Deuteronomium 6 - Het Shema

Opnieuw hamert Mozes op het houden van de geboden bij de inleiding van Deuteronomium 6. Het hoort allemaal bij de vernieuwing van het Verbond. In deze openingszin horen we wel vier verschillende omschrijvingen van de geboden. Wij beperken het in ons spraakgebruik tot één woord: “de geboden”.  De Bijbel kent meerdere soorten geboden en omdat dit telkens weer naar voren komt is het ook goed om daar aandacht aan te schenken.

Deuteronomium 6:1 Dit zijn DE GEBODEN, DE VERORDENINGEN en DE BEPALINGEN die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al ZIJN VERORDENINGEN en ZIJN GEBODEN, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.

Hetzelfde zien we bijvoorbeeld in Genesis 26 waar de verbondsbeloften aan Abraham worden doorgegeven aan Isaäk en dat zelfs nog vóórdat de wet op de Sinaï werd gegeven:

Genesis 26: 4 Ik zal uw nageslacht zo talrijk maken als de sterren aan de hemel en uw nageslacht al deze landen geven. In uw Nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, 5 omdat Abraham Mijn stem gehoorzaamd heeft en MIJN VOORSCHRIFTEN, MIJN GEBODEN, MIJN VERORDENINGEN en MIJN WETTEN in acht genomen heeft.

Ik wil even stilstaan bij het woord  הַחֻקִּים “goeqiem” . In de HSV wordt dit woord meestal vertaald met “verordening” (ik heb verschillende woorden gecontroleerd, niet alle). Als er “verordening” staat gaat het dus om een onveranderlijke wet. De sabbat en de Bijbelse feesten zijn zulke vaste wetten die nooit veranderen.  Tony Robinson noemt deze onveranderlijke geboden in zijn studie “inzettingen” en dat komt overeen met de NBG vertaling.  

Terug naar Deuteronomium 6

Deuteronomium 6:1 Dit zijn DE GEBODEN, DE VERORDENINGEN en DE BEPALINGEN die de HEERE, uw God, geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, 2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al ZIJN VERORDENINGEN en ZIJN GEBODEN, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden.

1) de geboden  [mitzwah מִּצְוָה Strong 4687 merk op dat het in de grondtekst in het enkelvoud staat: HET GEBOD],

2) de verordeningen [goeqiem הַחֻקִּים Strong 2706], en

3) de bepalingen [mishpatim מִּשְׁפָּטִים Strong 4941].

Als Mozes het heeft over “HET GEBOD”, dan bedoelt hij daarmee: het hoogste gebod: 

“YHWH lief te hebben met je hele hart”

Dit gebod volgt op hoofdstuk 5, dat een herhaling was van de samenvatting van de Tora, de Tien woorden.

De vervulling  van Gods beloften komt alleen tot stand door het houden van al die geboden als je God lief hebt met je hele hart. Deut. 11:22-25

En dan volgt als een bekroning op dit alles het bekende Shema:

Het Shema (Deuteronomium 6: 4-9) is het belangrijkste gebed voor de Joden, maar ook een belijdenis van hun geloof. Het staat vermeld in hun gebedenboek “de Sidoer”.  Het is vaak het eerste stukje uit Gods Tora  dat een jong kind zal leren en het zijn de laatste woorden op de lippen van een stervende. Traditioneel wordt het twee keer per dag opgezegd: 's morgens en 's avonds.

 

YHWH is ECHAD, Hij is één. Helaas wordt dat door onbekeerde Joden verkeerd uitgelegd, juist om tegenwicht te bieden aan degenen die het Nieuwe Testament omarmen. Maar ECHAD is een éénheid in verscheidenheid. Zoals de Bijbel zegt dat man en vrouw ook ECHAD (één) zijn, in Genesis 2:24. De éénheid van de Vader en de Zoon zal heel duidelijk tot volheid komen, zoals Paulus in de Korinthebrief schrijft:

1 Korinthe 15:27,28  Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd.

En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Een ECHAD waarvan we deel mogen uitmaken.

 

Als wij op shabbat en bij de Feesten  het Shema zingen zijn we ons ervan bewust dat de geschiedenis verder tot vervulling is gekomen in Hem die werkelijk volmaakt lief had en Die de verpersoonlijking is van de Woorden die door YHWH werden uitgesproken en door Mozes werden opgeschreven. Die verzoening voor onze zonden heeft bewerkstelligd, waardoor wij zonder schroom tot de Vader kunnen naderen. De Woorden die door Zijn Geest  in onze harten worden gegraveerd als die harten tenminste niet van steen zijn.  Ook wij zingen het  Shema in verbondenheid met Israël het verbondsvolk en voegen er dan aan toe:

“Yeshua Hij is de Messias, Hij is Heer over alles”.

 

De zegeningen die Mozes namens YHWH uitspreekt, als Gods antwoord op hun gehoorzaamheid, zullen ertoe leiden dat ze huizen kunnen gaan bewonen, die al helemaal klaar en toegerust zijn,  waterputten die anderen gegraven en opgebouwd hebben, ze zullen heerlijk kunnen eten en drinken van hun wijngaarden en akkers die ze zelf niet hebben aangelegd.

 

Ze zullen hun kinderen moeten onderwijzen over de grote dingen die God in het verleden heeft gedaan, waardoor ze bevrijd zijn van de vernederende slavernij in Egypte. Ze zullen de wonderlijke geschiedenis vertellen van de doortocht door de Rietzee.  Maar ze zullen vooral moeten vertellen dat ze God moeten liefhebben en gehoorzaam moeten zijn aan Gods geboden en een diepe afkeer moeten hebben van elke vorm van afgoderij.

 

Dat zijn de lessen uit het verleden, die ook de lessen voor de toekomst zijn.

Ida