To translate this website in different languages click here.

Genesis 42 - Jozef beproeft zijn broers

De hongersnood die God had aangekondigd in de dromen van de Farao en de uitleg van Jozef, strekte zich uit naar de wijde omgeving. En zoals we zien, maakte dit deel uit van het plan dat God met zijn toen nog kleine volk Israël had. 

Via een pijnlijke weg was Jozef vooruit gestuurd om zijn vader en broers te behoeden voor de hongerdood.  Het was ook de tijd om verzoening te bewerkstelligen.

We zien hier weer een treffende overeenkomst van het reddingswerk van Yeshua, die ook door Zijn Vader vooruitgestuurd was om Zijn volk te redden en nadat Hij door Zijn broeders was afgewezen en gedood later als Koning verschijnt, de tweede onder God de Vader, maar aan Wie wel alle macht gegeven werd in de hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)

Dit beeld heeft God ons op meerdere manieren getoond in de Bijbel:
Jozef: 

Genesis 41:40 U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen; alleen wat de troon betreft, zal ik meer aanzien hebben dan u.

Daniël:

Daniël 6:4 Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen.
27. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël, want Hij is de levende God, en houdt voor eeuwig stand. Zijn Koninkrijk gaat niet te gronde, en Zijn heerschappij duurt tot het einde.
29. En het ging deze Daniël voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores, de Pers.

Mordechai:

Esther 8:2 Vervolgens deed de koning zijn zegelring af, die hij van Haman afgenomen had, en gaf die aan Mordechai. Esther stelde Mordechai aan over het huis van Haman.
8. Schrijft u (Mordechai) dan zelf over de Joden zoals goed is in uw ogen, in naam van de koning, en verzegelt u het met de zegelring van de koning. Want de tekst die in naam van de koning geschreven en met de zegelring van de koning verzegeld is, kan niet herroepen worden.
9. De schrijvers van de koning werden in diezelfde tijd geroepen, in de derde maand, de maand Sivan, op de drieëntwintigste van die maand. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Mordechai gebood, aan de Joden, aan de stadhouders, de landvoogden en vorsten van de gewesten, van India tot Cusj, honderdzevenentwintig gewesten; elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal, ook aan de Joden in hun eigen schrift en hun eigen taal.
15. Mordechai ging bij de koning weg in een blauwpurperen en wit koninklijk gewaad, met een grote gouden kroon en een mantel van fijn linnen en roodpurper. En de stad Susan juichte en was blij.

De broers van Jozef ontmoeten hun broer als een machtige onderkoning, met de volmacht van de Farao. Maar daarvan zijn ze zich niet bewust. Jozef ontwikkelt een strategie waarvoor hij ongetwijfeld de wijsheid van God heeft gekregen. Hij was bepaald geen "zachte heelmeester". Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat hij wraak zou willen nemen. Maar dat was beslist niet het geval. Wat er tussen hem en zijn broers is gebeurd moest rechtgezet worden. De leugen die binnen het gezin van Jacob had stand gehouden moest worden ontrafeld. De broers begrepen dan ook feilloos dat de behandeling van deze despoot (in hun ogen) te maken had met hoe zij destijds met Jozef omgegaan waren. 

Genesis 42:21 Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet! Daarom komt deze benauwdheid over ons.

God liet dit allemaal gebeuren omdat Hij met dit volk een plan voor ogen had toen Hij aan Abraham nageslacht beloofde:

Genesis 18: 19 Want Ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van YHWH in acht te nemen, DOOR GERECHTIGHEID EN RECHT TE DOEN.

Nu worden de broers beschuldigd van spionage, terwijl zij vroeger Jozef als een spion zagen die verslag aan zijn vader moest uitbrengen. Bovendien worden zij gevangen genomen in een gevangenis die in het Hebreeuws ook genoemd  wordt “bor”  בּוֹר (Strong H 953). Het betekent: kuil, put, graf of gevangenis.  In Genesis 40:15 en in Exodus 12:29 wordt dit woord voor een Egyptische gevangenis gebruikt. In Genesis 37 werd dit woord gebruikt voor de put waarin Jozef gegooid werd.
Uit Genesis 43:18 blijkt dat de broers bang waren dat ze Jozefs slaven zouden worden, terwijl zij Jozef tot slaaf hadden gemaakt. 

Tenslotte was er de dreiging dat Benjamin, de andere zoon van moeder Rachel, tot slaaf gemaakt zou worden, terwijl de andere broers vrij naar huis mochten gaan. 
Genesis 44:17 Maar hij zei: Er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen! De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u, trek in vrede naar uw vader.

Nu kwam het erop aan of ze dezelfde beslissing als eerder tegen Jozef zouden maken. Maar die proef hebben de broers goed doorstaan. En Juda, degene die Jozef voor twintig zilverlingen liet verkopen was nu degene die de verantwoording op zich nam voor zijn jongste broer. 
Jozef zette een scenario in werking waarin zijn broers gedwongen zouden worden een keuze te maken tussen ofwel een andere zoon van moeder Rachel "in de put" achter te laten of hem te redden. Zijn plan was goed doordacht en werkte uit dat de weg tot verzoening open was. 

Ida