English & other languages: click here!

Jesaja 52 - Verlossing en verzoening in Sion


Jeruzalem wordt opgeroepen zich voor te bereiden op glorie. Het moet zichzelf opwekken uit de vernedering van zijn gevangenschappen en zijn hogepriesterlijk gewaad aantrekken (Zacharia 3:1-6). Het moet zich losmaken van smaad en zijn koninklijke positie innemen.  YAHWEH voert een pleidooi aan voor de bevrijding van Zijn volk. Er is lof van de profeet en volk bij de bevrijding van Sion. De verlaten stad krijgt opdracht zich te verblijden. YAHWEH wordt verheerlijkt en Zijn wereldwijde redding wordt bekend gemaakt. Het is belangrijk dat het volk gerepatrieerd wordt, er moet een volledige en snelle bevrijding van Babel plaatsvinden en een ordelijke terugkeer in vertrouwen op God. 


Jesaja 52:1-3 Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion, trek uw mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad! Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. 2. Schud het stof van u af, sta op, zet u neer, Jeruzalem, maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion! 3. Want zo zegt de HEERE: Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost.

Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion......... Sion wordt wakker, ontwaak. Misschien lijkt het of u droomt, maar er is werkelijk een verschuiving gaande, door God bewerkt. Wordt wakker, wordt krachtig in geloof (Jesaja 51:9) en kleed je op je best! Jeruzalem is nu een 'heilige stad'! Het gaat niet meer om politieke of economische zaken. Als het om Jeruzalem gaat, ligt de focus op de Koning die een geestelijk herstel gaat bewerken, dat heerlijke gevolgen zal hebben voor heel de wereld. Een samenleving zoals God het bedoelt!

Jeruzalem is in deze profetie bevrijd, dus is Yeshua (na Zijn wederkomst op de Olijfberg; Zacharia 14:4) als Koning de Heilige Stad binnen getrokken. 
voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen....... 
er zijn geen bedreigingen meer, zoals eenmaal Pinehas de heiligheid van de tabernakel met het zwaard moest beschermen tegen onbesneden heidenen (Numeri 26:7-13). Het nageslacht van deze dappere gelovige, de Zadok priesters, doen in de tempel van het Vrederijk dienst. De satan is gevangen genomen en de antichrist gedood en Koning Yeshua regeert en staat borg voor de heiligheid van Sion. Je harde slavendienst is voorbij (Jesaja 14:3), je bent niet meer gevangen in de ketenen om je hals, je bent vrijgekocht dochter van Sion! Gods volk ondergaat een reiniging en ontzondiging. In Zacharia 12:10 lezen we over een massaal berouw waarbij men Yeshua aanschouwt en in Zacharia 13:1 lezen we over een bron die geopend wordt voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Die reinheid is de reden dat er ook geen wasvat meer wordt geplaatst in de nieuwe tempel.

Voor niets bent u verkocht, u zult ook zonder geld worden verlost........  als we het vanuit de Bijbelse tijd bezien was Juda verkocht aan Babel vanwege hun zonden van afgoderij. Als we het op deze tijd betrekken zijn we ook massaal onderdeel van Babel geworden, omdat we met de wereld meegingen in het onbeperkte vertrouwen op overheid, religie, pharmacie, geld en onderwijs. Dat waren onze afgoden, nog afgezien van talrijke occulte levensbeschouwingen. Dat is ons Babel, het wereldwijde systeem en net van satan. We voelden ons daarin thuis, net zo als veel Judeeërs die in Babylon in al die jaren een redelijk bestaan hadden opgebouwd, hun kinderen waren daar geboren en ook zij voelden zich er thuis. Zo is het geestelijk gezien ook in onze tijd. Willen we wel deel uitmaken van het Koninkrijk van God? Deel zijn van de Edele Olijf?  

u zult ook zonder geld worden verlost...... voor wie in deze wereld het zondige verval ziet, de rebellie tegen God en Zijn Woord, de slavernij van het systeem, het gebrek aan liefde, zal het aanbod van verlossing - notabene zonder geld - dankbaar worden verwelkomd. Het is niet zo dat die verlossing niets gekost heeft, het heeft juist heel veel gekost, maar het is door een Ander betaald, want Hij had ons lief!!  Het kostte Hem, Yeshua HaMashiach, menselijk gezien: alles! 

Jesaja 52:4-6 Want zo zegt de Heere HEERE: Vroeger daalde Mijn volk af naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, en Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. 5. En nu, wat staat Mij hier te doen? spreekt de HEERE. Want Mijn volk is voor niets weggevoerd, zijn overheersers doen het weeklagen, spreekt de HEERE, en voortdurend, heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd. 6. Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen; daarom, op die dag, zal het weten dat Ik het Zelf ben Die spreekt: Zie, hier ben Ik.

zijn overheersers doen het weeklagen, en heel de dag, wordt Mijn Naam gelasterd.......  zo als eertijds in Egypte en later in Assyrië was er ook onderdrukking in Babel, hoewel men in latere jaren meer assimileerde. Maar zij die zich hun uitverkoren status bewust bleven, werden zonder oorzaak onderdrukt. Voor hen woog het gebrek aan eerbied voor de levende God, die door hen voortdurend gelasterd werd, zwaar. 

Daarom zal Mijn volk Mijn Naam kennen...... Gods volk wordt ook beïnvloed door de lastertaal van de overheersers. Maar God zal ingrijpen, zodat Zijn Naam de eer ontvangt die het toekomt! Hij zal laten zien Wie Hij is en dat er met Hem niet te spotten valt. Zijn volk zal, op die dag Hem eren en kennen als de machtige Verlosser! En als de uitdrukking 'op die dag' gebruikt wordt, weten we dat deze belofte een voorlopige vervulling heeft, maar vooral een profetie is voor een verre toekomst.

Jesaja 52:7-10 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning. 8. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog, als de HEERE terugkeert naar Sion. 9. Breek uit in gejubel, juich tezamen, puinhopen van Jeruzalem, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij heeft Jeruzalem verlost. 10. De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken; en alle einden der aarde zien het heil van onze God.

Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen...... De apostel Paulus citeert tweemaal uit dit hoofdstuk. De eerste keer gebruikt hij dit vers in Romeinen 10:15. Hij benadrukt daarmee dat het evangelie nu naar de heidenen is gegaan, opdat Israël in hun ongehoorzaamheid jaloers gemaakt moet worden. (Paulus citeert ook Jes. 52:15).  'De voeten' spreken van een wandel in de HEERE. Het zijn de voeten van herauten. Ze brengen vreugde, ze kondigen de KONING van SION aan! Daarom bidden we UW KONINKRIJK KOME! Het is zover!

Nahum 1:15 Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

We zien dat de Koning allereerst aan de Joden werd verkondigd. Toen ging het evangelie naar de heidenen, maar hier komt alles weer terug in Juda, dat wordt aangemoedigd de Bijbelse feestdagen weer volop te vieren en om de geloften vanouds na te komen. En wat zien we hier: de verderfelijke man (dat is de antichrist!), zal niet meer door hun gebied heentrekken. Ze zijn van hem verlost, hij is helemaal uitgeroeid! De Koning is gekomen en heeft hem gedood met de adem van Zijn mond (2 Thess. 2:8). Zijn plaats is de hel, waarin de antichrist (= het beest) samen met de valse profeet geworpen worden (Openbaring 20:10).

Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien......  het gaat hier om de vreugdekreten naar aanleiding van de zegetocht van de KONING, die al zijn vijanden verslaat. Breek uit in gejuich alles en iedereen die afgewezen, verbrijzeld, geslagen, verkracht en gedood is! Juichen zullen allen die gebukt gaan onder verdriet, allen aan wie ontnomen is wat hun lief en dierbaar was, die het spoor bijster geraakt zijn en onder hun lot zuchten moesten.          Van wat met 'wachters' bedoeld wordt geeft Jesaja in hoofdstuk 62 duidelijkheid:

Jesaja 62:6-7 Op uw muren, Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld. Nooit zullen zij zwijgen, heel de dag en heel de nacht niet. U die het volk aan de HEERE doet denken, gun u geen rust. 7 Ja, geef Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem gegrondvest heeft en gesteld heeft tot een lof op aarde.

Een Wachter is aangesteld om te waarschuwen als het onheil in zicht komt. Uit Ezechiël 33:5-6 leren we dat die dreiging soms het verloren gaan van de ziel betreft. 

De HEERE heeft Zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle heidenvolken...... de HEERE wordt door middel van deze uitdrukking vergeleken met een man die zijn mouwen opstroopt omdat hij hard aan het werk gaat. De arm van de HEERE is ontbloot om het overblijfsel te verlossen door zowel Assyrië als Babel te oordelen. 
alle einden der aarde zien het heil van onze God...... Gods oordelen blijven niet beperkt tot het Midden Oosten, heel de aarde krijgt ermee te maken tot eer van YAHWEH en tot heil van de oprechte gelovigen die zijn overgebleven. 

Jesaja 52:11-12 Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u, u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt! 12. Maar u zult niet overhaast weggaan, u zult niet als op de vlucht gaan, want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn.

Vertrek, vertrek, ga daar weg, raak het onreine niet aan, ga uit haar midden weg, reinig u....... deze oproep gold Juda die de vrijheid kreeg om naar het eigen land terug te gaan, maar het geldt ook voor onze tijd en generatie. We weten dat het goed fout zit met Babel, maar niettemin is het vertrouwd en wegtrekken kan nog wel eens meer narigheid meebrengen.

Welke maatstaven leggen we aan bij onze besluitvorming? Gaan we niet eerst bij de HEERE te rade? Willen we niet gereinigd worden en geen deel meer hebben aan de zondige denk- en handelwijze van deze wereld? Laten we kiezen voor wat rein, zuiver en rechtvaardig is. Ons losmaken van hen die met de zonden van deze wereld geen moeite hebben. De profeet Zacharia verliet op jonge leeftijd zijn ouderlijk huis in Babel en ging samen met zijn godvruchtige opa Iddo op weg naar zijn thuisland, waar hij door God gebruikt werd en zelfs ons onderwijst in zijn profeetieën voor deze tijd. Yeshua zei: 

Mattheüs 10:34-39 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 35. Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36. en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. 37. Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. 38. En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. 39. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

u die de heilige voorwerpen van de HEERE draagt......!  Het lijkt erop dat koning Kores de ballingen in de gelegenheid stelt om de geroofde tempelvoorwerpen weer mee terug te nemen. Toen Kores de stad Babel binnenviel zat koning Belsazar te feesten en dronk met zijn gezelschap uit de gouden en zilveren tempelbekers (Daniël 5:2; 2 Kon. 25:13ev; Daniël 1:2; Ezra 1:7ev). 

u zult niet overhaast weggaan, u zult niet op de vlucht gaan..... de ballingen hoefden niet overhaast te vertrekken. Er was geen noodsituatie, ze zouden niet worden achtervolgd en ze kregen de heerlijke belofte: want de HEERE zal vóór u uit trekken, en de God van Israël zal uw achterhoede zijn. Het doet denken aan de uittocht van Egypte. Ze hadden een 1000 km lange reis door de Syrische woestijn voor de boeg. Maar YAHWEH zou, zoals de vuur- en wolkkolom eertijds - onderweg bescherming bieden.

Jesaja 52:13-14 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. 14. Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen –

Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven........

We hebben hier weer een 'Knecht profetie' waarvan er in Jesaja vier voorkomen in de vorm van een lied. Dit lied loopt door in hoofdstuk 53. We weten dat er tussen Yeshua en het ware Israël een samengaan in het lijden is, tot heil van de volken. Zoals we al eerder hebben gezien dragen Yeshua en Jakob beiden de naam Israël en zijn ze beiden de Knecht van YAHWEH. Maar de één moet wel door de Ander (met een hoofdletter) verlost en gereinigd worden. Deze Knecht is geen Israël ver­vangende persoon, maar Hij wordt als Israël aangeduid in Jesaja 49:3.

Hij vereenzelvigt zich met Zijn volk, dat als het ware in één persoon opnieuw tot leven komt. Dit wordt in Jesaja 53 verder uitgewerkt. Niet als een Heerser, niet als een strijdbare held, maar als Knecht. Hij zal rechtvaardig handelen, men zal Zijn verhoogde en zeer verheven positie erkennen en daarin vreugde beleven.

Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht....... je proeft in deze woorden al het voorspel van Jesaja 53. 

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 3 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht

Hij heeft de zwaarste strijd gestreden. Zijn witte mantel was doordrenkt met bloed. Hij heeft de wijnpers alleen getreden, er was niemand die hielp (Jesaja 63:2). En toch is Hij doorgegaan om te redden, te bevrijden met de grootste onvoorwaardelijke liefde. Hem zij alle eer! 

Jesaja 52:15 zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.

zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan....... wat God aan Israël tot stand heeft gebracht zal Hij door Zijn Knecht Koning Yeshua en Israël laten uitvloeien over de hele wereld. Het lijkt me dat dit is wat Ezechiël profeteerde:

Ezechiël 36:25-28 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. 26. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen........ dit gedeelte is, evenals vers 7 van dit hoofdstuk, door de apostel Paulus geciteerd. Paulus wil het evangelie brengen op plaatsen waar nog niemand anders het goede nieuws gebracht heeft. Hij haalt om die reden Jesaja 52 aan in Romeinen 15:21. In heel de Schrift richt YAHWEH Zich op Jeruzalem en bevestigt Hij het koningschap van Yeshua. Het blijkt dat de verkondiging aan de volken meewerkt aan dit goddelijk doel. Want alzo lief heeft God de wereld.....

Ida