To translate this page into different languages, click here!

Exodus 7 t.m. 12 de plagen van Egypte - overzicht

Hiernaast zie je een afbeelding van de Farao die "geplaagd" wordt door de vierde plaag: "steekvliegen"   arov עָרֹב  of meervoud ha'aravot.. 

God bedoelde met de plagen 

  • bevrijding van Zijn eigen volk Israël uit de slavernij van de Farao
  • de bevrijding van het Egyptische volk uit de slavernij van hun afgoden
  • de Egyptenaren zullen weten dat Ik YHWH ben, wanneer Ik Mijn hand over Egypte uitstrek,en de kinderen Israëls uit het midden van hen uitleid. (Exodus 7:4,5)

God wilde dus ook de Egyptische bevolking laten zien dat Hij als Schepper groter is dan de vliegen die zij als beschermgodin Seqmet aanbaden. 

Vervolgens zei God dat Hij Zijn wonderen in Egypte zou vermenigvuldigen, en dat gebeurde - Hij begint klein, maar ontzagwekkend en vastbesloten. Als we verder studeren zullen we zien dat God Zijn wonderen in Egypte vermenigvuldigt. En de gevolgen van het niet gehoorzamen worden steeds ernstiger. Dit mag ons voorbereiden op de situatie waarin onze wereld zich op dit moment bevindt. Als we weten dat God de situatie beheerst en het Hem niet uit de hand loopt dan weten we ons veilig wat onze eeuwige toekomst betreft, zelfs al zullen we haat en vervolging ondervinden.
Er staan ook zegeningen voor Egypte in de Bijbel. Die zullen in het Vrederijk duidelijk zichtbaar zijn.

Jesaja 19: 23 Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zullen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de HEERE dienen.

24 Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.

25 Want de HEERE van de legermachten zal hen zegenen met de woorden: Gezegend zij Mijn volk Egypte, het werk van Mijn handen Assyrië, en Mijn eigendom Israël!

 

De tien plagen liet YHWH over de Farao en zijn hele volk neerkomen. De reden ervan was om druk uit te oefenen op de Farao, zodat het volk Israël van de slavernij verlost zou worden. Maar ook het Egyptische volk ging gebukt onder de slavernij van een enorm aantal afgoden.

Egypte was polytheïstisch. Ze hadden goden voor alles. Zelfs Farao was een god. Bijvoorbeeld, de Nijl werd aanbeden als een god; zo ook kikkers, de zon, enz. Het was heel vermoeiend om die talrijke goden allemaal gunstig te stemmen. God toonde met deze plagen Zijn macht over de hele schepping. Eigenlijk is elke plaag als een ontkrachting bedoeld voor een specifieke groep Egyptische godheden. Zie bijgevoegd overzicht.

God had dit al van tevoren aan Mozes bekend gemaakt:

“Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik ben YHWH!.” Exodus 12:12

Bedenk dat veel van de oordelen die in Openbaring voorzegd zijn, heel erg lijken op de plagen die Egypte troffen. Onder andere: hagel vermengd met vuur (Openbaring 8:7); zeeën en rivieren die in bloed veranderen (Openbaring 8:8, 16:3-4); sprinkhanen (Openbaring 9:1-11); weerzinwekkende zweren zoals steenpuisten (Openbaring 16:2); duisternis (Openbaring 16:10-11).
Daar komt bij dat de twee getuigen die in Openbaring 11 optreden, over krachten beschikken zoals ook Mozes (en Elia). Om met vuur hun vijanden te verslinden, om regens te stoppen, water in bloed te veranderen, en ‘de aarde te treffen met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen.’ Zacharia 14 spreekt eveneens over de dag waarop God alle volken zal verzamelen te Jeruzalem, om hen daar te oordelen. Hoewel de stad groot onheil treft, zal de HEERE Zelf ‘uittrekken en tegen die heidense volken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd.’
De gebeurtenissen in onze tijd zullen uitlopen op de grote verlossing van Israël. Zoals Ezechiël dat meerdere malen aan het eind van een hoofdstuk voor onze toekomst profeteert:
Ezechiël 38:23 Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik  YHWH (de HEERE) ben.
Net zo als God dat wilde openbaren aan de Egyptenaren toen, wat een beeld is van de komende uittocht.
Exodus 9:16. Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.

Ida