English & other languages: click here!

Jesaja 28:16-29

DE STEEN ALS FUNDAMENT, ALS HOEKSTEEN

Jesaja 28:16 daarom, zo zegt Adonai YAHWEH: Zie, Ik leg in Sion een Steen ten grondslag, een beproefde Steen, een kostbare Hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten.

Dan verandert het zwarte scenario van het voorgaande gedeelte van Jesaja 28, in woorden van hoop! Aan deze tekst wordt in meerdere Bijbelplaatsen gerefereerd en de Steen wijst duidelijk op Yeshua de Messias. 

Psalm 118:22 De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.

Daniël 2:34-35 Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouwen. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem, en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde.

Ps. 118:22; Matt. 21:42; Hand. 4:11; Rom. 9:33; 10:11; Efez. 2:20; 1 Petr. 2:6-8

Deze Steen is het betrouwbare Fundament! Een ander fundament kan en mag niemand leggen! (1 Kor. 3:11) Deze Steen wordt in Sion gelegd. Dat is de plaats waar de tempel stond, de plaats waar Abraham zijn zoon offerde en terugkreeg. Dat is de Heilige Berg waar God zo van harte begeert te wonen te midden van Zijn volk.

Het is een “beproefde Steen”, want het wezen, de liefde, de standvastigheid en de gehoorzaamheid van de Zoon ten opzichte van de Vader, is tot het uiterste “beproefd”. We kunnen dat alleen maar bewonderen, ons erover verbazen en ons daarin laten veranderen, zodat we Zijn karakter gaan weerspiegelen.

Psalm 132:13-14 Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd.

Het woordje “ weghaasten” heeft nogal wat vertaalproblemen opgeleverd. De HSV maakt de aantekening dat hier bedoeld wordt dat de mensen niet overhaast moeten vertrekken, maar rustig op hun post moeten blijven. En het is ook zo dat wie zijn geloof gegrondvest heeft op YAHWEH, niet beschaamd zal uitkomen. En wie oprecht zijn vertrouwen op YAHWEH stelt, die zal Hem ook in de Messias herkennen, want Vader & Zoon zijn ECHAD:  één!

Maar….. wie zijn vertrouwen op zichzelf, anderen  of iets anders stelt, zal hierin wel beschaamd uitkomen.  Die mens beantwoordt niet aan Gods meetlint, zijn karakter zal afwijken van Gods paslood van recht en gerechtigheid.

Een timmerman die het paslood gebruikt ziet dat de muur één millimeter scheef staat ten opzichte van het fundament waar de muur op staat. Dan is de muur niet "loodrecht". Voor God doet het er niet toe of het één of acht millimeter scheelt. Beide afwijkingen zijn naar Gods maatstaf niet aanvaardbaar.

Voor God bestaat niet zoiets als "bijna rechtvaardig". Dan beseffen we hoe zeer we Zijn genade nodig hebben om ons te vervolmaken. Wat een geweldig wonder dat God de rechtvaardigheid van Yeshua in de gelovige wil uitwerken. Maar wie Zijn genade afwijst zal ook de gevolgen van zijn ongerechtigheid moeten dragen. 

De leugen die dienst deed om aan het oordeel te ontkomen zal door de hagel weggevaagd worden.  De schuilplaats van bedrog zinkt weg in de waterstromen. Dan staat de mens naakt en schuldig. Dan is de “de beproefde Steen” een “Steen des aanstoots” geworden.

Jesaja 8:14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

Het “verbond met de dood en het dodenrijk” is weggespoeld.  De mens die daarop bouwde wordt vertrapt. De zogenaamde verbondspartner geeft je liefst nog een schop na of grijpt je om je te mishandelen. Hij is immers “de moordenaar van de beginne”? (Joh.8:44) Wat is dan het leven nog waard? Tegenwoordig noemen we dat "wat is dan de kwaliteit van het leven?".  Wat is er erger dan proberen te slapen in een te kort bed ? Hoe kun je proberen warm te blijven met iets dat zo smal is dat je je er niet eens in kunt wikkelen?

PERAZIM:

YAHWEH zal opstaan ​​als op de berg Perazim:

In Perazim behaalde de HEER een grote overwinning voor Israël in de dagen van David (2 Samuël  5:20).

Nadat koning David de Here geraadpleegd had om te strijden tegen de Filistijnen die ten zuiden van Jeruzalem optrokken, werden de Filistijnen door God zelf verslagen. Hun afgoden werden achtergelaten en werden door David met vuur verbrand.

Dit was de vreemde en ongewone wijze waarop YAHWEH voor hen streed:

2 Samuel 5:23-25 David vroeg de HEERE om raad. Die zei: U moet niet optrekken; maak een omtrekkende beweging tot achter hen, zodat u bij hen komt van de zijde van de moerbeibomen. En laat het gebeuren, wanneer u het geluid van voetstappen in de toppen van de moerbeibomen hoort, dat u zich dan haast; want dan is de HEERE vóór u uit gegaan om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed zo, zoals de HEERE hem geboden had, en hij versloeg de Filistijnen van Geba af tot waar u bij Gezer komt.


De Filistijnen hadden hun afgodsbeelden met zich meegenomen in de hoop een succesvolle oorlog te voeren, maar deze goden, bleken in de confrontatie met de HEER der legermachten niets dan leugens en een valse hoop te vertegenwoordigen

GIBEON

In Gibeon behaalde de HEER een grote overwinning voor Israël in de dagen van Jozua (Jozua 10:11). Dit was eveneens een wonderlijke, ongewone overwinning:

 Jozua 10:11-14 Het gebeurde, toen zij voor Israël vluchtten en de helling van Beth-Horon afgingen, dat de HEERE vanuit de hemel grote stenen op hen wierp, tot Azeka toe, zodat zij stierven. Er waren er meer die door de hagelstenen stierven, dan die de Israëlieten met het zwaard doodden. 12 Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon! 13. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag. 14. En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.

In feite legden de vijanden  zich erop toe om die Koninklijke Steen van de berg Sion los te maken en de „troon van YHWH” omver te werpen.

HET BOERENWERK ILLUSTRATIE VAN GODS WIJSHEID

Luister naar mijn stem....

De leiders van Jeruzalem worden opgeroepen om te luisteren naar Gods Woord, waarin de stem van Yahweh tot hen komt.

“neem ter ore … sla er acht op” (Markus 4:3, Markus 4:9) 3 Hoort! Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. 9 En Hij zei: Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dat geldt voor de boer, maar net zo goed voor een professor in de theologie. Ze moeten aandachtig luisteren -  en ter harte nemen - naar wat Gods profeet Jesaja tot hen te zeggen heeft.

Wie ploegt doet dat met een doel. De grond moet verkruimeld en los gemaakt worden, zodat het gezaaide straks een goede voedingsbodem heeft.  Op een gegeven moment bepaalt de boer dat de grond voldoende is bewerkt. Hij gaat vervolgens  de grond egaliseren, en hij weet wanneer hij moet zaaien en planten en wat hij waar moet planten.

Israël wordt hier vergeleken met akkerland dat geploegd en geëgd moet worden, omdat God iets goeds, iets moois daarop gaat verbouwen. Nu wordt het leger van de Assyriërs gebruikt om het land om te ploegen. Dat is niet aangenaam voor het land, maar het werkt iets goeds uit. Het is noodzakelijk, maar gelukkig tijdelijk.

De landbouwer brengt niet de hele tijd door met ploegen of eggen.

Eerst effent hij de bodem door verschillende op elkaar volgende werkzaamheden. Dan zaait hij het zaad op heel specifieke plekken: de wikke hier, de komijn daar en de tarwe op rij met de spelt aan de rand (Jesaja 28:25).

De planten in Jesaja 28:27 worden in Nederlandse vertalingen verschillend weergegeven. In de NBV staat 'komijn' en 'karwij', in de HSV staat 'wikke' en 'komijn' (in deze volgorde) en in de NBG vertaling uit 1951 staat 'dille' en 'komijn'. Die verschillende gewassen beelden de verschillende mensen uit. De één heeft een andere benadering nodig dan de andere.

De boer dorst het graan, maar dille en komijn moet hij uitkloppen. Hij weet precies hoe en wanneer hij dat moet doen. Elke soort gewas heeft zijn eigen vakkundige verwerking nodig. God onderwijst de boer daarover door middel van de natuur. Hij gaat niet eindeloos door met dorsen en kloppen. Dan zou hij juist schade berokkenen aan de oogst en zou die waardeloos worden. (Jesaja 28:28).

Zo gaat God ook met Zijn volk om. Het betekent dat God niet maar steeds doorgaat met ons door moeilijke situaties heen te laten gaan. Dat hij niet steeds doorgaat met straffen. Dat wagenwiel genoemd in Jesaja 28:28 rijdt niet voortdurend over ons heen. Dan zouden we bezwijken. De bedoeling is dat we ervan leren, dat we het goede graan worden dat God voor ogen staat, dat we ons moeten bekeren.

Handelingen 3:19-20 Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is.

Ook in die zware eindtijd denkt God aan Zijn kinderen, omdat Hij niet wil dat deze aan Zijn graanoogst ontbreken:


Mattheüs 24:21-22 Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Yeshua is de landbouwer die het goede graan in Zijn schuren zal verzamelen.

 Jesaja 28:29 Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.

Wat een voorrecht dat we altijd naar Hem toe kunnen gaan om raad en wijsheid. Er is geen betere raad dan Gods Raad, die Hij ons door Zijn Heilige Geest wil geven.  

Ida