To translate this page into different languages, click here!

Mattheüs 5:8-20 - De Bergrede

Mattheüs 5:8 Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien.

Dat is de belofte voor de reinen van hart. Wanneer ben je rein van hart? Ik las ergens dat hier een verschil bestaat tussen het oude en het nieuwe testament.  In het eerste testament lijkt reinheid een voorwaarde om tot God te naderen en in het nieuwe testament is het Jezus waardoor wij kunnen naderen. 

Maar het enige verschil tussen het eerste en het nieuwe testament is HET BLOED.

Het Hebreeuwse woord voor “offer” קָרְבָּן  qorban, komt van dezelfde wortel als naderen, dichterbij komen, op intieme wijze een relatie met iemand aangaan. Dus in het eerste testament kon men God naderen door het brengen van een offer, waarbij je je zonden overdroeg aan het offerdier. Dat offerlam was een beeld van het Lam van God dat in de wereld kwam. Nadat Yeshua gekruisigd was konden we God naderen door onze zonden op het ultieme offerdier te leggen en zo deel te hebben aan de reinheid van Yeshua, gebruik makend van Zijn smetteloos bloed. Het principe van het eerste testament is hetzelfde, maar HET BLOED is veranderd. Het is satan die de mens het zicht op HET BLOED van Yeshua wil verduisteren, omdat hij weet dat hij hiermee is verslagen en dat hij hiermee nog steeds verslagen wordt door de gelovigen in deze tijd.

Openbaring 12:11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Dat smetteloze bloed was met terugwerkende kracht ook nodig voor de reiniging van de gelovigen van het eerste testament. Het dierenbloed  bedekte de zonde onder Gods verdraagzaamheid, maar de reiniging van hen kwam tot stand door het bloed van Yeshua. Zie Romeinen 3:25.

Hebreeën 9:13,14 Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!

Yeshua is de vervulling, de vervolmaking van de offerdienst. Het gevolg van het “naderen” is reinheid. 

 

1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Reinheid en bloed hebben alles met elkaar te maken. Dat we God zullen zien betekent niet dat we in dit leven nu verschijningen van God zullen krijgen. Zoiets moeten we ook niet verwachten en ons daarnaar uitstrekken. Wie dat doet kan in de gevaarlijke situatie komen dat demonen daarop inspelen. Dat “zien” is meer een geestelijk “zien”, een begrijpen wie God is en hoe groot en heilig Hij is en inzicht krijgen in Gods Woord. Yeshua zei tegen Filippus, die vroeg om God te zien: “wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.  (Johannes 14:9)

 

Mattheüs 5:13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

 

We weten allemaal wat zout is en dat het een onzichtbare werking heeft. Zout is bederfwerend. Als wij uit geloof leven in deze wereld, zal dat het bederf tegengaan. Nu zien we in de wereld veel bederf. Zou dat niet komen omdat we het zout in het zoutvaatje laten samenklonteren en het niet uitstrooien? Het zou zelfs andere mensen voor uitglijden kunnen behoeden. Zout werkt pas als het in aanraking komt met anderen. Als we voor ons geloof uitkomen en ons er niet voor schamen om te getuigen van Hem die ons bevrijd heeft van de zonde, wat zal dat dan zegenrijk zijn. Stel je voor dat het zout dat je ter beschikking kreeg smakeloos is geworden.

Eigenlijk geldt dit ook voor het Licht waarover Yeshua het heeft. Yeshua is het Licht van de wereld, maar als wij met Hem verbonden zijn, zullen wij Zijn licht weerkaatsen. Yeshua zegt zelfs: “gij zijt het licht der wereld”. Zijn we dat echt? Zijn we vol van Hem en willen we niets liever dan voor Hem leven en van Hem getuigen? Als we dat licht afschermen en alleen voor ons zelf gebruiken, dan is er iets goed fout. Yeshua zegt: Omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen. (Openbaring 3:16)

Maar wat heerlijk is het als we in deze steeds donker wordende wereld Zijn licht mogen uitstralen.

Filippenzen 2:15,16 opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven….

Mattheüs 5:17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

  1. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.
  2. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.
  3. Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.

Dit Bijbelgedeelte spreekt voor zichzelf, maar wordt in de kerken vaak niet serieus genomen als men leert dat de wet van Mozes heeft afgedaan. Yeshua spreekt zo vaak over Mozes. Ze hadden in die tijd nog geen nieuw testament, maar Yeshua beriep zich steeds op wat Mozes geschreven had.

Johannes 5:46,47 Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven; want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn Schriften niet gelooft, hoe zult u Mijn woorden geloven?

Begrijp je wat hier staat? Hoe kun je in Yeshua geloven als je de geschriften van Mozes niet eens gelooft en ter harte neemt? Je kunt Yeshua niet eens kennen als je niet weet wat Mozes over Hem heeft geschreven. Het zou zo maar kunnen dat je dan in je gedachten een verkeerde Jezus, of een verkeerd beeld van Hem hebt gevormd.

 

En de geboden afschaffen? De offerdienst en daarom ook de priesterdienst is overgegaan op Yeshua, niet afgeschaft maar tot vervulling in Hem gekomen. Yeshua vervult nu de priesterdienst in het hemelse heiligdom, waarvan de tabernakel een beeld was. Maar de andere wetten gelden ook nog steeds. 

Het klopt dat Yeshua de wet heeft vervuld, maar dat is wat anders dan afgeschaft. Hij heeft die wetten ten volle gehouden, dat is die vervulling. Alleen Hij was waardig in Gods ogen, omdat Hij de wet vervulde. Wij mogen in Hem Zijn navolgers zijn.

Yeshua hield de sabbat en was gewoon op sabbat naar de synagoge te gaan.

Lukas 4:16 En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen.

Yeshua wil dat wij Hem volgen, in het liefhebben van God en het doen van de geboden, als vrucht van de Heilige Geest. Aarde en hemel zijn er toch nog? Nou, zegt Yeshua, dan is elke “jota” of “tittel” (dus ook het kleinste gebod) nog van kracht. Wie zijn wij om Zijn Woord tegen te spreken? Als we het verkeerd hebben geleerd, zoals zo velen in de kerk, dan hebben we nu nog de tijd om ons te bekeren.

 

De hele wereld heeft Gods geboden aan de kant geschoven. Maar dat gaat veranderen in het Vrederijk als de wet uit Sion zal uitgaan. Als het Koninkrijk der hemelen op aarde komt! Zijn wetten zullen heilzaam zijn als satan is uitgeschakeld. Maar nu hebben we nog met satan van doen. In deze eindtijd komt hij met al zijn demonen om de mens tot aanbidding van hemzelf te brengen. Satan komt in al zijn sterkte, maar ook met vleierijen en allerlei verlokkingen. Hij zal technische hoogstandjes presenteren en de wereld zal er in verbazing achteraan lopen. Maar ze lopen in zijn fuik en zullen met hem ten gronde gaan als Yeshua komt. En die tijd nadert met rasse schreden!

 

Mattheüs 24:13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

 

Ida