English & other languages: click here!

Nieuwe Maan en Volle Maan

Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan op onze feestdag

Psalm 81:4

 

Nieuwe-maans-dagen

Wanneer begint de nieuwe maand? Dat weten we omdat het dan 'nieuwe maan' is. Als bijvoorbeeld de maand Kislev voorbij is dan begint de maand Tevet. En als Tevet voorbij is breekt de maand Sh'vat aan.  De wereld volgt niet Gods kalender en viert daarom ook zijn eigen feesten. Maar wie zich verdiept in Gods feesten komt bij de Messias Yeshua (Jezus) uit, want alles in de Bijbel verwijst naar Hem. "Maar", zegt Yeshua, tegen de schriftgeleerde Nicodemus: "Wie niet wedergeboren is kan het Koninkrijk niet zien". En hoe zal je de Koning der koningen dan herkennen en volgen?

Nieuwe-maans-dagen

Psalm 104:19 Hij heeft de maan gemaakt voor de vaste tijden, de zon weet wanneer hij ondergaat.

“Hij heeft de maan gemaakt voor de mo’adim מוֹעֲדִים (vaste tijden)!”

Met de Hebreeuwse term mo’adim מוֹעֲדִים, die hier met ‘vaste tijden’ wordt vertaald, worden Gods feestdagen bedoeld zoals in Leviticus 23:2-4, soms vertaald met ‘feesttijden’, vaste tijden of met ‘bepaalde tijden’.

2 Kronieken 2:4 Zie, ik ga een huis voor de Naam van de HEERE, mijn God, bouwen, om Hem te heiligen, om voor Zijn aangezicht geurig reukwerk in rook te laten opgaan, voor het voortdurend uitgestalde brood, en voor de brandoffers voor de ochtend en voor de avond, op de sabbatten, en op de nieuwemaansdagen, en op de vastgestelde tijden van de HEERE, onze God. Dit is voor eeuwig ingesteld in Israël.

Nieuwe maan viering wordt hier in één adem genoemd met de feesten van onze HEERE en Zijn Shabatten, voor eeuwig ingesteld, dus mogen wij die ook vieren.|

Kolossenzen 2:16-17 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

De nieuwe maan is dus ook een voorverwijzing naar iets dat nog mag komen.

Jesaja 66:23 En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Ook hier de nieuwe maan in één adem met de shabbat, grappig genoeg heet dit hoofdstuk “De roeping van de heidenvolken”.

2 Kronieken 8:13 om volgens het voorschrift voor elke afzonderlijke dag te offeren, overeenkomstig het gebod van Mozes voor de sabbatten, voor de nieuwemaansdagen, en voor de feestdagen, drie keer per jaar: op het Feest van de ongezuurde broden, en op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest.

Het maakt blijkbaar deel uit van de inzetting van de bijbelse feesten.

Hosea 2:10 Ik zal al haar vreugde doen ophouden, haar feesten, haar nieuwemaansdagen en haar sabbatten, ja, al haar feestdagen.

Ja een feestdag mag het zijn, daar word het onder gerekend.

Jesaja 1:12-14 Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de bijzondere samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen.

Jesaja waarschuwt hier dat deze dag wel gevierd moet worden tot eer van God, en niet uit gewoonte of omdat het moet. Daarin heeft Hij geen behagen.

Hoe vieren wij dat?

Psalm 81:2-5 Zing vrolijk voor God, onze kracht; juich voor de God van Jakob. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luit. Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jakob.

Het begin van iedere maand werd feestelijk gevierd met een offer in het heiligdom. 

Het vieren van de nieuwe maansdagen zal ons helpen om onze dagen te tellen op Gods kalender tot de grote nieuwe maansdag waarop eens de shofar geblazen zal worden om de komst van de Messias aan te kondigen!

Psalm 81:4 Blaas op de bazuin bij nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag.

VOLLE MAAN

De feesten Pascha/Dagen van Ongezuurde Broden, Loofhuttenfeest en Purim beginnen met volle maan (de 15e dag van de. Bijbelse maand). Het voordeel daarvan was vooral voor het Israël in die dagen, dat er 's nachts meer licht was. 

HalleluYAH!

Jur van Calkar