English & other languages: click here!

Zacharia 14 - Jeruzalem's toekomst

Dit laatste hoofdstuk tekent de toekomst van Juda en Jeruzalem. Maar eerst wordt Jeruzalem ingenomen en de helft van de bevolking gaat in ballingschap. Het is de laatste vijandige belegering van Jeruzalem. Het gaat hier over de grote eindstrijd waarvan ook in Joël 3 en Ezechiël 38 en 39 (Gog en Magog) wordt gesproken. De HEERE komt op de Olijfberg en grijpt verlossend in. Met de tegenstanders wordt afgerekend. Yeshua/Jezus zal als Koning regeren. Heel het gewone leven zal geheiligd zijn in dienst van de HEERE. Dit hoofdstuk gaat over het komende Messiaanse koninkrijk met Jeruzalem als zetel.  


Zacharia 14:1 Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. 2. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid (karath כָּרַת = afgesneden) worden uit de stad.

er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld...... deze aankondiging is een vervolg op de 'last van de HEERE', waarvan in Zach. 12:1 sprake was. De dag van gericht en oordeel is nabij. Het hoofdstuk lijkt te beginnen met een bemoediging: de buit die de vijanden van Jeruzalem in beslag nemen, zal straks teruggebracht worden. In Jesaja 60:5 staat "het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen", zie ook Openbaring 21:26. Een andere lezing van dit gedeelte zegt "de vijanden zullen heer en meester zijn in Jeruzalem, zodat ze daar in alle rust hun buit verdelen". Dat zou dan betrekking hebben op het  motief van Gog uit Ezechiël 38:12 om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in de navel van de aarde woont. Beide mogelijkheden liggen in de zinsbouw opgesloten en sluiten elkaar niet uit. (Zie vers 14).

Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem....... 

De HEERE verzamelt alle volken voor de strijd tegen Jeruzalem. Hij heeft de regie. Van de Gog en Magog zegt de Schrift: "Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren." Ezechiël 38:4. De vrouwen worden verkracht. Er zijn uitleggers die dit op de inname in het jaar 70 door de Romeinen betrekken. 

Dat zou een voorvervulling kunnen zijn, maar dat gaat niet over een internationale troepenmacht zoals hier geprofeteerd. En ook de gunstige wending die de komst van Yeshua op de Olijfberg teweeg bracht, was daar niet aan de orde. Yeshua is toen geen Koning op aarde geworden, want de macht van satan bleef volop van kracht. Er is geen totale verwoesting van de stad zoals dat wel in het jaar 70 het geval was. Deze profetie heeft dus duidelijk niets te maken met wat in het jaar 70 gebeurde.

De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken...... Degenen die heulen met de antichrist (ambtenaren, politici en Joden die met de antichrist samenspannen) zullen onder de dreiging van de komende belegering de stad verlaten. De geestelijke scheiding voltrekt zich.

maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid (karath  כָּרַת = afgesneden) worden uit de stad....... degenen die in Jeruzalem blijven, vormen het overblijfsel waarmee God verder gaat. Zij zullen niet uitgeroeid (afgesneden) worden. De zinsbouw houdt in dat de anderen wel afgesneden worden. God is weer genadig over Zijn volk. Ook Jesaja profeteerde hierover:

Jesaja 10:20-21 Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jakob (dat is Juda: de Joden) ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen (de antichrist) geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jakob, naar de sterke God.

Jesaja 4:3 Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden, eenieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is.

Hierbij is het mooi om op te merken dat God het 'overblijfsel' (het overige van het volk) hā‘ām הָעָם = het bondsvolk, noemt. Dit staat tegenover lo-Ammi, waarmee een ontrouw Israël werd bedoeld (Hosea 2:22).

Zacharia 14:3-5 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. 4. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd....... als YHWH hier teruggrijpt op 'de dag van de strijd' dan vergelijkt Hij dit met de bevrijding uit Egypte, toen Hij streed voor Zijn volk (Exodus 14:14 en Jozua 10:14).

Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg........ de berg hiernaast afgebeeld is niet de Olijfberg, maar wel een berg die aan het splijten is. De Olijfberg staat heel duidelijk aangegeven: het is de berg die voor Jeruzalem ligt. Het is de berg die ten oosten van Jeruzalem ligt. Het is niet iets geestelijks, het is echt die berg: ten oosten van Jeruzalem. Het kan niet missen. En de voeten van Yeshua zullen daarop staan. Er zal een zeer groot dal ontstaan..... ook dat wordt duidelijk geografisch omschreven. 

Dit dal zal als vluchtweg dienen (vers 5). Maar wie vluchten hier? Is dat het overblijfsel dat in Jeruzalem is achtergebleven voor wie hier door de HEERE een vluchtroute wordt geopend? Meer waarschijnlijk is het zo, dat de goddelozen plotseling een mogelijkheid zien om de gekomen Rechter te ontvluchten – wat natuurlijk een illusie zal blijken te zijn. (Kingcomments)

In Mattheüs 24:15-16 waarschuwt Yeshua om direct de bergen in te vluchten als ze de gruwel der verwoesting op de heilige plaats zien staan. Dan breekt de grote verdrukking uit. Dit gebeurt nog vóór het berouw beschreven in Zach. 12. 

het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal...... niemand van de commentatoren kent een stad of gebied dat Azal heet. Op Christpedia lees ik dat 'azal' verwijderen betekent en 'azazel' geheel verwijderen. In het boek Henoch is Azazel een gevallen engel. "Azazel leerde de mensen om zwaarden te maken.....Zo nam de goddeloosheid toe en ook het overspel breidde zich uit." (Henoch 6:1,2). We kennen de naam Azazel vooral uit Leviticus 16:8, 10 en 26. Het was de bestemming van één van de twee bokken die in de woestijn werd losgelaten, voor zijn ondergang.  De andere bok werd geofferd.  De betekenis van dit offerritueel was altijd moeilijk te begrijpen.  Maar geplaatst in de situatie van Zacharia 14 krijgt het een opmerkelijke betekenis. De éne bok, die geofferd moest worden, is het beeld van Yeshua en zijn getrouwe Israël. Het is een offer dat loutering van zonden betekent, bij Yeshua plaatsvervangend, maar bij het getrouwe Israël om gezuiverd te worden (Zacharia 13). De andere bok, het ontrouwe deel van Israël wordt verwijderd. 

zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia...... deze aardbeving was volgens Flavius Josephus (Oudheden IX, 10, 4) een straf op de verontreiniging van de tempeldienst. Koning Uzzia ging de offerdienst uitvoeren en werd melaats. (2 Kronieken 26:19-23; Amos 1:1). 

Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U.........!  Yeshua zal  met Zijn voeten op de Olijfberg staan wanneer Hij in heerlijkheid terugkeert met alle heiligen, de legerscharen van de hemel, beschreven in Openbaring 19:14.

Zacharia ziet YHWH komen in de gestalte van Yeshua. Hier zien we weer de goddelijkheid van Yeshua bevestigd. Hij volbrengt  Zijn opdracht namens God de Vader. In Zijn voetspoor de heiligen die zijn voorgegaan.

Zacharia 14:6-11 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. 7. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. 8. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. 9. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. 10. Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de Hoekpoort, en van de Hananeëltoren af tot aan de perskuipen van de koning. 11. Zij zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn......... er volgt nu een DAG die alleen bij YHWH bekend is, dat het kostbare licht er niet is. Misschien gaat het hier om een langere periode die 'een dag' genoemd wordt. Het verschil tussen dag en nacht is afwezig. Er is alleen maar dikke duisternis. Er zijn hierover meerdere profetieën geweest:

Ezechiël 32:7-8 Ik zal de hemel bedekken wanneer Ik u uitblus, zijn sterren zal Ik in het zwart hullen. Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal zijn licht niet laten schijnen. 8. Alle lichten die aan de hemel stralen, zal Ik omwille van u in het zwart hullen. Ik zal duisternis over uw land brengen, spreekt de Heere HEERE.

Joël 3:15 Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.

Amos 5:18 Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht! .

Zacharia 14:6 Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. .

Mattheüs 24:29 En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. .

Openbaring 6:12 En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. .

Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft....... Voor de goddelozen gaat de zon onder, terwijl het nog dag is: voor de rechtvaardigen komt de zon op, wanneer het bijna nacht is. De wetten van de natuur zijn onder het beheer van de Schepper. 

Er zal levend water vanuit Jeruzalem stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen......! 

De komende verzen beschrijven het herstel van Sion als de plek van Gods troon. Vanuit de nieuwe tempel stroomt er levend water, zowel naar de Dode Zee als naar de Middellandse zee. 

Dit is uitgebreid beschreven in Ezechiël  47 (zie ook het desbetreffende Jaïr artikel), verder in Genesis 2:10 en Joël 3:18). 

De HEERE zal Koning worden over heel de aarde......... wat een zegen, wat een vrede..... een betere koning is niet denkbaar! Hij zal rechtvaardig heersen. Geen politiek, geen democratie, geen diplomatie, geen verkiezingscampagnes, maar rust. Geen armoede, maar een heerlijke lofzang voor de Schepper, de Verlosser, de Koning die Zijn leven gegeven heeft om dit onder ons tot stand te brengen. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige. Er is geen jaloezie, competitie of rivaliteit. Heel de aarde zal buigen voor YESHUA als KONING en belijden dat Hij één is.

Lukas 3:4 ‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 5 Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; 6 en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”’

Heel het land zal als de Vlakte worden, van Geba (de noordelijkste plaats van Juda) tot Rimmon (ten zuiden aan de grens van Edom)....... 

Hoog boven dit lage land zal Jeruzalem zich op zijn eigen plaats verheffen. Het noemen van de bekende poorten: de poort van Benjamin, de Hoekpoort, de Hananeëltoren geeft duidelijk aan dat het hier om het aardse Jeruzalem gaat en niet om het hemelse.  Gods kinderen zullen erin wonen, een banvloek zal er niet meer zijn: Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

Zacharia 14:12-15 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 13. Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte, verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. 14. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. 15. En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in die legerkampen bevinden, zal treffen, dezelfde zijn als die plaag.

En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden..........:  zo stappen we weer uit de hoopvolle toekomst naar het oordeel dat zich in deze verzen nog aan het voltrekken is. De HEERE zendt een plaag naar degenen die het tegen Jeruzalem durfden op te nemen.

Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren....... Het lijkt erop dat dit tijdens de belegering van Jeruzalem zou moeten plaatsvinden  – als alle coalitievolken de laatste slag op aarde leveren – Harmageddon – als de legers van Gog uit Magog vernietigd worden.

Deze hele beschrijving geeft schokkende details van de gevolgen van Gods toorn. Opvallend is dat de beschrijving exact overeenkomt met de gevolgen die optreden als een neutronenbom tot ontploffing wordt gebracht. Een uitvinding van Samuël T. Cohen. Het doodt lichamen van mensen en dieren, maar heeft een minder verwoestend effect op materialen/infrastructuren. Na dit oordeel zijn er geen overlevenden meer over. Het zou me niet verwonderen als dit de wapens zouden zijn die tegen Jeruzalem en Juda moesten worden gebruikt, die nu op hun eigen hoofd neerkomen. Het principe van Psalm 57:7b  zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf middenin gevallen. Heeft dit mogelijk te maken met de vliegende rol uit Zacharia 5 die moest worden teruggestuurd?

zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt: goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden..... Het is logisch dat 'de buit' dan voor het grijpen ligt. 

Zacharia 14:16-19 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. 17. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. 18. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. 19. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

Er zal geen regen zal vallen op hen die niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning neer te buigen......... de volken zullen op deze manier leren wat God van hen verwacht.  Als de Egyptenaren dan nog niet komen om het Loofhuttenfeest te vieren, zal hen een plaag treffen. 

Dit zal de straf zijn voor Egypte en alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. In plaats van naar Jeruzalem te komen voor oorlog, komen de naties nu om God te eren en Zijn trouw aan Israël in de woestijn te gedenken door het Loofhuttenfeest te vieren .

Zij zullen ook merken dat, door te gehoorzamen aan dit gebod, er overvloedige oogsten komen. Gebrek aan regen zal misoogst ten gevolge hebben. Doordat ze God op deze manier leren kennen zullen ze Hem steeds meer gaan liefhebben en eren.

Met de ondergang van de satanische macht: de verenigde naties, het leger van Gog en Magog  en de komst van de Messias, Koning Yeshua, toont God zijn macht en heerlijkheid. Dan zal er geen enkele twijfel meer zijn wie de aarde regeert. De stichting van het Messiaanse Rijk houdt ook  een theocratie (Godsregering) in. Daarmee komt de aarde onder de soevereiniteit van God en de Koning: Yeshua de Messias. Eeuwige verheerlijking en heerschappij wordt voorzegd met Jeruzalem als stad van de Waarheid en de Vrede.  Met de nieuwe naam: YAHWEH SHAMMAH”

= "YAHWEH IS DAAR"(Ezechiël 48:35)

Zacharia 14:20-21 Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE. En de potten in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het altaar. 21. Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn, zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten.

Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: HEILIG VOOR DE HEERE...... Op de gouden plaat op het voorhoofd van de hogepriester stond: ‘De heiligheid van de HEERE” (Exodus 28:36-38 en Zacharia 3:4-5). Nu staan deze woorden op alle voorwerpen geschreven tot de kleinste dingen toe. Ze staan niet alleen op het gereedschap van de tempel, maar zelfs op het paardentuig. De kracht van mensen, uitgebeeld in paarden, dient voortaan aan de HEERE geheiligd te zijn. Als we beseffen dat wij als gelovigen een tempel vormen waarin God woont, dan zullen ook al onze uitingen het stempel 'heilig' moeten dragen. Dat betreft geen toga of een kettinkje met een kruisje om de hals, of met een Bijbel in de hand lopen. Het betekent dat onze gedachten en daden naar God en elkaar heilig en zuiver zijn.  
Ja, al de potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten heilig zijn..... het geldt ook voor onze medegelovigen die eveneens deel uitmaken van de geestelijke tempel. Potten kunnen heel verschillend in functie zijn en dat is met mensen ook het geval. Maar het kenmerkende van God is heiligheid! Hij zegt "WEES HEILIG, WANT IK BEN HEILIG!' Zo kunnen ook al die verschillende potten of mensen - als het goed is - elkaar herkennen in heiligheid. 

zodat allen die willen offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken...... dat betekent dat allen die bij ons komen in de verwachting door het samenzijn God te eren, geen enkele barricade zullen opmerken om van hart tot hart de HERE te naderen. Yeshua heeft als eerste handeling in de tempel het Huis van Zijn Vader van kooplieden gereinigd (Joh. 2:16). God heeft ook Jeruzalem en Juda van zonden gereinigd, volgens Zacharia 13, als begin van het louteringsproces.
Op die dag zal er geen Kanaäniet meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten...... 'de dag' de tijd nadat het oordeel heeft plaatsgevonden en Gods Koninkrijk is gekomen, zal er niemand meer onder de gelovigen zijn met andere bedoelingen dan YHWH en de naaste lief te hebben en te dienen. De tijd dat godsdienst koopwaar is, is voorgoed voorbij.  God zal alles zijn in allen! (1 Korinthe 15:28)

Ida