is Kaf  het waardeloze overblijfsel van een tarwestengel.  Die trotse en onberouwvolle Farizeeën en Sadduceeën leken wel belangrijk bij de mensen, maar waren net zo nutteloos als dat kaf voor God. Kaf dat wordt verbrand.

Reiniging door vuurkan ook loutering betekenen. (Jesaja 4:4; Zacharia 13:9; Maleachi 3:2; Jesaja 1:25). Johannes profeteert daarom een ​​echte reiniging, die uitgaat boven het teken van de doop tot bekering.

Toen Yeshua bij Johannes kwam om zich te laten dopen, raakte Johannes wel even in vertwijfeling. Hij Yeshua, de Zoon van God…. moest Hij zich laten dopen om Zijn zonden te laten afwassen? In Johannes 1 lezen we dat Johannes uitriep toen hij aan het dopen was en Yeshua zag aankomen: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” Moest hij Hem dopen? Maar Yeshua gaf hem de opdracht het te doen.

Zijn argument was dat alle gerechtigheid op die manier vervuld moest worden. 

We zien hier dat Yeshua zich vereenzelvigt met de zondige mensheid. Hij wilde de mensen weer met God verzoenen en moest daarom in alle opzichten aan ons gelijk worden. Paulus omschrijft het zo in

Filippenzen 2: 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ook Hij, de zondeloze, zou zoals wij in alle dingen verzocht worden. (Hebr. 4:15)

Zou dit niet bedoeld worden met de uitspraak om “alle gerechtigheid te vervullen”? Het woord “gerechtigheid” komt heel vaak voor in de Bijbel.

Deuteronomium 16:20Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt. 

In deze tekst wordt het woord gerechtigheid zelfs tweemaal genoemd. Deze gerechtigheid is ook nodig om het komende Koninkrijk van God in bezit te nemen.

HET IS HET RECHTDOEN OP GROND VAN GODS WOORD. Dat is een totaal andere gerechtigheid dan wat de wereld als gerechtigheid ziet en dat wat wij met onze natuurlijke ogen als recht zien. In Romeinen 3:10 staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. David zegt in psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren.

Yeshua is ook de Koning der Gerechtigheid naar de ordening van Melchizedek, welke naam de letterlijke Hebreeuwse vertaling is van Koning der Gerechtigheid. Zonder Hem is er geen gerechtigheid. In de Bijbel wordt steeds geprofeteerd dat Yeshua onze gerechtigheid is en dat het ten volle vervuld wordt in het komende Vrederijk.

Jeremia 23: 5

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:
DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

 

Bijzonder dat de Herziene Statenvertaling deze titel “DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID” met allemaal hoofdletters schrijft. Die gerechtigheid moest in het leven van Yeshua als mens geleerd worden door stand te houden in alle vijandschap en verzoekingen.

Hebreeën 5: 7-8 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord. 8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

Uit Romeinen 6:16 kunnen we opmaken dat gehoorzaamheid leidt tot gerechtigheid. Deze gerechtigheid was nodig om ons te redden van de ongerechtigheid. En wat hebben we dat nodig. Uit eigen kracht kunnen we ons geen gerechtigheid eigen maken. Alleen als we verbonden zijn aan Yeshua, mogen we delen in Zijn gerechtigheid en niet in de onze. Het proces van heiligmaking zal Hij in ons op gang brengen als we ons helemaal aan Hem toevertrouwen.

Wat sluit dit gedeelte prachtig af met een verklaring van God de Vader uit de hemel. Hij laat het ons weten:

De hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

En in Mattheüs 17:5 openbaart God ook Wie Yeshua is en zegt daarbij: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; LUISTER NAAR HEM!

  1. Ida