English & other languages: click here!

Jesaja 24 - Gods Gerechtigheid

Jesaja 24  De dag van YAHWEH en duizendjarige zegen.

Jesaja 24:1-13. Het gericht van de dag van YAHWEH


De apocaliptische verwoestingen worden beschreven, in Jes. 24:3-13, en de reden ervoor wordt genoemd in Jes. 24:5.
Jesaja 24:1-4 Jesaja zegt: Let op, de Heer verwoest het land. Hij maakt het land helemaal leeg. Hij jaagt de bewoners uit elkaar.
2 Hij zal iedereen hetzelfde behandelen: met iedereen loopt het slecht af. Met priesters en gewone mensen, heren en knechten, meesteressen en slavinnen, verkopers en kopers, mensen die lenen en mensen die uitlenen, mensen die nog geld moeten betalen en mensen die nog geld moeten krijgen.
3 Het land zal helemaal verwoest en leeggeroofd worden. De Heer heeft het gezegd en Hij zal het ook doen.
4 Het land treurt en verdroogt. Alles verdort. Zelfs de rijke mensen verhongeren.

De reden:
Jesaja 24:5 Want het land is door de bewoners bedorven. Dat komt doordat ze zich niet aan Gods wetten hebben gehouden. Ze hebben God niet gehoorzaamd. Ze hebben het eeuwige verbond met God verbroken.

Jesaja 24:6-13 Daarom is het land vervloekt. De mensen die er wonen, zullen sterven. De bewoners zullen verbrand worden en er zullen er maar weinig overblijven.
7 De wijnstruiken verdrogen. De druiven verschrompelen. De mensen die eerst zo blij waren, lopen nu te zuchten.
8 Er wordt niet meer vrolijk gedanst op muziek.
9 Er wordt niet meer gedronken en gezongen. De wijn is bitter geworden.
10 De verwoeste stad ligt in puin, de huizen zijn onbewoonbaar.
11 In de straten jammeren de mensen omdat er geen wijn meer is. Alle vrolijkheid is verdwenen.
12 De stad is één grote berg puin. De poortdeuren zijn stukgehakt.
13 Maar in dit land, tussen deze volken, zal een klein overblijfsel blijven bestaan. Net zoals na de olijvenoogst of druivenoogst nog een paar olijven of druiven aan de boom overblijven.

Jesaja 24:14-16 De mensen die overblijven, zullen juichen en jubelen over de hemelse macht en majesteit van de Heer, vanaf de zeekust tot in het hele land.
15 Prijs daarom van oost tot west de Heer, de God van Israël.
16 Over de hele wereld horen we mensen de Heer met liederen prijzen: ‘Prijs de Heer, de rechtvaardige God.’ Maar ik zeg nu:"Help! Het is afgelopen met me! Ik verhonger!" Want de mensen zijn slecht. Ja, ze zijn door en door slecht.


Jesaja 24:17-22. Het gericht van de dag van de HERE

De gelovigen komen niet onder de toorn van God, maar satan zal alles in het werk stellen om ze te vernietigen. Gods toorn concentreert zich op aarde en de verdorven wereldbewoners, en op satan en zijn demonen. Jes.24:21.

 

Jesaja 24:23. De duizendjarige heerschappij van Christus

De heerschappij zal zo glorierijk zijn dat de zon en de maan zullen worden beschaamd wanneer de Messias 'Koning zal zijn op de berg Sion' in Jeruzalem.

Jesaja 24:23 Dan zullen de maan en de zon zich schamen als ze hun licht vergelijken met dat van de Heer. Want de Heer van de hemelse legers zal Koning zijn in Jeruzalem, op de berg Sion. De leiders zullen delen in zijn schitterende hemelse macht en majesteit.

De ellende in deze wereld is onze eigen schuld. We kunnen de HERE niets verwijten. In Adam kozen we tégen God, met al de bekende gevolgen. Dat riep zijn toorn op. Die toorn speelt ook een rol in het geheel van onze ellende. De ellende die we zelf veroorzaakt hebben, kan door God gebruikt worden als een instrument van zijn toorn.

De hoofdstukken Jesaja 24 t/m Jesaja 27 zijn een profetische beschrijving van de ‘laatste dingen’. De wereldmachten komen tot een eind, in gerichten met allerlei verschrikkingen. Iedereen, van hoog tot laag, krijgt te maken met Gods oordelen (Jes. 24:1-2). De wereld biedt een troosteloze aanblik (Jes. 24:3-4). De aarde kreunt aan alle kanten (Jes. 24:19-20). Er is niets feestelijks meer (Jes. 24:7-12). Wie het ene onheil probeert te ontlopen, wordt ingehaald door het andere (Jes. 24:18). Alles wat vandaag via de media op ons afkomt, zien we hier: droogte, aardbevingen, overstromingen … Zo oordeelt de HERE de wetteloosheid (Jes. 24:5-6). Dan blijft de zegen uit en de vloek blijft over.

Ten slotte zal God door zijn oordeel alle machten die zich tegen Hem verheffen, uitschakelen. Niet alleen de aardse machten, maar ook de boze geesten in de hemelse gewesten 1) (Jes. 24:21-22). Wie Hem niet als God en Koning beleden hebben, zullen Hem leren kennen als Rechter. Hoeveel parallellen zijn er wel niet tussen dit gedeelte en het slot van de Openbaring die Johannes mocht zien!

Is er dan geen hoop meer voor de wereld?

Zeker wel. In Jesaja 24:14-16a kunnen we een aankondiging zien van de komst van de Messias, Jezus, de Rechtvaardige. Met Zijn komst naar de aarde breekt er licht door in de duisternis 2). Om naar alle kanten toe recht te doen aan Gods gerechtigheid, moest Jezus komen 3). Via Hem is God begonnen een eind te maken aan de ellende in de wereld. Via Hem zal Hij dat werk ook voltooien. Het licht schijnt nu al en straks zal Jezus komen om zijn eeuwig Koninkrijk voor ieders ogen te doen aanbreken! Dan zal de luister van Gods heerlijkheid zó groot zijn, dat het licht van de zon en de maan erbij verbleekt (Jes.24: 23).

1) Vgl. Ef. 6:12. 
2) Vgl. Matt. 2:2; 4:15-17. 
3) Rom. 3:21-26 

 

Psalm 9:18-21 De goddelozen keren terug, naar de hel toe,
alle heidenvolken, die God vergeten.
19. Want de arme wordt niet voor altijd vergeten,
de hoop van de ellendigen vergaat niet voor eeuwig.

20. Sta op, HEERE, laat de sterveling zich niet sterk maken;
laat de heidenvolken voor Uw aangezicht geoordeeld worden.
21. HEERE, jaag hun vrees aan;
laat de heidenvolken weten dat zíj stervelingen zijn. Sela

 

 

Kern: Als God zijn Rijk vestigt, zullen de wereldheersers te laat-zien Wíe de enige Koning is. 

Jur