English & other languages: click here!

Zacharia 5 - Zesde visioen - de vliegende (boek)rol

In het zesde nachtgezicht wordt een grote vliegende boekrol vermeld die het Woord van de LEVENDE God bevat. Bij het beschrijven van dit hoofdstuk kwam mij op bijzondere wijze een notitie onder ogen die ik vier jaar geleden gemaakt had en waarop de link naar een youtube vermeld stond. Ik heb nooit wat met die notitie gedaan. Het ging me toen om de betekenis van Hebreeuwse woorden. Omdat het te maken had met het hoofdstuk wat ik bezig was te beschrijven besloot ik nu deze video te bekijken. Later vond ik ook deze video. Het had tot gevolg dat ik het onderwerp van de vliegende boekrol moest herschrijven. 

Zacharia beschrijft hier een nucleaire raket die Gods oordeel uitvoert over degenen die in zonde leven. Hij beschrijft ruim 2.500 jaar geleden een profetisch visioen VOOR ONZE TIJD. Het is duidelijk dat hij in zijn tijd niet kon weten wat het voorstelde en omschreef het daarom in beelden die hem bekend waren. 


VISIOEN: DE VLIEGENDE BOEKROL

Zacharia 5:1 Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en zag, en zie, een vliegende boekrol. 2. Hij zei tegen mij: Wat ziet u? En ik zei: Ik zie een vliegende boekrol. Zijn lengte is twintig el en zijn breedte tien el.

en zie, een vliegende boekrol........ Zacharia zag volgens de vertalers een vliegende boekrol die bij nader inzien een rol blijkt te zijn. Het Hebreeuwse woord dat vertaald is als boekrol is  מְגִלָֹה 'mekhilah', maar dat kan ook gewoon een rol betekenen (Strong 4039). Zacharia kon de afmetingen ervan vaststellen: twintig el lang en tien el breed. (= 4,5 meter bij 9 meter). Dit is gelijk aan de afmetingen van de voorhal van de tempel van Salomo (1 Koningen 6:2-3). In de video wordt een uitleg over die maten gegeven. Die uitleg is in het Engels en de afmetingen worden met 'feet' weergegeven en ik vond het moeilijk om na te rekenen. Misschien kan iemand van de lezers dat doen. Ik heb wel begrepen dat met de weergave van het woord 'breedte' (rogab רֹחַב  Strong  H7341) uitgestrektheid – omvang of  omtrek bedoeld wordt. In de video spreekt men over 'een lijn die uitgeworpen is'. Bij ons zou men als maat de 'diameter' hanteren.

Zacharia spreekt over een rol die over het hele land/de hele aarde heen vliegt. Het is de vloek uit Deuteronomium 28 die hier actief in werking treedt. Gods woorden hebben kracht en de wereld zal dat merken. 

Uit het voorgaande weten we Wie er met Zacharia sprak. Het was de Engel des HEEREN, d.w.z. Yeshua vóór zijn verschijning als mens. 

Zacharia 5:3-4 Toen zei Hij tegen mij: Dit is de vloek die zal uitgaan over heel het land. Volgens deze vloek zal namelijk ieder die steelt, vanhier weggevaagd worden, en volgens deze vloek zal ieder die een valse eed aflegt, vanhier weggevaagd worden. 4. Ik heb deze vloek doen uitgaan, spreekt de HEERE van de legermachten. Hij zal naar het huis van de dief gaan, en naar het huis van hem die in Mijn Naam een valse eed aflegt. Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen.

ieder die steelt, zal vanhier weggevaagd worden......  de tijd is voorbij dat God zich stil hield en hij de mens overliet aan zijn eigen denkbeelden. Men dacht wel weg te komen met ongerechtigheid. Geen haan die ernaar kraait. De mensheid heeft intussen kunnen zien dat een leven zonder God op niets uitloopt. De vloek treedt nu in werking. Nu wordt het anders:

steel je? Dan word je weggevaagd.  Tenzij je met berouw bescherming hebt gevraagd door het bloed van het Lam.

leg je een valse eed af, je wordt weggevaagd...... bedriegen en je daarmee ook nog beroepen op God?  Je valt onder de vloek en wordt weggevaagd. De vloek treedt in werking en komt daar binnen waar de zondaar zich ook bevindt. De rol met de vloek gaat over het hele land (of de hele wereld - het woord 'eretz' betekent zowel 'land' als 'aarde'). Het vuur komt dan ook in de huizen van de oplichters, en van hen die bedrieglijk zweren in de naam van God. Het huis dat de zondaar heeft opgebouwd gaat eraan. De huizen van oplichters en bedriegers storten in. De grote dag, "de dag van de wraak van onze God" (Jesaja 61:2) breekt aan, want de maat van de zonde is vol. Maar volgens die tekst uit Jesaja is het ook een dag om 

 "alle treurenden te troosten" Een andere Bijbeltekst die te vergelijken is met het oordeel van de 'vliegende rol': 

Openbaring 14:6-7 En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 7. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Hij zal midden in zijn huis overnachten en het vernietigen, met zijn hout en zijn stenen..... het vloek van de nucleaire aanval overnacht in de huizen. Het hout en zelfs zijn stenen worden verteerd. De radio-actieve straling blijft 'overnachten' en richt naderhand nog meer dood en verderf aan. Op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt over zo'n oordeel gesproken:

Jesaja 24:5-6 Want het land is ontheiligd door zijn inwoners: zij overtreden de wetten, zij veranderen elke verordening, zij verbreken het eeuwige verbond. 6. Daarom verteert de vervloeking het land en moeten zijn inwoners boeten. Daarom zullen de inwoners van het land verbrand worden, zodat er weinig stervelingen zullen overblijven.

Het visioen van Zacharia zegt iets over herstel en vernieuwing en  het uitbannen van de corruptie. Het voorlopige oordeel (586 v.Chr.) is een voorspel van de jongste dag. We zien duidelijk in het boek Zacharia dat wat er in Israël gebeurt op grote schaal in de wereld plaatsvindt. De boodschap geldt voor de tijd waarin wij NU leven. Het oordeel begint bij het Huis van God (Ezechiël 9:6; 1 Petrus 4:17-18) maar vindt zijn vervulling in het oordeel over de wereld. Daarna breekt Gods Koninkrijk aan dat herstel en vernieuwing van de mens en de schepping als geheel inhoudt. 

VISIOEN: HET VUUR IN DE EFA

Zacharia 5:5-8 En de Engel Die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij: Sla toch uw ogen op en zie wat daar tevoorschijn komt. 6. Ik zei: Wat is dat? Hij zei: Dat is een efa die tevoorschijn komt. Hij zei: Dat is het oog dat over hen waakt in heel het land. 7. En zie, een loden deksel werd opgelicht, en er was een vrouw, die midden in de efa zat. 8. En Hij zei: Dit is vrouwe Goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de efa en Hij wierp het loden gewicht op de opening ervan.

Dat is een efa die tevoorschijn komt.......  Zacharia ziet in zijn visioen iets wat hij niet begrijpt. De Engel legt uit dat het een 'efa' is, wat een soort ton, vat, mand of container is. Het is niet meer dan een inhoudsmaat (ongeveer tussen de 25 en 40 liter) voor droge stoffen, zoals graan.   

Dat is het oog dat over hen waakt...... (het woordje 'oog' zou in dit verband in het Hebreeuws ook schuld of ongerechtigheid kunnen betekenen). Het is in ieder geval geen goede bewaking. 

Deze efa wordt gebruikt in de handel en stelt in dit verband het zondige systeem voor.  De oorsprong van dit zondige systeem wordt in Babel gevonden en gehandhaafd, en dat is ook kenmerkend voor onze tijd.  Het 'oog' waakt erover dat dit heersende systeem niet wordt aangetast. Het hele geestelijke klimaat wordt hierdoor beïnvloed. In heel het land, dat ook vertaald kan worden met: in heel de aarde.

een loden deksel werd opgelicht.......  als het deksel wordt opgelicht ziet Zacharia dat er vuur in die container zit. Het Hebreeuwse woord voor 'vrouw' אִשָּׁה 'ishah' dat hier in de vertaling gebruikt is, behoort vertaald te worden met 'vuur' of 'vuuroffer' (Strong H801). Deze vertaling is geen kwade opzet. De vertalers hebben niet gezien wat Zacharia zag. Bovendien zijn de uitspraakpuntjes onder de letters pas in de Middeleeuwen aangebracht door de Masoreten, die ook niet wisten wat Zacharia werkelijk gezien had. Dat was in die tijd volslagen onbekend. 

Nu openbaart God het aan hen die Hem gehoorzamen.

De Engel vertelt dat dit het 'vuur van goddeloosheid' is. Zacharia en de bewoners van Juda waren nog niet zo lang geleden uit de ballingschap van Babel terug gekomen. Zij kenden de goddeloosheid van Babel. 

Het vuur van de  goddeloosheid bevond zich in de efa. Inmiddels heeft de introductie van de goddeloosheid in de hele wereld plaats gevonden, waardoor de wereld één groot Babels systeem en daardoor oordeelrijp is geworden.  Het 'goddeloze vuur' is daarom een vuuroordeel. 

Hij wierp het vuur terug midden in de efa...... de Engel liet even zien wat in het vat zat. De zware loden deksel was nodig om de radio-activiteit binnenboord te houden. 'De hoge dichtheid, de flexibiliteit en de hoge stralings-absorptiewaarde maakt lood uitermate geschikt als stralingswerende laag.' (www.lood.nu De Engel wierp het loden gewicht op de opening ervan....... 

Zacharia 5:9-11 Ik sloeg mijn ogen op en zag, en zie, twee vrouwen kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels. Zij hadden vleugels als de vleugels van een ooievaar en zij tilden de efa op tussen de aarde en de hemel. 10. Toen zei ik tegen de Engel Die met mij sprak: Waar brengen zij deze efa heen? 11. Hij zei tegen mij: Naar het land Sinear om voor haar een huis te bouwen. Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst.

twee vuren kwamen tevoorschijn met de wind onder hun vleugels......  opnieuw komt er vuur (isheh) in beeld, en er is sprake van ooievaarsvleugels. Zacharia kende alleen vogels die in de lucht vliegen. Deze 'vogel' bewoog zijn vleugels niet bij het vliegen. Vandaar de vergelijking met ooievaarsvleugels. Op internet lees ik op een pagina over ooievaars dat zij de thermiek gebruiken, door de opwaartse kracht van warme lucht.  Bij een vliegtuig zitten de beide motoren (twee vuren) onder de vleugels.

Toen zei Zacharia tegen de Engel Die met hem sprak: Waar brengen zij deze efa heen? De Engel wist precies waar het vliegtuig heen ging: naar Sinear in Babel waar eens de toren van Babel werd gebouwd en God de spraak verwarde (Gen. 10:10 en Gen. 11:2 en 9). 

 

Dat Babel is voor deze goddeloosheid het voetstuk. Babel is de plaats waar het zondige systeem zijn oorsprong heeft, dat de hele wereld overwoekert en dat God op Zijn tijd doet instorten (Openbaring 18:2)

Is het gereed, dan wordt zij daar op haar voetstuk geplaatst we weten dat deze raketten rechtop op een voetstuk moeten worden bewaard. 

In onze tijd wordt het woord dat de Man aan Daniël openbaarde werkelijkheid

Daniël 12:4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen

2 Petrus 3:9-10. De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

Ida