English & other languages: click here!

Ongezuurd brood en de Bijbelvertalingen

Het feest der Ongezuurde Broden

Yeshua/Jezus vervulde het feest der Ongezuurde Broden door zonder zonden te sterven. Om die reden werd Zijn lichaam in de dood niet aangetast.

 

Hij werd van het kruis gehaald en begraven aan het eind van de 14e Nisan, nog juist voor die avond de volgende dag aanbrak. De eerste volledige dag dat Jezus in het graf was , Nisan 15, was een Hoogsjabbat en de start van het Feest der Ongezuurde Broden, dat 7 dagen duurde.

De NBG-vertaling van Matth. 26:17 vermeldt dat de discipelen op de eerste dag van het feest der Ongezuurde Broden aan Jezus vroegen waar Hij het Pesachmaal wilde eten. Deze vertaling is niet juist. De Hebreeuwse Stern vertaling (CJB) geeft aan dat hier staat “de dag voorafgaand aan Ongezuurde Broden”, oftewel de dag vóór Pesach. Pesach is ook bekend als het feest van Matzah.

NBG-vertaling:
Mattheüs 26:17 Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten?

CJB-Vertaling (Stern):
Matthew 26:17 On the first day for matzah, the talmidim came to Yeshua and asked, “Where do you want us to prepare your Seder?”

(op de dag vóór de ongezuurde broden)

SVV-vertaling
Mattheüs 26:17 En op den eersten dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij U bereiden het pascha te eten?

Alle Nederlandse vertalingen gaan de mist in en volgen elkaar daarin.

Tijdens deze dagen gedachten de Israëlieten dat er ten tijde van de exodus uit Egypte geen tijd was geweest om hun deeg te laten rijzen en geen mogelijkheid om de inventaris uit hun oude huis mee te nemen. Het Feest der Ongezuurde Broden was een herinnering aan die periode, maar was tegelijkertijd een repetitie voor de grote gebeurtenis, dat Jezus door Golgotha voor velen het ongezuurde ‘Brood des Levens zou worden.

Exodus 12:14 En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren.

Johannes 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
Johannes 6:48-51 Ik ben het brood des levens.
Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven;
dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve.

Uw vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven.
Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.

 

zie ook deze pagina