To translate this website into different languages, click here!

De Messiaspriester

 

In de naam en op gezag van Zijn Vader treedt Yeshua namens ons op als de hogepriester, waardoor onze ongerechtigheid voor God wordt weggenomen.

HET TORAH GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
• Tetzaveh ( תצוה | Gij zult bevelen)
• Torah: Exodus 27:20-30:10
• Haftarah: Ezechiël 43:10-27
• Nieuwe Testament: Hebreeën 13:10-16

De Messiaspriester
Aäron, de hogepriester, ontving een speciale zalving, zoals de Thora zegt: "Dan zult gij de olie van de zalving nemen en die op zijn hoofd gieten en hem zalven" (Exodus 29:7).

De Torah verwijst naar de hogepriester als haKohen haMashiach, ( הכהן המשיח ), dat wil zeggen "de gezalfde priester," of om het anders te zeggen, "de messiaspriester". Messias betekent "gezalfde".

 

De Bijbel verwijst naar drie ambten die een symbolische zalving met olie kregen: de priesters, de profeten en de koningen. Yeshua vervult alle drie de functies. Hij is de profeet, de priester en de koning. Bij zijn eerste komst diende Hij als profeet. Na zijn opstanding steeg Hij op naar zijn priesterschap van de orde van Melchizedek. Als Hij terugkeert, zal Hij vanuit Jeruzalem regeren als Koning.

 

Een gouden plaat op de tulband van de hogepriester verklaarde: "Heilig voor de HEER". De hogepriester droeg dus de naam van God en handelde op gezag van die naam. De woorden "Heilig voor de HEER" duidden op Gods exclusieve eigendomsrecht over hem. Toen de Messias na zijn opstanding in zijn geestelijke rol van priesterschap trad, ontving hij de naam boven elke naam, zoals de Schrift zegt: "Ook om deze reden heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam gegeven die boven elke naam is" (Filippenzen 2:9).

 

In de schaduwdienst nam het bloed van het zondoffer de onreinheid van zonde van de kinderen Israëls niet weg, maar bevrijdde hen wel van het oordeel over die zonde. De zonden werden niet weggenomen maar bedekt.  ‘Kippoer’ komt van het Hebreeuwse woord ´kafar´ dat ´bedekken´ betekent. Ze werden als het ware door het bloed aan het oog van YHWH onttrokken. Dat vond plaats op Grote Verzoendag.  De hogepriester diende voor God, in de naam en op gezag van God. en verwijderde de ongerechtigheid van Israël uit Gods aanwezigheid in het heiligdom. Het hele heiligdom moest met bloed gereinigd worden.

 

Op een vergelijkbare manier, dient Yeshua namens ons. In de naam en op gezag van zijn Vader bemiddelt Hij namens ons, waarbij Hij onze ongerechtigheid voor God wegneemt op grond van Zijn bloed - niet in het aardse, maar in het hemelse heiligdom. Dit is het priesterschap van de Messias:


Messias Yeshua is Hij die stierf, ja, liever die werd opgewekt, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bemiddelt. (Romeinen 8:34)

 

Het dierenbloed  bedekte de zonde onder Gods verdraagzaamheid, maar de reiniging van hen kwam "met terugwerkende kracht" tot stand door het bloed van Yeshua. 

Romeinen 3:25 Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God.

 

Daarom is Hij in staat om ook degenen die door Hem tot God komen voor eeuwig te redden, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebreeën 7:25)

Betekent dit dat Yeshua het Aäronisch priesterschap heeft vervangen? Zeker niet. Zoals de schrijver van het boek Hebreeën zegt:

"Als Hij nu op aarde was, zou Hij helemaal geen priester zijn, omdat er mensen zijn die de gaven volgens de Torah aanbieden; die een kopie en schaduw van de hemelse dingen dienen" (Hebreeën 8:4-5).

De Levitische ceremonies functioneerden als een "kopie en schaduw" van de dienst in de hemelse Tempel.
De eerste priester die in de Bijbel genoemd wordt is Melchizedek. Hij beeldde Yeshua uit in Zijn functie van priester en koning in het komende Vrederijk.
Hebreeën 7 vers 12 “Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet”.

Niet het Levitische priesterschap was het begin. Het is slechts een afschaduwing van wat komen gaat.  Het uitgangspunt was het verbond met Abraham, die de Koning en Priester der gerechtigheid ontmoette: Yeshua voor Zijn vleeswording. De Koning van Salem (Jeruzalem).  Hij is het begin en het einde: de Alev en de Tav. In het Vrederijk is Yeshua koning en priester naar de ordening van Melchizedek, zoals Hij dat ook bij Abraham was. De priesterdienst in de tempel van het Vrederijk is echter wel naar de orde van Levi/Zadok.

Een priester is iemand uit wiens mond men onderwijs krijgt over wat God van ons verwacht. De priesters in het Vrederijk moeten bijvoorbeeld onderwijzen:

Ezechiël 44:23, 24 Zij moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein. Bij een rechtszaak moeten zíj optreden om recht te doen. Overeenkomstig Mijn bepalingen moeten zij die voeren. Op al Mijn feestdagen moeten zij Mijn wetten en Mijn verordeningen in acht nemen en Mijn sabbatten heiligen.

Ik denk dat de offerdienst er is omdat er nog veel mensen tot levend geloof moeten komen in dat Vrederijk. Ook die generatie moet de Tora leren leven, om in die weg de verlossing door het bloed van Yeshua te zien.  Voor wie wel dat geloof heeft is het een dankbare herinnering aan de grote liefde die Yeshua ons heeft betoond.

Gedeeltelijk overgenomen/bewerkt van First Fruits of Zion

Ida