To translate this website in different languages click here.

Genesis 2: 5-17 Adam en de bomen in de Hof van Eden

Dit Bijbelgedeelte schildert de aarde toen de zonde er nog niet zijn intree had gedaan. Al eerder vertelde het scheppingsverhaal dat alles goed was wat God had geschapen. Dit is dan ook een beginnend beeld van hoe de aarde weer zal worden. De eerste mens kwam op het toneel. De eerste Adam! Het woord “Adam” betekent ook “mens”. Hij was uit de aarde genomen en was daar naar genoemd, want de aarde wordt als “adamah” beschreven in de Hebreeuwse versie van vers 7. Adam was een mens van vlees en bloed, het woorddeel “dam” is het woord voor bloed.

Veel later, toen Paulus op de Areopagus het evangelie verkondigde, zei hij: “En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied.” (Handelingen 17:26)

 

“De boom van kennis van goed en kwaad” 

 

Het bloed van Adam was nog rein. God gaf hem het eerste gebod om niet te eten van “de boom van kennis van goed en kwaad”.  De naam van die boom klinkt nog redelijk aanvaardbaar in de oren van mensen. Er zit toch ook nog “goed” in die boom, nou dan…. “,  dan kiezen we toch het goede daaruit.”  

Zo staan wij mensen in deze wereld. Er is nog zoveel goed te noemen, maar wat los staat van onze God. We doen er toch geen kwaad mee? Maar dit zogenaamde “goede” komt wel uit een verkeerde bron. Het is satan die, wat hij  goed noemt, met kwaad vermengt. Die de mens prachtig klinkende kennis en vaardigheden aanbiedt, waardoor je veel kunt bereiken in de wereld. Maar het is niet van God, het heeft niets met het Woord van God te maken, al klinkt het best religieus. Het is leugen! En als we eerlijk naar ons geweten kijken, moeten we beamen dat we er, net zo als Adam, zijn ingetrapt. Er is berouw en bekering nodig.

De “eerste Adam” en de “tweede Adam”

De Bijbel heeft het dan ook over de “eerste Adam” en de “tweede Adam”. Na de zondeval was het bloed van de eerste Adam niet meer rein. En omdat uit één bloed, zoals we net van Paulus hoorden, het hele menselijke geslacht is ontstaan, is door die onreinheid het hele menselijke geslacht verontreinigd. We werden als zondaars geboren en daardoor gingen we zondigen.

Hoe konden we, als onreine mensen, nog contact met die heilige God hebben die geen onreinheid kan verdragen? Dat kon alleen maar door Yeshua/Jezus, die Zijn reine bloed voor ons heil ter beschikking stelde. Petrus noemde dat: “het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”.

Daarom was er een nieuwe Adam nodig als hoofd van de mensheid.

1 Korinthe 15: 45 Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest.

46 Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke.

47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de Heere uit de hemel.

48 Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen.

49 En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de Hemelse dragen.

 

En…..

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. (Romeinen 3 : 25)

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. (Romeinen 5:9)

 

De BOOM VAN HET LEVEN

Gelukkig, er is een weg terug, door het zuivere bloed van Yeshua/Jezus. Er is een toekomst op de aarde die zal worden hersteld. We krijgen weer bomen die heel vruchtbaar zullen zijn, begerenswaardig om te zien (Genesis 2: 9) met bladen voor genezing van de mensheid (Openbaring 22:2). Er zal rijkdom zijn als de onyx edelsteen en het goud dat genoemd wordt in (Genesis 2:12). We zullen vreugde aan het werk beleven. En er zal zijn: DE BOOM DES LEVENS, een verschijningsvorm van Yeshua/Jezus.

Openbaring 22:1, 2 En hij toonde mij een rivier van levenswater, blinkend als kristal, die uitging vanuit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straat en aan beide zijden van de rivier was DE BOOM VAN HET LEVEN, die twaalf soorten vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties.

KIES DAN HEDEN WIE JE DIENEN ZULT....... Jozua 24:15

Ida