To translate this website in different languages click here.

Genesis 31 - Jacob en Laban

Hoe over Jakob te spreken

Dit artikel is niet door ons geschreven, het zat nog in de computer. er zijn wel enkele aanpassingen gemaakt. In tegenstelling tot veel uitleggingen wordt in dit artikel een eerlijk beeld neergezet van Jakob, die door God werd liefgehad. 

Jakob echter was een oprecht man, die in tenten woonde.

Genesis 25:27b

 

Toch heb Ik Jakob liefgehad.

Maleachi 1:2c

 

Laban is een beeld van de antichrist, zoals ook de Farao dat was. Het moment dat Israël uit Egypte vertrok werd door God bepaald en niet in overleg met de Farao en zo ging Jacob op Gods gebod naar Kanaän en niet in overleg met Laban. Wie wedergeboren is, is vrij en laat zich niet vasthouden.

Genesis 31a Lees het chiasme in Genesis 31:1-43 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? Lees vervolgens ook nog vers 44-55; de verbondssluiting tussen Laban en Jakob.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

 

Genesis 31a Lees het chiasme in Genesis 31:1-43 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? Lees vervolgens ook nog Genesis 31:44-55; de verbondssluiting tussen Laban en Jakob.

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken.

Niveau A: De valse beschuldigingen dat Jacob nam van Laban’s rijkdom waren ongerecht. Hij was echter de “melkkoe” waardoor Laban rijk was geworden. Dit omdat Laban door God om Jacob gezegend was.

Niveau B/C/D: Jakob wist dat JHWH met hem was en niet tevreden was met deze wijze waarop Laban Jakob steeds opnieuw bedroog, o.a. door wel 10 keer zijn loon te veranderen.

Niveau E: JHWH maakte zichzelf bekend aan Jakob maar Laban moest zoeken naar zijn levenloze afgodsbeelden.

Niveau F: Rachel en Lea concludeerden “geen aandeel of erfelijk bezit” meer te hebben in het huis van hun vader. Door de huisgoden van haar vader mee te nemen stal Rachel echter “zijn erfenis” en kwam ze onder de vloek die Jakob in onwetendheid over haar uitsprak. 

Niveau G: Dat Jakob zonder iets te zeggen vertrok had te maken met de oneerlijke verdrukking die hij jarenlang van Laban had ondervonden. Laban zou hem nooit laten vertrekken met zijn gezin en bezit omdat hij dat alles nog steeds als zijn eigen bezit beschouwde. Laban was boos dat hij werd overruled door Jakob. Eigenlijk was hij hiermee boos op JHWH zelf omdat Die Jakob gezegend had en niet Laban! Laban had zelf enorme rijkdom verkregen omdat hij deelde in de zegen van Jakob.

CENTRALE AS: JHWH waarschuwde Laban de Arameër (Syriër) in een nachtelijke droom: Wees op uw hoede dat u met Jakob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. Deze Goddelijke interventie maakt duidelijk dat er geen twijfel over mogelijk was dat Laban kwade voornemens had richting Jakob. JHWH was hiermee beschermend naar Jakob (de belofte was immers: Ik ben met je) en genadevol waarschuwend naar Laban geen oordeel over zichzelf af te roepen door Jakob op wat voor manier dan ook aan te vallen.

HET ALTERNATIEF VOOR LABAN: vers Genesis 31:44-55 Laban kwam in een impasse terecht. Hij kon niets meer doen om al het bezit waar hij meende recht op te hebben terug te krijgen. Daarom forceerde hij Jakob om een verbond met hem te sluiten met “een steenhoop als getuigen”. Jakob bij “de Gevreesde van zijn vader Izak" en Laban zweert ook bij afgoden. Het verbond werd bevestigd met een gezamenlijke maaltijd en een zegen.

 

PROFETISCHE LESSEN & VERBINTENIS MET DE PROFETEN EN HET VERNIEUWDE VERBOND

(de B’riet Chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament)

 

Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden! (Jesaja 46:8-10). Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert.

Een volgend voorbeeld van het voorkomen van kwaad zoals omschreven in de centrale as vinden we bij David in 1 Samuël 25. In deze geschiedenis wordt David er voor behoed om Nabal kwaad te doen dankzij de bemiddeling van Abichaïl. Bijzonder detail: draai Nabal om en er staat Laban!

De wereld verspreidt nog steeds geruchten en beschuldigingen aan het adres van de familie van de God van Abraham, Izak en Jakob dat ze in bezit nemen wat niet van hen is. Al eeuwen lang worden de Joden ten onrechte beschuldigd van diefstal zodra men ziet dat ze gezegend worden door de hand van JHWH. De zonen van Laban spreken nog steeds kwaad over de zonen van Jakob. JHWH waarschuwt nog steeds om terughoudend te zijn om eigen bestwil: Genesis 12:3  Dit vers reikt tot in het Messiaanse vrederijk: Handelingen 3:25 en Galaten 3:8

Ware aanbidders van de God van Abraham, Izak en Jakob doorzien en weten dat JHWH met hen is: Zacharia 9: 16,17

JHWH openbaart zich aan hen die geroepen zijn, Hem liefhebben en Hem zoeken. Wie zich daar niet voor willen openstellen vullen de leegte onafwendbaar op met nutteloze en beschadigende afgoden. Terecht dat Rachel en Lea het huishouden van hun vader achter zich lieten om die reden. De diefstal van Rachel laat zien dat zij het gezag van haar vader, die zelf onder het gezag van de afgoden stond, niet meer erkende. Wie niet onder het gezag van God staat oefent macht uit, dat blijkt uit dwang en onderdrukking. Dat was met Laban het geval en dat is ook in onze wereld en in onze tijd werkelijkheid. Hij zal het zelf doen op Zijn tijd: Mattheüs 20:25; Jacobus 2:6

Vele naties van de wereld zijn gezegend door de aanwezige nazaten van Jakob in hun midden die de zegen van Abraham met zich meedragen, zonder zich dat ten volle te realiseren. Zodra die nazaten hun deel opeisen ontstaan de problemen; het profetische beeld uit dit hoofdstuk van de Torah klopt feilloos. De naties doen er goed aan óók te luisteren naar de waarschuwing uit de centrale as! Dit geldt misschien nog wel het meest voor Syrië omdat JHWH deze woorden tot Laban de Syriër sprak. Laban nam nota bene zelf het initiatief tot een verbond en zijn nazaten hebben dit al meerdere keren verbroken. Wellicht is dit de context van de wonderbaarlijke overwinning van Israël op Syrië toen die hen aanviel in 1973. Zacharia 10:10-11

Wie Jacob zegent zal gezegend worden, dat wil zeggen hen die in het geloof van Jacob gaan.

 

Jur & Ida