English & other languages: click here!

Jesaja 30 (b) De zegen van het toekomstig herstel- Jesaja 30:18-26


Het Koninkrijk van Israël zal worden hersteld. In het voorafgaande zag het er niet goed uit voor Juda. Maar Gods doel is bekering en verzoening. "God straft de zoon die Hij liefheeft", staat er in Hebreeën 12:6. Dat van de straf klopt, maar ook dat van de zoon, want die ‘opstandige kinderen’ uit vers 1 zijn wel Gods kinderen. God hoopt dat ze ervan leren, dat ze inbinden, wanneer Hij hen aanpakt. Maar YAHWEH wil ook Zijn genadige Gezicht tonen en daarom geeft Hij hen een blik in de toekomst.


Jesaja 30:18 En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; en daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen. Voorzeker, de HEERE is een God van recht. Welzalig zijn allen die Hem verwachten.

En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn......  We kennen het allemaal wel, God belooft, maar het duurt zo lang voordat het in vervulling gaat. Of we vragen in gebed om iets wat naar Gods wil lijkt te zijn, maar de verhoring ervan komt veel later dan we verwachten.  De reden hiervan is, zoals uit dit vers blijkt, dat de HEERE ons genadig wil zijn. Soms is dat om ons geloof te beproeven, wat leidt tot volharding. Hij kan alles overzien en Zijn timing is beter dan wij zouden kunnen bedenken.  Ook hierin leren we om op Hem te vertrouwen. Het woord 'wacht' kan ook vertaald worden met 'Hij zal uitzien naar' of 'Hij verlangt ernaar om zich over U te ontfermen (NBG).'
daarom zal Hij Zich verheffen om Zich over u te ontfermen...... God weet dat Zijn kinderen zich verslagen voelen na een bestraffing en daarom wil Hij ze in Zijn ontferming ook weer bemoedigen, zonder iets af te doen van wat er niet goed is gegaan. We lezen bij Jesaja vaker dat Gods oordeel plotseling overgaat in ontferming. 

Voorzeker, de HEERE is een God van recht....... recht en ontferming....... dankzij het verzoenend bloed van Yeshua kan recht en ontferming voor een zondaar samengaan.

Welzalig zijn allen die Hem verwachten........ We zijn vaak zo ongeduldig, het moet nu, nu meteen. Maar wachten op Zijn genade en het van Hem verwachten zijn dingen die ons van nature niet zo liggen. Maar als we leren Zijn hulp te verwachten komen we niet beschaamd uit. Dan zijn we 'welzalig' of 'gelukkig te prijzen'.  

Wat verlangt YAHWEH naar een volk dat naar Hem alléén verlangt! Hij treurt over de afvalligen, maar Zijn barmhartigheid zal een volk voortbrengen dat terugkeert naar het Woord, dat zich bekeert - mensen die alleen Hem nog maar willen! 

Jesaja 30:19 Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

Want op Sion zal het volk wonen, in Jeruzalem, u hoeft nooit meer te wenen...... Ondanks alle bedreigingen, oorlogen, en haat die Israël ondervindt, zullen de getrouwen zich altijd voor ogen kunnen houden dat ze eenmaal op Sion zullen wonen, in Jeruzalem. Jesaja geeft namens YAHWEH dezelfde belofte die Johannes in de Openbaringbrief mag doorgeven: God zal alle tranen van hun ogen afwissen (Openbaring 21:4). David kende ook verdriet en tranen: Psalm 56:9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?  We zongen dat in de berijmde versie: "Gij weet o God, hoe 'k zwerven moet op aard, mijn tranen hebt G'in Uwe fles vergaard, is hun getal niet in Uw boek bewaard, niet op Uw rol geschreven?" Wat troostvol zijn deze woorden. 

Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.......  als de verhouding tot God oprecht is, Hij alles van je mag weten, dan mag je er zeker van zijn dat Hij hoort naar wat je roept, of uitspreekt. 

Psalm 116:1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. 2. Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.

In Psalm 116 staat zelfs dat Hij zijn oor naar je neigt. Zie je het voor je: YAHWEH die zich vanuit de hemel neerbuigt en met zijn oor zover mogelijk jouw kant opkomt om je goed te kunnen verstaan! Want dat luide roepen kan ook vanuit je hart komen, zodat mensen om je heen het niet horen. Maar je hart schreeuwt als het in nood is. Hieraan verbindt God een belofte: Hij zal je genadig zijn en Hij zal je antwoorden. Soms komt het antwoord direct, al is het omdat je vrede krijgt over de situatie. Hij is er bij, betrokken in jouw moeite! Wat een rust! Gods reactie komt altijd op Zijn tijd, de juiste tijd.

Het is ook mogelijk dat er (nog) geen oplossing kan komen en wil God dat wij de situatie aanvaarden. Maar dan is Hij erbij om ons te steunen en dan zegt Hij: "Mijn genade is voor u genoeg" (2 Korinthe 12:9). 

Jesaja 30:20-21 De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking, maar uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien. 21. Met uw eigen oren zult u een woord van achter u horen: Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.

De Heere zal u wel geven brood van benauwdheid en water van verdrukking........  Toen het Juda voor de wind ging wilden ze niet naar God luisteren, Ze verlangden niet naar de HEERE, maar ze verlangden naar Egypte, de wereld, het vlees, het aardse. Dat is ook de trieste tekortkoming onder de gelovigen van vandaag! Maar nu komt er benauwdheid en verdrukking, nu komt het erop aan. Als de stad belegerd wordt zal Juda te maken krijgen met benauwdheid en verdrukking. Er ontstaan tekorten van brood en water. Dan gaan ze weer beseffen hoezeer ze hun God nodig hebben. Dit is ook weer een voorportaal van de benauwdheid van Jacob die in de eindtijd over hen èn ons(!) heen komt.  

uw leraren zullen zich niet langer verbergen: uw ogen zullen uw leraren zien....... Dit is eindtijdprofetie! God zal dit volk voorzien van ware openbaring. Ze zullen zien wat geen ander ooit gezien heeft! Ze zullen stap voor stap door Hem geleid worden! Weg met sociaal werkers, zelfhulpboeken, welvaartspredikers, psychologen en seminars. Zij brachten de leerstellingen van deze wereld. Men leerde u hoe u de dingen beter kunt doen, maar ondertussen kent u Mij steeds minder!  Wat Egypte voor Israël was is het denken van de wereld voor ons. Net als het denken van Israël gefixeerd was op Egypte is ons denken gefixeerd op de 'wijsheid' van onze moderne tijd.  Maar nu..... 

Jesaja richtte zich op een volk in de toekomst! Hij sprak tot een volk dat het geestelijke Sion (Jeruzalem) zou zijn. Een volk dat niet ineen zal storten. Het is een heilig volk wiens grootste karaktereigenschap een verlangend hart naar God is! Degenen die zich oprecht hebben verdiept in Gods Woord en een relatie met Yeshua zijn aangegaan. Zij zullen door de tijd heen leraren zijn geworden, tenminste zo staat het in de Bijbel "Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn" (Hebreeën 5:12 NBG).  De Heilige Geest zal hen inzetten daar waar dat nodig is. Het zal opgemerkt worden door de degenen die zoekende zijn.

Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan.........  uiteindelijk is het de Heilige Geest van Yeshua, de Leraar der Gerechtigheid die ons onderwijst, die ook het zoekende hart van Israël onderwijst.

want Hij zal u geven de Leraar tot gerechtigheid (Joël 2:23)........ kinderen van Sion, wat een mooi geschenk! Yeshua, Abrahams nageslacht, Hij leert je de gerechtigheid, Hij is de gerechtigheid הצדק Hatzedeq! Gods Geest wil steeds krachtiger in je werken, zodat Yeshua's karakter gestalte in je krijgt en door die deugden de goddelijke natuur in je toeneemt (Gal. 4:192 Petr. 1:4-8 )

Johannes 14:26-27 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. 27. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.

Jesaja 30:22 Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden en uw met goud overtrokken gegoten beelden. U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: Weg ermee!

Dan zult u voor onrein houden uw met zilver bedekte gesneden beelden ...... De inwoners van Juda hadden naast de dienst aan YHWH afgodsbeelden die zij aanbaden. Als zij onderwezen zijn door Gods Heilige Geest, en door leraren die God op hun weg bracht, dan zullen ze gaan inzien hoe onrein het is waar ze zich mee bezig hielden. 

U zult ze wegwerpen als een menstruatiedoek; u zult ervan zeggen: Weg ermee.......! Deze godenbeelden waren kostbare artikelen met zilver en goud overtrokken. Maar nu beseffen ze dat ze zich hiermee op het terrein van de boze geesten begaven. Ze krijgen er afkeer van, net zoals je dat hebt van een bevlekt maandverbandje (Het woord onrein in het Hebreeuws = דָּוֶה  daweh dat is maandverband). Weg ermee!

Jesaja 30:23-26 Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt, en broodkoren als opbrengst van het land; het zal vol en overvloedig zijn. Op die dag zal uw vee grazen op wijde weidegronden. 24. De koeien en ezels die het land bewerken, zullen gezouten voer eten, dat geschud is met schep en zeef. 25. Er zullen op elke hoge berg en elke verheven heuvel beken zijn en waterstromen, op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. 26. Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn, net als het licht van zeven dagen, op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden en de wond die het is toegebracht, zal genezen.

Dan zal Hij regen geven over uw zaad waarmee u het land ingezaaid hebt... 

Jesaja beschrijft een heerlijke werkelijkheid die in het toekomstige Rijk van de Messias zichtbaar zal worden.

Juda in het Vrederijk heeft, vertrouwend op Gods liefdevolle zorg, afstand gedaan van alles wat met de afgoden te maken had. Het werd als vuilnis beschouwd. We zien dat God nu ook materiële zegeningen aan Juda schenkt.

het land; het zal vol en overvloedig zijn….. voor een volk van boeren was het een prachtige belofte om volle en overvloedige landerijen te bewerken.

Overal zijn beken en waterstromen….. Voorheen was het land vaak droog en moest het kunstmatig met irrigatie vruchtbaar gemaakt worden. Wat een zegen al dat water.

op de dag van de grote slachting, wanneer de torens zullen vallen……

Het lijkt erop dat, terwijl God Juda aan het herstellen is, er elders nog oordelen plaatsvinden.  

Dan zal het licht van de volle maan zijn als het licht van de gloeiende zon, en het licht van de zon zal zevenmaal sterker zijn…… Er zal een overvloed van licht zijn. De maan zal licht geven alsof hij de zon is. En de zon zal licht geven alsof het licht van zeven dagen gebundeld wordt (Openbaring 21:23). Wat een geweldige intensiteit heeft de zon dan. Het lijkt wel een vuurbal met de kracht van een kernaanval.

op de dag dat de HEERE de breuk van Zijn volk zal verbinden….. Naast de materiële zegeningen zien we ook de tere liefdevolle zorg van YHWH voor zijn kinderen. In het begin van het hoofdstuk werden het nog opstandige, rebellerende kinderen genoemd. Maar dat is uitgewist en staat God niet meer voor ogen.

Ida