Joël 2:1-14 Blaas de bazuin te Sion

In Joël 2 worden we  bepaald bij de zware strijd die aan het eind van de tijden zal plaatsvinden. In het eerste deel van het hoofdstuk lezen we dat het een zeer zware strijd is. Het blazen op de bazuin is dan ook het teken van de strijd tussen het leger van Babel en de legermachten van YAHWEH. Het betekent: "Bereid je geestelijk voor op de strijd en op het oordeel!" Besef  dat  de tegenstander je wil ontmoedigen en vernederen, dat als je niet daarop voorbereid bent, je de moed verliest en je je gewonnen zou geven aan de vijand.

Wees standvastig in de verwachting van de komst van Yeshua!

De profeet Joël profeteert vrijwel uitsluitend over de "Dag des HEREN".  De oproep van Joël "Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg!" heeft letterlijk betrekking op Israël en Jeruzalem en heeft betrekking op wat Yeshua aan Johannes in Openbaring 11 bekend gemaakt heeft over de zevende bazuin. Dat het om Jeruzalem en Juda gaat blijkt ook heel duidelijk uit de eerste verzen van Joël 3.  

Er trekken legers tegen Israël op. Joël maakt een vergelijking met sprinkhanen. Dit doet denken aan de massale Chinese legers die over grote breedte, schouder aan schouder optrekken: rechtuit over alles heen. 

En dit is het effect van zo’n sprinkhanenleger:
Joël 2:3 Ervóór verteert een vuur, en erachter verzengt een vlam; 

ervóór is het land als de hof van Eden, en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan.  4 Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, en als renpaarden, zo rennen zij voort. 5 Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, 7 Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op; ieder gaat op zijn eigen weg en zij wijken niet van hun paden af.

In 1 Thessalonicenzen 5:2 en 2 Petrus 3:10 wordt ook over deze "DAG" gesproken. Petrus zegt dan dat "de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden"
In Zefanja lezen we daarover:

Zefanja 3:8 Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE, op de dag dat Ik opsta om buit te halen, want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen, de koninkrijken bijeen te brengen, om over hen Mijn gramschap uit te storten, heel Mijn brandende toorn. Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden.

Dit klinkt alsof alles en iedereen vernietigd wordt, maar dan zou vers 9 er niet op kunnen volgen:
Zefanja 3:9 Voorzeker, dan zal Ik bij de volken de lippen veranderen in reine lippen, zodat zij allen de Naam van de HEERE zullen aanroepen, om Hem schouder aan schouder te dienen.
We kunnen dit vergelijken met Psalm 102:

Psalm 102:26-27 U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kleed. U ZULT ZE VERWISSELEN ALS EEN GEWAAD en zij zullen verdwijnen.

De aarde ondergaat een wedergeboorte. Yeshua noemt het Koninkrijk van God ook de tijd van de wedergeboorte:
Mattheüs 19:28 En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, IN DE WEDERGEBOORTE, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

Wedergeboorte heeft alles met het Koninkrijk van God te maken. Zei Yeshua niet tegen Nicodemus:  "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien" en "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan".

Als we denken aan het klinken van de bazuin kan dat ons blij maken. En het het houdt ook een blijde verwachting in. Maar toch gaat er eerst een hele zware strijd aan vooraf. Dat laat Joël ook heel duidelijk zien. 

Joël 2:2 Het is een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en donkerheid. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af, en er hierna niet meer zal zijn, jarenlang, van generatie op generatie. 

Wat is het goed dat Yahweh ons door Zijn profeten bekend maakt wat ons te wachten staat, zodat we het oog alleen op Hem gericht houden die de macht van de duisternis heeft overwonnen en ons in Zijn overwinning laat delen. 

Uw Koninkrijk kome!

 

Een toelichting op het tweede deel van dit hoofdtuk is te vinden op deze pagina.