To translate this website in different languages click here.

Genesis 19 Sodom & Gomorra - Moab & Ammon

Voordat God het oordeel bracht over Sodom en Gomorra stuurde Hij, op het gebed van Abraham, engelen om zijn neef met zijn familie te redden. Toen de engelen daar aankwamen zat Lot in de poorten van Sodom.

Bij hoofdstuk 13 schreef ik daar al over: Daaruit blijkt dat Lot een soort bestuursfunctie had. De poort was namelijk de plaats waar vooraanstaande burgers en  bestuurders plaats namen en waar recht werd gesproken.

De omgang met mensen die de Heere niet vrezen, brengt een kind van God in gevaar zijn vrijheid te verliezen. Bovendien zal zulk gezelschap altijd moeilijkheden en verdriet voor de ziel betekenen.

Een keuze voor wat de wereld biedt houdt onvermijdelijk een compromis in. Je moet schipperen met een dubbele agenda. We lezen dat Lot onder de wetteloosheid van Sodom gebukt ging en hij wordt in de tweede brief van Petrus dan ook een rechtvaardige genoemd.

2 Petrus 2:8 – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden –

Voordat deze engelen hun boodschap aan Lot konden brengen bleek al hoe verdorven deze stad was. De bevolking wilde gemeenschap met deze bezoekers hebben. Het was duidelijk dat het niet aan de mannen te zien was dat zij engelen waren. Hun uiterlijk voldeed niet aan de plaatjes die wij kennen. Hun autoriteit als godsgezant kwam aan het licht in de nachtelijke duisternis toen de hele bevolking het huis van Lot omsingelden, met de eis die vreemde mannen naar buiten te brengen voor hun perverse begeerten. De oplossing die Lot bedacht, om zijn dochters in de plaats van de gasten tot hun beschikking te stellen, was dan mogelijk een oosterse vorm van bescherming van je gasten, maar is in feite weerzinwekkend.

De engelen kwamen in de naam van de Levende God en redde Lot en zijn gezin van de hachelijke situatie die in en rond zijn huis ontstond door de aanvallers met blindheid te slaan. Lot zal bij dit alles de ernst van de boodschap die de engelen brachten wel begrepen hebben:

Breng allen die u in de stad hebt, uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de HEERE. Daarom heeft de HEERE ons gezonden om haar te gronde te richten. Genesis 19:12,13

De schoonzoons dachten dat hun schoonvader grapjes maakte. De wereld, ook de wereld in de kerk, denkt dat ook van ons. Ze zeggen “dat hebben ze al zo vaak gezegd….” Ja, maar God geeft nog tijd omdat Hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar tot bekering komen.   2 Petrus 3:9

1 Thessalonicenzen 5:3 Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Lot die zijn schoonzoons niet mee kon krijgen, aarzelde toch om de stap te wagen. Maar de engelen namen hem, zijn vrouw en dochters bij de hand en begeleidden dit gezin de stad uit. Het lijkt erop dat het contact daarna  verder rechtstreeks met God verloopt. Lot wilde liever naar Zoar dan naar het land dat God gezegd had. Hij dacht dat het bergland te ver of te moeilijk was om het oordeel te ontvluchten. Je zou toch zeggen dat God het beter weet dan de mens. Maar God komt de mens soms in zijn eigen wijsheid tegemoet, juist om de onbetrouwbaarheid van het menselijk inzicht te leren ontdekken.

Spreuken 3:5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.

Dus Lot mocht naar Zoar vluchten.

Genesis 19:24. Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel. 25. Hij keerde deze steden en heel de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. 26. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar.

Terwijl het oordeel van God losbarstte,  werd de vrouw van Lot een zoutpilaar, omdat ze het gebod negeerde achterom te kijken. Dat achterom kijken laat zien dat ze een innerlijke band had met die goddeloze stad, waarvan ze moeilijk afstand kon nemen.  

De Bijbel vermeldt dat de redding van Lot gebeurde op de voorbede van Abraham die vanuit de verte het oordeel zag voltrekken. Hij zag de rook, als de rook van een oven, het symbool van oordeel. Hij zal ongetwijfeld hebben teruggedacht aan de verbondssluiting in Genesis 15, toen een rokende oven en een brandende fakkel tussen die stukken doorging. Genesis 15:17

Een rokende oven….. vuur en zwavel….. Als je de Dode Zee bezoekt dan ruik je de zwavel.  

Vuur en zwavel….. houdt altijd verband met oordeel.  Als iemand een bewijs voor de waarheid van de bijbel zoekt, dan is het wel bij de Dode Zee….. God heeft een enorm monument nagelaten.  Met God valt niet te spotten. Dit was eens het vruchtbare gebied waarvoor Lot had gekozen.

Nergens op deze wereld is er een plaats zoals deze. Deze zee ligt 395 m onder de waterspiegel van de Middellandse Zee en is de laagste plaats op aarde. Water waarin en waaromheen geen leven mogelijk is,  geen planten……geen dieren. Met een zo hoog zout- en zwavelgehalte dat je er blijft drijven en dat je de zwavelgeur ruikt. 

 Wat hier gebeurde tekende de zonde van seksuele uitspattingen van Sodom. Maar er was nog meer….

Jeremia 23, vers 14

Maar bij de profeten van Jeruzalem heb Ik iets afschuwelijks gezien: zij plegen overspel, met leugen gaan zij hun weg zij bemoedigen de kwaaddoeners, zodat niemand zich bekeert van zijn slechtheid. Zij allen zijn voor Mij als Sodom.

Ezechiël 16, vers 49

Zie, dit was de ongerechtigheid van uw zuster Sodom: trots, overvloed van voedsel en zorgeloze rust had zij met haar dochters. De hand van de arme en de behoeftige ondersteunde zij echter niet.

Ook onze samenleving vertoont deze gebreken. Net zo als in de dagen van Noach. Hoe vaak zegt men niet “we hebben het toch goed?” Maar is dat “goede” ook goed in Gods ogen als het niet uit Hem komt, als het met Toraloosheid gepaard gaat?  De boom van satan, “de boom van kennis van goed en kwaad” heeft, zoals die titel al zegt, ook schijnbaar goede dingen in zich. Maar dat goede heeft tot doel ons van God af te trekken. Dat zogenaamde goede komt uit de verkeerde bron.

Dan komt plotseling het oordeel, zoals de Zondvloed, zoals de vernietiging van Sodom en Gomorra. Beide gebeurtenissen zijn geografisch en archeologisch nog goed te herkennen.  De bewijzen ervan zijn legio. Het is echt gebeurd en het aangekondigde oordeel voor onze wereld zal ook spoedig plaatsvinden.

Wat hier in de centrale as als tekst is genoemd is de reden dat God ingrijpt. De zonde komt tot een hoogtepunt. Sodom was rijp voor het oordeel. De wereld is eveneens rijp voor het oordeel.

Deze profetie voor Israël, betreft ook de aarde:

 

 

Maleachi 4:1,2

Want zie, die dag komt,

BRANDEND ALS EEN OVEN.

Dan zullen alle hoogmoedigen

en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden.

En de dag die komt, zal ze in vlam zetten,

zegt de HEERE van de legermachten,

Die van hen

wortel noch tak zal overlaten.

Maar voor u die Mijn Naam vreest,

zal de Zon der gerechtigheid opgaan

en onder Zijn vleugels zal genezing zijn;

en u zult naar buiten gaan en dartelen

als kalveren uit de stal.

 

God heeft Zijn Koninkrijk voor ogen staan. Dat zal spoedig aanbreken. Daar zal gerechtigheid zijn en recht gesproken worden. Een nageslacht van Abraham:

Genesis 18:19 Want Ik heb hem (Abraham) uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de HEERE over Abraham zal brengen wat Hij over hem gesproken heeft.

In Ezechiël 47 lezen we over de tempelbeek, die naar deze zee zal stromen, zodat het water weer gezond wordt.

.. alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Verder zal het gebeuren dat er vissers langs zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. Ezechiël 47:9,10

En een vis dat er zal zijn! De vissers zullen bij Engedi staan. Engedi is dichtbij de Dode Zee. Er worden hier en daar al veranderingen geconstateerd in de Dode Zee. Hier wordt het levende water uitgebeeld. Geweldig wat een uitwerking heeft dat! Straks werkelijkheid in Israël, maar geestelijk gezien nu al voor hen die in Yeshua zijn.

Levend water, water dat leven brengt. Er is een hoge prijs voor betaald. Maar je kunt het gratis krijgen (Op. 22:17b).

Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.

Wat er met Lot en zijn dochters verder gebeurde, lezen we in de verzen 30 tot en met 38. Lot was toch weer uit Zoar vertrokken naar het bergland, wat God hem al had gezegd.  Hij woonde met zijn dochters in een grot. Waarschijnlijk in eenzaamheid. De dochters, die bang waren dat hun geslacht zou uitsterven besloten bij hun vader te slapen om van hem nageslacht te krijgen. Daartoe kreeg vader eerst wat wijn te drinken, zodat hij niet merkte wat hij deed. Dit zal dan wel zijn wat ze met het woord  “bijslaap” bedoelen. Uit deze "bijslaap" werden de zonen Moab en Ammon geboren, waaruit volken ontstonden waarvan Israël nogal eens problemen ondervond.

Denk aan Balak, de koning van de Moabieten, die Israël wilde laten vervloeken door Bileam en de dochters van de Moabieten die de Israëlieten verleidden tot afgodendienst en overspel. Ruth die met Boaz trouwde kwam ook uit de Moabieten, maar had duidelijk verklaard: Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.  Ruth 1:16

De hoofdstad van Jordanië: Amman herinnert nog aan Ammon de zoon van Lot en zijn dochter. Van de Ammonieten wordt meerdere malen vermeld dat ze in oorlog waren met Israël.

Een video over de Dode Zee. 

Ida