To translate this website in different languages click here.

Genesis 44:18 - 47:27 Jozef maakt zich bekend aan zijn broers

Wat een mooi Bijbelgedeelte hebben we deze week om ons in te verdiepen. Jozef verzoende zich met zijn broers. Zo zal ook het weerzien zijn van Yeshua en zijn Joodse broeders. Wat zitten er in deze geschiedenis veel parallellen met toekomstige gebeurtenissen. Wat is de Tora rijk aan bevestigingen van Gods trouw!

De vorige keer hebben we gelezen dat Jozef, nadat zijn drinkbeker in de graanzak van Benjamin was gevonden, had bepaald dat de broers in vrede naar huis mochten keren, maar dat Benjamin als slaaf moest achterblijven. 

In Genesis 44:18-34 zien we dat Juda voor Jozef met een eerlijk verhaal een pleidooi voor het meenemen van Benjamin houdt. Juda neemt de verantwoordelijkheid in deze situatie, maar laat Jozef voor het eerst weten welke verklaring zijn vader Jacob heeft gekregen voor zijn verdwijning uit de familiekring

Genesis 44:27-29 Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: Jullie weten dat mijn vrouw mij twee zonen gebaard heeft.

  1. De ene is bij mij weggegaan, en ik heb gezegd: Hij is vast en zeker verscheurd; ik heb hem tot nu toe niet teruggezien.
  2. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen.

Hierboven weer een chiastische structuur, zoals er zoveel te vinden zijn in de Bijbel. Ze vestigen onze aandacht op details waaraan we zomaar voorbij konden gaan.

Zie je hoe elk onderdeel van de chiastische structuur is verbonden met zijn tegenhanger. Niveau G lijkt thematisch in onbalans. Het is echter heel belangrijk om deze twee met elkaar in balans te brengen;

In Genesis 45 4-5 zegt Jozef: “Ik ben Jozef (jullie broer) die jullie naar Egypte verkocht hebben.“ Ongetwijfeld realiseerden de verschrikte broers op dat moment de dromen die Jozef verteld had. Dit is Jozef, die broer die er op een dag van droomde dat zijn broers voor hem zouden buigen omdat hij meester over hen zou zijn. Toen dachten de broers dat Jozef vanuit zijn eigen begeerte zulke hoog gegrepen dromen had. 

Maar het was geen droom die voortkwam uit Jozef's eigen begeerte, zoals zoveel mensen ‘dromen’ over een toekomst van rijkdom en eer. Nee, Jozef's dromen waren profetie!Ook dromen moeten wij toetsen aan Gods Woord, willen wij niet door eigen gedachten, die in ons hart leven, misleid worden. Valse dromen en gedachten kunnen ons op een dwaalspoor brengen, Gods Woord doen verdraaien en leugen doen geloven en zelfs Gods Naam doen vergeten. 

Waar de profeet Jeremia in Jeremia 23:27-32  uitdrukkelijk voor waarschuwt:

Jeremia 23:27-28 Zij denken Mijn volk Mijn Naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkaar vertellen, zoals hun vaderen Mijn Naam vergeten hebben door de Baäl. Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. Laat ieder bij wie Mijn woord is, Mijn woord naar waarheid spreken.

 

Jozef had een profetische droom, die zonder zijn eigen toedoen door God vervuld werd, weliswaar via een zware weg. Maar ook zijn vader Jacob kreeg dromen, waarin God tot hem sprak.
Genesis 46:2-4 En God sprak tot Israël door nachtelijke visioenen en zei: Jakob! Jakob! En hij zei: Zie, hier ben ik.
3. En Hij zei: Ik ben God, de God van uw vader; wees niet bevreesd om naar Egypte te trekken, want Ik zal u daar tot een groot volk maken. 4. Ik zal met u meetrekken naar Egypte en Ik zal u ook zeker doen terugkeren; en Jozef zal uw ogen sluiten.

Jacob had nog geen Tora, maar God had hierover al tot hem in Bethel en tot zijn voorouders Abraham en Izak gesproken. Hierdoor wist hij dat hij met zijn nageslacht op reis kon gaan. Wat zal hij verheugd zijn geweest met het vooruitzicht om de dood gewaande Jozef in levende lijve te ontmoeten. 


De thematische verbinding is dat Jozef (heer over het huis van Farao) laat zien dat zijn dromen in vervulling waren gegaan! Dat die droom te maken had met Gods plan. Dan zegt Jozef ook nog dat het verkeerde dat zij deden paste in het plan om hen te redden. Doet dit niet denken aan de terugkomst van Yeshua als Koning en Hij Zich aan Zijn Joodse broeders bekend maakt?

“Kom toch dichter bij me! En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: Ik ben Jozef, jullie broer,  die jullie naar Egypte verkocht hebben.

Maar nu,  wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven.”

Eerst konden de broers van schrik en schaamte geen woord uitbrengen, het was allemaal even teveel. Maar nu ze dichtbij Jozef mochten komen (Vayigash: mochten naderen) konden ze elkaar omhelzen, elkaar kussen en vrijuit spreken.
Het zal ook straks zo zijn als de gelovige Joden hun broeder Yeshua zullen erkennen, die hen redding biedt:

Zacharia 12:10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden  uitstorten. Zij zullen Mij  aanschouwen, Die zij doorstoken hebben.

Met dit in gedachten begrijpen we de centrale as ook beter. Op het eerste gezicht lijkt het nogal vreemd dat de belangrijkste les van deze chiastische structuur is dat er twee jaar hongersnood zijn voorbijgegaan en er nog 5 zullen komen. Het doet me denken aan de wonderbare spijziging die in Mattheüs 14 en Markus 6  beschreven wordt. Als daar de menigte, die door Yeshua als schapen zonder herder bestempeld wordt en waarover Hij met ontferming bewogen was, hongerig wordt zegt Yeshua tot Zijn discipelen: “Geeft gij hen te eten!”. En dan gaat het ook over VIJF en TWEE, namelijk VIJF broden en TWEE vissen. Dit weinige dat er is wordt vele malen vermenigvuldigd. Maar dat gebeurde ook bij Jozef. Hij leek genoeg brood te hebben voor de wereld, ook al werd één VIJFde van het graan gedurende 7 jaar opgeslagen.

Ik kopieer even iets uit de studie van Tony Robinson:
Genesis 41:48-49! Ik weet niet hoe het bij u is, maar er klopt iets niet. Als ik twintig procent van mijn inkomen zou sparen gedurende zeven jaar, dan zou ik aan het einde van zeven jaar 1 en 2/5 van mijn salaris gespaard hebben,. Dat is dus geen geld in grote overvloed als het zand van de zee. Hoe kan het graan dat hij opsloeg zo veel geworden zijn dat hij “ophield te tellen”? Lees nu Genesis 41:53-57.

Niet alleen had Egypte genoeg brood voor zichzelf, zij konden ook nog brood verkopen aan de hele toen bekende wereld!!! Ik verzeker u, dit is geen gewone rekensom waarmee we hier te maken hebben”.

Zoals het getal 7 in de Bijbel volmaaktheid uitdrukt heeft het getal 5 in de Bijbel de betekenis “genade”. Het feit dat Jozef, ondanks zijn harde aanpak van de broers, het geld steeds terug gaf in de zakken en hun het voedsel gaf zonder kosten, was een bewijs van zijn genade ten opzichte van hen die hem kwaad gedaan hadden. Ook hier is de Geest van de genade, waarover Zacharia 12:10 spreekt, aan het werk. Het getal VIJF komt opvallend vaak terug in deze geschiedenis. Laten we gaan kijken hoe opvallend het getal vijf is in het leven van Jozef.


Genesis 41:34 Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters over het land aanstellen en tijdens de zeven jaren van overvloed het vijfde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen.

Genesis 43:34 – En hij liet hun van de gerechten brengen die vóór hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was VIJF keer groter dan dat van hen allen. Zij dronken en werden dronken met hem.

Genesis 45:6 – Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog VIJF jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn.

Genesis 45:11 – Ik zal u daar onderhouden – want er zal nog VIJF jaar honger zijn – zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt.

Genesis 45:22- Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren; Benjamin gaf hij echter driehonderd zilverstukken en VIJF stel kleren.

Genesis 47:2 – Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten VIJF man, en stelde hen aan de farao voor.

Genesis 41:34 - Laat de farao het volgende doen: Laat hij opzichters over het land aanstellen en

tijdens de zeven jaren van overvloed het VIJFde deel van de opbrengst van het land Egypte opeisen.

Genesis 47:24 - Maar met de opbrengsten zal het zo zijn, dat u het VIJFde deel aan de farao zult geven, en dat de vier andere delen voor u zullen dienen tot zaad voor de akker, tot voedsel voor u en voor hen die in uw huizen zijn, en tot voedsel voor uw kleine kinderen.

Genesis 47:26 - En Jozef maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in Egypte, tot op deze dag, dat de farao een VIJFde deel van de opbrengst kreeg; behalve dat alleen de grond van de priesters niet aan de farao toebehoorde.

 

Het getal VIJF is het belangrijkste getal in het plan van Jozef. Weet je nog dat de Egyptische naam van Jozef Zafenath-Paneach was, die dubbele naam betekent: “hij die verborgenheden openbaart”, maar ook  “de brood/voedsel- man van leven”. Zijn naam was profetisch voor de rol die hij vervulde. Hij, Yeshua het Levende Brood, voorzag in brood voor de hele wereld, niet alleen voor Egypte.

Dit artikel is gedeeltelijk ontleend – niet overgenomen – aan de studie van Tony Robinson over de parasha Vayigash (en Hij naderde).

Zie verder de beschrijving voor tieners:

http://www.119ministries.nl/images/Parasja_Tieners/Beresjiet/Vajigasj.pdf

 

 

Ida