English & other languages: click here!

Nahum: een boodschap voor onze tijd! (1)

Nahum behoort tot wat we noemen “de kleine profeten”, vanwege de omvang van geschriften die  we van hen kunnen lezen.  Maar deze profeten zullen ongetwijfeld ook gesproken hebben wat niet op schrift is gesteld. Dat woordje “klein” betekent niet dat ze minder belangrijk zijn. Nahum heeft zijn uiterst betrouwbare “boek” ongeveer tussen de jaren 662 tot 612 v.Chr. geschreven. Zijn naam betekent “rijk aan troost”. Zijn geschrift is dan ook een troostboek, niet voor Ninevé..... maar voor Juda. Zijn profetie heeft hij geschreven tussen de beide ballingschappen van Israël naar Assyrië (633 v.Chr.) en Juda naar Babel (612 v.Chr.).  Hij was het die de verwoesting van Ninevé aankondigde en dat is het waar zijn gehele boodschap op gebaseerd is. Ninevé werd ingenomen door onder anderen de Meden en de Babyloniërs. De stad werd in een ver verleden gesticht door Nimrod. Genesis 10:8-12. In dit gedeelte wordt Nimrod ook Assur genoemd. De naam Assyrië verwijst dus naar Nimrod en de god Assur, waarbij het waarschijnlijk om één en dezelfde persoon gaat. Nimrod had ook de naam " Ninus" en daaraan dankt Ninevé haar naam, die betekent "de woonplaats van Ninus".  En we zullen zien dat de verwoesting van Ninevé ons is beschreven als een voorafschaduwing van de komende verwoesting van Babylon.

We delen dit hoofdstuk als volgt in:

De reden om Nineve te straffen - Nahum 1:1-15

  1. het opschrift - Nahum 1:1
  2. De redenen van God om de goddelozen te straffen - Nahum 1:2-8
  3. De zekerheid van de komende straf. - Nahum 1:9-15  (zie "Nahum een boodschap voor onze tijd" (1a)  )

Het Opschrift

  1. Nahum 1:1 De last van Ninevé. Het boek van het visioen van Nahum uit Elkos.

Het woord “last” betekent een opdracht. Wij kennen het woord “gelasten”. Dan gaat het om een opdracht die je niet naast je neer kunt leggen. Het houdt ook de ernst van de boodschap in. Hier ging het over de aankondiging van de verwoesting van Ninevé. Het is niet gemakkelijk om zo’n boodschap te brengen. De kans is groot dat het je niet in dank wordt afgenomen.  Maar de boodschap moet gebracht worden. Dat is een “last”.

De genoemde plaatsnaam Elkos is onbekend. Het kan zijn dat Elkos in de regio van Galilea lag, omdat de stad Kafarnaüm (Mattheüs 4:13 , Marcus 9:33 , Johannes 2:12) naar Nahum (Kephar-Nahum , "Stad van Nahum") is vernoemd.

  1. Nahum 1:2-8 De redenen van God om de goddelozen te straffen.

De hoofdstad van het Assyrische rijk was Ninevé, de stad die ruim honderd jaar eerder de prediking van Jona hoorde en zich bekeerde. Nahums oproep was om een ​​stad toe te spreken die was teruggevallen in zonde en weer rijp was voor het oordeel. Toen de Ninevieten zich op Jona’s prediking bekeerden gaf God hen Zijn genade. Maar de genadetijd was nu voorbij.


Afgoderij

Het was indertijd een groot wonder voor de inwoners van Ninevé, die o.a. in de visgod Dagon geloofden, één van de ondergoden van Anu en Mardoek (Baäl). De visgod was half mens en half vis. En nu kwam Jona:  een mens kwam uit de bek van een vis, en die mens bracht hun een boodschap. De visgod had de huid van een vis en de benen van een mens.

Maar dat is niet iets van een onwetend vroeger volk....De satanische principes blijven hetzelfde, ze verschijnen alleen in een moderner jasje. Ook vandaag kennen we zo’n systeem, namelijk de Katholieke Kerk. De god had een mijter die de kop van een vis uitbeeldde. De vissenhuid is vervangen door lange gewaden.  Hij had een bakje of tas met wijwater bij zich. 


Satan gooit alles door elkaar, vermengt alles wat God zijn eigen taak en functie gaf.

De visgod Dagon beeldde de vermenging van mens en dier uit, wat in onze tijd ook tot het “nieuwe normaal” behoort, net zoals de vermenging van de geslachtskenmerken. De hele moderne genderlobby is hierop gebaseerd.

De gravure hiernaast is in 1875 in Ninevé opgegraven.  

China is bezig met proeven om dierlijke cellen te implanteren in soldaten, in de hoop dat zij beter kunnen vechten. 

Er worden experimenten uitgevoerd om dieren te implanteren met menselijke genen. Er zijn natuurlijk talrijke genetisch gemanipuleerde groente- en fruitsoorten. Vrijwel ons hele voedsel  assortiment is kunstmatig bewerkt.

 

En het kon niet uitblijven.... ook de mensheid wordt genetisch gemanipuleerd. En we laten alles maar gebeuren onder het motto: “de overheid gehoorzamen”.  Terwijl we als gelovigen zouden moeten weigeren om mee te werken aan het knoeien met Gods schepping. Je kunt niet rotzooien met Gods volmaakte scheppingsorde

In Ninevé werden ook kinderoffers gebracht. Bij ons gebeurt dat met abortus en met een schrikbarende toename van kindermisbruik waaraan zelfs bekende overheidspersonen mede schuldig zijn.  

Is het een wonder dat Ninevé het oordeel werd aangezegd? Het is ons ten voorbeeld beschreven. Dat zal ook met onze samenleving gebeuren.  Daarom moeten we ons losmaken uit het werelds en kerkelijk systeem. Ga uit Babel.....

"Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat je geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen.
Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel".   (Openbaring 18:4-5)

Ninevé was een oude en beroemde stad. Het werd gesticht door de eerste werelddictator, Nimrod, die zich, evenals de Assyrische koning Assurbannipal als god liet vereren (Genesis 10:11 ). Het was een stad met prachtige gebouwen, artistieke ontwerpen en watervoorzieningsprojecten die bloeide tot haar verwoesting in 612 v.Chr.  Dat die stad zo enorm groot was blijkt ook uit het boek Jona:

Jona 3:3-4 Toen stond Jona op en ging naar Ninevé, overeenkomstig het woord van de HEERE. Ninevé was een geweldig grote stad, van drie dagreizen doorsnee.  En Jona begon de stad in te gaan, één dagreis. Hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Ninevé wordt ondersteboven gekeerd!

Dan komt de volgende tekst in onze gedachten:

Openbaring 18:15-18 De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging, 16. en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest. 17. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan, 18. en zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: Welke stad was aan deze grote stad gelijk?


Nahum 1:2-8 

2 Een na-ijverig God en een Wreker is de HEERE, 
een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.

Dit soort teksten hoort de mens niet graag. In een relatie komt jaloezie voort uit liefde. Je gaat in op een ander terwijl je God toebehoort. Iedereen die zich tegen God verzet, krijgt uiteindelijk met Zijn wraak te maken. Zo zal Hij straks ook de volledige aarde gaan oordelen.


3 De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.

De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm, 
wolken zijn het stof van Zijn voeten.

Als God niet meteen straft betekent het niet dat je wel je gang kunt gaan. God wacht op bekering en zo niet, dan ben je schuldig. Wervelwind en storm onderstreept Gods  autoriteit. Het hindert Hem niet, Hij beheerst die kracht.


4 Hij bestraft de zee en maakt die droog, 
al de rivieren laat Hij verdrogen.
Basan en Karmel zijn verwelkt, 
de bloesem van Libanon is verwelkt.

Markus 4:39 En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

Hij stilt de storm op het meer van Galilea, maakt een droog pad in de Rietzee, de Eufraat laat Hij verdrogen. Openb. 16:12. De Dode Zee verdroogt in snel tempo. Zie video

Maar voor deze zee is een goed vooruitzicht in Gods Koninkrijk. In Ezechiël 47 lezen we over de tempelbeek, die naar de Dode zee zal stromen, zodat het water weer gezond wordt.

In Micha 7:14 kunnen we lezen dat Basan (de tegenwoordige Golanhoogte) in oude tijden een vruchtbaar gebied was. De Karmel wordt dikwijls in één adem genoemd met vruchtbare gebieden zoals de Libanon, Saron en Basan (Jes 35:2; Jer 50:19)

Voordat Israël opnieuw een natie werd lag het land er dor en vruchteloos bij. We zien dat Gods Woord zóóó betrouwbaar is. Jeremia sprak deze woorden en bracht die ook in verband met de koning van Assyrië:
Jeremia 50:18-19 Daarom, zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, Ik ga de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assyrië gestraft heb. Ik zal Israël terugbrengen naar zijn woonplaats. Het zal de Karmel en de Basan afweiden en op het bergland van Efraïm en Gilead zal het verzadigd worden.


De verzen 5 en 6 verdienen bijzondere aandacht:

Nahum 1:5-6 De bergen beven voor Hem, de heuvels smelten weg, de aarde rijst op voor Zijn aangezicht, de wereld met al zijn bewoners.  Wie kan standhouden voor Zijn gramschap? Wie kan te midden van Zijn brandende toorn opstaan?
Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur, de rotsen worden door Hem stukgebroken.

 

De machtige onbewegelijke “ bergen beven voor Hem” als God Zijn macht toont. “De heuvels smelten weg”, dit wijst op een intense hitte van YAHWEH’s oordeel, mogelijk door vulkanische uitbarstingen (Psalm  97:3-5; Micha 1:3-4; Openbaring 16:17-19a). Het zijn de begeleidende verschijnselen als Hij naar de aarde komt (Haggaï 2:7; Zacharia 14:3-5,10; Hebreeën 12:26-27). De aarde heeft in de loop der tijden, door evolutie,  veranderingen ondergaan, maar deze profetieën zullen plotseling, in één uur tijd, in vervulling gaan bij de komst van Yeshua de Gezalfde.

 

"Dan zal de aarde oprijzen voor Zijn aangezicht en sidderen". De majesteit van God zal de wereld en alle mensen, al wat leeft, vervullen met ontzag. De hele wereld en alle bewoners van de wereld zullen met vrees vervuld zijn.  Het is Zijn brandende  toorn, Zijn boosheid die de satanische hoogmoed der mensen terneerslaat.  Niemand zal voor Hem standhouden, al zitten ze ook in de vele moderne ondergrondse luxe schuilplaatsen die overal op aarde gebouwd zijn.  Zie dit artikel.

Openbaring 6:15 “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en ieder slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen…”

Maar Nahum 1:6 zegt: De rotsen worden door God stukgebroken.

Er is nog iets anders wat heel bijzonder is bij deze beiden verzen uit Nahum 1. Nog geen jaar geleden, dus vrij recent,  werden bij opgravingen fragmenten van een nieuwe Dode-Zeerol gevonden in de Grot der Verschrikkingen in de Judese Woestijn, Israël. Zie deze link! Daarbij waren stukjes perkament die deze beide teksten uit Nahum bevatten. Voor degenen die nog denken dat de Bijbel een sprookjesboek is, en dat het verhaal van Ninevé  een mythologie is, zou dit een bevestiging moeten zijn van de betrouwbaarheid, de waarheid van de Bijbel.
De archeologen vonden daar ook elf regels van het boek van Zacharia :

Zacharia 8:16-17 Dit zijn de dingen die u doen moet: spreek de waarheid tegen elkaar, oordeel naar waarheid in uw poorten met een oordeel dat de vrede dient, bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar en heb een valse eed niet lief, want dit alles is iets wat Ik haat, spreekt de HEERE.


Nahum 1:7 De HEERE is goed,  Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid.

Door deze oude tekstfragmenten te laten vinden laat God ons zien dat wat Nahum heeft geschreven nabij is! We worden eraan herinnerd! Het is voor onze tijd geschreven! Zijn we al in de schuilplaats van de Allerhoogste? De tijd dringt!

Alleen wie in de schuilplaats van de Allerhoogste leeft zal ontkomen aan Gods oordeel. Maar daar moet je niet naar toe vluchten als het zover is, daarin moet je leven..... nu al!

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Psalm 91:1


Nahum 1:8 En door een overstromende vloed
zal Hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats 
en duisternis achtervolgt Zijn vijanden.

"en duisternis achtervolgt Zijn vijanden....."

Wie zich tegen God keert, is een vijand van God en komt terecht in de buitenste duisternis. Waar God afwezig is heerst duisternis.

Hoe de oorlog in Ninevé is verlopen is niet bekend. De Amerikaanse Bijbelleraar James Montgomery Boice schrijft: “Volgens seculiere verslagen zorgden tijdens de laatste belegering van Ninevé door een rebellenleger van Perzen, Meden, Arabieren en Babyloniërs ervoor dat de rivieren overstroomden en de stadsmuren ondermijnden, die vervolgens instortten... de binnenvallende legers trokken de stad door deze bres in haar verdediging”

De uitrukking “overstromende vloed” vinden we ook in Daniël 9:26, waar de anti-messias geprofeteerd wordt. Het kan letterlijk een stroom water betekenen, wat ook in Openbaring 12:15 genoemd wordt als iets wat uit de bek van de slang komt. Bij de oordelen van God wordt de slang ingezet om zijn vernietigende werk te doen. De vrouw uit Openbaring wordt daaruit door God gered, omdat de aarde zich opende en de stroom verzwolg. In Ninevé en bij het eindoordeel  komt God niet te hulp, want het is zowel voor Ninevé als voor het rijk van de antichrist “vast besloten”.

Pas in het jaar 1840 werden de oude ruïnes van Ninevé bij Mosoel (Irak) door archeologen ontdekt. Nabopolassar, de vader van Nebukadnezar, was de eerste koning (626-605 v.Chr.) van het Nieuw-Babylonische Rijk dat plaats maakte voor het Assyrische Rijk  dat al 200 jaar over Babylon en Egypte had geregeerd. 

Onder leiding van Nabopolassar werd Ninevé verwoest. We kennen de geschiedenis van Sanherib die in Ninevé woonde, en Jeruzalem belegerde ten tijde van Koning Hiskia. De laatste echt machtige Assyrische koning, Assurbanipal, was gestorven in 627 v.Chr. Hij was bekend om zijn wreedheid en zijn bibliotheek met 20.000 kleitafeltjes.  Hij noemde zich "Heer van het heelal". Hij maakte zichzelf dus god. De ondergang van Ninevé werd ook door Zefanja geprofeteerd:
Zefanja 2:13 Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden en Assyrië doen ondergaan. Hij zal Ninevé tot een woestenij maken, dor als een woestijn.


Het vervolg van hoofstuk 1 zie: Nahum een boodschap voor onze tijd (1a)

Ida