English & other languages: click here!

Zacharia 12 - Jeruzalems redding en de Geest van Genade

In dit hoofdstuk wordt de toekomstige belegering van Jeruzalem geprofeteerd. Alle volken zullen Jeruzalem als een steen ervaren die moeilijk te tillen is. De inwoners van Jeruzalem zullen door YHWH zelf beschermd worden. De verschijning van de gekruisigde Messias zal berouw en een grote uitstorting van de Heilige Geest teweegbrengen, 

Zacharia 12:1-4 De last, het woord van de HEERE over Israël. De HEERE spreekt, Die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vormt. 2. Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. 4. Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

Zo zegt de HEER, die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens vormt ........... YHWH maakt zich hier bekend als de Allerhoogste, de Schepper, aan wie alles in hemel en aarde zijn bestaan dankt. Hij heeft alles onder controle en komt tot Zijn heerlijk doel.

Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom.....  Jeruzalem is het brandpunt van de aarde. Alle volken op deze wereld zullen zich in deze oorlog tegen Jeruzalem mengen.

De hele staat Israël wordt in deze oorlog betrokken. ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Opmerkelijk is het dat alleen de stam Juda in dit deel zes keer wordt genoemd. Dat zou kunnen betekenen dat de stammen dan nog niet compleet en verenigd zijn en dat die hereniging pas na deze strijd zal plaatsvinden.

Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken......  Het is gebleken dat het probleem van Jeruzalem niet door diplomatie en VN resoluties kan worden opgelost. Daarom kon Zacharia eeuwen voordien al profeteren dat Jeruzalem een zware steen is, waardoor de volken zichzelf ernstig verwonden, want al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. In die omstandigheden roepen de leidslieden tot God. En als zo vaak in de geschiedenis geeft Hij dan uitkomst.

Ik zal alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid...... je kunt je nauwelijks voorstellen dat een oorlog in onze tijd met paarden gestreden wordt. Maar Zacharia kon in zijn tijd zich niet de gevechtsuitrusting voorstellen en onder woorden brengen, waarvan men zich in onze tijd bedient. Aan de andere kant worden volksopstanden in onze tijd wel met bereden politie bestreden. Als we in de Bijbel de hoofdstukken over 'zegen en vloek' lezen, dan weten we dat God volgens dit principe te werk gaat. De vloek die Israël bij ongehoorzaamheid zou treffen keert zich nu tegen hun vijanden die zich tegen Gods plan verzetten: De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart (Deuteronomium 28:28). Er breekt een paniek uit. In "het lied van Mozes' verklaart hij namens YHWH:  "Juich, heidenen, met Zijn volk! Want Hij zal het bloed van Zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op Zijn tegenstanders, en Zijn land en Zijn volk verzoenen! (Deuteronomium 32:43)

Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden....... de HEERE waakt over Zijn volk. 

Zacharia 12:5-9 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God. 6. Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem. 7. En de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen, opdat de luister van het huis van David en de luister van de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan die van Juda. 8. Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen. 9. Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

De inwoners van Jeruzalem zullen een bron van kracht zijn door YHWH hun God..... de leiders van Juda  een vuurbekken...... In deze strijd zal YHWH der legermachten de inwoners van Jeruzalem en hun leiders op bovennatuurlijke wijze toerusten om staande te blijven en de vijandige volken te overwinnen.  De aanvallers staan machteloos. God voltrekt Zijn strafgericht over de volken. Jeruzalem zal blijken door Gods genade onschendbaar te zijn.

Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem........ God maakt Zijn beloften waar:

‘Want de HEERE heeft Sion verkozen, Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied. Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid, hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd’(Psalm 132:13-14).

‘In die tijd zal men Jeruzalem de Troon van de HEERE noemen. Alle heidenvolken zullen er samenstromen, tot de Naam van de HEERE, tot Jeruzalem. Zij zullen niet meer hun verharde, boosaardige hart achterna gaan’(Jeremia 3:17)

‘De HEERE zal Juda in eigendom nemen. als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. {Zacharia 2:12)

‘Zo zegt de HEERE: Ik ben naar Sion teruggekeerd en Ik zal midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal ‘stad van de waarheid’ genoemd worden, de berg van de HEERE van de legermachten, de heilige berg’(Zacharia 8:3)

de HEERE zal de tenten van Juda het eerst verlossen........  Gods ingrijpen begint bij het land Juda, het omliggende gebied van Jeruzalem. Daar wonen mensen bij wijze van spreken in tenten en niet in versterkt stadsgebied. God begint bij het zwakkere deel van Zijn volk. 

opdat de luister van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem niet groter zijn dan van Juda..... de zetel van het huis van David was Jeruzalem en de inwoners van die stad moesten niet denken dat zij vanwege een vermeende status een voorrechtspositie hadden ten opzichte van het gebied buiten de hoofdstad. 

Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen....... maar ook de inwoners van Jeruzalem gaan God zeer aan het hart. Hij belooft ze te beschermen tegen de overmacht van de heidenen. 

Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn....... in Jeruzalem wonen mensen waarvan de moed hen in de schoenen zakt als ze horen welke overmacht op hen af komt. Maar David had ook geen kracht van zichzelf. David kende ook 'de benauwdheid van Jacob' toen in Ziklag de Amalekieten op hem afkwamen. Hij werd benauwd zoals hij nog nooit eerder benauwd geweest is. Zijn eigen mannen stonden tegen hem op. Men wilde hem stenigen. 

Maar dan staat er in 1 Samuel 30:6 'David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God'. Op deze wijze zal YHWH ook de wankelenden onder hen in Juda en Jeruzalem sterkte verlenen. Ze zullen net zo als David zijn die voor hun ogen als 'de Engel des Heeren' was, dat is Christus. Van Hem ontvangen ze sterkte en kracht, zoals Micha dat uitdrukte in Micha 2:13.

Op die dag zal Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, wegvagen........ daar is alles mee gezegd.

Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten............. alles wat hiervoor beschreven is was ongetwijfeld al de overweldigende werking van Gods Geest.  Het was Gods genade die over Zijn volk werd uitgestort waardoor hun leven een leven van gebed werd. Wat hier voor hun ogen plaatsvindt zal geestelijk vertaald worden. Het hart van steen verandert in een hart van vlees dat Gods wil zoekt. De verblinding en het ongeloof, dat gevonden werd in het huis van David, en de inwoners van Jeruzalem, smelten weg voor de aanwezigheid van Gods Heilige Geest.

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben......... over de Doorboorde zal een rouwklacht worden aangeheven, die te vergelijken is met diepe rouw en het bitter geween over een enige zoon of een eerstgeborene. De eerstgeborene had in Israël een bijzondere plaats. Hier gaat het om de lijdende Knecht des Heeren, de Man van smarten, die afgewezen en gedood werd (Jes. 53). De lijdende Messias. Johannes verwijst later naar deze tekst in het hoofdstuk waarin hij de kruisiging van Yeshua beschrijft: Johannes 19:37 En verder zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben. Wat hier gebeurt is eigenlijk heel bijzonder. Ze zien hier hun Redder, hun Verlosser, de persoon die in het milieu (cultuur) waarin ze leefden altijd als verwerpelijk werd gezien. Waarschijnlijk hebben ze dat zelf onder die invloed ook wel zo gezien.

Deze gebeurtenis herinnert ons aan het profetische schaduwbeeld van Jozef de onderkoning. Deze onderkoning stond onder de koning (farao) van die dagen, zoals aan Yeshua alles onderworpen was door YHWH de Allerhoogste. Jozef maakte zich bekend  aan zijn broers die hem hadden willen doden en hem verkochten als slaaf (Genesis 45:15). Toen was Jozef hun redder. Hier is Yeshua de Redder van Zijn broeders. In beide situaties kwam het erop aan dat er berouw kwam en geen verharding.

Als Gods Geest in de mens werkt komt naar boven wat iemands geweten altijd heeft verdrongen en dan komt het erop aan welke keuze je maakt. Als je je zonde dan ook werkelijk onder ogen wilt zien is dat echte bekering! Yeshua is de Weg, we moeten eerst naar Hem, of liever gezegd Hij komt naar ons toe en openbaart onze verkeerde wegen en als het goed is volgt er dan verdriet over je zonden. Of er ontstaat verharding tot je eigen onheil. Dit proces ondergaat niet alleen Juda of Efraïm, alle geslachten op aarde worden met dit dilemma geconfronteerd. Zie Matth. 24:30 en Openb.1:7.  

Zacharia 12:11-14 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. 12. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13. het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14. al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn.......  de tekst vergelijkt dit met de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo. Hier sneuvelde de godvrezende koning Josia van Juda (2 Kon. 23:29). Zo intens als er om hem is gerouwd (2 Kon. 23:29 en 2 kron. 35:25), zal er gerouwd worden over de zonde.

Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk....... zowel het rouwbeklag van Israël als geheel, als van ieder afzonderlijk wordt gemeld. Ik begreep niet waarom de naam Nathan en Simeï hier worden vermeld. Maar 'Kingcomments' verklaart dit als volgt:

"Er is sprake van “het geslacht van het huis van David” (vers 12), waarmee het koninklijke geslacht wordt bedoeld, en van “het geslacht van het huis van Levi” (vers 13), waarmee het priesterlijke geslacht wordt bedoeld. Binnen deze geslachten wordt nog een verfijning aangebracht. “Het geslacht van het huis van Nathan”, de zoon van David (2 Samuël 5:14; 1 Kron. 3:5; Lukas 3:31), is binnen het huis van David, weer afzonderlijk als familie bij die rouwklacht betrokken. Hetzelfde geldt voor “het geslacht van het huis van Simeï” binnen het huis van Levi. Zo zal het rouw bedrijven verdergaan in “al de overige geslachten”.

Het is de uiteindelijke vervulling van "Grote Verzoendag", Yeshua de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek kwam naar buiten, uit het hemels heiligdom, zichtbaar als Degene die 'doorstoken was', nadat Hij zijn bloed op het hemels altaar had gebracht (Hebreeën 9:24-25). 
Maar vóór het zover is hebben we te strijden tegen die machten die overwonnen zullen worden door degenen die staan in de wapenrusting van Gods koninkrijk......

Ida