English: click here!

Openbaring 19 - de Overwinning van de Koning der Gerechtigheid

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

De Berijder van het witte paard dat uit de geopende hemel tevoorschijn komt is de Getrouwe en Waarachtige Heer der Legermachten: Yeshua de Messias. Nu komt Hij niet als een nederige dienaar op een ezel, die vrede aankondigt door Zijn bloed. Nu is Hij het Hoofd der Legermachten, een paard is een symbool voor oorlogsvoering. Hij is Overwinnaar en Koning in Gerechtigheid (Melchizedek).

  1. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf.

Zijn ogen als een vuurvlam drukken oordeel uit en de vele diademen op Zijn Hoofd, Zijn macht en autoriteit. Hij draagt blijkbaar een Naam die wij niet kennen omdat deze te heilig en te machtig is voor ons beperkte verstand. Maar het zal de Naam boven alle Naam zijn die alleen de Allerhoogste God draagt.

  1. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God.

Zijn bovenkleed was in bloed gedoopt. Hij komt uit de strijd waarin het bloed van het oordeel stroomde tot aan de tomen van de paarden.

Openbaring 14:20 En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan de tomen van de paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Jesaja 63:3 Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet.

  1. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.

Achter hem aan de legers, de engelenmachten en degenen die met Hem overwinnaars zijn, gekleed met de fijn linnen en smetteloze daden die in Christus verricht zijn!

1 Korinthe 3:13-15 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

  1. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God.

Dat scherpe zwaard is Gods Woord en Geest dat uit Zijn mond komt. Hij doodt met de adem van Zijn mond de antichrist en hen die deze antichrist volgen. Zij zijn de heidenen, die niet tot Israël behoren en niet aan Israël zijn toegevoegd. En wie niet gedood wordt zal zich moeten buigen onder een ijzeren staf/scepter onder de heerschappij van deze Vorst der Gerechtigheid.

  1. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

Op dat bovenkleed, dat gedoopt is in bloed staat de Naam geschreven die Hem de hoogste eer geeft en die wij wel kunnen begrijpen: Koning der koningen en Heere der heren.

  1. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God,

  2. om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten.

De dode lichamen van de machtigen en aanzienlijken der aarde en hun volgelingen en strijdpaarden, zijn voer voor de aaseters onder de vogels. Geen stijlvolle uitvaartdienst met lovende woorden, maar een mensonterend tafereel, omdat zij Hem veracht hebben, die de Waarheid en de Gerechtigheid is.

  1. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger.

  2. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt.

Het beest, de antichrist voerde samen met de koningen van de aarde oorlog tegen de Koning der Gerechtigheid. Maar hij werd gegrepen, samen met de valse profeet, het hoofd en de vertegenwoordiger van de religie: de “vrouw op het beest”.  Deze beiden werden levend in de hel geworpen met brandend zwavel, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.

  1. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

Het zwaard is het Woord van God waartegen de mensheid zich verzet heeft.

Hebreeën 4:12,13 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.  En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.

Het zwaard is ook de Geest van God. Woord en Geest zijn onafscheidelijk.

2 Thessalonicenzen 2:8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst.

Eerste Komst:

als nederige, rechtvaardige Koning

Tweede Komst: 
Als Koning, strijdend en oordelend in GERECHTIGHEID!

Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

Ida