English & other languages: click here!

Jesaja 44 - Luister, Mijn knecht Israël.....


In dit hoofdstuk wordt Jakob, dat is Israël weer aangesproken als Gods Knecht. In de Herziene Statenvertaling gebruikt men het woord 'dienaar', maar het is afkomstig van hetzelfde Hebreeuwse woord עַבְדִּ 'ebed'. Gods reddende genade zal worden geopenbaard in de bekering van het volk van de Knecht. De HEERE bewijst dat Hij alleen God is en dat de afgoden dwaasheid zijn. God spot met de dwaasheid van de afgodendienst. Deze verduistert de geest en maakt de ogen blind voor de geestelijke waarheid. YAHWEH besluit tot het herstel van het volk via Kores. Hij geeft 'Kores' de titel "Mijn Herder", die al Gods welbehagen zal volbrengen.


Jesaja 44:1-4 Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb! 2. Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. 3. Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. 4. Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen.

luister, Jakob, Mijn dienaar, Israël, die Ik verkozen heb......! Opnieuw wordt Gods volk met beide namen Israël en Jakob aangesproken. Bovendien krijgt het ook weer zijn mooie titel 'Mijn Knecht' of, anders vertaald 'Mijn dienaar'! En dan die belangrijke toevoeging 'die Ik verkoren heb'! En dat nadat het vorige hoofdstuk eindigde met  "Ik zal Jakob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen". We zien dat YHWH zijn handen niet aftrekt van Zijn geliefde volk. Hij leidt hen naar het doel dat Hij met hen heeft. Het oordeel maakt plaats voor herstel.
uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af......  de uitdrukking 'uw Maker en uw Formeerder' maakt duidelijk dar YAHWEH aan de oorsprong van dit volk staat, het is door Hem gevormd. Het vorige hoofdstuk begon ook met deze woorden en in Jesaja 43:7 staat dat God hen heeft geformeerd. Dat woord heeft een meerwaarde dan dat er gewoon 'gemaakt' zou orden gezegd.

Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb...... Het kan niet op! De HEERE heeft zoveel superlatieven voor Zijn volk, Hij is er vol van! Het is Zijn Jesjurun ישֻׁרוּן, Zijn uitverkorene

Vrees niet Mijn Knecht Jakob want Ik zal water gieten op het dorstige en droge......  dit is de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. Het zijn de stromen van Levend Water die over hen zullen worden uitgegoten. Wat zal dat een uitwerking hebben. Het werkt door in het nageslacht. 

Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen...... dan zal vervuld worden wat Ezechiël zegt van de uitstorting van de Geest over het huis van Israël, Ezechiël 39:29. Het is hetzelfde gebeuren waarover Joël met betrekking tot deze laatste dagen profeteert:

Joël 2:27 Dan zult u weten dat Ik te midden van Israël ben, dat Ik, de HEERE, uw God ben, en niemand anders: Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden! 28. Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. 29. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Zij zullen opkomen tussen het gras, als wilgen aan de waterstromen........ Wilgen zijn snelgroeiende bomen.

Op internet las ik dat ze het groeihormoon 'auxine' hebben. Het woord komt van het Griekse woord αυξειν (auxein), wat groeien betekent. Een woord dat we ook in het Griekse Nieuwe testament vinden, onder andere in deze teksten: 

1 Korinthe 3:6-7 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. 7. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien.

Nadat ik dit over de wilg geschreven had, las ik in de studiebijbel dat het hier ook om populieren kon gaan. Het blijkt dat beide boomsoorten  snel groeien door de 'auxine'. "Een wilg is een bijzondere boom. Evenals de populier overigens. Maar de wilg spant de kroon. De wilg bezit zoveel (levens) kracht dat een afgezaagde tak rustig nog een seizoen door leeft. Die levenskracht komt oa door het groeihormoon auxine." (zie hier)

Jesaja 44:5 De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de erenaam Israël aannemen.

Het nageslacht van Israël zal weer met eer de naam dragen van YAHWEH, of van Jakob en een ander de naam Israëliet. Als de Heilig Geest op de mens is uitgestort dan weet hij dat hij de HEER toebehoort, dan weet hij dat hij nageslacht van Jakob is en dat hij een Israëliet is. De Geest openbaart dat in hem.  Het kan daarnaast betekenen dat heidenen zich aansluiten bij Israël en daarom tot nageslacht gerekend worden. 

 Want wat is de reden dat je jezelf wel met die naam gaat noemen als je niet van Jakob bent? Waarom neemt een ander de erenaam Israël aan?     De reden staat er in deze tekst bij: hij schrijft "ik ben van YHWH" en dat is  de God van Israël! Dat is geloof door Gods Heilige Geest bewerkt, en dan kan het niet anders dan dat je bij Hem en Zijn volk behoort. Hier gebeurt wat Romeinen 11 zegt: dat heidenen door het geloof in Yeshua worden geënt op de beloften voor Israël. En die naam Israël betekent dat we naar Elohim zijn genoemd! Wat een erenaam!  

Jesaja 44: 6-8. Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God. 7. En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken en het voor Mij uiteenzetten, sinds Ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken. 8. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb Ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij? Er ís geen andere rots, Ik ken er geen.

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God........ Vergeleken bij de afgoden van de landen waaronder de ballingen wonen, of hebben gewoond, hebben de Israëlieten een God die er van de oorsprong was, zonder begin, zonder einde. Voordat een afgod bestond moest deze eerst gevormd worden in de gedachten en daarna moest het ontwerp door een vakman worden vorm gegeven. Maar de ware God heeft geen begin en ook geen eind. Want afgoden eindigen op de duur lelijk en versleten op de vuilnishoop.

Wees niet angstig en wees niet bevreesd. God blijft tot in eeuwigheid. Hij is dan ook de enige die zich God mag noemen.  Daarom hoeven de ballingen niet bang te zijn voor hen die op deze goden vertrouwen en hen daarmee en daardoor dreigen. 

1 Johannes 4:4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste........ Ook Yeshua wordt de Eerste en de Laatste gemoemd in Openbaring 1:17 en Openbaring 22:13. Als YAHWEH de Eerste en de Laatste is volgens Jesaja 44:6, en als Yeshua de Eerste en de Laatste is volgens Openbaring 1:17  en Openbaring 22:13, moet Yeshua dezelfde zijn als YAHWEH, omdat er geen twee eersten of twee laatsten kunnen zijn.
En wie kan, zoals Ik....(vers 7). In de NBG wordt het als volgt vertaald: "En wie is als Ik – hij roepe het uit en verkondige het en legge het Mij voor – daar Ik toch het overoude volk in het aanzijn riep; en hetgeen er in de toekomst gebeuren zal, mogen zij verkondigen." In Jesaja 40 zien we ook een dergelijke beschrijving, die ons bepaalt bij de eeuwige verhevenheid van YAHWEH.
“Met wie willen jullie Mij vergelijken? Wie is als Ik?” zegt de Heilige God" (Jesaja 40:25 Basisbijbel)
Gods grootheid is zo immens. Het is eigenlijk niet in woorden uit te drukken.
En wie kan, zoals Ik, roepen, het bekendmaken...... omdat Ik een eeuwig volk plaats gegeven heb...... Hoe kan God het volk Israël een eeuwig volk noemen? Als reden daarvoor denk ik aan wat Paulus schrijft: 1 Korinthe 15:28 En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. In de eeuwigheid zal God "alles in allen zijn". Israël, de 12 stammen en degenen die uit de heidenen aan hen zijn toegevoegd, zullen samen met Yeshua in YAHWEH zijn, en deel uitmaken van de eeuwigheid.

Wees niet angstig en wees niet bevreesd...... als we beseffen dat we zo'n grote machtige God hebben, die naar ons verlangt, die het goede voor ons zoekt, dan zal dat helpen om onze angsten te overwinnen, door ons vertrouwen bewust op Hem te stellen. Daarom is het zo goed om telkens weer de woorden uit de Bijbel ons eigen te maken. 

Want u bent Mijn getuigen: is er ook een God buiten Mij..........?  God is bij Israël en daarom zijn zij Zijn getuigen. Hij heeft alles bekend gemaakt wat Hij van hen tot hun heil verwacht, die weg die Hij met Zijn volk wil gaan. Hoe Hij bij machte was een pad door de zee voor hen te maken en de vijand vernietigde. Ze kunnen zelf beoordelen dat God betrouwbaar is. 

Er ís geen andere rots, Ik ken er geen...........Hij is sterk als een rots, Hij ging mee als de Rots door de woestijn. Wie op Hem zijn geloof bouwt staat sterk!


Jesaja 44:9-20 De makers van beelden, allen zijn zij leegheid, hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zijzelf zijn hun getuigen: zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. 10. Wie maakt er nu een god en giet een beeld dat geen nut doet? 11. Zie, al hun metgezellen zullen beschaamd worden, want vaklieden zijn slechts mensen. Laten zij bijeenkomen, laten zij allen opstaan; zij zullen angstig zijn, samen zullen zij beschaamd worden. 12. De ijzersmid smeedt een bijl, werkt in de vuurgloed, vormt het beeld met hamers, bewerkt het met zijn sterke arm; hij lijdt zelfs honger en heeft geen kracht meer, hij drinkt geen water en raakt afgemat. 13. De timmerman spant een meetlint uit, tekent het hout af met een krijtstift, maakt het glad met schaven, tekent het af met een passer en maakt het naar de vorm van een man, naar de schoonheid van een mens, om het in een huis te laten wonen. 14. Hij hakt voor zichzelf ceders om, neemt een cipres of een eik, en kweekt die voor zichzelf op tussen de bomen van het woud; hij plant een olm en de regen maakt die groot. 15. Ze dienen de mens tot brandhout, hij neemt ervan en warmt zich erbij, hij steekt het ook aan en bakt brood. Ook maakt hij er een god van en buigt zich ervoor, hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neer. 16. De helft ervan verbrandt hij in het vuur. Bij die helft eet hij vlees, braadt een braadstuk en wordt verzadigd. Ook warmt hij zich en zegt: Ha, ik word warm, ik zie vuur! 17. Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt: Red mij, want u bent mijn god. 18. Zij weten niet en begrijpen niet, want hun ogen zijn dichtgesmeerd, zodat zij niet zien, en hun harten, zodat zij niet begrijpen. 19. Niemand neemt het ter harte, er is geen kennis en geen inzicht om te zeggen: De helft ervan heb ik verbrand in het vuur, ook heb ik brood gebakken op de houtskool ervan, ik heb vlees gebraden en gegeten – en zou ik van het overgebleven hout iets gruwelijks maken, zou ik knielen voor een stuk hout? 20. Hij voedt zich met as, het bedrogen hart heeft hem op een dwaalspoor gebracht, zodat hij zijn ziel niet redden kan en niet kan zeggen: Is er geen bedrog in mijn rechterhand?

Eigenlijk heb ik er niet zo'n zin in om al die teksten over afgoden uit te diepen. Ze spreken voor zichzelf. Het is goed om het te lezen en in je op te nemen, om de afgoden van de eigen tijd te kunnen onderscheiden. Trouwens heel veel oude godenbeelden worden tegenwoordig weer van stal gehaald. Neem Ashera, vanouds een phenicische vruchtbaarheidsgodin die bij Baäl hoorde. Tegenwoordig wordt ze als de vrouwelijke wederhelft van God gezien, maar van welke god wordt er niet bij gezegd. Het is het herstel van de Baäl dienst, waarover God zich zo vertoornde. De beeldjes worden massaal gemaakt en verkocht. Haar zinnebeeld was de heilige boom of paal. Onder koning Manasse werden ze zelfs in de tempelgeplaatst. Neem er afstand van.

De bhoedda. Hij prijkt hier in menige tuin en woonkamer. De Boeddha beschouwde zichzelf nooit als een god of enigerlei goddelijk wezen, maar zijn volgelingen doen dat wel. Hij vond zichzelf meer iemand die anderen de weg wees. Maar voor ons is het Yeshua, Gods Zoon, maar deel van God, die ons niet alleen de weg wijst, maar Zelf de weg is. Welk mens denkt Hem te kunnen evenaren? Zo'n mens staat in dienst van satan. Koning Josia verbrandde de afgodsbeelden. Zo moeten ook wij een afschuw hebben van alles wat bevlekt is door satan.

Baphomet (De Geit van Mendes) een beeld waarvan men zegt dat de Tempeliers (de voorlopers van de vrijmetselaars) deze aanbaden. Het is een satanisch, dus occult afgodsbeeld. Baphomet wordt meestal afgebeeld als een tweeslachtig wezen met borsten en een penis. Soms wordt de penis verborgen en vervangen met een afbeelding van een slang. Er zijn overeenkomsten met de Moloch afgod waaraan kinderen werden en worden geofferd. Onze hele politiek, nationaal en internationaal is hiermee verweven. Zonder de vrijmetselarij bereikt men geen hoge functie in de politiek. Het is zelfs zo dat onze minister president Mark Rutte een Baphomet in zijn werkkamer heeft hangen en dat verklaart de geestelijke neergang in ons land. Dat satanische beeld was een geschenk van de voormalige 'christelijke' premier Balkenende. De politiek gaat haar eigen gang, stoort zich niet aan Gods geboden en Zijn heerschappij en is daarom een afgod waarop heel veel christenen vertrouwen en er zelfs deel van uitmaken. Het zal uitlopen op het antichristelijk rijk van satan! Het publieke vertrouwen op de politiek is enorm groot, zelfs groter dan het vertrouwen op God en is dus een grote afgod. Dus zeg niet dat christenen geen afgoddienaars zijn.

Onder presidenten, ministers en leden van  koningshuizen, maar ook bij bekende artisten, zien we vaak het handgebaar dat hetzelfde is als dat op een standbeeld van de duivelsfiguur, de "transgender Baphomet". Het hele transgendergebeuren is een afgod, die als een tweeslachtig wezen aanbeden wil worden! Onder de hooggeplaatsten wordt niet zelden pedofilie bedreven, inclusief kinderoffers. Maar God zal dit aan het licht brengen!! (Efeze 5:12) Dit alles is gekoppeld aan het systeem Babel dat onder Gods zware oordeel valt. 
Verder zijn er nog wel veel soorten van afgoderij te vermelden: horoscopen, homeopathie, yoga, reiki, antroposofie, oosterse geneeswijzen,  mindfulness, de transgender hype, de woke beweging, de inclusie beweging, de perverse LHBTOIQ+ beweging en  enz. enz. Ze worden heel gemakkelijk vermengd in een godsdienstig leven, net zo als in Israel destijds. Het zaad van de boze wordt steeds meer gezaaid in ons land, in de regering, in scholen, universiteiten en zeker ook in kerken. Het is dezelfde stem van de oude slang die ook nu nog met zijn suggestieve vragen komt:
"Hé Eva, zit jij wel in het goede lichaam? Weet je wel zeker dat je vrouw bent?" -

"Ben je wel tevreden met je man?",

"Ben je wel tevreden met je vrouw?",

"Ben je wel goed genoeg? Kun je er niet beter een eind aan maken? Hier kom je toch nooit uit!"

God houd van je. Je bent goed genoeg zoals je bent. Voor God ben je goed genoeg!! Maar houd je aan Zijn Woord. Pas de Bijbel niet aan aan jouw denkbeekden, maar pas je aan aan de WAARHEID van Gods Woord!

Laten we breken met al die valse religies en alles wat daar de schijn van heeft, en ons richten op de enige ware YAHWEH, die van eeuwigheid tot in eeuwigheid Dezelfde is en die er alles voor over had om ons met Zijn liefde te overladen.

Jesaja 44:21-23 Denk aan deze dingen, Jakob, Israël, want u bent Mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar, Israël, u zult door Mij niet vergeten worden. 22. Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk. Keer tot Mij terug, want Ik heb u verlost. 23. Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan! Juich, diepten van de aarde! Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël.

Denk aan deze dingen, Jakob, Israël........ als Jesaja Israël oproept om na te denken over wat hij zojuist gezegd heeft, begrijpen we dat het hier om de afgodendienst gaat. Wij die verbonden zijn met Jakob/Israël worden hierdoor ook opgeroepen niet mee te gaan in de afgoden van deze tijd en uit ons leefgebied. Daar waar YAHWEH niet het middelpunt en doel van ons leven vormt hebben we andere mensen of zaken waarop we ons vertrouwen hebben gesteld, die dan in feite afgoden zijn. 

u bent Mijn dienaar. Ik heb u geformeerd, u bent Mijn dienaar, u wordt door Mij niet vergeten, Ik delg uw zonden als een wolk, want Ik heb u verlost...... wat een zegeningen heeft YAHWEH klaarliggen voor Zijn Knecht Jakob! Daartussen klinkt het "keer tot Mij terug" en dat terwijl de verlossing al klaar ligt.

Hieruit zien we dat de verlossing alleen op vergeving berust. Zonden en ongerechtigheden verdampen. Ze laten geen enkel spoor na. God zegt dit tegen de ballingen in Babel, maar in het verlengde tegen de Israëlieten verstrooid in heidense landen. Hun geloof is verzwakt of weggeëbt, maar God roept hen in deze eindtijd om tot Hem terug te keren. Ze zijn immers Zijn maaksel, Zijn knecht! Misschien zijn ze YAHWEH zo langzamerhand vergeten, maar God vergeet hen niet!

Zing vrolijk, hemel, want de HEERE heeft het gedaan........!  Deze verlossing, die alleen onze God kan bedenken, laat hemel en aarde Hem vrolijk en juichend lofzingen. 

Psalm 126:1-6 NBG Toen de HERE de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degenen die dromen. 2. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De HERE heeft grote dingen bij hen gedaan! 3. De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan, wij waren verheugd. 4. HERE, wend ons lot als beken in het Zuiderland. 5. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. 6. Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Breek uit, bergen, in gejuich, bossen en elke boom daarin! Want de HEERE heeft Jakob verlost en Zich verheerlijkt in Israël.

Jesaja 44:24 Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, Uw Formeerder van de moederschoot af: Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf; 25. Die de tekenen van hen die leugens verzinnen verbreekt, Die de waarzeggers waanzinnig maakt; Die de wijzen doet terugdeinzen, Die hun kennis tot dwaasheid maakt; 26. Die het woord van Zijn knecht gestand doet, en de raad van Zijn boden volbrengt; Die tegen Jeruzalem zegt: U zult bewoond worden, en tegen de steden van Juda: U zult herbouwd worden, en: Ik doe hun puinhopen herrijzen; 27. Die tegen de diepte zegt: Word droog, uw rivieren zal Ik doen opdrogen; 28. Die over Kores zegt: Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen, door tegen Jeruzalem te zeggen: Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.

Ik ben de HEERE, Die alles doet: Die de hemel uitspant, Ik alleen, Die de aarde uitspreidt door Mijzelf........  YAHWEH onze God bepaalt de mens telkens weer bij Zijn immense grootheid. De mens heeft de neiging over God te denken als een wezen dat net zo denkt zoals hij. Maar Hij is Israëls Verlosser, Formeerder van de moederschoot af. Hij is degene die aard en hemel tot aanzien brengt (Jes. 40:22; 42:5; 45:12). Elke vergelijking met de mens is misplaatst, maar Hij heeft ons wel naar Zijn beeld geschapen. Dat beeld is door de zondeval ernstig aangetast, maar door de Verlossing in Yeshua wordt de afdruk van Zijn beeld in ons hersteld.

Die de tekenen van de leugenaars verbreekt, Die waarzeggers gek maakt; Die de kennis van wijzen  tot dwaasheid maakt.....  alles waarmee de mens zich onterecht op hoogten begeeft waar hij niet thuishoort, wordt door God verbroken. We hebben allemaal gaven van God gekregen om niet zelf belangrijk en wijs in de ogen van mensen te zijn, maar om God en de medemens daarmee te dienen. Zoveel mensen gaan hun echte of zogenaamde gaven uitbuiten ter ere en soms zelfs tot financieel voordeel van zichzelf. Satan maakt daar gebruik van. Dat zijn wonderen van leugenaars.

Die het woord van Zijn knecht gestand doet, en de raad van Zijn boden volbrengt........ in tegenstelling tot de heidense profeten in het land van de ballingschap, maar ook die uit Gods eigen volk, zal YAHWEH de profetieën van Mozes en Jesaja die tot Zijn knecht gerekend worden, vervullen. God zelf zorgt ervoor dat men van Zijn knechten, de profeten, moeten erkennen dat ze de waarheid hebben gesproken. Dan noemt Jesaja zulke profetieën:

  • Jeruzalem zal bewoond worden
  • De steden van Juda zullen herbouwd worden
  • rivieren zullen opdrogen (Eufraat)
  • profetie over koning Kores (Cyrus)

PROFETIE OVER KORES (CYRUS)

In Jesaja 41:2 zinspeelde Jesaja al op de koning die de vrijlating van Israël uit gevangenschap zou bewerkstelligen. Maar in dit gedeelte wordt voor het eerst de naam Kores vermeld. Het duurde nog plm. 220 jaar voordat deze koning in Perzië aan de macht was (559-528 v.Chr.) en Babel, waarin zoveel ballingen werden gevangen gehouden, veroverde. In het jaar 538 v.Chr. gaf Kores de Joden toestemming om naar hun thuisland terug te keren en de tempel te bouwen. We lezen dit in Ezra 1:1v; Ezra 6:3c). 

Hij is Mijn herder, en hij zal al Mijn welbehagen volbrengen...... Kores was een herder in die zin, dat God hem gebruikte om het volk Israël weer naar Gods land te doen terugkeren.

Koningen werden 'herders' genoemd als bewakers en verzorgers van hun volk ( Jesaja 56:11 ; 2 Samuël 24:17 ; 1 Koningen 22:17 ; Jeremia 2:8).  Een goede herder brengt de schapen naar de goede weide. Zo is Kores ook een beeld van de Koning en Herder Yeshua.

Het welbehagen van God werd vervuld door tot Jeruzalem te zeggen:

Word gebouwd, en tegen de tempel: Word gegrondvest.

Ida