English & other languages: click here!

Wat is er zo belangrijk aan de Pinksterdag?

De Pinksterdag is door God ingesteld in het eerste testament. Toen had het de naam 'Wekenfeest', of in het Hebreeuws 'Shavoe'ot'.  Het is ook het Feest van het ongedesemd brood. Ik las het volgende artikel wat ik graag wil delen:

Leviticus 23:4-6 4

Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als heilige dagen samen moet vieren, elk op de aangewezen tijd. 5 Op de veertiende dag van de eerste maand wordt ter ere van de HEER het Pesach offer bereid, in de avondschemer. 6 En op de vijftiende dag van die maand begint ter ere van de HEER het feest van het Ongedesemde brood: zeven dagen lang moeten jullie dan ongedesemd brood eten."

Dan verder met vers 15:

15 Vanaf die dag na de Sabbat, vanaf de dag dat de schoof omhoog geheven is, moeten zeven volle weken worden afgeteld, tot de dag na de zevende Sabbat. Vijftig dagen moeten jullie aftellen, en dan moeten jullie de HEER een graanoffer aanbieden.

In Handelingen 20:6 lezen we dat het Feest van ongedesemd brood wordt genoemd. Wat waren ze dus aan het doen in vers 7? Ze waren de Sabbatweken aan het tellen. Ze waren op een van de Sabbatten in hun telling. Waarom wilde de HEER dat er zeven Sabbatten, of weken, werden geteld. Omdat op de dag na de zevende Sabbat Sjavoe'ot valt, het feest dat wij kennen bij de Griekse naam 'Pinksteren'. Dat is de reden dat de Pinksterdag altijd vijftig dagen na de opstanding van Christus valt.

Wat is er zo belangrijk aan de Pinksterdag? Natuurlijk zal elke christelijke gelovige verwijzen naar het Pinksterfeest uit Handelingen 2. En dat klopt! Maar, is dat alles? Als dat alles was, waarom zouden er Joden uit alle omliggende gebieden in Jeruzalem zijn, op die specifieke dag, in Handelingen 2? Zouden ze zich houden aan het gebod van de HEER zoals we dat in Leviticus 23 kunnen lezen? Dat deden ze inderdaad.

Maar wat was er voor de HEER zo bijzonder aan die dag voordat het verhaal uit Handelingen 2 plaatsvond? Wat betekende die dag?

Het is dezelfde dag waarop Mozes de wet van God meebracht vanaf de Sinai. De dag dat de Wet aan het volk werd gegeven, was dus dezelfde dag als waarop de Geest aan de mensen werd gegeven, en de wet in de harten van de mensen werd geschreven.

In Handelingen 20 waren ze dus de Sabbat aan het houden als Sabbat en niet als eerste dag van de week zoals velen ons willen doen geloven. Dus, op basis van het oorspronkelijke Grieks, en wat we uit de geschiedenis weten dat God voor ons wil, staat het er niet. Dit houdt verband met een ander gedeelte dat we kunnen vinden in 1 Corinthiërs 16:

1 Corinthiërs 16:2-3 .. laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzijleggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik eenmaal bij u ben, zal ik degenen die u hebt uitgekozen om de gaven te overhandigen, met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan.

De woordkeuze die we hier vinden in het Grieks lijkt erg veel op die in Handelingen 20. Het verhaal in 1 Corinthiërs heeft een parallel omdat het ook gaat over het inzamelen van een offer met Pinksteren, of Sjavoe'ot op z'n Hebreeuws. Hoe weten we dat? Laten we het volgende ermee vergelijken;

Deuteronomium 16:16 Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen;

Het werd ook Wekenfeest genoemd, vanwege het tellen van de weken. Paulus gaf ze instructies aan de hand van het gebod dat al was gegeven in het Oude Testament.

De kerk mist vandaag de dag zoveel, omdat het Oude Testament enkel wordt gezien als 'mooie verhalen om van te leren...’. en niet als de basis waarop het Nieuwe Testament werd geschreven.

Er zijn er ook die verwijzen ook naar Galaten 4.

Galaten 4:8-10 Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.

In vers 10 wordt niet gesproken over de Sabbat, of over de feesten van God. Hoe weten we dat? Dit waren heidenen die Gods wegen nooit hadden onderhouden. In vers 8 stond namelijk geschreven dat ze God vroeger niet kenden.

Laten we nu naar vers 9 kijken; Er staat dat ze TERUG keren. Naar wat? Naar hun heidense feesten. Iemand die zich niet aan Gods Wetten hield kan niet terugkeren naar het houden van Gods Wetten, omdat hij die wegen nooit had bewandeld. In vers 8 zien we duidelijk dat ze andere goden hadden gediend. Ze gebruikten de wet als een 'checklist'. Op het moment dat ze aan hun 'verplichtingen' aan God hadden voldaan gingen ze weer verder met de dingen die ze hadden gedaan voordat ze tot geloof waren gekomen; hun heidense gebruiken. Er was een soort van 'eens gered, altijd gered'-perspectief. Ze geloofden dat, nadat ze hun verplichtingen tegenover God hadden voldaan, ze verder konden gaan met hun eigen gebruiken.

Het probleem van de Galaten was dat ze van de wal in de sloot terecht waren gekomen. Ze probeerden door het onderhouden van regels uit de Wet van God, gered te worden. Ze volgden daarmee het principe van iets doen... om te worden gered. Datzelfde principe kwam ook in hun heidense godsdienst voor. Het principe om iets te moeten doen, om hun redding te verdienen. De Galaten probeerden dus om te worden gered door de Wet. Dat is echter onmogelijk. Niemand kan worden gered door de wet te houden.

Begrijp dat alsjeblieft goed; Niemand kan worden gered door zich aan de wet te houden. Je houdt je niet aan de Wet om te WORDEN gered, maar omdat je BENT gered. Het gehoorzamen van de Wet is de VRUCHT van je redding niet de REDEN voor je redding.

Laten we eens verder kijken in Galaten.

Galaten 5:4 U die door de Wet gerechtvaardigd wilt worden, u bent van Christus losgeraakt, en daarmee bent u uit de genade gevallen

 Niemand kan door zijn werken worden gered. We worden gered, en onze werken zijn een BEWIJS van onze redding. Maar, door de werken word je niet gered. Er is geen behoud in het houden van de Wet.

Dat betekent het volgende: Het houden van de Wet kan je niet verlossen. Dat kan alleen Christus. Echter, als we bij Christus horen streven we naar gehoorzaamheid aan de Wet, zoals Christus ons heeft voorgeleefd. In 1 Johannes staat daarover het volgende:

1 Johannes 2:6 Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden.

Anderen verwijzen naar Rom.14:5 en zeggen dat het niet langer nodig is om de Sabbat te onderhouden. Dit vers moet samen met vers 6 worden gelezen, om de context te kunnen begrijpen. Het gaat over vasten. Sommigen vonden dat vasten op de ene dag van grotere waarde was dan op de andere dag... en anderen geloofden dat het niet uitmaakte op welke dag je vastte.

Romeinen 14:5-6 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de Heere, en ook hij dankt God

Het onderwerp van vers 5 en 6 is eten in het algemeen. Er wordt vaak aangenomen dat het hier gaat om de voedselwetten die in de Wet worden beschreven. (Als je daar vragen over hebt, kijk dan naar het Jaïr artikel ”het laken van Petrus, Handelingen 10”. )

Maar hoe kan iemand zeggen dat er in dit vers, of in welk vers dan ook, wordt gezegd dat je de Sabbat niet meer hoeft te onderhouden?

Het woord 'Sabbat' wordt in deze tekst helemaal niet genoemd! Waar in de bijbel wordt gezegd dat we de Sabbat niet meer hoeven te houden? Ik meen het serieus!

Waar zegt God: "Je hoeft mijn Sabbat niet meer te onderhouden"? Waar kan die instructie worden gevonden? Nergens! Bijna alle verzen die mensen gebruiken om hun geloof dat de Sabbat er niet meer toe doet te ondersteunen, zijn woorden van Paulus.

Laten we niet vergeten, zoals ook in het begin van dit onderwijs al werd gezegd, dat alles wat Paulus zei in overeenstemming moest zijn met het Oude Testament, de Tenach. Want dat was het woord waaraan de mensen uit Berea de woorden van Paulus toetsten.

Moeten we dan zeggen dat Paulus woorden in strijd zijn met het Oude Testament? Of dat de woorden van Paulus zijn verdraaid... in de loop der eeuwen? Laten we 2 Petrus 3:15 er naast leggen:

2 Petrus 3:15-17 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften, tot hun eigen ondergang. “Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen.

Als we dieper op dit materiaal ingaan, vergeet dan niet dat Paulus nooit tegen het woord van God ingaat, maar we zullen zien dat zijn woorden verdraaid zijn door de erfenis van wetteloze mensen. Er zijn ook mensen die verwijzen naar Colossenzen 2 om aan te tonen dat het elke dag Sabbat is.

Colossenzen 2:16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de Sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Velen gebruiken deze tekst om aan te tonen dat niemand je kan veroordelen omdat je de Sabbat niet op zaterdag houdt. Het gaat nu alleen nog maar om het volgen van Christus.

In dit vers gaat het er echter om dat Paulus de gelovigen aanmoedigt om zich niet te laten veroordelen omdat ze de dag onderhouden, die in de Wet van God wordt voorgeschreven. We moeten niet vergeten dat Paulus even daarvoor het volgende zegt:

Colossenzen 2:8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus

De instructies van de HEER komen niet eens in de buurt van 'holle en misleidende theorieën' die afhankelijk zijn van menselijke tradities en de basisprincipes van deze wereld. Vergelijk op dezelfde manier de woorden die hij spreekt in vers 20-22:

Colossenzen 2:20-22 Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld,

merk op dat hij het hier niet heeft over de basisprincipes van God

...waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af' het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan."

Als we het verhaal in context lezen, komen we er achter dat er gnostici zijn die de doctrines van de Colossenzen proberen te vervuilen. De gnostici leidden de Colossenzen weg van datgene wat Paulus hun had geleerd, en in uitvoering bracht; de Wet van God. Het doen van 'bijbeldingen' op de 'bijbelse manier'. Ze maakten zelf geboden die te maken hadden met vleselijke pleziertje, verwaarloosden hun lichaam, etc. 'Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daarvan af', dergelijke dingen. De feesten van de HEER waren een groot probleem voor de gnostici, omdat eten dan centraal stond, daarom worden het juist 'feesten' genoemd. Het waren partijtjes, zo je wil.

De gnostici aanbaden engelen en streefden naar onontdekte wijsheid. Ze haatten Gods feesten, omdat ze vonden dat alle fysieke zaken waaronder voedsel, slecht waren. De conclusie is dan ook, dat de gnostici aan de Colossenzen vertelden dat ze de Feesten niet moesten vieren. Dat is de reden dat Paulus zei dat ze zich niet moesten laten veroordelen als ze ze WEL hielden.

Het is misschien goed om voor jezelf een korte studie te houden naar de gnostici. Je zult verbaasd staan wat je zult ontdekken! In sommige bijbels staan zelfs kanttekeningen die uitweiden over de gnostici (bijv. in de Zondervan Life Application Bible)

Paulus was fel gekant tegen de gnostici en hun tradities. Die tradities gingen duidelijk in tegen de Wet van God en tegen wat Christus aan het kruis deed, op elke mogelijk manier. Paulus zegt dan ook dat deze voorschriften en doctrines voortkomen uit het brein van mensen, en niet uit God. Hij laat ons weten dat dit niets met Gods Wet te maken heeft, maar met menselijke tradities.

Begrijp alsjeblieft goed dat de Wet geen menselijke inzettingen en tradities bevat. De Wet bevat Gods geboden. Het zijn Zijn instructies voor ons waarin Hij ons voorschrijft hoe we moeten leven.

 De bemoediging in vers 16 gaat over de gehoorzaamheid aan gevestigde gebruiken uit de Wet. Kijk nog eens naar vers 17. Er staat niet dat die gebruiken in Christus zijn weggedaan. Er staat dat het schaduwen zijn van de dingen die nog komen. Dat ze moete n worden gehouden, omdat ze ons herinneren aan de dingen die nog moeten gebeuren.

(overgenomen van 119 ministries)

Jur