English & other languages: click here!

Jesaja 12 - Danklied voor verlossing!

Het verlossingslied van de gelovige. Een triomfantelijk koor van lof aan Immanuel- de Verlosser, omdat de goddelijke toorn is afgewend en troost overvloedig aanwezig is, ten eerste omdat YHWH de redding van de zanger is en ten tweede omdat Hij zijn knecht en lied is. Dit ziet uit naar de blijdschap in het Vrederijk. De daden van Gods verlossing mogen nu bekend worden over heel de aarde. En het overblijfsel in Sion mag juichen en zich verheugen, want de Heilige van Israël woont in hun midden.


Jesaja 12:1 Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, maar Uw toorn is afgekeerd en U troost mij.

Op die dag zult u zeggen......'op die dag' is in de Bijbel meestal 'de Dag des HEEREN". In Jesaja komt deze tijdsaanduiding minstens acht maal voor.  Het is de dag die oordeel, overwinning en aanvang van het Koninkrijk inhoudt. In dit geval gaat het om de aanvang van het Koninkrijk/Vrederijk. 

u zult zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent...... hier wordt beleden dat bestraffing en toorn ten goede was bedoeld. Dat is ook altijd de bedoeling van YHWH.  Degene die dit uit, weet dat het anders met hem helemaal mis was gegaan. Daarom geniet hij van deze vreugde door de HEERE bereid. In de brief aan de Hebreeën schrijft Paulus ook iets in die trant:

Hebreeën 12:11 NBV Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op de duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Uw toorn is afgekeerd....... dat moet bevrijdend zijn. Dan kan de relatie weer groeien en dat zal ook gebeuren in Gods Koninkrijk.

U troost mij...... hier lijkt een persoon aan het woord, maar het is heel kenmerkend voor Israël in het Koninkrijk van Sion. Jesaja schreef het al: 'Troost, troost Mijn volk"........  Hoe weldadig en verheugend!

Jesaja 12:2 Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE, en Hij is mij tot heil geworden.

Zie, God is mijn heil..... Hebreeuws:  'Hineh, El, Yeshoe-atie'

( הִנֵּה אֵל יְשׁוּעָתִיHoor je de naam Yeshua hierin klinken? Zijn naam staat gewoon in het Eerste Testament! En er staat ook dat Hij 'mijn Redder' is. De éne vertaling schrijft 'redder', de andere 'heil'. Maar het betekent hetzelfde. Degene die het getrooste Israël uitbeeldt is enthousiast over wat God in zijn leven heeft gedaan: het is zijn redding geworden!

Ik zal vertrouwen en niet bang zijn..... Geen wonder, als God je Redder en je Trooster is! Het wordt zelfs een belofte:
'ik zal vertrouwen en geen angst hebben'. De grond voor dat vertrouwen ligt in God, en niet in hemzelf.

want mijn kracht en psalm is de HEEREHEERE........  deze woorden zijn met het woordje 'want' gekoppeld aan het vertrouwen en angstvrij zijn in het eerste gedeelte. Doordat de gelovige dit vertrouwen heeft bezit hij ook kracht. Hij kan het leven aan! Er is een heerlijk lied in zijn hart, een psalm tot lof van zijn Yeshoe-atie 'zijn Redder', die hij in deze zin YAH-YAHWEH noemt. God is zijn lied, Hij is zijn melodie, Hijzelf is het mooiste lied om te prijzen.

en Hij is mij tot heil geworden...... Hij is mij geworden  (tot li)Yeshoe'atie, tot mijn heil. Hoor je de naam van Yeshoea hierin? Dit lied wordt gezongen door iemand die het leven in het zondig wereldbestel achter zich heeft mogen laten en 'op die dag'  door Yeshua is gevoerd naar het beloofde Vrederijk. Het is dan ook begrijpelijk dat het lied elementen bevat uit het 'lied van Mozes' nadat zij door de Schelfzee waren gegaan: 

Exodus 15:2 De HEERE is mijn kracht en lied, Hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, Hem verheerlijk ik; de God van mijn vader, Hem roem ik.

Jesaja 12:3 U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil.

Yeshua sprak vaak over het levende water. Water is altijd het belangrijkste middel voor levensonderhoud. Een mooi voorbeeld is:

Johannes 4:14 maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.

Dat we met vreugde water mogen putten in het Vrederijk, betekent eigenlijk dat we daar een taak hebben. Werk dat we met vreugde kunnen doen. Het vinden van passend werk zal straks geen probleem meer zijn. De vloek van de aardbodem (Genesis 3:17) is opgeheven. 

Het zwoegen om de kost te verdienen en het hoofd boven water te houden, is voorbij. Als de reinigende zuivere waterstroom van de tempelbeek (Ezechiël 47; Joël 3:18) zich steeds meer over de aarde verspreidt, is er ook geen watervervuiling meer. 

Het 'water scheppen' was in Israël op de laatste dag van het loofhuttenfeest een geweldig gebeuren. Op deze dag wordt nog altijd het lied uit Jesaja 12:2-3 gezongen. Straks putten wij met hen met vreugde uit de Bron van Verlossing!  

Jesaja 12:4 Op die dag zult u zeggen: Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is.

Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan..... nu, om precies te zijn 'op die dag', worden ook anderen opgeroepen de naam van de HEER te loven, te danken en aan te roepen.  Dat komt omdat hij gedronken heeft van de bron van Redding en Verlossing. Nu stroomt er levend water uit hem, dat anderen in zijn lofprijzing betrekt. 

maak Zijn daden bekend onder de volken...... deze oproep klonk ook al in Psalm 105:1. Het volk Israël zal nu zijn taak onder de volken gaan vervullen, zoals God dat vanouds bedoeld had. 

roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is........ dit doet weer denken aan Psalm 148:13, een psalm waarin heel de schepping God looft. Dat zal weer werkelijkheid worden.  

Jesaja 12:5-6 Zing psalmen voor de HEERE, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde! 6. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël.

Zing psalmen voor de HEERE........  David zong ook psalmen en in psalm 22 loofde Hij de HEERE met de woorden: "Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël." (Psalm 22:4). Dat houdt in dat we Hem erkennen in Zijn goddelijke heiligheid en koninklijke waardigheid. Eindelijk krijgt YHWH de eer die hem toekomt uit de mond van Zijn volk.
Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion...... dit zal ongetwijfeld niet bedoeld zijn om een gelaten psalmzingende groep op te wekken eens wat enthousiaster te worden. Nee, ik denk dat de blijdschap over de redding Israël zo vervult dat het een uitweg zoekt. En dan is het meer: "toe maar, laat je maar gaan! Geef er nu maar uiting aan! Vijanden die zich eraan ergeren zijn er niet meer".
want groot in uw midden is de Heilige van Israël........ Nu woont God bij Zijn volk. Dat Hij dat wilde gaf hij lang geleden in de woestijn al te kennen. Hij wilde bij de mensen wonen en liet daarom de tabernakel bouwen. Nu woont Israël geestelijk gezien in de tabernakel. Misschien nog in de voorhof, maar het zal een Koninkrijk van priesters worden. Dus ook het Heilige zal voor hen opengesteld worden. Het Heilige der Heiligen, dat een vorm van een kubus heeft, verwijst naar het Nieuwe Jeruzalem dat komt na het duizendjarige Vrederijk. 

Ida