English & other languages: click here!

Opgangspsalmen voor Opgangsfeesten

Een deel van dit artikel is overgenomen van de website "Gloria en Kyrie"

De opgangsfeesten

Vanuit het hele land kwamen de mensen naar Jeruzalem om daar de drie grote Feesten van de HEERE te vieren.  En daar is Loofhuttenfeest er één van (vgl. Lukas 2:41). Ze gingen toen niet met de auto met een cd op of in de trein met de koptelefoon op: Men ging lopend. De muziek verzorgden ze zelf: de opgangs- of bedevaartspsalmen (het Engelse Songs of Ascent klinkt poëtischer).

Dit zijn de Psalmen 120 tot en met 134. Letterlijk (vanuit de verschillende plaatsen waar men vandaan ging) en figuurlijk begint het onderaan: “Roep ik in mijn nood tot de HEER, Hij geeft mij antwoord.” (Psalm 120:1) en eindigt het boven, op de berg in Jeruzalem en met een zegenwens: De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft (Psalm 134:3).

Loop met mij mee en zing! En al zingende verstaan we de inhoud van het feest en we worden vrolijk wat Gods Plan is en niet het plan van satan met de NWO en de komende antichrist, die ook opgaat naar Jeruzalem. Hij wil de wereld regeren vanuit Jeruzalem met zijn satanische wetten en de plaats van de ware Messias Yeshua innemen. Hij wil als God zijn en hij alleen wil aanbeden worden.

Satans plannen lijken te slagen als je zo naar deze ontwikkeling in de wereld kijkt, waarin de valse religie en de wereldpolitiek samen optrekken, als de hoer op het beest, maar als de duivel (satan) de maat van de zonde vol heeft gemaakt met de zijnen dan maakt YHWH een einde aan zijn satanisch rijk van leugen en moord.

Dan breekt Gods Vrederijk aan. Een Koninkrijk van gerechtigheid en dan gelden weet de wetten van YHWH. Dat zijn leefregels ten leven. Laten we opgaan!

De Tora zal weer ten volle worden nageleefd en als vreugde worden beleefd.

Matteüs 22:37-39: Jezus antwoordde: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.

Na Loofhutttenfeest hebben we dan ook nog één dag: De vreugde der Wet.

Loofhuttenfeest is het eerste feest dat gevierd gaat worden in Jeruzalem als Yehua/Jezus terugkomt en Zijn Vrederijk op aarde gevestigd wordt. En wie daar naar uitziet wordt vrolijk met die gedachte.

Psalm 120-134 zijn Opgangsliederen als men naar Jeruzalem ging ter gelegenheid van de grote feesten om God te loven en te prijzen. (Bedevaartsliederen)

Deze psalmen werden ook gezongen door de Levieten voor de Nicanorpoort. Dit was een poort van den Herodiaanse tempel. 

Door deze poort ging men vanuit het buitenhof of voorhof der heidenen, het binnenvoorhof in, en wel allereerst in den voorhof der vrouwen. Hoogstwaarschijnlijk is deze poort dezelfde, als die in Hand. 3 : 2 de "Schoone Poort" heet.

Psalm 122:6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben.

• 120. Vanuit de nood roept de Psalmist tot de Heer om bevrijding van zijn vijanden.

• 121. De Psalmist vertelt over zijn vertrouwen op de Heer, die op de bergen is (en men gaat ook naar de berg in Jeruzalem, naar de tempel van de Heer).

• 122. Een vrolijk lied over de gang naar Jeruzalem en een roep om vrede voor Jeruzalem.

• 123. Een roep om genade te midden van degenen die hen verachten.

• 124. De afhankelijkheid van God wordt beleden.

• 125. Als je op de Heer vertrouwt, sta je stevig.

• 126. De volken erkennen dat God het lot heeft gekeerd van Sion.

• 127. Wijze lessen van Salomo over afhankelijkheid van God.

• 128. Als je ontzag voor de Heer hebt, ben je gelukkig.

• 129. Oproep aan Israël die gekweld is, maar niet gebroken en de zegen krijgt.

• 130. De schreeuw vanuit de diepte naar God, op wie Israëls hoop is.

• 131. Geen trots, hoogmoed, Israël moet hopen op de Heer.

• 132. Over het koningsgeslacht van David en de Nazaat die voor eeuwig zijn troon al bestijgen.

• 133. Het is goed om bijeen te zijn als familie, daar rust Gods zegen op.

• 134. Een gebed om zegen.

De namen van de drie Opgangsfeesten zijn:

1. Pesach het Paasfeest of Pascha

2. Sjavoeót het Wekenfeest of Pinksterfeest

3. Soekot het Loofhuttenfeest

De Opgangsfeesten hebben elk een link met de Exodus. Ze leggen een verbinding met de bevrijding uit de slavernij (op Pesach), de ontvangst van de Tora en de openbaring op Sinaï (op Sjavoeót) en het wonen onder Gods beschuttende zorg in de woestijn (op Soekot).

Deze feesten moesten in Jeruzalem worden gevierd, omdat ze niet alleen terugkijken naar een historische gebeurtenis, maar ook omdat ze een schaduw zijn van toekomstige dingen en de bediening van de Messias (Kolossenzen 2:16 - 17).

Op het eerste feest is de Messias Jesjoea (Jezus) in Jeruzalem gestorven en opgestaan. Op het tweede feest heeft Hij in Jeruzalem de Heilige Geest uitgestort en op het derde feest zal Hij, eveneens in Jeruzalem, het koningschap op zich nemen (Jesaja 9:7 Lukas 1:33, Openbaring 11:15).

Jur