English & other languages: click here!

Jesaja 30: 27-33 - Een overstromende beek


Bij de straffen die God uitvoert, spelen de volken een grote rol. Wereldleiders als Assyrië en het latere Babel worden door God gezien als ‘een stok in Zijn hand waarmee Hij Zijn volk tuchtigt’ ((Jes. 10:5; KIaagl. 3:1; Ps. 89:33). Die volken zelf zien dat echter heel anders. Zij zien het alsof de eer en de roem van Israel en hun God niet zoveel te betekenen hebben. De volken ervaren hun overmacht over Israel en zijn God en zien dat als bewijs dat hun eigen goden hun de overwinning bezorgen. Ze voelen zich als machthebbers verheven boven God en Zijn volk. Israël ervaart dan ook spot en vernedering. Maar plotseling komt er een moment dat God Zijn almacht zal tonen. Dan zullen de volken weten ‘Wie werkelijk God is.’  Dan zullen zij weten dat HIJ de YAHWEH, de Heilige van Israël is.


Jesaja 30:27-28 Zie, de Naam van de HEERE komt van ver, Zijn toorn brandt – de last is zwaar – Zijn lippen zijn vol gramschap, Zijn tong is als verterend vuur. 28. Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals, om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid; en een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken.

Zie, de Naam van de HEERE komt van ver....... Assyrië dat zich sterk en groot waande omdat hij dacht dat hij Israël en de God van Israël de baas was, krijgt nu de volle laag over zich heen. God heeft het land eerst zijn gang laten gaan, en afstand gehouden, maar nu draait Hij de zaken om. Terwijl Hij Juda herstel geeft, blijft Hij voor Assyrië niet op afstand. Hij komt eraan! Vol van toorn, Zijn lippen zijn vol gramschap, Zijn tong is als verterend vuur.  Uitdrukkingen die aangeven dat God briesend van kwaadheid is. Een boosheid die Hij heeft moeten inhouden, totdat Zijn doel: de loutering van Zijn volk bereikt was. Gods toorn is de keerzijde van Zijn liefde voor Zijn volk.

Zijn adem is als een overstromende beek, die reikt tot de hals........  met een overstromende beek wordt de wadi bedoeld die een argeloze woestijnganger plotseling in doodsgevaar brengt. Die woeste stroom sleurt alles in zijn baan mee. Zie plaatje met beschrijving.  ---→

God laat hier door Jesaja het omgekeerde zien van wat Hij Assyrië toeliet te doen met Israël.

Jesaja 8:8 Hij (Assyrië) dringt door tot in Juda, overspoelt het, trekt er doorheen, hij reikt tot aan de hals, en zijn uitgebreide vleugels zullen de volle breedte van Uw land innemen, Immanuel!

zie ook deze video.

Een wadi is een rivierdal in droge gebieden dat gedurende het grootste deel van het jaar droog staat. Het is een periodieke rivier. Alleen tijdens natte perioden en regenbuien stroomt onverwacht veel water door een wadi. (Een stortvloed!) Woestijnreizigers gebruiken wadi's vaak op hun route. Zij lopen het gevaar om na regenval stroomopwaarts door een plotselinge massa toestromend water te worden verrast. Zo kan het gebeuren dat mensen in de woestijn verdrinken. 

Met die overstroming wordt hier vanzelfsprekend het leger van Assyrië bedoeld dat - en dat wordt hier heel duidelijk gesteld - Gods land in bezit neemt. Dat doe je niet ongestraft!

Zijn adem....... deze uitdrukking wordt ook gebruikt als Paulus schrijft met betrekking tot het oordeel over de antichrist.  Yeshua zal de antichrist doden door de adem van Zijn mond (2 Thess. 2:8 NBG).

die beek reikt tot de hals....... het oordeel over Assyrië doet denken aan het oordeel over de wereld, waarbij Yeshua de wijnpers trad en het bloed tot aan de tomen der paarden kwam (Openbaring 14:20). 

om de heidenvolken te wannen met de wan van nutteloosheid...... hier zien we dat het oordeel niet beperkt blijft tot Assyrië. Het wordt nu uitgebreid naar alle volken. Het wannen slaat op het gebruik van een zeef, waarmee men het kaf van het koren scheidt. De nutteloosheid zou dan het kaf betekenen. We vinden de 'onnutte mens' terug in de gelijkenis van de talenten in Mattheüs 25.

Mattheüs 25:29 Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 30. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.

een toom die doet dwalen, ligt op de kaken van de volken......   de volken die Juda bedreigen worden vergeleken met een paard, dat door middel van een bit of toom bestuurd wordt. De HEERE leidt hen op een weg die naar de ondergang leidt. Dit is hetzelfde wat Gods Woord bedoelt als Hij een leugengeest in de mond van valse profeten legt en als God een krachtige dwaling zendt naar degenen die de liefde voor de waarheid hebben afgewezen (1 Koningen 22:22-24; 2 Thess. 2:11).  Dit gebeurt bijvoorbeeld ook met Gog, het land van de Magog, als God hen in de eindstrijd 'aan de kaken' doet optrekken. Zie Ezechiël 39:2,-4. Jeruzalem is ook vandaag de dag al een zware, moeilijk te tillen steen voor de wereld. Het gaat om een bedwelmende last, een overstromende beek, en aan welke kant een natie ook staat, God bedwelmt de wereld  door Jeruzalem. Zacharia 12:1-3

Jesaja 30:29-30 Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest; en blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel voortgaat om te komen tot de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël. 30. De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen, Hij zal het neerkomen van zijn arm doen zien in grimmige toorn: een vlam van verterend vuur, slagregens, een vloed, hagelstenen.

Er zal een lied bij u zijn, als in de nacht waarin men zich heiligt voor een feest...... ondanks de verschrikkingen van Gods oordeel zal er een lied zijn bij de gelovigen, die blijdschap hebben over de verlossing. 'Het in de nacht' doet denken aan de Pesach nacht. Toen de Israëlieten in die nacht, terwijl de verderfengel langs de huizen van de Egyptenaren ging om de eerstgeborenen te doden, hun Pesachmaal aten met gesloten deuren, in heilige afwachting van de verlossing uit de slavernij.  

met blijdschap van hart, als bij iemand die met fluitspel gaat tot de berg van de HEERE, tot de Rots van Israël...... zo zal het ook zijn in de eindstrijd als de weg wordt vrijgemaakt naar de berg Sion, de berg van YAHWEH, waar Hij zal wonen bij de mensen en waarvan de rechtvaardige wet zal uitgaan. Ook in de hemel is blijdschap als het vonnis over Babel wordt voltrokken (Jer.51:48; Openbaring 18:20). 

De HEERE zal Zijn majestueuze stem doen horen....... De middelen die God ten dienste staan zijn een verterend vuur en hagel, vloed en slagregens. Mogelijk moeten we denken aan een vernietigend onweer. Het onweer wordt in de Bijbel gezien als stem van God (Psalm 29). Het roept de indrukwekkende verschijning van God op de Sinaï in herinnering. Al was daar geen sprake van oordeel, toch was het volk Israël heel erg bang (Exodus 20:18). 

Jesaja 30:31-33 Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg. 32. En overal waar de door God beschikte staf voorbij is getrokken, overal waarop de HEERE die heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn, want met alles in beroering brengende strijdhandelingen zal Hij hen bestrijden. 33. Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt, ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht. Hij heeft hem diep gemaakt en wijd. Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed. De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom.

Want door de stem van de HEERE zal Assyrië verpletterd worden, hij die met de roede sloeg........ Assyrië was, volgens Jesaja 10:5 de roede van Gods toorn om Zijn volk tot inkeer te brengen.  Maar nu zal Assyrië zelf met grote trefzekerheid door die roede worden geslagen. 

overal waarop de HEERE die heeft doen rusten, zullen er tamboerijnen en harpen zijn.......  De geluiden en de berichten van Gods toorn klinken de Israëlieten als muziek in de oren. In hun blijdschap over Gods redding en gerechtigheid pakken ze hun harpen en tamboerijnen om hun vreugde te uiten. En  dat komt niet voort uit leedvermaak. Nee, Israël beseft dat God hen niet heeft laten ondergaan en dat Hij het voor Zijn gunstgenoten opneemt. Want er was wreedheid en drang om Israël te vernietigen, hetgeen door God werd aangewend om Zijn volk te tuchtigen.

Want de verbrandingsplaats is al eerder gereedgemaakt....... voor het woord 'verbrandingsplaats' wordt in het Hebreeuws de naam 'Tofet' תָּפְתֶּה genoemd. ‘Tofet’ ligt in het dal van de kinderen van Hinnom ‘Ben Hinnom’, ten zuiden van Jeruzalem (Jeremia 17). Daar werden in het verleden kinderen verbrand en geofferd aan de Moloch (2 Kon. 23:10; Jeremia 7:31-32)). ‘Tofet’  is hiermee een beeld van het graf, maar ook van het helse vuur, God heeft dat bereid voor de koning van Assyrië, die hier een beeld is van de antichrist. Het doet ook denken aan het vorige hoofdstuk: Jeremia 29:1 waar het woord Ariël, dat is 'vuurhaard' voor Jeruzalem werd gebruikt. Het dal bij Jeruzalem is duidelijk een plaats van oordeel.  Een voorafschaduwing is te lezen in Jesaja 37:36, waar 185.000 Assyrische soldaten de dood vonden. Hierbij is de koning Sanherib niet omgekomen, dus is dit een gedeeltelijke vervulling van deze profetie. Ook daarin zien we dat  deze profetische woorden zich uitstrekken naar verre tijden: het oordeel dat voorafgaat aan het komende Koninkrijk van God. 
ook voor de koning is hij in gereedheid gebracht.......... de koning waarvan hier sprake is, betreft de koning van het antichristelijk rijk. Dit is te lezen in Daniël 11:36. 

Daniël 11:36 Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren.

In die tijd gaat het ook om Babel, het rijk dat de voortzetting was van het door hen verslagen Assyrische rijk en dat de hele wereld geestelijk gezien heeft overwoekerd. Ze vormen het aardse koninkrijk dat wordt aangestuurd door de antichristelijke macht. Zij delen allen in hetzelfde oordeel.

Openbaring 14:20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Dit gaat om een verbijsterend grote slachting. De wijnpersbak wordt door de teruggekeerde Yeshua getreden buiten de stad Jeruzalem. De heilige stad die door de heidenen 42 maanden vertreden zal worden. Deze ‘wijnoogst" zal het kleed van Yeshua rood kleuren van bloed. Dat dit gebeurt in het dal bij Jeruzalem is af te leiden van de uitdrukking ‘buiten de stad’, want daarmee kan in dit verband alleen Jeruzalem bedoeld zijn.

Voor zijn brandstapel is er vuur en hout in overvloed...... De vele lijken zullen verbrand worden met vuur.  Uit het gelovig overblijfsel van Juda worden leiders door God klaargemaakt als een vuurbekken in een stapelhout (we zien in Zach. 12:6  dezelfde uitdrukkingen) om de volken verzameld om Jeruzalem, te verteren.

De adem van de HEERE zal hem aansteken als een zwavelstroom........ hier wordt de vuurgloed in verband gebracht met zwavel dat vrijkomt bij vulkanische uitbarstingen (Genesis 19:24; Deut. 29:23; Jesaja 34; Ezechiël 38:22; Openbaring 19:20).
De adem van de HEERE..... wordt genoemd als de manier waarop de antichrist wordt gedood: Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jezus] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt (2 Thess.2:8 NBG).

Dit alles moet plaatsvinden. De mensheid heeft het over zich heen gehaald, door de satan te kiezen als leidsman en door God, die heel deze schepping zou kunnen redden, botweg af te wijzen. Maar voor degenen die YESHUA  van de Schriften aanvaarden is er toekomst, zij mogen deel uitmaken van het Koninkrijk van de Heilige van Israël. 

Ida