English & other languages: click here!

Jesaja 25 Verlossing, heil en een feestmaal op Sion


Jesaja 25 borduurt verder op het vorige hoofdstuk. Het loflied dat in dit hoofdstuk volgt, is het antwoord op de verwoesting die in hoofdstuk 24 werd beschreven. Israël prijst zijn God voor Zijn wonderbaarlijke bevrijdingen. De HEERE vernedert de hoogmoed van Zijn vijanden. Er is vreugde en verlossing voor alle volken, behalve voor hen die blaken van trots en hoogmoed, zoals hier vertegenwoordigd door Moab.

In het tweede deel krijgen we inzicht in de vorming van het Vrederijk.  De HEERE laat ons hier door Jesaja een tipje oplichten van de sluier die ligt over  de verre Bijbelse Toekomst. We krijgen zelfs een blik in het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel (Openbaring 21). We lezen in dit hoofdstuk over de berg van de HEERE, waar de Vader voor Zijn Zoon een bruiloft aanricht (Matth. 22:1-13) met een maaltijd voor het overblijfsel uit Israël en de volken.  We zien de eenheid van Gods Woord als hier in vers 8 dezelfde belofte klinkt als in Openbaring 21:4 waar staat dat God alle tranen van de ogen zal afwissen.

Jesaja verzegelt deze profetieën met de zin “De raadsbesluiten van YAHWEH zijn van oudsher vast en zeker.”


Jesaja 25:1 HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.

 O HEER, U bent mijn God.........: Jesaja 24 sprak over het oordeel dat over de wereld zal komen, vooral tijdens de 'grote verdrukking'. Gedurende die tijd zullen degenen die op de HEER vertrouwen Hem prijzen, zelfs te midden van Zijn rechtvaardig oordeel. Gods Heilige Geest werkt in hen uit dat zij hun stem zullen verheffen, zij zullen zingen van vreugde; zij zullen de majesteit van de HEER luid verkondigen 'vanaf de zee(kust) tot over de hele aarde'- (Jesaja 24:14-16). In dit loflied wordt het hart openbaar dat volkomen naar God uitgaat (2 Kron. 16:9) en Hem prijst te midden van verdrukking, zelfs midden in de 'grote verdrukking.

‘HEERE, u bent mijn God’......... Deze belijdenis komt recht uit het gelovig hart en bepaalt de verdere inhoud van het lied. Dit lied gaat niet over tijdelijke vreugde die wordt gezocht in drank en muziek (vgl. Jes.24:7-9), maar over een blijvende relatie met God. Hij wordt verhoogd. De woorden ‘YAHWEH (HEERE) en ‘Uw naam’ wijzen naar de God van het Verbond met Israël. Wat Hij heeft gezegd, doet Hij ook. 

U bent mijn God ......  Jesaja zegt dit uit de volle overtuiging van zijn eigen hart. U YAHWEH bent mijn ELOHI (יְהוָה אֱלֹהַי ). Hij kent Hem als de God van Abraham, Isaak en Jakob, de God geopenbaard is in en door Yeshua de Messias – Hij is onze God (Rom. 9:5). Wie een andere god of iets anders aanbidt, maakt zich schuldig aan afgoderij. 

Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker....... dat wat YHWH in het allereerste begin al bekend gemaakt heeft in Zijn oeroudeTora, maar ook de profetische geschriften, de Psalmen hebben nog steeds de grootste betekenis om te kunnen standhouden in de eindtijd waarin beslissende keuzes moeten worden gemaakt. Alleen dàt Woord, inclusief het Nieuwe Testament maakt dat we een vaste betrouwbare basis hebben, waarop we kunnen staande blijven in de strijd die over ons heen komt. 

Jesaja 25:2-3 Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. 3. Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen.

Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne........ Hierbij kunnen we denken aan de steden waarover Jesaja het oordeel predikte, zoals Babel en Tyrus. Het waren beide zeer versterkte steden. Ze vormen samen het Babylon, dat geestelijk de aarde heeft overwoekerd. Openbaring 14:8; Openbaring 18:2.

van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten....... bedoeld wordt het bolwerk van onderdrukkers en hun goden die zij daarbij vereerden. Denk bijvoorbeeld aan Moab, waarover we in Jesaja 16 lazen. Een land waar de vruchtbaarheidscultus een grote rol speelde, met de god Kamos en Baäl Peor (2 Kon. 3:27; Num. 21:29; Jesaja 48:13). De versterkingen en de vesting, door mensen gebouwd om veiligheid te garanderen, worden door God verwoest en in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden.

Daarom zal een sterk volk U eren......   Zoals steeds weer vindt er een tweedeling plaats. Een sterk volk is een volk dat zijn sterkte vindt in de HEERE. Zij zien Zijn werk en ze verheerlijken Hem daarom. Maar er is ook een andere kant. De onrechtvaardigen die eveneens Gods werk en oordeel zien, de gewelddadige volken, zullen zich realiseren dat ze niet tegen die God opkunnen en ze worden bang. 

Jesaja 25:4-5 Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. 5. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.

Want U bent voor de geringe een vesting geweest......  De profetie ziet terug naar de profetie over de beschutting die God aan zijn volk zal bieden op de berg Sion, als Jeruzalem belaagd wordt door de vijand (geweldplegers) (Jesaja 4:5).                            God is onze lof waardig omdat Hij kracht geeft aan de armen in nood, een toevlucht is tegen de vloed, en schaduw tegen hitte.

als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt........  U tempert de verschroeiende hitte door de schaduw van de wolk; het triomfantelijke gezang van de tirannen zal verstommen. YHWH is tijdens de heerschappij van de antichrist een sterkte en schuilplaats  geweest (vers 4; Jes. 32:2; Psalm 61:4)

 

Jesaja 25:6 De HEERE van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten, een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.

YAHWEH Zeba'oth  zal op deze berg voor alle volken een feestmaal aanrichten...... Op verschillende plaatsen spreekt de Bijbel over wat  het Bruiloftsmaal van het Lam wordt genoemd. Openbaring 19:9 zegt: gezegend zijn zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam! Volgens Jesaja 25:6 kunnen we zeggen dat dit grote feest op aarde plaatsvindt; waarop de hemel is neergedaald. Ook dit weerlegt de theorie van de OPNAME!
een feestmaal met uitgelezen gerechten, met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen.......  Na de laatste korte strijd aan het einde van het Vrederijk is de Bruidsgemeente compleet en kan het Nieuwe Jeruzalem. feestelijk versierd, neerdalen. Voor Gods volk zal dit het lang verwachte “bruiloftsfeest” zijn tot eer van de Bruidegom Yeshua, die haar met Zijn bloed gekocht heeft. Wat een feest zal dat zijn!

Yeshua kijkt erg uit naar dit feestmaal. Hij zei tegen Zijn discipelen tijdens het Laatste Avondmaal: Ik zal van nu af aan niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken tot de dag waarop Ik hem nieuw met jullie drink in het koninkrijk van Mijn Vader (Matteüs 26:29). Yeshua  sprak zich hiernaar verlangend uit, verwachtende de dag waarop Hij de gemeenschap met Zijn bruid zal hebben, tijdens het Bruiloftsmaal van het Lam. Yeshua verlangt naar deze gebeurtenis, het feest van alle feesten, doen wij dat ook?

Jesaja 25:7-8 En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken.

Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is.......  Als er in Israel iemand stierf dan droeg men een sluier. Je leest het bijvoorbeeld als David zijn zoon Absolom betreurt, waarbij allen die bij hem waren zich 'omsluierden' (2 Samuel 15:30). Zo'n sluier tekent het verdriet, houdt verband met de dood, maar belemmert ook het uitzicht. In 2 Korinthe 3:14-16 lezen we dat er geestelijk een sluier (bedekking) ligt op Israël, maar Jesaja geeft hier aan dat het met alle volken van de wereld het geval is. Van die sluier, die verband houdt met de dood, zegt Jesaja: Hij zal de dood voor altijd verslinden! Op de nieuwe aarde is de dood verslonden, zowel fysiek als geestelijk! En de sluier is vernietigd. We zien elkaar van aangezicht tot aangezicht (1 Korinthe 13:12b)! 

de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde...... We zien de eenheid van Gods Woord als hier in vers 8 dezelfde belofte klinkt als in Openbaring 21:4. Wat een troostrijke belofte voor allen die in deze tijd lijden onder de gevolgen van de zonde, onder de onderdrukking van de goddelozen, aan wie onrecht is aangedaan. Wat werd Gods volk, maar ook Gods kinderen uit de heidenen vaak onrechtmatig beoordeeld en behandeld. Wat zie je ook heden ten dage in de publieke opinie dat er ongefundeerde beschuldigingen worden geuit naar Gods volk. Wat heerlijk dat alle smaad, maar ook de smaders, straks zijn weggenomen van heel de aarde.  

Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. Jesaja 25:9 

Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht..... en als 'die dag' aanbreekt dan zullen we zeggen:  ‘Hier hebben we nu al die tijd naar uitgezien. Hier hebben we op gewacht. En nu is het zover.  We zullen ons verheugen en verblijden in Gods heil'. Dit is nu nog het vooruitzicht om staande te blijven. We houden ons vast in het geloof dat het bewijs is van de dingen die we niet zien en de zekerheid van wat we hopen’ Hebreeën 11:1. Toen het moeilijk was wisten we 'Hij zal ons verlossen!'  

Jesaja 25:10-12 Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg. Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest. 11. Hij zal Zijn handen te midden van hem uitspreiden, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, en Hij zal zijn hoogmoed vernederen, ondanks zijn listige handelingen. 12. Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof.

Want de hand van de HEERE zal rusten op deze berg....... Gods zegenende hand op Zijn berg zal tot heil zijn voor Gods kinderen. Voor landen en volken zoals Moab, Babel en Tyrus ziet het er  niet goed uit. Zo krachtig en heilrijk de genade van God is, zo meedogenloos is het oordeel. 

Maar Moab zal onder Hem worden vertrapt, zoals stro vertrapt wordt in de mest...... Als Moab, juist vanwege zijn trots, diep vernederd wordt en vertrapt wordt als stro in de mest, dan nog zal hij proberen om te ontkomen. Hij wist zo vaak de dans te ontspringen. Want slim was hij........ de slimmigheidjes uit de duisternis kunnen tijdelijk succes opleveren! Hij kon zichzelf zo goed redden. Hij had de God van Israël niet nodig. Maar ditmaal schiet elke handigheid te kort. Als God het op iemand of een volk voorzien heeft, dan is het afgelopen. Er is geen ontkomen aan Gods toorn. 

Mijn hart schreeuwt het uit om Moab......  Jesaja kondigde dit oordeel al aan in Jesaja 15:5. God liet hem deze profetie in de geest zien. Jesaja was diep ontroerd. Het gaat hem ter harte wat dit volk moet ondergaan. 
Hij zal uw hoge vestingmuren neerhalen, neerwerpen, neerstorten ter aarde, tot in het stof........ God had alles wat er in de oordelen gebeurt aangekondigd in de 'zegen en vloek' die hen werd voorgehouden door Mozes. Deut. 28:52 Het zal u benauwen in al uw poorten, totdat uw hoge en versterkte muren, waarop u in heel uw land vertrouwde, neervallen.

Moab staat, net als de stad (Jes.24:10), symbool voor allen die op zichzelf vertrouwen en niet zullen delen in het heil.

 

Ida