English & other languages: click here!                                        Naar hoofdstuk 1 - 1a - 2 - 3

Nahum een boodschap voor onze tijd 1(a)

De oude poort van Ninevé opnieuw gebouwd. 

Zie deze website.


De reden om Ninevé te straffen - Nahum 1:9-15

  1. De zekerheid van de komende straf. - Nahum 1:9-15  (vervolg op "Nahum een boodschap voor onze tijd" (1) )

Nahum 1:9-11 Wat u ook bedenkt tegen de HEERE, Hij Zelf maakt er een vernietigend einde aan. Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen. 10. Omdat zij vervlochten zijn als dorens, en dronken als dronkaards, zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels. 11. Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de HEERE, een verderfelijke raadsman.

God maakt een vernietigend einde aan Ninevé de hoofdstad van het Assyrische rijk. Het was de enige stad van wereldformaat en weelde en die is in één keer vergaan. Zo zal het weer gaan gebeuren met de hele wereld. Ninevé is de voorafschaduwing ervan. De stad was polytheïstisch, d.w.z. men diende meerdere goden. De god Dagon was niet de enige god die vereerd werd. De hoogste god was Ishtar, die stond zelfs boven de god Assur (Nimrod). Ishtar was een godin van de sexualiteit, een prostituee oftewel “een hoer”. In het Grieks wordt ze Afrodite genoemd. Ze verwijst ons in dit verband naar “de hoer” van Babylon, die beschreven wordt in Openbaring 17. En in Openbaring 18 lezen we dat alle volken van haar wijn hebben gedronken. Ze zijn allemaal meegegaan in de hoererij.  

En wat de globalisten en de naties ook bedenken dat tegen God ingaat, Yahweh maakt er een vernietigend einde aan. Een definitief einde, de verdrukking zal geen tweede keer plaatsvinden.

“Geen tweede keer zal de benauwdheid opkomen.” De benauwdheid van Jakob, geprofeteerd in Jeremia 30:7 zal éénmalig zijn. Dit is een belangrijke belofte!!

 Als Gods oordeel over de wereld is gegaan en Zijn Koninkrijk is aangebroken zal het kwaad niet opnieuw zijn kans krijgen. Je zou kunnen zeggen dat de gelovigen tegen het kwaad zijn ingeënt, ze hebben antistoffen ontwikkeld. Ze weten hoe diep kwaad in hun leven geworteld was en wat de gevolgen waren. Ze weten hoe wijs, rechtvaardig en liefdevol hun Verlosser is.  

“vervlochten als stoppels” Ondanks de imponerende gebouwen en de weelde van de stad waren de inwoners geestelijk dor en droog. Dronken van de wijn van de hoer en daardoor licht ontvlambaar. Eén goddelijk vlammetje en ze waren verteerd, ze waren rijp voor het oordeel.

Zo is het ook met het Babel van onze tijd, waarvan Jeremia profeteert:

Jeremia 51:8 Plotseling is Babel gevallen en stukgebroken. Weeklaag erover. Haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen. Wij hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet genezen. Verlaat het, en laten wij gaan, ieder naar zijn land, want het oordeel erover reikt tot aan de hemel, het is verheven tot aan de wolken.

Een verderfelijke raadsman. Toen ik Nahum 1:9 las wist ik meteen dat dit de heenwijzing naar de antichrist moest zijn. Voortgekomen uit Ninevé. Toen ik de Hebreeuwse tekst raadpleegde stond daar zelfs de naam “ Belial” בְּלִיָּעַל , de naam voor satan of de antichrist. Belial is de tegenovergestelde van Christus: de antichrist. Ze hebben geen enkele overeenkomst met elkaar: integendeel.

2 Korinthe 6:15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige?

In vers 9 wordt de vraag gesteld “ wie er ook kwaad bedenkt tegen Yahweh” en in vers 11 lezen we het antwoord daarop. ´ Uit u is iemand voortgekomen die kwaad bedenkt tegen de HEERE” . Alle wetten die op aarde bedacht worden zijn menselijk bedachte wetten, ze gaan voorbij aan Gods wetten. Daarom is de aarde wetteloos en goddeloos.

DE BEVRIJDING VAN SION – NAHUM 1:12-13

Nahum 1:12-13 Zo zegt de HEERE: Al gaat het hun goed en al zijn zij talrijk, toch zullen zij worden weggeschoren: hij zal voorbijgaan! Ik heb u wel vernederd, maar Ik zal u niet meer vernederen. Nu dan, Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw banden verscheuren.

In de tijd van het eerste testament had Israël veel overlast en ellende ondervonden van het Assyrische rijk.

In de tijd van Salmanassar III (859-825) moest koning Jehu van Israël schatting betalen aan de Assyriër Tiglat-Pileser III in Ninevé. Tiglat-Pileser voerde de tactiek in van de wegvoering van leidinggevenden uit de bezette landen, naar andere rijksdelen. Hun plaats liet hij innemen door andere bevolkingsgroepen, zodat ze hun nationaliteitgevoelens kwijtraakten. Salmanassar V (727-722) zette Israëls laatste koning Hosea af en belegerde Samaria zonder de stad te kunnen innemen. Dat lukte wel door zijn opvolger Sargon II (722-705), de eigenlijke grondvester van het Assyrische wereldrijk, terwijl de expeditie van Sanherib (ook uit Ninevé) (705-681) tegen Jeruzalem geen resultaat had. Het noordelijk rijk Israël werd in 722 v. Chr. veroverd door het Assyrische rijk. Al eerder waren er groepen bevolking door hen weggevoerd. Ze stonden bekend om hun zeer wrede praktijken. De tien stammen zijn nooit meer in zijn geheel teruggekeerd naar hun land.  Acht jaar later viel Assyrië Juda binnen (2 Koningen 18:13), o.l.v. Sanherib belegerde Assyrië Jeruzalem. Volgens de Bijbel doodde Gods engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten (2 Koningen 19:35, 36). Antiochus IV Epifanus, die ook als beeld van de antichrist wordt gezien, kwam van Syrië wat voorheen ook deel uitmaakte van het Assyrische rijk, maar welk grondgebied later tot het Griekse rijk behoorde.

De verzen 12 en 13 beginnen met de eerder gedane belofte dat God de Assyriërs zal “wegscheren”. Vanwege de zonden van Israël heeft God Zijn volk moeten vernederen en heeft Hij de vijand toegestaan een juk op hun schouders te leggen.

Dat deed God niet van harte, het was de enige mogelijkheid om hen te laten zien dat ze een verkeerde weg gingen. 

“In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd” staat er geschreven in Jesaja 63:9.

Maar nu zal God het juk van de vijand afbreken en dat waarmee ze aan de vijand verbonden zijn, verscheuren. En deze belofte mogen wij, die geënt zijn op de Edele Olijf, delen. Dat geeft ook uitzicht gedurende de tijd van verdrukking die wij tegemoet gaan en al ervaren.

HET EINDE VAN DE GODDELOZEN IN ASSYRIË  Nahum 1:14

Nu spreekt Nahum tot Assyrië en is dit ook een boodschap voor de wereld van onze tijd:

Nahum 1:14 Maar wat u betreft heeft de HEERE geboden: Uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw god zal Ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent verachtelijk.

Assyrië wordt hier vereenzelvigd met “de verachtelijke”. Dit woord zien we ook vermeld in Daniël 11:21 waar de antichrist “een verachtelijk man” wordt genoemd voor wie een graf wordt klaargemaakt. Hij zal gedood worden. Maar ook alle afgoderij zal vernietigd worden. We moeten daarbij niet alleen aan bhoedda-beeldjes en wierook branden denken, wat zeker ook verwerpelijk is. Het zijn ook de zekerheden waarop we vertrouwen stelden, de mensen die we als goden vereerden. De kerkelijke cultuur en de overheid waarvan we het verwachtten. De vele esoterische geloofsuitingen, zoals yoga, mindfulness, antroposofie, meditatie en reiki, maar ook de filosofie die de plaats inneemt van Gods Woord. Ach, eigenlijk is heel het leven doordrenkt van satanische invloeden en merken we niet eens dat dit onze afgodendienst is.

Dan gaan alle Mariabeelden, Madonna’s, Bhoedda’s, Rozenkransen, gebedssnoeren, Bafomeths, gouden kalveren, wichelroedes, wierookstokjes, glazen bollen enz. enz. op de brandstapel.

Zo waarschuwt God Ninevé en de wereld voor zijn komende oordeel en verwoesting..

Maar God zoekt naar hen

Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. 2 Kron. 16:9a

Zo’n persoon is Yeshua/Jezus….. maar ook hen die in Zijn voetstappen gaan en door Hem geheiligd worden. Die van harte willen breken met alles wat ons in dit bestaan van Hem afhoudt.

ZEGEN VOOR JUDA Nahum 1:15

Nahum 1:15 Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen! Vier uw feestdagen, Juda, kom uw geloften na, want de verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Dit vers wordt in de Hebreeuwse Bijbel bij hoofdstuk 2 als begintekst gelezen.

De voeten…. Ze worden gestuurd door het hoofd. Maar ook geestelijk mogen we de goede boodschap verkondigen en zijn we de voeten van ons Hoofd in de hemel. De voeten worden vaker genoemd in de Bijbel met het oog op de voortgang van het evangelie.

Jesaja 52:7 Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: UW GOD IS KONING.

Romeinen 10:15 En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!

Rom. 16: 20 alles wordt onder Zijn VOETEN gesteld, de God nu des vredes zal WELDRA DE SATAN ONDER UW VOETEN VERTREDEN.  

Voeten om het evangelie door te vertellen, om te getuigen van het oordeel, maar ook van het Koninkrijk dat op doorbreken staat. Voeten ook om in Christus kracht satan te vertreden. Zo kunnen we Juda aanmoedigen om Gods feesten te vieren en hun beloftes waar te maken. Niet om ze ongedaan te maken, zoals in het “ Kol Nidrei” gezongen wordt, wat overigens prachtige muziek is.

…. want Belial zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid.

Zie je dat dit weer duidelijk naar de antichrist verwijst? In het Hebreeuws staat er weer letterlijk “Belial”.

Wij hebben de antichrist als persoon nog niet zien verschijnen. Maar we horen a.h.w. zijn naderende voetstappen. We proeven overal de geest van de antichrist door alle ontwikkelingen die in deze tijd plaatsvinden. We merken dat zijn demonen om ons heen actief zijn in mensen die zich daardoor laten beheersen.

Maar de tijd komt dat Belial hier niets meer te zeggen heeft, dat deze gedood wordt door de adem van Yeshua, onze Messias. 2 Thess. 2:8

Ida