Mattheüs 3: 13-17 doop van Yeshua

Johannes de Doper stond in zijn kameelharen mantel in de woestijn van Judea als de heraut van het Koninkrijk van God en riep de mensen op zich te bekeren om deel te kunnen uitmaken van het Koninkrijk van God dat toen in principe had kunnen aanbreken. De Koning van dat Koninkrijk was immers in aantocht. Johannes was de stem van die roept in de woestijn, waarover Jesaja had geprofeteerd.

Jes. 40:3 Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE , maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God.

Het waren geen lieflijke woorden die Johannes sprak. Het was de keiharde noodzaak om de denkwijze van deze wereld af te leggen en als zonde te belijden.  En die noodzaak is er in deze tijd niet minder. Want het religieuze adderengebroed dat werd aangesproken door Johannes de Doper, is allerwege in onze huidige samenleving aanwezig en het beheerst de wereld. Een religie zonder vruchten van geloof en bekering.

Om de rede van Johannes naar deze tijd te vertalen kunnen we zeggen "zeg niet dat je wel goed zit omdat je in Jezus gelooft", terwijl Hij als het vleesgeworden Woord van het Oude Testament op aarde kwam, en je dat Bijbeldeel als verouderd en de Tora niet als gezaghebbend  beschouwt". 

Johannes sprak: "Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen."
Israël is ook door het vuur van vervolging en beproeving gegaan. Hoezeer geldt dat voor deze eindtijdwereld!

Alleen voor wie zich bekeert is er hoop. Want God zelf kwam als mens op deze aarde.

Mattheüs 3:11 Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
12. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden.
In bovenstaande tekst zijn de twee wegen aangegeven die de keus tussen LEVEN en DOOD betekenen. Bekering en behoud of als onbruikbaar kaf verbrand te worden.
Johannes de Doper beloofde geen welvaart en geluk. Hijzelf ondervond de strijd en is door Herodes onthoofd. 

 

Toen Yeshua bij Johannes kwam om zich te laten dopen, raakte Johannes wel even in vertwijfeling. Hij Yeshua, de Zoon van God…. moest Hij zich laten dopen om Zijn zonden te laten afwassen? In Johannes 1 lezen we dat Johannes uitriep toen hij aan het dopen was en Yeshua zag aankomen: “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” Moest hij Hem dopen? Maar Yeshua gaf hem de opdracht het te doen. Zijn argument was dat alle gerechtigheid op die manier vervuld moest worden. 

We zien hier dat Yeshua zich vereenzelvigt met de zondige mensheid. Hij wilde de mensen weer met God verzoenen en moest daarom in alle opzichten aan ons gelijk worden. Paulus omschrijft het zo in

Filippenzen 2: 6 Die, terwijl Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
7 maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ook Hij, de zondeloze, zou zoals wij in alle dingen verzocht worden. (Hebr. 4:15)

Zou dit niet bedoeld worden met de uitspraak om “alle gerechtigheid te vervullen”? Het woord “gerechtigheid” komt heel vaak voor in de Bijbel.

Deuteronomium 16:20Gerechtigheid, gerechtigheid moet u najagen, opdat u leeft en het land dat de HEERE, uw God, u geeft, in bezit neemt. 

In deze tekst wordt het woord gerechtigheid zelfs tweemaal genoemd. Deze gerechtigheid is ook nodig om het komende Koninkrijk van God in bezit te nemen.

HET IS HET RECHTDOEN OP GROND VAN GODS WOORD. Dat is een totaal andere gerechtigheid dan wat de wereld als gerechtigheid ziet en dan wat wij met onze natuurlijke ogen als recht zien. In Romeinen 3:10 staat: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. David zegt in psalm 51:7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren.

Yeshua is ook de Koning der Gerechtigheid naar de ordening van Melchizedek, welke naam de letterlijke Hebreeuwse vertaling is van Koning der Gerechtigheid. Zonder Hem is er geen gerechtigheid. In de Bijbel wordt steeds geprofeteerd dat Yeshua onze gerechtigheid is en dat het ten volle vervuld wordt in het komende Vrederijk.

Jeremia 23: 5

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE,
dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan.
Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen,
Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.
6 In Zijn dagen zal Juda verlost worden
en Israël onbezorgd wonen.
Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal:
DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

 

Bijzonder dat de Herziene Statenvertaling deze titel “DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID” met allemaal hoofdletters schrijft. Die gerechtigheid moest in het leven van Yeshua als mens geleerd worden door stand te houden in alle vijandschap en verzoekingen.

Hebreeën 5: 7 In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst verhoord.
8 Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden.

Uit Romeinen 6:16 kunnen we opmaken dat gehoorzaamheid leidt tot gerechtigheid. Deze gerechtigheid was nodig om ons te redden van de ongerechtigheid. En wat hebben we dat nodig. Uit eigen kracht kunnen we ons geen gerechtigheid eigen maken. Alleen als we verbonden zijn aan Yeshua, mogen we delen in Zijn gerechtigheid en niet in de onze. Het proces van heiligmaking zal Hij in ons op gang brengen als we ons helemaal aan Hem toevertrouwen.

Wat sluit dit gedeelte prachtig af met een verklaring van God de Vader uit de hemel. Hij laat het ons weten:

De hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

En in Mattheüs 17:5 openbaart God ook Wie Yeshua is en zegt daarbij: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; LUISTER NAAR HEM!