English & other languages: click here!

De sabbat als teken....

In het Toragedeelte dat we deze week bestuderen, wordt gesproken over de sabbat. We lezen dat God de stenen tafels gaf, met daarin het sabbatsgebod. Maar de Israëlieten hielden zich in de woestijn al aan dat gebod, voordat Mozes de tafels op de Sinaï ontvangen had. De sabbat werd al bij de schepping ingesteld, toen God rustte van Zijn werken. In de studie van Berkowitz wordt de sabbat vergeleken met een trouwring.

“De trouwring.

Er is veel meer, dat we uit deze passage over Sabbat kunnen leren maar we moeten verder gaan. Niet echter voordat we gesproken hebben over de trouwring. Over dit concept werd in een voorgaande parasjah gezinspeeld. In Exodus 31:17 wordt ons verteld dat Sabbat een "teken" is. Hoe functioneert Sabbat als een teken? We zullen dit begrijpen als we Sabbat vergelijken met een trouwring. Precies zoals een trouwring het paar eraan dient te herinneren dat zij in een verbond (covenant) zijn, toevertrouwd aan elkaar, doet de Sabbat dat ook. Dit te leven en te bewaken helpt Israël om zich te herinneren dat zij van God zijn en Hij de hunne is. Bovendien dient de Sabbat ook als een herinneringsteken van wie onze God is en wat Hij voor ons deed, zoals een trouwring de drager aan de echtgenoot herinnert.

De analogie gaat verder. De trouwring is ook een teken naar anderen dat de éne die het draagt, getrouwd is. Dit is hetzelfde met God en Israël. Wanneer Israël leeft en de Sabbat bewaakt, kunnen anderen zien en weten dat zij tot de Heer behoren, precies als wanneer iemand de ring ziet. Andere zogenaamde "geestelijke indringers" zouden inzien dat Gods volk voorspraak heeft bij God. Aldus helpt de Sabbat als een teken ook om. de bruid te bewaken tegen het binnendringen van minnaars, die het huwelijk zouden verwoesten. Het is speciaal een boodschap naar andere naties "om daardoor te weten dat Ik de Heer ben die jou heilig". God wil dat de naties, die de God van Israël niet hebben, zich verre houden van schade toe te brengen of te azen op de Bruid van God.”

-------- tot zover Ariël Berkowitz

Waarom vier ik de sabbat en niet meer de zondag? Omdat ik God liefheb en Hem daarom wil gehoorzamen. Alles wat God geboden heeft wordt in de wereld met voeten getreden. De regeringen stellen hun eigen regels op en dat doen we in de gezinnen en in ons persoonlijke leven ook. Ik heb dat ook gedaan. Je past je aan bij wat je leert en om je heen ziet. Je denkt dat je eigen inzicht betrouwbaar is en negeert wat God in Zijn Woord zegt. Daarom gaat er zoveel mis. God zegt: houd mijn geboden en je zult LEVEN!

In het Bijbelgedeelte dat we onder ogen krijgen, moesten degenen die de sabbat niet hielden, zelfs gedood worden! Nee, God is geen zachtaardige lieve oude man, die zoiets wel door de vingers ziet. Zo zijn we Hem in onze humanistisch denkende maatschappij wel gaan zien. Ons denken moet veranderen.Yeshua/Jezus hield zich ook aan de sabbat. Niet op de wettische manier zoals de Farizeeën dat deden. Die hadden er allemaal regeltjes bijgemaakt. Mensen maken graag zelf regels, maar daardoor maken ze Gods regels krachteloos. Als Yeshua/Jezus terugkomt en als Koning regeert, zullen Gods regels werkelijk van kracht worden. Wie zich daaraan niet houdt zal gestraft worden.

Wat God als teken bekend maakt:

Exodus 31: 17 De sabbat zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt.

Wat de kerk als teken handhaaft:

"De zondag is ons teken van autoriteit..... De Kerk staat boven de Bijbel en de verplaatsing van de sabbat-viering is daarvan het bewijs. Catholic record, 1 Sept. 1923."

Een publicatie van de Katholieke Kerk uit 2003:

"De meeste christenen gaan ervan uit dat de zondag de bijbels toegestane dag van aanbidding is. De Rooms Katholieke Kerk De kerk protesteert (tegen de bewering) dat het de christelijke eredienst heeft overgedragen van de bijbelse sabbat (zaterdag) naar de zondag, en om dat als argument te gebruiken dat de verandering in de Bijbel werd aangebracht, is zowel oneerlijk als een ontkenning van de katholieke autoriteit. Als protestanten hun onderwijzing uitsluitend op de Bijbel willen baseren, dan zouden ze de eredienst op zaterdag moeten houden."

Zo werd het ingesteld in de Rooms Katholieke kerk, maar de protestantse dochterkerken zijn daarin meegegaan en stellen daarmee de autoriteit van een wereldse instelling boven Gods autoriteit.

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde!

Ida