English & other languages: click here!

Deuteronomium 30 - Terugkeer tot het Verbond

  • Israëls terugkeer naar Yahweh  

  • Israëls terugkeer naar het Land.  

  • Israëls terugkeer naar het Verbond. .  

  • Het aanbod voor terugkeer  


Terugkeer I: Deuteronomium 30:1-2,6. Israëls terugkeer naar de HEERE. 

Deuteronomium 30:1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft.

In deze tekst staat niet het woordje 'als'. Wat er wel staat:  U ZULT HET WEER TER HARTE NEMEN. Dat is een belofte. Dat is het resultaat van de zegen en vloek die over hen kwam. In vers 2 gaat die belofte nog verder: EN U ZULT ZICH BEKEREN TOT DE HEERE, UW GOD. De HEERE, uw God brengt een omkeer, Hij bewerkt dat!! Het is weliswaar een overblijfsel, maar daaruit bouwt Hij Zijn Volk in het Vrederijk. Ondanks de zonden die er onmiskenbaar zijn. De zegen en de vloek in dit vers verwijzen naar de zegeningen en vervloekingen in voorgaande hoofdstukken 27 en 29. Met het uitspreken van de zegen en de vloek zegt God in feite: "Hier is de Torah. Als  jullie hem volgen, zullen jullie gezegend worden. Als jullie hem niet volgen, als jullie ontrouw aan het Verbond zijn, zullen jullie voortdurend problemen en moeilijkheden hebben".

God laat scheiding zien tussen goed en kwaad!

De eerste terugkeer in dit gedeelte is een terugkeer van de lijfelijke nakomelingen van  Abraham, Izaäk en Jakob naar de HEERE hun God. De geschiedenis door was er steeds weer afval van God doordat Israël andere goden ging dienen. Er waren tijden van opleving, maar al gauw werd het Verbond, de Torah, weer verontachtzaamd. 

Die problemen en moeilijkheden zouden heel mild  beginnen, maar gaandeweg namen ze toe naarmate het  volk van Israël ontrouw was: Gay Pride parades, de LHBT lobby, vaccinatie, abortussen, Noachitische wetten, Abraham akkoorden, vrede bewerken met drie monotheïstische godsdiensten, dat alles mondt uit in de benauwdheid van Jakob. Er is een groot seculier bevolkingsdeel, ⅔ deel van de bewoners komt om (Zach. 13:8). De strijd zal steeds moeilijker worden met meerdere slachtoffers, zodat ze de HEERE gaan aanroepen.

Deuteronomium 30:2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 3. Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

We zien in deze teksten vier beloften die YHWH zal vervullen:  Israël zal zich bekeren - God zal een omkeer brengen in de gevangenschap (ballingschap), God zal zich ontfermen, Hij zal hen bijeenbrengen uit alle volken. Het gaat van God uit en niet van mensen:  Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft (1 Johannes 4:19). Yeshua sprak in het Hogepriesterlijk Gebed: "Ik bid niet voor de wereld, maar voor hen die U Mij gegeven hebt, want zij zijn van U" (Johannes 17:9).

De terugkeer naar het Verbond. In de wereld en in veel kerken beoordeelt men Israël buiten het Verbond om. Daarom is het oordeel van de wereld onjuist. Maar God zal voor eeuwig Zijn verbond gedenken! 

Psalm 105:8 Hij denkt aan Zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die Hij gedaan heeft, tot in duizend generaties, 9. aan het verbond dat Hij met Abraham gesloten heeft, en Zijn eed aan Izak. 10. Voor Jakob heeft Hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, 11. door te zeggen: Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is.

Ariël Berkowitz zegt het zo: "Eenvoudig gesteld: onze vaderen en wij hebben gezondigd tegen Zijn Naam! Wij  zijn niet trouw aan het Verbond van de HEERE onze God geweest. Wat er is vastgelegd in Deuteronomium 27-29, is werkelijk een kerfstok, een historisch verslag van waar ons volk doorheen heeft  moeten gaan vanwege ontrouw aan het Verbond". 

Wij zullen naar de HEERE onze God terugkeren. Bovendien schijnt de stuwkracht voor de terugkeer te Zijn, wanneer wij al de zegeningen en vervloekingen in gedachten houden, die we ervaren hebben door al de eeuwen heen. Want ons wordt verteld dat na al deze dingen we tot  God terug zullen keren.  

Om deze reden moest Mozes 'Het Lied van Mozes' aan de Israëlieten leren (Deuteronomium 32). In het Lied van Mozes wordt de hele geschiedenis geprofeteerd en in herinnering gebracht. Bovendien wordt dit lied gezongen aan de glazen zee door de overwinnaars van het beest (Openbaring 15:2). 

Het aanbod voor terugkeer: De tweede helft van hoofdstuk 30 bevat de elementen van een genadig aanbod dat YHWH aanbiedt aan  diegenen die naar Hem willen terugkeren. Ondanks het feit dat Israël steeds weer zondigde belooft de Aanwezige in deze openingsverzen van Deuteronomium 30 dat er een tijd zou komen waarin Hij het in Israël zou uitwerken, dat ze Hem zouden liefhebben en volgen.

Zo ongeveer in de tijdsperiode vanaf 1945 tot heden is er een tweede en belangrijker opleving  geweest onder het volk van Israël.  Ze zijn bewust geworden van hun identiteit. Op 7 oktober 2023, de achtste dag na het Loofhuttenfeest, vond er door Hamas, een verschrikkelijke slachting onder de Joden plaats, om de eenvoudige reden dat ze Jood waren. Daardoor is ook de seculiere Jood zich steeds meer bewust geworden van de vijandschap van deze wereld. Veiligheid in Israël bleek een illusie te zijn. Dat komt omdat ze de profetieën die naar Christus wijzen niet kennen. Ze gaan voorop met NWO, de rabbijnen menen met de Noachitische wetten over de volken te mogen heersen. Maar dat is enkel voorbehouden aan Yeshua.

Er is een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen, dat zien we in deze tijd, en zeker onder de rabbijnen. Maar ook een opleving onder de Joden die de Messias hebben aangenomen. Daarin zien we het beginnend geestelijk herstel van Israël.

DAT IS DE BIJBELSE TERUGKEER.

Deze terugkeer is niet het resultaat van  menselijke inspanningen, van evangelische kruistochten of het gevolg van traditionele evangelisatie methoden. De terugkeer van Joodse mensen naar de HEERE hun God is een  soeverein werk van God geweest. Dat was al duidelijk door Mozes hier in Deuteronomium 30 geprofeteerdDeut. 30:6 voorziet ons van het teken, dat de volledige geestelijke terugkeer er één is waarin het volk  Israël tot geloof in Yeshua komt.

Deuteronomium 30:6 De HEERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden, om de HEERE, uw God, lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult.

De taal die hier door Mozes gebezigd wordt, is door Paulus als een echo weergegeven in Kolossensen 2:11-12: Het zegt dat wanneer het Joodse volk terugkeert tot God, Hij hun harten zal besnijden:

Kolossenzen 2:11-12 Ook was het in vereniging met Hem dat u besneden werd met een besnijdenis die niet door mensenhanden werd gedaan, maar tot stand werd gebracht door de controle van de oude natuur over het lichaam weg te nemen. In deze besnijdenis, uitgevoerd door de Messias, werd u samen met Hem begraven door ondergedompeld te worden; en in vereniging met hem werd u ook samen met Hem opgewekt door Gods trouw die werkte toen hij Yeshua uit de dood opwekte. (vertaling: David Stern)

De belofte om hun harten te besnijden kan alleen vervuld worden door het verzoeningswerk van de Messias. Yeshua staat klaar om hen te verzoenenDeze geprofeteerde terugkeer is wat in het hart en in de gedachten van YHWH is en komt niet uit het hart van mensen. 

Mattheüs 23:39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Johannes 5:43 Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.

Onderstaande tekst heeft betrekking op de afschuwelijke ontdekking dat de antichrist een bedrieger is, die hun ondergang wilde bewerken. Dan volgt er diep berouw en bekering....terugkeer:

Zacharia 12:10-11 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 11. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.

Terugkeer II is de noodzaak tot herstel

Als we het over herstel hebben dan is het ook nodig om na te gaan waarom Israël als straf voor de zonde in ballingschap ging. Wat was die zonde? Onder christenen wordt dan vaak gezegd dat dit kwam omdat ze Yeshua verworpen hebben en dat ze daarom niet meer in het Verbond zijn.

Augustinus, één van de eerste theologen, leerde de gelovigen dat de kerk nu het ‘ware volk van God’ is. Volgens hem had de speciale status van Israël als verbondsvolk afgedaan en zijn in Christus alle zegeningen en beloften voor Israël overgegaan op de kerk. Gelovigen zijn opgenomen in het verbond dat de Here met Abraham sloot en kinderen worden door de doop, die in plaats van de besnijdenis gekomen is, ook in dit verbond opgenomen. Deze leerstelling heeft veel kwaad gedaan en was in principe de kiem die gelegd werd voor het antisemitisme, dat uitmondde in de holocaust (shoa).

Ook de 'christelijke' keizer Constantijn schreef na het concilie van Nicea (325) over de Joden: die hun handen door hun goddeloze misdaad (bedoeld is de kruisiging van Christus) hebben bezoedeld en daarom terecht als mensen op wie een bloedschuld rust, met geestelijke blindheid geslagen zijn.

Ongelukkig voor deze misleide leraren stelt de tekst in Deuteronomium 30:17 duidelijk de reden waarom het volk uit het Land verstrooid werd. Het was de verlokking tot het afgodendom, het afgodendom van de volken rondom hen.

In Deuteronomium 30:3 wordt gesteld, dat YAHWEH, de God van Israël zich weer zou 'ontfermen' over Zijn volk en hen weer zou bijeenbrengen. Dat  is de enige reden waarom zulk een ontrouw volk bij Hem terugkomt. 


HERSTEL UIT GEVANGENSCHAP/BALLINGSCHAP 
Hoewel de ballingschap de straf op ongehoorzaamheid was, 
beloofde de HEERE, dat als zij uit hun Land verplaatst moesten worden, niemand anders het  eigendom van het Land kon claimen. Israël was door God aangewezen om de enige wettige bewaarders van  het Beloofde land te zijn. We hebben ook gezien dat het land verkwijnde bij hun afwezigheid en er niets meer groeide. Het is niet nodig om Israëls geschiedenis steeds te herhalen. Het is pijnlijk en al te vertrouwd voor veel Joodse mensen. 

Toch is, wat er vandaag aan de dag gebeurt een voortzetting van die geschiedenis. Israël ervaart een dodelijke vijandschap, maar het zal nu niet meer uit het land verwijderd worden. 

We moeten ons realiseren, dat noch de verstrooiing, noch het  herstel, afhankelijk is van Israëls relatie met Yeshua.. Dit feit steunt op Deuteronomium 29:22-26, dat we  onderzoeken naar de belofte van zo'n troosteloosheid en onvruchtbaarheid van het land. Tenslotte zal het teruggekeerde Israël opnieuw moeten kiezen tussen het accepteren van Yeshua, die zich bekend gemaakt heeft dat Hij God is en de ultieme afgod: de antichrist. 

Deuteronomium 29:22-26 Dan zal de volgende generatie, uw kinderen, die na u opstaan, en de buitenlander die uit een ver land komt – als zij de plagen van dit land en zijn ziekten, waarmee de HEERE het getroffen heeft, zien – 23. zeggen dat heel zijn land zwavel en zout, een brandplek, is; dat het niet wordt bezaaid, er niets op groeit en er geen enkel gewas opkomt, zoals bij de omkering van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboïm, die de HEERE omgekeerd heeft in Zijn toorn en in Zijn grimmigheid – 24. dan zullen alle volken zeggen: Waarom heeft de HEERE dit gedaan met dit land? Wat betekent deze grote ontbranding van Zijn toorn? 25. Dan zal men zeggen: Omdat zij het verbond van de HEERE, de God van hun vaderen, dat Hij met hen gesloten had toen Hij hen uit het land Egypte leidde, verlaten hebben. 26. Zij zijn andere goden gaan dienen en hebben zich daarvoor neergebogen, goden die zij niet kenden en die Hij hun niet toebedeeld had.

HERSTEL VAN MEDEDOGEN

Deuteronomium 30:3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.

Deze tekst maakt duidelijk dat God zelf Israël thuis zal brengen  vanuit Zijn ontferming/mededogen. De Hebreeuwse wortel voor mededogen "racham" (= רַחְֵ) is ook die van het woord  "baarmoeder". Racham duidt "de sterke band aan die God heeft met diegenen, die Hij als Zijn kinderen  genoemd heeft ". God kijkt op Zijn eigen volk zoals een moeder op het kind kijkt dat zij uit haar baarmoeder  heeft gebaard. 

Deze tekst maakt duidelijk dat over enige tijd, in Israëls toekomst, Gods liefde,  barmhartigheid en medelijden zal resulteren in een wonderbare demonstratie van Zijn mededogen. Hij zal het volk Israël herstellen in Zijn ontferming.  

HERSTEL VAN BEZIT

Het vierde ding dat God zal doen met betrekking tot de terugkeer naar het Land, is de terugkeer van het volk Israël naar het Land van Israël, 'erets Jisraël'. Enigen van de vroege Zionisten waren zo overtuigd van de  onmiddelijke noodzaak van een thuisland voor het Joodse volk, dat zij bereid waren om streken land elders in de wereld te  accepteren, behalve naar wat toen Palestina werd genoemd. Enige mogelijkheden voor hen waren Argentinië en  Oeganda.
Maar Gods plan was anders! Mozes verzekerde het volk echter dat zij hersteld zouden worden in het land dat God beloofde aan  Abraham, Izak en Jakob. Mozes zei: "En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen (Deut. 30:5)."  

HERSTEL VAN RIJKDOMMEN

Deuteronomium 30:5,7,9 En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u talrijker maken dan uw vaderen. 7. De HEERE, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. 9. De HEERE, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, ten goede. Want de HEERE zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft,

Tenslotte beloofde de HEERE dat Hij ook Israëls rijkdommen zal herstellen. Met andere woorden, de HEERE zou hen op alle terreinen van het leven zegenen. Het buitenland zou geen bedreiging meer voor hen zijn. De grond zou voldoende landbouwproducten opleveren, het werk van hun handen en in de geboortes van mens en dier zou de zegende hand van de HEERE hun ten goede zijn (verzen 7 en 9). In de verzen 5 en 9 wordt Israël een driemaal grotere voorspoed beloofd dan dat zij ooit heeft ervaren.

Terugkeer III: Deuteronomium 30:6-11. Israëls terugkeer naar het Verbond.

Deuteronomium 30:8 En ú zult zich bekeren, de stem van de HEERE gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden.

In dit proces van  berouw belooft Hij ook Zijn Verbondsgemeente terug te brengen, terug naar het Verbond, dat Hij met de voorvaderen sloot. Hij zal hen terugbengen naar de Torah, zoals in bovenvermelde tekst beloofd.

Ezechiël 36:26-28 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 27. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 28. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn.

Kortom God zal hen tot nieuwe scheppingen maken. In overeenstemming hiermee zal Hij hen door Zijn Geest ertoe bewegen om naar de Torah te leven, die bij hun wedergeboorte in hun hart werd geschreven.  

Als profetische leraren onderwijzen dat God ervoor zal zorgen dat het rechtvaardig overblijfsel van Israël  de Torah zal volgen, dan is dat voor veel evangelische gelovigen hetzelfde als het weer opnieuw  "onder de wet" raken. Toch, wat moeten we dan doen met de duidelijke betekenis van de tekst in Deuteronomium 30:8 en Ezechiël 36:27? 

Eén reden voor dit theologisch vooroordeel is  een verkeerde interpretatie en vertaling van Romeinen 9:30-10:11 (Zie Joods Nieuw Testament van David  Stern). De reden waarom we deze passage citeren is, dat hier Deuteronomium 30:11-14 wordt aangehaald. Overhaastig hebben enigen uit dit gedeelte van de Romeinenbrief geconcludeerd dat Paulus de  rechtvaardigheid, die uit het geloof in Yeshua komt tegenover de rechtvaardigheid stelde die uit de Torah komt. Paulus stelt echter genade tegenover wetticisme een menselijk product van werkheiligheid. Bovendien  betekent "leven" in de Torah niet altijd "eeuwig leven" maar wèl meestal het "lichamelijk leven" hier op  aarde. Bovendien is in de Bijbelvertalingen van de tekst in Romeinen 10:4 een ernstige fout geslopen. Er staat  namelijk dat Christus het "eind van de wet" is. Dit woord "eind" komt echter van het Griekse woord "telos".

Hetzelfde woord "telos" vinden we in telefoon, televisie, telescoop, telecommunicatie enz. Telos = een vér liggend  doel! David Stern vertaalt Rom. 10:4 dan ook met de woorden: "Want het doel waarop de Torah zich richt,  is de Messias die rechtvaardigheid aanbiedt aan een ieder die gelooft." Beiden, zowel Mozes als ook Paulus spraken over de Messias als de Levende Torah (Zie ook Johannes 1 in het Nieuwe Testament). Als meer gelovigen op overeenkomstige wijze over deze voorgaande zinnen zouden denken, zouden zij ook  komen tot een juister geloof betreffende de Torah. Dan zouden zij ook in staat zijn zich werkelijk te  verheugen om zulke zinnen in Deuteronomium 30 te lezen en de belofte van God te zien dat Hij Zijn volk eenmaal  weer terug zou brengen tot het Verbond van de Torah

HET AANBOD TOT TERUGKEER. Deuteronomium 30:11-20.

De tweede helft van hoofdstuk 30 bevat de elementen van een genadig aanbod dat de Heer toereikt aan  diegenen die naar Hem willen terugkeren.

HET IS NIET TE MOEILIJK

In Deuteronomium 30:11-14 bemoedigt YAHWEH Zijn volk om terug te keren, door te stellen dat de Torah, Zijn onderwijzing,  niet te moeilijk is om te volgen - vooropgesteld dat iemand in een echte relatie met de Heer is. Mozes gebruikt  tamelijk poëtische taal om te beschrijven hoe de Torah niet buiten bereik is: "Het is niet in de hemel noch is  het in de diepste delen van de zee. Het is volkomen in ons bereik. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te doen. (zie 30:14)". Hoewel deze verzen zo eenvoudig in onze oren klinken, toch zijn er rabbi's die de uitleg ervan erg gecompliceerd maken. Vooral nu het Sanhedrin weer in het leven is geroepen en men Yeshua en het Nieuwe Testament niet erkent, beroept men zich op de Talmoed: de mondelinge leer. 

Volgens het rabbinale Judaïsme betekent  het zinsdeel "niet in de hemel" dus dat we, bij  moeilijkheden in het toepassen of het begrijpen van de Torah van YAHWEH. niet moeten teruggrijpen op gebed. Zij zullen een beslissing nemen op grond van de mondelinge Torah. Volgens hen gaf God de oplossing op onze Bijbelse moeilijkheden al  aan de wijzen (en dat zijn zij!). Het is daarom aan hen om bij meerderheid van stemmen te beslissen over hoe een passage in de Torah moet worden geïnterpreteerd of worden toegepast.

Messiasbelijdende gelovigen, zoals Ariël Berkowitz, zijn het op respectvolle wijze niet met deze wijzen eens. Zij zijn van mening dat God deze Bijbelverzen juist heeft gegeven om de gelovigen te bemoedigen de Torah in het dagelijks leven toe te passen. Zij kunnen dit doen omdat YAHWEH de Torah  geplant heeft in hun binnenste. Deze werd in hun hart geschreven toen zij wedergeboren werden. 
AANSPORINGEN VOOR HET VERBOND 

Deuteronomium 30:15-18 Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. 16. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. 17. Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, 18. dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen.

Bovenvermelde teksten uit Deuteronomium 30 sporen ons aan tot trouw aan het Verbond en waarschuwen ons niet ontrouw te zijn ten aanzien van het Verbond. We zijn ervan overtuigd dat God hier spreekt over het lichamelijke leven op aarde en niet over eeuwig leven. Eeuwig leven komt niet door Torah gehoorzaamheid maar door geloof in YAHWEH en in Zijn  Messias: Yeshua. Niettemin beschrijft God hoe het leven op aarde eruit moest zien, zoals eenvoudige trouw aan het Woord van God. Het liefhebben van God is essentieel! (vers 16).
Dit artikel is gebaseerd op een studie, getiteld "Parasjah Nitsaviem" van Ariël Berkowitz.   

Jur