English & other languages: click here!

Jesaja 66 - Vreugde na toorn en oordeel

In het laatste hoofdstuk van het boek Jesaja worden de voornaamste thema's opnieuw geformuleerd. De afvallige meerderheid van Israël zal in de eindtijd een tempel in Jeruzalem oprichten en de vroegere verering hervatten. Dit zal uitmonden in wat een 'gruwel   voor God' genoemd wordt. Het gelovige overblijfsel wordt vervolgd en bemoedigd. Degenen die God trouw bleven, Jeruzalem liefhebben en om haar hebben getreurd, zullen zich verblijden. In dit hoofdstuk wordt 'de dag des HEEREN' beschreven, waarin de volken tegen Israël zullen optrekken. Te vuur en te zwaard zal YHWH gericht oefenen over al wat leeft en de door de HEERE verslagenen zullen talrijk zijn.  De HEERE zal alle volken samenbrengen en zij zullen Zijn heerlijkheid zien. Wie Hem niet gehoorzaamt, wacht het eeuwig oordeel.

Jesaja 66:1-2 Zo zegt de HEERE: De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen en waar de plaats van Mijn rust? 2. Want Mijn hand heeft al die dingen gemaakt, en daardoor bestaan al die dingen, spreekt de HEERE. Maar Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft.

De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank van Mijn voeten........ In het eerste vers van het boek Jesaja lezen we dat Jesaja zelf God heeft ziet zitten op Zijn troon. Hij weet waarover hij het heeft. De Heilige Geest geeft hem nog meer openbaringen. De beeldspraak bepaalt ons bij de verhoudingen vanuit Gods gezichtspunt. De afstand tussen God en de zondige mens is enorm groot. De voeten zijn heel belangrijk, en een bankje ervoor comfortabel, maar minder eervol dan een kroon op het Hoofd. Het is de plaats waar Gods vijanden zich moeten onderwerpen. 

Psalm 110:1 De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten.

De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde (Psalm 2:2). Ze zijn uit op macht. Liefst over de hele aarde. Grote koningen, waar de wereld ontzag voor heeft en waarvoor het merendeel van de wereld grote angst had, zij hebben  de aarde nooit volledig bezeten!

Satan zal zo'n positie ongetwijfeld begeren, maar op het moment dat hij dat bereikt is het ook zijn ondergang. De Koning voor Wie wij eens zullen staan is de Koning Die de mensen rechtvaardig zal oordelen (Hand. 17:31). Hij zit nu aan de rechterhand van God. Het moment komt dat Hij Zijn voeten zal plaatsen op deze planeet en wel op de Olijfberg. Zijn vijanden zullen door Zijn voeten vertreden worden als druiven in de persbak. Dan zal de aarde Zijn grootheid ervaren. Dan wordt de aarde een voetbank voor Zijn voeten.  Het beeld van een voetbank laat vooral zien dat je God niet in een aardse tempel kunt plaatsen (1 Koningen 8:27; Hand. 7:48-49). In laatstgenoemd schriftgedeelte wordt deze tekst door Stefanus geciteerd en hij verwijst daarbij naar deze profeet. YHWH woont daar waar Zijn volk Hem liefheeft. Zonder liefde voor Hem heeft een tempel geen waarde.

Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen bouwen...... In Jesaja's tijd stond de tempel van Salomo er al. Het volk hechtte veel waarde aan de tempel als symbool, ze waren er trots op. Het verleende hen status, echter zonder liefde en gehoorzaamheid. Zo zou het ook in de eindtijd zijn. Jesaja die zich bewust is van de grootheid van God, herinnert zich dat koning Salomo, die de tempel had laten bouwen, zich hetzelfde afvroeg in 1 Koningen 8 vers 27. 

Ik zal zien op deze, op de ellendige en verslagene van geest, en wie voor Mijn woord beeft........  Jesaja beseft dat niet het  indrukwekkende gebouw, dat de grootheid en praal van deze wereld weerspiegelt, de plek is waar YHWH wil wonen. Onze God woont bij de ellendige en verslagene van geest, bij wie werkelijk beeft voor Gods Woord, maar daarin ook, zoals David, zijn vreugde heeft. Het is zorgelijk dat gelovigen graag alleen de vreugde willen, maar zolang we op deze aarde verwikkeld zijn in de strijd tussen het Zaad van de vrouw en satan (Gen. 3:15) hebben we te maken met beproevingen en tegenslagen. Het is dan ook de ellendige, de verslagene van geest, die zich gesterkt zal weten door Gods heilige aanwezigheid. 

Jesaja 66:3-4 Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek, wie een graanoffer offert, offert varkensbloed, wie wierook brandt als gedenkoffer, looft daarmee een afgod. Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden, 4. zo zal Ík het loon voor hun handelingen kiezen en zal Ik over hen doen komen wat zij vrezen, omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden. Zij deden wat slecht is in Mijn ogen en zij kozen wat Mij niet behaagt.

Wie een rund slacht, slaat een man neer, wie een lam offert, breekt een hond de nek....... Wie zonder berouw over zijn zonden een rund offert, is voor God als iemand die een mens vermoordt. Wie zonder droefheid over hun zonden een lam offeren, zijn voor YHWH als degenen die een hond of een ander onrein dier aan Hem offeren. Spijsoffers brengen aan YHWH zonder verootmoediging is hetzelfde als het offeren van varkensbloed. Dit soort religieuze rituelen zijn de HEERE een gruwel (Spreuken 15:8). Ze maken de zonden alleen maar groter, in plaats van dat zij weggenomen worden.

Zoals zíj ook hun eigen wegen gekozen hebben en hun ziel vreugde vindt in hun afschuwelijke afgoden...... Ze hadden meer belang bij de zonde dan dat ze zich druk maakten over  Gods geboden. In dit laatste hoofdstuk van Jesaja horen we dezelfde klacht als in het eerste hoofstuk (Jesaja 1:1-15). Het volk hield zich doof voor alle waarschuwingen van goddelijke gerechtigheid en genade.  Zoals zij hun eigen wegen gekozen hadden,  zo zal God hun nu ook het loon voor hun eigen handelingen geven.

Ik zal over hen doen komen wat zij vrezen..... Het is een bekende werkwijze van God dat Hij ongehoorzame mensen met hun eigen bedenksels, daden of handelingen straft. Dat geldt ook voor onze tijd die zich kenmerkt door angstige en leugenachtige bedenksels m.b.t. klimaat, ziekte en gezondheid (2 Thessalonicenzen 2:11). 
omdat Ik riep, maar niemand antwoord gaf, Ik sprak, maar zij niet luisterden.....   hoe kunnen we voorkomen dat we ons niet laten impalmen door menselijke bedenksels? Door de HEER te antwoorden als Hij roept, door naar Hem te luisteren, want Hij spreekt door Zijn Woord. Zo simpel is het. 

Jesaja 66:5-6 Hoor het woord van de HEERE, u die beeft voor Zijn woord: Uw broeders die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden! Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zíj daarentegen zullen beschaamd worden. 6. Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel, de stem van de HEERE! Hij vergeldt Zijn vijanden naar wat zij verdienen.

Hoor het woord van de HEERE, u die beeft voor Zijn woord...... De HEERE spreekt nu door middel van Jesaja de godvrezende Israëlieten aan, die Gods Woord gehoorzamen (u die beeft voor Zijn Woord). Dat ‘beven voor Gods Woord’ wil zeggen dat deze broeders eerbied en ontzag voor Gods Woord hebben.

Uw broeders, die u haten, die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden!  Daar waar een meerderheid leeft met een oppervlakkige, lege religie, wordt de spot gedreven met anderen die wel oprecht geloven. Het zijn de 'broeders' die de andere broeders haten, zoals dat al eerder voorkwam tussen broeders als Kaïn en Abel, Jacob en Ezau.

die u verstoten vanwege Mijn Naam, zeggen: Laat de HEERE verheerlijkt worden!  Lege religie verstoot het ware geloof. Lege religie spreekt wel over het verheerlijken van YHWH, maar de lege religie doet dit spottend met geestelijk klinkende woorden. Lege religie misbruikt Gods Naam om Hem uit te dagen Zijn heerlijkheid te tonen. Ze zeggen spottend dat de HEERE Zichzelf dan maar moet verheerlijken in het uitdelen van Zijn straffen. Zij geloven niet dat God werkelijk straft.

Maar Hij zal verschijnen tot uw blijdschap, zíj daarentegen zullen beschaamd worden....... wat een heerlijke bemoediging voor degenen die spot en smaad om hun geloof moeten ervaren. De spot van de tegenstanders zal echter op hun eigen hoofd neerkomen.  Wat heeft dit ook veel te zeggen voor de tijd waarin we leven. Wie voor God leeft en daarvan getuigt, herkent ongetwijfeld dergelijke reacties. Zulke spot kan pijnlijk aankomen, maar tegelijk weten we dat we aan de goede kant van de strijd staan.

Een geluid van een gejoel uit de stad, een geluid uit de tempel..........  wat er precies gebeurt vermeldt de tekst niet. Maar het is de stem van de HEERE! Die Zijn vijanden vergeldt naar wat zij verdienen. Er vindt een oordeel plaats.

Jesaja 66:7-11 Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. 8. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard. 9. Zou Ík ontsluiting geven en niet doen baren? zegt de HEERE. Of zou Ik, Die doe baren, toesluiten? zegt uw God. 10. Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt. Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt, 11. opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst, opdat u zich met volle teugen mag laven aan de overvloed van haar luister.

Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard....... deze profetie ziet op de vervulling in het Vrederijk als Gods Koninkrijk op aarde werkelijkheid wordt. Maar een voorvervulling hebben we al 75 jaar geleden gezien, toen Israël op één dag opnieuw een natie werd. Het was op 5 Iyar, 5708 (14 Mei 1948), God zorgde ervoor dat de Verenigde Naties dit besluit namen.  

Zou een land geboren kunnen worden op één dag? 

Zou een volk geboren kunnen worden in één keer........ ?  menselijk gezien is dat wat vele jaren fout ging niet in één dag op te lossen. Maar bij God is dat wel mogelijk. In de hele wereldgeschiedenis is het ook nog nooit voorgekomen dat een land opnieuw zijn bestaansrecht terugkreeg. Er zijn veel profetieën en geestelijke processen daaraan vooraf gegaan.  Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. 

Nu volgt er een beeld van een geboorte. Zij die baart is Sion. Het 'jongetje' kan zowel naar Yeshua (Openb. 12:1-6) als naar het ware volk Israël verwijzen dat geboren wordt uit de benauwdheid van Jacob (Jeremia 30:7). Het is deze Knecht Israël die de andere knecht Jacob zal verlossen (Jesaja 49:3).   

Sion......wie, wat is Sion: Sion is de naam van de tempelberg in Jeruzalem. Deze berg heeft God uitgekozen. Daar wil Hij wonen. In de loop van de tijd wordt de naam Sion in de Bijbel een andere naam voor Jeruzalem. Daarnaast betekent Sion ook Gods uitverkoren volk binnen Israël. Vooral Jesaja heeft voor deze betekenis van de naam Sion voorkeur. Als velen in Israël van God afwijken, is er door Gods genade een rest. Die rest heet Sion en wordt door God bemoedigd en vertroost (Jes. 50:1 en Jes. 62:1). Die rest Sion baart het land en het volk Israël. Die rest is het Israël waarmee God een huwelijksverbond had. YHWH laat Sion bevallen. Eerst werd Sion beschreven als een onvruchtbare vrouw, maar nu brengt ze toch kinderen voort.

Verblijd u met Jeruzalem en verheug u over haar, u allen die haar liefhebt.......  als wij het plan van God liefhebben zien we deze geboorte als een vervulling van veel profetieën en een verlangen waarnaar eeuwenlang is uitgekeken. Satan is verslagen, Gods Koninkrijk is aangebroken en Jeruzalem is de moederstad van de Koning van Israël: Yeshua. Hij is de Koning der Koningen. God zal wonen in Sion, in Jeruzalem. Dat was Zijn diepste begeren! 

PSALM 122: 1 berijmd

Ik ben verblijd, wanneer men mij

godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan,

gereed, om naar Gods huis te gaan;

Kom, ga met ons en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin,

wij treden uwe poorten in;

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wèl gebouwd,

wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,

zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten!

De ark, teken van de aanwezigheid van YHWH zal niet in Sions tempel van het Vrederijk staan. YHWH woont er zelf. Jer. 3:16

Wees vrolijk met haar met vreugde, u allen die over haar treurt.......  in de tijd van Jesaja was het de God toegewijde rest die treurde over de zonde en afgoderij die in Jeruzalem plaatsvond. De ballingen hebben getreurd uit verlangen naar Jeruzalem. Ook nu zijn er die treuren over de satanische wereldgelijkvormigheid in Israël. Maar na het oordeel wordt het anders!  

Zacharia 2:10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want, zie, Ik kom, en zal in uw midden wonen, spreekt de HEERE.

En in Zacharia 2:12 staat geschreven: de HEERE zal Jeruzalem nog verkiezen!

opdat u mag zuigen en verzadigd worden aan haar vertroostende borst....... de vreugde van de verlossing van Jeruzalem wordt voorgesteld door een vrouwenborst. Overigens beschreef de profeet al eerder de verlossing als een vrouw die weeën heeft, ontsluiting krijgt en een kind baart. Allemaal heel fysieke beelden van Israël van een geestelijk huwelijksverbond tussen YHWH en Israël. Zo mag Israël zijn ziel tot rust en stilte brengen als een gespeend kind bij zijn moeder: Psalm 131:2.  Ze mag zich met volle teugen laven aan de overvloed van de luister van Jeruzalem..

Jesaja 66:12-14 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek. Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden. 13. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden! 14. U zult het zien, uw hart zal vrolijk zijn, en uw gebeente zal groeien als het jonge gras. Dan zal de hand van de HEERE gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn.

Zie, Ik doe de vrede naar haar toestromen als een rivier, en de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek........  de vrede van God komt op allerlei manieren naar Israël toestromen, zoals een grote rivier, een overstromende beek en zoals een moeder.  

de luister van de heidenvolken als een alles overstromende beek.......  de heidenvolken bezitten in het vrederijk een luister die naar Jeruzalem toestroomt.  Jeruzalem profiteert van de rijkdom van de volken. We zien hierin dat Gods zegeningen zich niet beperken tot Jeruzalem. De beloften aan Abram gegeven in Genesis 12:3 gaan in vervulling: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God zegent de heidenvolken en werkt in hen, zodat Hij anderen kan zegenen. We moeten onszelf niet beschouwen als een opslagplaats voor zegeningen, we moeten onszelf zien als kanalen van Gods zegeningen, die door ons heen naar anderen toestromen.  

Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten...... God spreekt hier met de meest denkbare tedere bewoordingen. Niemand kan zo troosten als een moeder haar kindje. God wil Zijn volk juist op deze innige manier troosten.

De hand van de HEERE zal gekend worden door Zijn dienaren, maar op Zijn vijanden zal Hij toornig zijn....... als Yeshua de Messias triomferend komt in Zijn glorie zal dat voor sommigen een zegen zijn, maar voor anderen betekent het alleen maar oordeel. Zij die Hem vertrouwen, die Zijn vrede hebben ontvangen, die zijn zorg en troost hebben ervaren zien de tafel die God gereed gemaakt heeft voor de ogen van hun tegenstanders (Psalm 23:5). Degenen die God uit hun leven geband hebben en die de genade afgewezen hebben, zullen Gods toorn over zich heen krijgen.  

Jesaja 66:15-18a Want zie, de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur. 16. Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees. Zij die door de HEERE dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. 17. Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE. 18a. Ik ken hun werken en hun gedachten!

de HEERE zal komen in vuur, en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind........  Het gaat hier over 'de dag des HEEREN'.  Het zijn de dagen waarin  het  oordeel wordt voltrokken.

Zijn bestraffing in vlammen van vuur....... God straft met vuur. God ìs een verterend vuur (Hebreeën 12:29).  Hij oefent Zijn oordeel uit met vuur en zwaard tegen alle vlees. Er vallen talrijke doden. 

Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden....... hiermee wordt afgodendienst bedoeld. De éne in hun midden zou verering van de antichrist kunnen betekenen.  Zij zullen weggevaagd worden!

zij die varkensvlees eten, afschuwelijk gedierte en muizen......... aan deze tekst kleeft voor mij een persoonlijke herinnering. Hier staat dat God varkensvlees onder 'gruwelijke' (NBG) dieren rekent. Het eten ervan zou reden zijn voor het oordeel. Ik had geleerd dat de spijswetten uit de Bijbel alleen voor de Israëlieten onder Mozes golden. Ik voeg me af: als God die dieren toen gruwelijk vond, zou Hij dat nu dan niet meer vinden?  Als Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is en in der eeuwigheid, dan is God dat ook. Wat Hij toen gruwelijk vond is vandaag ook gruwelijk. Bovendien ging het hier over het nog toekomstige oordeel waarover in Openbaring wordt geschreven.  Als er staat dat degenen die dat eten  tezamen  weggevaagd zullen worden,  dan is dat geen achterhaald gebod.  Van toen af liet ik het varkensvlees staan, nog voordat ik de spijswetten als Gods gebod ook voor onze tijd had aanvaard.  

Jesaja 66:18b-21 De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien. 19. En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 20. En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE, op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, zoals de Israëlieten het graanoffer in rein vaatwerk naar het huis van de HEERE brengen. 21. Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE.

De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen.......  in het voorgaande lazen we het oordeel, het wegvagen van hen die ongehoorzaam waren. Het eerste gedeelte van deze tekst was dan ook Gods conclusie: "Ik ken hun werken en hun gedachten!" De kanttekeningen van de Statenvertaling zeggen van het 'bijeenbrengen van alle heidenvolken en talen': "Dat is, in de plaats der boze en goddeloze Joden zal Ik de heidenen roepen, en Ik zal denzelven Mijn heerlijkheid openbaren."  
En zij zullen komen en Mijn heerlijkheid zien........
Deze zin doet denken aan het Hogepriesterlijk gebed waarin Yeshua tot Zijn Vader Zijn verlangen uitsprak: ........ "opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld." (Joh. 17:24 zie ook Jes. 2:2-4; Jes. 40:5; Jes. 45:23 en Openbaring 7:9-10)

Ik zal een teken op hen aanbrengen...... De Engel des HEEREN bracht al een teken aan op een overblijfsel van de Israëlieten. We kunnen hier denken aan het teken van Ezechiël 9:4. De Engel des HEEREN moet een teken aanbrengen op de voorhoofden van allen, die verdriet hebben over de zonden en de afval. Het is het teken van het kruis, een liggend kruis op het voorhoofd. Die dit teken ontvangen blijven gespaard. Het zijn de 144.000 (12 x 12.000) uit de twaalf stammen, waarover Johannes schrijft in Openbaring 7:4-8.  Het zijn degenen uit de rest van de gelovige Israëlieten waarover Micha profeteert: 

Micha 5:6 Het overblijfsel van Jakob zal zijn te midden van vele volken als dauw van de HEERE, als regendruppels op het gewas, dat niet uitziet naar iemand en niet hoopt op mensenkinderen. 7. Ja, het overblijfsel van Jakob zal onder de heidenvolken zijn, te midden van veel volken, als een leeuw onder de dieren van het woud, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij erdoorheen trekt, vertrapt en verscheurt, en er is niemand die redt.

Ik zal uit hen die aan het gericht ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken...... Ook uit de heidenen (hen die het oordeel zijn ontkomen) zullen er getrouwen zijn die naar verschillende volken worden gezonden (Joël 2:28-32 en Hand. 2:1-12).  Ze verkondigen Gods heerlijkheid onder de volken.

De ontelbare schare zal uit alle volken, stammen en natiën komen  (Openb.7:9) Het zijn landen waarmee Israël geen nauwe banden heeft, Tarsis is een stad in het westen van het Middelandse Zeegebied. Het wordt ook met Spanje geassocieerd. Met Pul wordt mogelijk Put bedoeld dat in het huidige Libië ligt. Lud wordt ook wel Lydië genoemd en is een plaats in West-Turkije. Tubal ligt in Midden Turkije. Javan is een andere naam voor Griekenland. Deze volken hebben niet eerder over YHWH gehoord. Nu zullen ze zelf Gods heerlijkheid verkondigen onder de heidenvolken. Dit leidt ertoe dat ze ‘al uw broeders uit alle heidenen’ (Israëlieten die niet in het land Israël wonen) naar Jeruzalem zullen brengen. Een nieuwe, grote Alija zal plaatsvinden.

Zo brengen ze de Israëlieten als een graanoffer voor de HEERE, naar hun broeders in  Israël. Het zijn degenen die met berouw terugkeren, die hun leven op het altaar hebben gelegd (Rom. 12:1) en het altaar van Yeshua heiligt de gave {Mattheüs 23:19}. Jesaja profeteert dat er allerlei vervoermiddelen hiervoor gebruikt worden, waarbij hij natuurlijk niet zou kunnen vermoeden dat er ook vliegtuigen zouden zijn. Deze Israëlieten komen als rein vaatwerk voor het Huis van YHWH!  Dit komt overeen met de profetie van Zacharia:

Zacharia 14:21 Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.

Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, zegt de HEERE...............  nu zij rein vaatwerk zijn zal YHWH  uit hen priesters en Levieten kunnen nemen, zoals God Zijn volk bedoeld had bij de uittocht uit Egypte (Exodus 19:6a) en wat door Petrus bevestigd werd (1 Petrus 2:5 en 9).

Jesaja 66:22-24 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 23. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE. 24. En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn.

Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die Ik ga maken, voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan......... God werkt toe naar Zijn eeuwig besluit, waarin Hij alles zal zijn in allen (1 Korintiërs 15:28). In stappen wordt alles hersteld. Het opstandig menselijk geslacht uit Adam wordt door al deze gebeurtenissen overwonnen en vervangen door een eeuwig bestaan van een volk naar Gods welbehagen (Rom. 8:29). en een aarde die een eeuwig Paradijs wordt (Psalm 37:29), zoals God vanaf het eerste begin voor ogen had. 

Het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE........ het boek Jesaja begon in het eerste hoofdstuk met de klacht dat Israël het niet zo nauw nam met de viering van nieuwe maan en sabbat (Jesaja 1:12-15).  In het komende Vrederijk zal dat alles anders zijn. De voorheen kwaadwilligen zijn weg uit de samenleving en satan is in de put geworpen en kan de mensen niet meer verleiden.  

God zal de mens laten ervaren hoe zegenrijk de feesten zijn die door Hem zijn ingesteld. 

En zij zullen de stad uit gaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn gekomen...... De lichamen van de vijanden van Israël zullen gebracht worden naar een dal ten oosten van de Dode Zee, Hamon Gog, ofwel “het Dal van de menigte van Gog” (Ezechiël 39:11). Het volgende vers in Ezechiël vermeldt dat de begrafenis van dit enorme aantal lijken  “zeven maanden lang” in beslag zal nemen. Dat werk moet dus nog worden afgemaakt.  

hun worm zal niet sterven....... wat is 'hun worm'?  Uit vergelijking met passages zoals Markus 9:48 en Handelingen 12:23 blijkt dat hier gedoeld wordt op het verteringsproces van lijken in het graf.  In Psalm 22:7 staat ook ‘Maar ik ben een worm en geen man…’ Psalm 22:7a.  Deze psalm paste Yeshua toe op zichzelf, toen Hij hing aan het kruis van Golgotha. Hij werd voor ons een 'worm'. Maar degenen die Hem en Zijn offer afwijzen krijgen dit oordeel zelf te dragen.

hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn....... de toekomst in de geestelijke wereld zal voor deze mensen een eeuwige straf zijn. Er staat 'hun vuur', d.w.z. het vuur dat voor hen bestemd is heeft een blijvend karakter, waarvan de rijke man in de gelijkenis zei 'ik lijd pijn in deze vlam'. (Lukas 16:24). Voor degenen die zeggen dat dit alleen voor de duivel, het beest en de valse profeet geldt, stel ik de vraag: "voor wie was de waarschuwing van Yeshua in Markus 9:47-48?" Het waren Zijn discipelen en allen die naar Hem luisterden. Het betekent dat we Zijn waarschuwing uiterst serieus moeten nemen en dit niet moeten verzwijgen als we het evangelie doorgeven. 
zij zullen voor alle vlees een afgrijzen zijn........  Jesaja gebruikt hier dezelfde uitdrukking als Daniël. (Daniël 12:2)

Ida