English: click here!

Havdala

liturgie Havdala (einde shabbat)

 

         

Baroech  ata Adonai Eloheinoe, melech ha'olam,

ha'mavdil bein kodesh l'chol, bein or l'hoshekh, bein Yisra'el la'amim,

bein jom ha'sh'vi'i l'sheshet y'mei ha'ma'a'se.

Baroech ata Adonai, ha'mavdil bein kodesh l'chol.

 

Geprezen bent U, Eeuwige onze God, Koning van tijd en ruimte, die onderscheid maakt tussen heilig en alledaags, tussen licht en donker. tussen Israël en de andere volkeren, tussen de zevende dag en de zes werkdagen.

Wij prijzen U Adonai, U die onderscheid maakt tussen het gewijde en het ongewijde en die ons heiligt door het bloed van Yeshua onze Messias.

Genesis 1: 4 En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis 

Exodus 20:8-11 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van YHWH, uw Elohim; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft YHWH de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende YHWH de sabbatdag en heiligde die.

Ezechiël 44: 23 Zij (de priesters) moeten Mijn volk het onderscheid leren tussen heilig en onheilig, en hun het onderscheid laten weten tussen onrein en rein.

 

HET BREKEN VAN HET BROOD:

Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal,

Die het brood uit de aarde voortbrengt en die in Yeshua naar ons toe bent gekomen, die zei: “Ik ben het brood des levens” Joh. 6:35

En “U bent het zout van de aarde”. Mattheüs 5:13

Yeshua nam het brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: “Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Lukas 22:19

 

We eten het brood

HET DRINKEN VAN DE WIJN:

Wij willen het woord gedenken dat U tot ons gesproken hebt:

Yeshua is de ware Wijnstok en de Vader is de Wijngaardenier.

Elke rank die geen vrucht draagt in U, neemt U weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt U, opdat zij meer vrucht draagt.

We zijn rein vanwege het woord dat U tot ons gesproken heeft.

Wij willen in U blijven, zoals U in ons blijft. 

Uit onszelf kan onze rank geen vrucht dragen, wij willen in U, de Wijnstok blijven.

U hebt ons gezegd: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht,

want zonder Mij kunt u niets doen.” Joh.15:1-5

 

De beker van Yeshua (de verlossing) zal ik opheffen. Ik zal de naam van Adonai aanroepen (Ps. 116:13).


Yeshua zei: ‘Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’ (Mattheüs 26:28; vergelijk Markus 14:24).

Bracha over de wijn: Baroech ata, Adonai Eloheenoe, Mèlech ha’olam, boree p’rie hagafen.

Gezegend bent U, Eeuwige, onze G’d, Koning voor eeuwig (en van het hele heelal),

Schepper van de vrucht van de wijnstok. Wij prijzen en danken U dat U Uw enige Zoon hebt gegeven Wiens bloed ons reinigt van de zonde.

We drinken van de wijn                                                                                                     We zingen een lied:

Heer, uw bloed dat reinigt mij,
Doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
In het offer dat U bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw,
Dan de sneeuw.
Yeshua, Gods Lam voor mij geslacht.

Hinee El j’sjoe’atie  = Jesaja 12:2,3  (Havdala)   melodie

 

Hinee El j'sjoe'atie

Hinee El j'sjoe'atie ètach

Hinee El j'sjoe'atie ètach

w'lo efchad, w'lo efchad

Kie o-zie w'zimrat Jah, Adonai, waj'hie lie liesjoe'a

Kie o-zie w'zimrat Jah, Adonai, waj'hie lie liesjoe'a

Oesj awtem majiem b'sason

mie ma'ajnee ha Yeshoe-a

Oesj awtem majiem b'sason

mie ma'ajnee ha Yeshoe-a

Zie G'd is mijn heil,

Mijn Yeshua, ik vertrouw op Hem

Zie, Yeshua i-is mijn heil

'k vertrouw op Hem en vrees niet meer.

Want mijn kracht en psalm van G'd is de Eeuwige

Hij is mij tot heil

Want mijn kracht en psalm van G'd is de Eeuwige

Hij is mij tot heil

Vol van vreugde water scheppend, uit de bron van Yeshua

Vol van vreugde water scheppend, uit de bron van Yeshua

Abba Vader, God van Avraham, Yitschak en Jaäcov, wij danken U dat wij samen met Uw volk Israël de shabbat mochten vieren en rusten van ons dagelijks werk. Wij zegenen Uw volk en het Land dat U hen gegeven heeft. Gebruik ons als levende stenen in Uw geestelijk Huis, zodat uw grote Shabbat spoedig een aanvang zal nemen. Wij bidden dat Yerushalaïem een lof op aarde mag zijn als Yeshua regeren zal in Uw Vrederijk. We zien uit naar Uw eeuwige Shabbat. Amen.

 

Chesed lachem w’sjalom,          

me’eet Elohiem Awie-noe             melodie

w’ha Adon Yeshua

haMashiach.

Genade voor u en sjalom

van G’d onze Vader,

en onze Verlosser Yeshua

de Messias.


 

Ham’ied elè omer am’nam: ken anie wamahèr: Amen, bo na ha’Adon Yeshua!

Hij die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom onze Messias Yeshua!

 

Doof de kaars en wens elkaar dan:

SJAVOE’A TOV!! (een goede week!)