English & other languages: click here!

Zacharia 9 - Straf voor omringende volken 

                      Nederige Koning op een ezel

In dit hoofdstuk begint het tweede deel (de hoofdstukken 9 tot 14) van de profetieën van Zacharía. In de eerste acht hoofdstukken ging het over de tempelbouw. De woorden van het tweede deel van zijn geschrift zijn in een later tijdsbestek geschreven. Zacharia is inmiddels een oude man geworden. De plotselinge opkomst van Alexander de Grote en de val van Tyrus wordt geprofeteerd, evenals de eerste komst van de Messiaanse Koning op een ezel en Zijn tweede glorieuze komst. De HEERE zal Zijn lijdende volk verlossen en voorspoed geven.


Zacharia 9:1-4 Een last, het woord van de HEERE in het land Chadrach. Damascus zal zijn rustplaats zijn, want de HEERE heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël, 2. en ook voor Hamath, dat eraan grenst, en voor Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs. 3. Tyrus heeft voor zichzelf een vestingwal gebouwd, zilver opgehoopt als stof, en bewerkt goud als slijk op straat. 4. Zie, de Heere zal het in bezit nemen, Hij zal zijn vesting in de zee verslaan, zelf zal het door vuur verteerd worden.

Zacharia heeft een goddelijke openbaring gezien, een orakel of last. Het is geen gemakkelijke boodschap en daarom voelt het ook als een last, in de zin dat het zwaar te dragen is of zwaar op het hart ligt.  De boodschap die hij moet verkondigen, wordt een ‘last’ genoemd (zie ook Jes. 13:1Zach. 9:1 en Zach. 12:1) De boodschap van Gods oordeel, die hij aan Israël moet verkondigen, drukt als een last op zijn schouders.  

Veel profeten zeiden maar al te gemakkelijk "zo zegt de Heer", alsof ze de woorden van God zelf ontvangen hadden. Deze woorden werden maar te pas en te onpas (meestal te onpas!) gebruikt. Een ware profeet, die werkelijk in Gods dienst staat, zal dàt woord overbrengen, opdat we ons bekeren. 

in het land Chadrach....... een landstreek ten noorden van de Libanon, tussen Damascus en Hamath

  Damascus zal zijn rustplaats zijn........ Er is een grote dreiging die het wereldbeeld van die tijd zal veranderen. De rustplaats die hier wordt bedoeld, is niet Gods rustplaats, maar die van Alexander de Grote, de wereldveroveraar uit  Griekenland. Deze profetie kreeg zijn voorlopige vervulling in 332 v.Chr. Damascus staat hier als woonplaats symbool voor heel Syrië.  Er staat nog een tot nu toe onvervulde profetie (ook een last!) over Damascus in de Bijbel: 

  Jesaja 17:1 De last over Damascus. Zie, Damascus houdt op een stad te zijn, het zal een puinhoop worden, een ruïne.

  de HEERE heeft oog voor mensen, net als voor al de stammen van Israël...... in dit verband klinkt dit menselijk gezien niet zo gunstig, want het betekent dat God hun oordeel op het oog heeft. Niettemin weten we dat oordelen bedoeld zijn om mensen tot bekering te brengen. 

  Hamath,en voor Tyrus en Sidon, al zijn zij nog zo wijs........ in Ezechiël 27:3 lezen we dat Tyrus van zichzelf zegt: “Ik ben volmaakt in schoonheid”

   Deze uitspraak begint al met “Ik ben”. In het Hebreeuws staat hier niet de naam van God, (dat zal men ook nooit op een zondig mens toepassen) maar het lijkt erop dat Tyrus dat er wel mee wil zeggen. Ook verhief men zich hoogmoedig boven Israël. Zie Ezechiël 26:2. Tyrus werd niet voor niets vereenzelvigd met satan die uit de hemel is gevallen (Jesaja 14:12). Sidon wordt altijd in één adem  met Tyrus genoemd. Het was de geboorteplaats van de goddeloze koningin Izebel.  Tyrus lag heel strategisch als een eiland in de zee. 

  Tyrus was een belangrijke handelsstad waarvan men dacht dat deze onmogelijk te veroveren was. De Assyriërs belegerden Tyrus vijf jaar lang, maar veroverden de stad nooit. Nebukadnezar probeerde 13 jaar lang Tyrus te veroveren, maar Alexander deed het in zeven maanden.

  Zacharia 9:5-8 Askelon zal het zien en bevreesd zijn, evenals Gaza, en het zal hevig beven, ook Ekron, omdat zijn verwachting wordt beschaamd. De koning zal uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. 6. De bastaard zal in Asdod wonen; Ik zal de trots van de Filistijnen uitroeien. 7. Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen, zijn afschuwelijke dingen van tussen zijn tanden. Ook híj zal overblijven voor onze God. Hij zal zijn als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet. 8. Ik zal Mij als een wacht rond Mijn huis legeren, vanwege het leger dat heen en weer trekt, zodat geen onderdrukker meer tegen hen optrekt. Nu heb Ik het immers met eigen ogen gezien!

  Askelon, Gaza en Ekron zullen het zien en bevreesd zijn........

  Zacharia profeteert dat de drie Filistijnse steden Askelon, Gaza en Ekron doodsbang zullen worden. Hun verzet en verdediging zal geen enkel effect hebben. de Filistijnse steden Askelon, Gaza, Ekron en Asdod liggen ten zuiden van Tyrus en Sidon, en werden ook veroverd door Alexander de Grote in 332-331 v.Chr.  Dit is het gebied dat tegenwoordig zo vaak in het nieuws is vanwege de raketaanvallen en het terrorisme op en in Israël. Hun inspanningen zullen alleen maar toenemen en intenser worden, totdat Yeshua als Koning der Koningen terugkeert en rechtvaardig zal oordelen.

  De bastaard zal in Asdod wonen.........Het zal zelfs zo zijn, dat een ‘bastaardvolk’  in Asdod zal wonen. Hier bedoeld als vernedering en smaad voor Asdod. De vermenging van overwonnen volken was een politieke strategie van Alexander de Grote. Ook in Israel werden bastaarden geminacht, Deut. 23:2; Neh. 13:23-25.

  Ik zal zijn bloed uit zijn mond verwijderen....... De Filistijnen aten bij hun afgodenoffers bloederig vlees, in tegenstelling tot de Joden (Gen. 9:4; Lev. 17:1-2). Ze zullen in de toekomst echter geen afgodenoffer meer eten en niet meer tot afgoden bidden.

  Na het oordeel zal er een godvrezend overblijfsel zijn, vgl. Ps. 87:4. 

  als een leider in Juda, en Ekron als een Jebusiet...... De Filistijnen zullen zelfs een leidersrol hebben in Juda. Zoals eens de Jebusieten in het door koning David veroverde Jeruzalem mochten blijven. Zo zal het ook met Ekron gaan.

  Ik zal Mij als een wacht rond Mijn huis legeren....... een bemoedigende tekst tussen deze oordeelsaankondigingen. Bij alle steden, landen en gebieden die door Alexander de Grote veroverd en verwoest werden, bleef Jeruzalem in die tijd gespaard. God was daar aanwezig als een beschermende muur om Zijn geliefde stad.  Maar die bescherming is er niet altijd gebleven vanwege de zonden. In 586 v.Chr. werd Jeruzalem door het Babylonische leger verwoest en in 70 na Chr. door de Romeinen.

  Zacharia 9:9-10 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. 10. Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

  Mattheüs 21:5 Zeg tegen de dochter van Sion: Zie, uw Koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen dat een jong van een jukdragende ezelin is.

  Daarmee wordt duidelijk dat die intocht wordt gezien als een vervulling van Zacharia 9:9. De meeste 'gewone' Joden kennen de profetie van de Koning op de ezel niet. Het wordt hen niet geleerd. 

  Mattheüs neemt het aansluitende vers 10 niet over. Het is een tekst die ook in het Jodendom als Messiaanse profetie wordt gezien. Vers 10 heeft echter betrekking op de tweede komst van Yeshua, onze Messias, daarom is vers 10 in de verwijzing van Mattheüs niet overgenomen. Dàn - bij de tweede komst - zal opnieuw de roep luiden, met daaraan verbonden de belofte van vers 10 en 12.

  Zacharia 9:12 Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden,

  Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem..........!  Wat een enorme blijdschap!  Met de 'dochter van Jeruzalem' wordt het gelovig overblijfsel bedoeld. Er is “een overblijfsel naar de verkiezing van de genade” (Rom. 11:5). Zacharia richt hun oog op de komst van de 'Koning' Die tot hen komt. Hij is een rechtvaardige Koning, Hij handelt naar recht.  

  Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm (ani עָנִי Strong H6041), en rijdend op een ezel....... Deze profetie van Zacharia is al in vervulling gegaan toen Yeshua op een ezel Jeruzalem binnenreed, om als offerlam 'gekeurd te worden' (Mattheüs 21: 5). In de tijd van Zacharia was deze profetie een enorme tegenstelling tot de wereldveroveraar Alexander de Grote die  triomfantelijk als een overwinnende generaal, de wereld aan zijn voeten bracht. Deze koning die hier geprofeteerd is, wordt in Mattheüs 'zachtmoedig' genoemd. Zacharia karakteriseert Hem als rechtvaardig en arm (het Hebreeuwse woord 'ani' kan zowel met 'arm' als 'nederig' vertaald worden). 
  Ook in Johannes 12:14-15 vinden we de beschrijving van de vervulling van deze profetie.

  rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin...... de ezel was in Israël een onrein dier. Het mocht niet als eersteling geofferd worden en daarom moest men het de nek breken. Hieronder een uitleg genomen uit de studie Exodus 13:1-16.


  De Israëlieten hadden in hun veestapel alleen reine dieren en er mochten ook alleen reine dieren geofferd en gegeten worden. Ze hadden echter wel vaak een ezel als transportmiddel en dat was geen rein dier. De eerstgeboren mannelijke ezel moest worden gedood, door het de nek te breken. Dat klinkt heel akelig. Maar als je rekent dat de Israëlieten Gods volk zijn, dat Paulus later vergelijkt met de Edele Olijf, dan zijn wij de onreine heidenen, afkomstig van de “wilde olijf” de ezels. Zo kun je de “ezel” vergelijken met ons “heidenen”. Wij zouden moeten sterven en verloren gaan. Toch is er een mogelijkheid om te ontsnappen aan het oordeel van de gebroken nek: ALS ER IN ZIJN PLAATS EEN LAM GESLACHT WORDT! Zie je, hoe wij heidenen, evenals deIsraëlieten, gered kunnen worden als HET LAM in onze plaats geofferd wordt, Die ons vrijkoopt van het oordeel.....

  Dat is Yeshua, HET LAM DAT DE ZONDEN DER WERELD WEGNEEMT.  

  Dit principe wordt geïllustreerd door Yeshua, als Hij Jeruzalem binnenrijdt op een ezel. Het was 10 Nisan, de dag dat de Pesachlammeren werden binnengebracht op het tempelplein om te laten keuren of ze zonder gebreken waren en gebruikt konden worden voor het Pesach offer. (Ex 12:3-6) Yeshua, het waarlijke Pesachlam, kwam ook Jeruzalem binnen op een onrein dier: de ezel. Hij vertegenwoordige hiermee, behalve de profetie van Zacharia 9:9, ook de onreine heidenvolken. 

   

  Dit onreine veulen had men in bezit omdat het een praktisch en geliefd rijdier en transportmiddel was in die samenleving. Als eerstgeboren onrein dier kon het echter niet geofferd worden op het tempelplein. Daarom moest men het de nek breken, òf daarvoor in de plaats een lam offeren. Zolang dat niet gebeurd was mocht de ezel niet gebruikt worden en was het dier voor haar eigenaren waardeloos. In opdracht van Yeshua moesten de discipelen tegen de eigenaar zeggen: "De Heer heeft het nodig."(Lukas 19:34)  Het was nodig om de Tora te vervullen. Dit onreine dier, dat de heidenen vertegenwoordigt, droeg het ware Pesachlam dat in plaats van hen geofferd werd. Zo brachten de overheersende Romeinen, onwetend, het Lam dat de onreinheid der volken op zich had genomen, naar de offerplaats.


  Zacharia 9:10 Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen, en de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden. Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.

  Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen....... dit deel van de profetie heeft betrekking op de tweede komst van Yeshua. Hier is sprake van het Vrederijk waarin de oorlog niet meer zal zijn (Psalm 46:10; Jesaja 2:4). Met Efraïm worden de 10 stammen bedoeld die dan weer in het land zijn teruggekomen en verenigd zijn met Juda (Jesaja 11:13). De strijdwagens zijn niet meer nodig. 

  en de paarden uit Jeruzalem (worden weggenomen)...... de oorlogspaarden worden ook afgeschaft (Micha 5:9). Evenals de strijdboog..... het hele wapenarsenaal kan opgedoekt worden.

  Hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken........ hier gaat het bekende woord van Micha 4:3 in vervulling dat de Verenigde Naties tevergeefs tot doel hebben gesteld: 

  Micha 4:3 Hij zal oordelen tussen vele volken en machtige heidenvolken vonnissen, tot ver weg. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

  Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee...... het koningschap van Yeshua zal over de hele aarde van kracht zijn...... van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde.  In de verzen 9 en 10 die bij elkaar horen zien we een dubbelprofetie betreffende de Messias. In Mattheüs 21:5 is vers 9 van de profetie overgenomen, bij de beschrijving van de intocht van Yeshua, in Jeruzalem. Maar Mattheüs liet vers 10 achterwege, want zover was het nog niet. Maar hoever het komt, daarvan spreekt deze tekst. Yeshua zal Koning zijn over het hele gebied tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee, en van de rivier de Eufraat tot het verste einde van de zuidelijke woestijn. In Zacharia 14:9 vermeldt Zacharia dat Yeshua Koning zal zijn over de hele aarde. En in Mattheüs 28:18 zegt Yeshua dat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op aarde.     

  Zacharia 9:11-12 Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb Ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put waar geen water in is. 12. Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt! Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden,

  vanwege het bloed van uw verbond heb Ik uw gevangenen vrijgelaten.......  Het is 'het bloed van het verbond' waardoor een mens vrijgekocht kan worden van zijn gevangenschap. De Enige die de mens kan vrijkopen is YHWH. Het Hebreeuwse woord voor “put” is “bor”  בּוֹר  (Strong H 953). Het betekent: kuil, put, graf of gevangenis.  In Genesis 40:15 en in Exodus 12:29 wordt dit woord voor een Egyptische gevangenis gebruikt. In Spreuken 28:17 wordt het gebruikt voor “graf”. De gevangenissen in die tijd waren ondergrondse ruimten waarin de mensen werden vastgehouden en dat heeft dan ook raakvlakken met een graf. Droogstaande putten werden ook wel gebruikt als gevangenis. Jeremia zat in zo'n put (bor) gevangen (Jeremia 38:6). De Judeeërs in Zacharia's tijd zaten voor een groot deel nog in Babel, wat in feite een gevangenis was. Ook in de eindtijd zit het grootste deel van de wereldbevolking gevangen in het wereldwijde net van Babel, verstoken van het Levende Water. Alleen het Verbondsbloed van Yeshua kan de mens daaruit bevrijden.  

  Keer terug naar de burcht, u, gevangenen die hoop hebt........! 

  De machtsovername van de Perzische Kores over het Babylonische rijk in 539 was door YHWH bewerkt om de Joden de mogelijkheid te geven terug te keren naar Gods land. De oproep die Zacharia doet is terug te keren naar de burcht!  Maar wat is die burcht? In 1 Kronieken 29 e.v. lezen we dat David allerlei materialen heeft klaargemaakt voor de bouw van de tempel, hetgeen door Salomo moet worden uitgevoerd. Daar noemt hij de te bouwen tempel "de burcht" (NBG), maar ook Jeruzalem wordt Sion genoemd. Het is dus een oproep om terug te keren tot het gebied van de berg Sion, de tempel en de stad Jeruzalem. Laten we ons denken  geestelijk los maken van Babel, dat zal vallen. Laten we ons  richten op Sion's Vorst! Hij is onze toevlucht en burcht! 

  Joël 2:32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HEERE gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE roepen zal.

  Ook heden verkondig Ik: Ik zal u dubbel vergoeden...... YHWH  geeft het getrouwe overblijfsel van elke tijd altijd weer hoop. Na de ballingschap (die ook gevangenschap wordt genoemd) komt er een hartelijke 'welkom thuis' - boodschap in de burcht van hoop, met een belofte dat het leed dubbel vergoed zal worden. Die dubbele vergoeding komt ten volle tot zijn recht in het Vrederijk, wanneer de antichrist gedood en de satan gevangen is.

  Jesaja 61:6-7 Ú echter zult genoemd worden: priesters van de HEERE, men zal u noemen: dienaren van onze God. U zult het vermogen van heidenvolken eten, u zult u beroemen in hun luister. 7. In plaats van uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land het dubbele in erfelijk bezit hebben, zij zullen eeuwige blijdschap hebben.

  De HEERE trekt voor hen uit om de strijd te voeren....

  Zacharia 9:14-15 De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen. 15. De HEERE van de legermachten zal hen beschermen; zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen, zij zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn, zij zullen vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar.

  De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten..........  Het gaat hier duidelijk om de eindstrijd.      YHWH verschijnt om het voor Zijn volk op te nemen. Zijn pijlen zullen met volmaakte precisie en timing doel treffen.

  De Heere HEERE zal op de bazuin blazen.....  bliksem en bazuinstoten....  dat doet denken aan de verschijning van YHWH op de Sinaï. Er wordt op de bazuin geblazen zoals dat gebruikelijk is als een leger wordt opgeroepen. Het door YHWH ingestelde 'bazuinenfeest' (Leviticus 23:23-25) bepaalt ons bij het functioneren van de Hemelse Legermachten. YHWH trekt uit aan het hoofd van Zijn volk in de strijd tegen de naties onder leiding van de antichrist. God is furieus!  Zijn boosheid en verontwaardiging wordt vergeleken met de heftigheid van een 'zuiderstorm'. Deze verwoestende stormen die van het zuiden komen, zijn de hevigste stormen omdat ze uit de Arabische woestijn komen, die in het zuiden aan Israël grenst (Jesaja 21:1; Jeremia 30:23-24).

  De HEERE van de legermachten zal hen beschermen......... De HEERE strijdt niet alleen voor Zijn volk. Hij is in de strijd ook een schild voor hen tegen de wapens van de vijand.

  Het beeld dat Zacharia hier gebruikt, komt overeen met wat Bileam over Gods volk heeft geprofeteerd (Numeri 23:24). Zie ook Micha 5:6. De hele wereldgeschiedenis is vanuit Gods oogpunt al van het begin bekend gemaakt. Het heeft alles te maken metde grote slag van Gog & Magog beschreven in Ezechiël 38-39.

  zij zullen eten en de slingerstenen vertrappen...... slingerstenen worden genoemd in 1 Samuel 17:40 waarin David Goliath verslaat. Een slinger is een eenvoudig wapen waarmee stenen naar een doelwit geschoten kunnen worden. Volgens 'Historianet' het meest gevreesde wapen in de oudheid. Uzzia voorzag zijn leger van wapens waaronder slingerstenen (2 Kron. 26:14, zie ook Richt. 20:16). 

  In deze strijd zullen de slingerstenen geen doel treffen, maar in de grond getrapt worden als wegverharding. Omdat God zelf voorop gaat in de strijd zal Israël in staat zijn om zijn vijanden te verdelgen en om als verscheurende leeuwen hun vlees te eten en hun bloed te drinken, dat wil zeggen hun het leven te ontnemen en zich aan de buit te goed te doen.

  vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar...... hierin wordt blijkbaar de vreugde uitgedrukt van het brengen van dank- of vredeoffers om God voor de overwinning te prijzen! Het doet me denken aan de berijmde psalmregel "Bind d'offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar".  Psalm 118:27. Trouwens deze psalm is een profetische lofzang op de hier aangekondigde overwinning, waarna Yeshua als koning zal verschijnen: Psalm 118:26  "Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE!"

  Zacharia 9:16-17 Op die dag zal de HEERE, hun God, hen verlossen, als de kudde van Zijn volk, want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land, 17. want hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid! Het koren zal de mond van de jongemannen, en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen.

  Deze glorie is alleen aan Hem te danken Die eerder voor hen heeft gestreden aan het kruis. Daar heeft Hij voor hun zonden geboet. Dat is de basis voor Zijn strijd tegen hun vijanden van wie zij voor altijd verlost zijn. Dat is ook de basis voor de schittering die nu van hen afstraalt.

  de HEERE, hun God beschermt en verlost....... Deze verlossing zal niet weer ongedaan gemaakt worden. Het is een volkomen en blijvende verlossing. Het gaat om "de kudde van Zijn volk” zoals Hij hen noemt. Dat bepaalt Zijn volk erbij dat Hij hun Herder is. Maar het zijn niet alleen schapen, het zijn ook de edelstenen op de kroon van de Koning ......

  als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in Zijn land....... hier zien we de profetie van de 'borstplaat van de efod'  op het hart van de hogepriester (Exodus 28:17-30).

  1 Korinthe 2:9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

  Als Yeshua de Messias regeert, geeft het gelovig en gelouterd Israël Zijn regering een extra schittering. Zij weerspiegelen Zijn heerlijkheid in Zijn land. Door hun overwinning op alle machten van de wereld is Israël tot de hoogste glorie gekomen. 

  hoe groot is Zijn geluk, en hoe groot Zijn schoonheid.......!  We kunnen wel vaststellen dat deze profetie een climax in het heilsgebeuren is. Gods geluk, Gods schoonheid komt hier naar voren. Hij is ten diepste gelukkig als Hij het allerbeste heeft bereid voor hen die Hem liefhebben. Zij zijn het uitverkoren volk voor wie Hij gestorven is als de Koning der Joden. Voor wie Hij zijn rug heeft gegeven om gegeseld te worden, voor wie Hij afwijzing en smaad heeft verdragen. Hij was niet meer 'menselijk' in Zijn lijden: Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen (Jesaja 53:3). Maar nu "hoe groot is Zijn schoonheid"!!!

  Het koren zal de mond van de jongemannen, en de nieuwe wijn van de meisjes doen overlopen....... omdat de Koning gelukkig, heerlijk is, heeft het volk deel aan die heerlijkheid. Het zal de gelovigen aan niets ontbreken, 

  Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben EN OVERVLOED hebben.

  De 'dief', dat is satan is er tot nu toe nog steeds om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Hij is de leugenaar en moordenaar van de beginne (Joh. 8:44). Hij is de heerser van de dood. Hij zal na de strijd die in dit hoofdstuk beschreven is, in de afgrond neerdalen en geen invloed meer kunnen uitoefenen. Maar onze Yeshua is gekomen om LEVEN te geven: het èchte LEVEN! En behalve dat: OVERVLOED!!!  Vandaar is er een stevige maaltijd voor opgroeiende jonge mannen en een overvloeiende beker van nieuwe wijn voor de meisjes. Nieuwe, jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Oude tradities beheersen het leven niet meer. De jongeren kunnen opgroeien met nieuwe wijn, waardoor God hen geestelijk wil vervullen met  Zijn vreugde, kracht, rust en zo zullen zij  Zijn vrede gaan ervaren.

  Eerste Komst:

  als nederige, rechtvaardige Koning

  Tweede Komst: 
  Als Koning, strijdend en oordelend in GERECHTIGHEID!

  Zacharia 9:9 Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

  Openbaring 19:11 En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.

  Ida