English & other languages: click here!

Jesaja 31 - Geen aards verbond, maar Yeshua redt


Als een vervolg op het vorige hoofdstuk wordt het oordeel uitgesproken over Joden die hulp zoeken in Egypte en niet op de HEERE vertrouwen. Er zijn landen die militaire parades houden om te laten zien hoe sterk ze zijn. Waarschijnlijk zijn er Joden naar Egypte geweest en hebben daar de vele paarden, de strijdwagens en de ruiters van Egypte voorbij zien rijden. Hoe machtig lijkt dat! Ze waren er zo van onder de indruk dat de behoefte om de de HEERE erover te raadplegen verdween. In die situatie komt God  met Zijn oordelen. De HEERE beloofde echter dat Hij Jeruzalem zal beschermen, wanneer het volk zich tot Hem bekeert. God zal de Assyriërs verslaan. Commentatoren vonden aanwijzingen in antieke buitenbijbelse documenten dat hen doet vermoeden dat deze profetie heeft te maken met de aftocht van Sanheribs legers in 701 v. Chr..


Jesaja 31:1 Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp, die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn, maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken.

Wee hun die afdalen naar Egypte om hulp...... Opnieuw een 'wee' profetie! Een waarschuwing voor iets wat verkeerd uitpakt. Het verkeerde is 'het afdalen'. Van Jeruzalem weggaan wordt altijd 'afdalen'  genoemd en naar Jeruzalem toegaan is 'opgaan'. Dat afdalen heeft vaak iets negatiefs. Jeruzalem is immers de plaats waar God Zijn heil wil tonen. Soms moet men afdalen, maar in dit geval zeker niet om naar Egypte te gaan om hulp.  

die steunen op paarden, vertrouwen op strijdwagens, omdat er zoveel zijn, op ruiters, omdat die zeer machtig zijn...... 

In Deuteronomium 17:16 had God geboden dat een koning niet veel paarden mocht hebben en dat ze niet naar Egypte mochten terugkeren om paarden te kopen. Maar onder de volken waren paarden in die tijd onontbeerlijk in de oorlog. De verwachting daarvan 'omdat die zeer machtig zijn'  woog voor Gods volk zwaarder dan het geloof om het van de Heilige van Israël te verwachten. Ook de verbonden die Israël in onze tijd sluit met Amerika, met de Verenigde Emiraten, de Abraham akkoorden, ze zullen zich tegen Israël keren. Het zal Israël dieper in de benauwdheid brengen.

maar die geen acht slaan op de Heilige van Israël en de HEERE niet zoeken......

Geen acht slaan op de HEERE....  Je kunt zo in de wereld opgaan dat je er niet eens aan denkt dat God wel eens een beter inzicht kan hebben. Niets is beter dan bij de HEERE te rade te gaan voor het zoeken naar oplossingen. Hem te kennen in al onze wegen, dan komen we op de goede weg. God noemt de wijsheid van deze wereld dwaasheid (Spreuken 3:6; Romeinen 1:21-22; 1 Korinthe 2:14; 1 Korinthe 3:19-20}.  Dit is gewoon ongeloof. Bovendien is het een belediging voor God, een minachting van Zijn macht en liefde. 

Het zou voor Hem juist een vreugde zijn om Zijn kinderen te leiden - zoals Hij sprak in het vorige hoofdstuk - "Dit is de weg, bewandel die. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan" (Jesaja 30:21).

Jesaja 31:2 Echter, ook Hij is wijs, Hij doet het kwaad komen en neemt Zijn woorden niet terug. Hij zal opstaan tegen het huis van de kwaaddoeners en tegen de hulp van hen die onrecht bedrijven, 3. want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest. De HEERE zal Zijn hand uitstrekken, zodat de helper zal struikelen, en wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen.

Echter, ook Hij is wijs, Hij doet het kwaad komen en neemt Zijn woorden niet terug.......  de wijsheid van God is in deze situatie dat Hij de kwade plannen laat doorgaan en dat Hij zich niettegenstaande aan Zijn Woord houdt (Numeri 23:19; 1 Sam. 15:29). De kwaaddoeners werden ook genoemd in Jesaja 1:4 en daarmee werden Juda en Jeruzalem bedoeld. Maar God zal ook de Egyptenaren tegenkomen van wie de hulp helemaal geen hulp is.
want de Egyptenaren zijn mensen en geen God, en hun paarden zijn vlees en geen geest....... . De tegenstanders van God vertrouwen op vlees, hun paarden en ruiters. Het vlees is de ‘macht’ die een mens vanuit zijn eigen mogelijkheden kan
organiseren. Dat is op geen enkele manier te vergelijken met de almacht van de Heilige van Israël. 

de helper zal struikelen, en wie geholpen wordt, zal neervallen, tezamen zullen zij allen omkomen......  de menselijke plannen monden uit in één grote catastrofe. Maar God laat Zijn volk niet vallen.

Jesaja 31:4-5 Want zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt boven zijn prooi – al wordt tegen hem een menigte herders samengeroepen, hij ontstelt niet door hun stemgeluid en hij krimpt niet ineen voor hun menigte – zo zal de HEERE van de legermachten neerdalen om te strijden om de berg Sion en zijn heuvel. 5. Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen, Hij zal het beschermen en redden, Hij zal het voorbijgaan en bevrijden.

Zoals een leeuw of een jonge leeuw gromt .....zo zal YAHWEH Zéba'oth neerdalen om te strijden om de berg Sion........ Jesaja vergelijkt YAHWEH met een leeuw die zijn prooi veilig stelt, als Hij neerdaalt om te strijden om de berg Sion. God laat Zich door niemand bang maken, wanneer Hij Zich inzet voor de redding van Zijn volk.

Zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de HEERE van de legermachten Jeruzalem beschermen...... we kennen het wel hoe vogels boven een nest vliegen om hun jongen te beschermen. Zelfs zo dat het bedreigend is voor wie zich in de buurt waagt. Ook hanteren ze afleidingsmanouvres om de belagers naar een verkeerde plek te leiden. Net zo als die vogels alles doen om hun jongen te beschermen, zo spant YAHWEH zich in voor Jeruzalem. Hij zal de plaats waar Hij bij Zijn volk wil wonen,  beschermen en bevrijden. Dit beeld zou ook kunnen betekenen dat er vanuit de lucht, zeg maar: vanuit de hemel, bovennatuurlijke bescherming en bevrijding plaatsvindt.

Jesaja 31:6-9 Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn, 7. want op die dag zal ieder verwerpen zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde. 8. Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man; en het zwaard, maar niet van een mens, zal hem verslinden. Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten. 9. En zijn rots zal van angst verdertrekken, en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier, spreekt de HEERE, Die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven.

Bekeer u tot Hem van Wie de Israëlieten diep afvallig geworden zijn....... Bekering betekent dat we ons tot God keren, en ons afkeren van alles wat we in de plaats van God hebben gesteld. Dat geldt voor Israël, maar ook voor ons, in iedere tijd en plaats.

ieder verwerpen zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, die uw eigen handen voor uzelf hebben gemaakt, tot zonde....

Wanneer de Assyriërs oorlog zullen voeren tegen Juda, werpen de mannen van Juda hun afgoden weg, omdat ze zien dat deze hen niet kunnen helpen (Jesaja 30:22). Afgoden zijn al onze eigen maaksels, inspanningen en bedenksels, die niet vanuit God zijn voortgekomen. Deze zijn tot zonde. We zien dat ook bij het oordeel door het vuur, waar al onze daden worden beproefd: 

1 Korinthe 3:12-15 Of nu iemand op dit fundament (Christus) bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, 13. ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Assyrië zal vallen door het zwaard, maar niet door dat van een man...... de Assyriërs  zullen gedood worden. Niet door het zwaard van een mens, want een engel des HEEREN slaat het Assyrische leger (Jesaja 37:36; 2 Koningen 19:35).  

Hij zal vluchten voor het zwaard en zijn jongemannen zullen herendienst verrichten.......Er is sprake van 185.000 doden. Het Joodse leger zal daarna vermoedelijk vanuit Jeruzalem de legerplaatsen verkennen en wie ze daar nog levend aantreffen gevangen nemen. Het lot wat die mensen wacht is een slavenbestaan (herendienst)
En zijn rots zal van angst verdertrekken, en zijn vorsten zullen ontstellen door de banier...... met de rots wordt waarschijnlijk koning Sanherib bedoeld, die dit wel heeft overleefd. De soldaten zagen hem als een rots die vele overwinningen op zijn naam had staan. Mogelijk is hij gedesillusioneerd teruggegaan naar de hoofdstad van Assyrië: Ninevé.
zijn vorsten zullen ontstellen door de banier....... Omdat de banier een belangrijke rol vervult bij de legereenheden, lijkt de vertaling van de NBG juister: "en zijn vorsten zullen verschrikt de banier verlaten". Wat er van overblijft is een verlaten vlag op een heuvel.
spreekt de HEERE, Die op Sion een vuur heeft en in Jeruzalem een oven......   de volkeren rondom Israël, zoals ze genoemd worden in Psalm 83 zullen ontdekken dat de HEERE van Sion een verterend vuur doet uitgaan en dat Hij van Jeruzalem een verterende oven heeft gemaakt voor wie daartegen zijn opgetrokken. In Jesaja 29:1 sprak Jesaja twee maal de naam 'Ariël - Ariël' uit: de vuurhaard, de holocaust, het brandoffer! Wie het waagden om Gods heilige stad te verdelgen, zullen er zelf door worden verdelgd. Het is uiteindelijk Yeshua die de antichrist doodt, en zoals we lazen in Jesaja 27:1 de strijd aanbindit met de Leviathan het monster uit de zee. Yeshua die, profetisch gezien, de wijnpers alleen getreden heeft, waarbij niemand te hulp kwam (Jesaja 63:3).  Op Hem zijn onze ogen gericht in de strijd tegen dit wereldbestel.

Zoals vogels boven hun nest vliegen,

zo zal de HEERE van de legermachten

Jeruzalem beschermen,

Hij zal het beschermen en redden.

 

Jesaja 31:5

Ida