To translate this page to different languages, click here!

Exodus 11-13 ongezuurde broden - Paaslam

Bij de studie over Exodus 10 en Exodus 11 zijn we begonnen met een bijzondere chiastische structuur die door deze hoofdstukken heenloopt. We willen hier nu mee verder gaan. 

HET PAASLAM

Het volgende deel, hoofdstuk 12: 1-27, gaat over de informatie die betreffende het Pascha aan Mozes en Aäron en het volk is gegeven. Deze informatie is verdeeld in twee blokken, de verzen 1- 14 en verzen 21- 27, die worden gescheiden door informatie over het feest van het ongezuurde brood. Met andere woorden, God geeft eerst instructies met betrekking tot het Paaslam; dan geeft Hij instructies met betrekking tot het feest; vervolgens geeft Mozes de oudsten van het volk onderricht betreffende het Paaslam. Dus de twee delen over het paaslam zijn parallel binnen de chiastische structuur (zie Tabel 4).

Hoewel deze twee delen niet ‘uitgebalanceerd’ zijn wat betreft het aantal verzen, kunnen we uit tabel 4 wel zien dat ze hetzelfde patroon volgen en elk in vier sub-delen kunnen worden opgesplitst. De eerste gaat over het kiezen van het lam en het doden ervan; de tweede gaat over wat Israël wel of niet moet doen tijdens het Pascha; de derde gaat over wat God deed tijdens Pascha; en het laatste deel gaat over hoe Israël het Pascha als een herdenking moest houden en het als een verordening voor altijd moest zien, en dat ze dit hun kinderen moesten onderwijzen.

De algehele chiastische structuur

Wat we tot nu toe hebben uitgesplitst wordt, in het volgende diagram samengevoegd. Het toont de structuur van Exodus 11: 1 tot 12:36:  als een chiasme, met een passage over het feest van ongezuurde broden in het midden.

In de volgende chiastische structuur zijn de Bijbelse waarheden vertaald naar de vervulling in het nieuwe testament. Bij die “vertaling” kwamen we uit bij 1 Korinthe 5 het feest van de ongezuurde broden, dat is Christus.

Maken we nu een chiastische structuur van 1 Korinthe 5:1-13 dan zien we daarin dezelfde opbouw.
Het ongezuurde brood beeldt Yeshua, ons Paaslam uit en dat is de centrale tekst. In de A-sectie van beide structuren gaat het over het wegdoen van het kwaad. Ook de Farao, het beeld van de antichrist moest weg. En in de toekomst de finale: de antichrist, die ons nu nog misleidt en misbruikt, zoals de Farao met Israël deed, zal Yeshua doden met de adem van Zijn mond.

In die nabije toekomst vindt er een oordeel plaats, zoals in de B sectie van 1 Korinthe 5. Dat kunnen we vergelijken met de secties C van Exodus: het werk is gedaan! Maar het ongezuurde Brood, ons Paaslam vormt de basis en het centrum van onze verlossing.
Waarom is het ongezuurde brood een beeld van Yeshua? Zuurdesem wordt in de Bijbel meestal in verband met de zonde genoemd. Zoals zuurdesem het hele deeg doortrekt en laat gisten, zo bederft zonde ons leven. En zonde maakt scheiding tussen God en de mens. 

Jesaja 52:2 Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.
Yeshua was als mens zonder zonde, de enige mens die geen zonde had. Die het daarom ook niet verdiende te sterven. Daarom kon Hij ook niet vastgehouden worden in de dood. Dat wordt uitgebeeld in de ongezuurde broden. Deze waren zuiver. Ook wij mogen in Christus ongezuurd en zonder zonde zijn en leven in oprechtheid en waarheid naar Zijn beeld. We moeten ieder deeltje zuurdeeg/zonde mijden en één in Yeshua te zijn, door Wie de weg naar God de Vader open is. Als de Vader ons ziet, ziet Hij Zijn Zoon in ons. 
1 Johannes 1:9 Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Conclusie:

Het geheel van Exodus 11 – 13  bevat drie verschillende kenmerken:

Het eerste kenmerk, vanaf het begin van hoofdstuk 11 tot halverwege hoofdstuk 12, heeft als middelpunt – “want op deze zelfde dag zal Ik uw legers uit het land Egypte geleid hebben”. Het benadrukt de betekenis van het vieren van het feest van ongezuurde broden omdat God Israël bevrijdde uit Egypte.

Het derde kenmerk, dat het grootste deel van hoofdstuk 13 beslaat, benadrukt de bevrijding van Israël uit Egypte en het belang van het feest van ongezuurde broden. Beide secties richten onze gedachten op  Israël’s verlossing. Vervolgens de les die het feest van ongezuurde broden leert: omdat Israël door God verlost was, moesten ze in hun denken Egypte definitief achterlaten.

Het betekent voor ons dat we het werelds denken definitief achter ons moeten laten.

Daar tussenin lezen we het tweede kenmerk: dat God het volk heeft uitgeleid op de dag van het ongezuurde brood,

Centraal staat in dit Bijbelgedeelte Yeshua HaMashiach en Zijn ultieme verlossingswerk uit het diensthuis van de zonde. Hij, Yeshua Zijn Zoon is Degene op wie God  onze aandacht vestigt.   

In deze beschrijving van Exodus leren we de verborgen principes van het Lichaam van Christus kennen. Het is alleen binnen het geestelijke huis van God, wat de Bijbel een tempel noemt, dat we worden gered. Laten we onszelf niet wijsmaken dat we worden gered omdat we deel uitmaken van een kerkelijke organisatie. Afgescheiden van Christus kunnen we niet worden gered. Door de structuren verborgen in de tekst,  leren we dat te onderscheiden. Daarin worden deze eigentijdse waarheden duidelijker voor ons benadrukt.

Tenslotte gaan we naar Openbaring 5, waarin plaatsvindt wat we nu ondervinden en spoedig gaat gebeuren. De wereld maakt zich op om, onder leiding van satan, die daarvoor van God de ruimte krijgt, ons allemaal onder de slavernij te brengen. Precies zo als de farao deed, zoals beschreven in het boek Exodus. In Openbaring lezen we over het verzegelde plan van God voor deze eindtijd, dat gepaard gaat met plagen en oordelen. Het staat beschreven in de "boekrol", die volgens Openbaring 5:9 alleen geopend kan worden door het Lam dat geslacht is: het Paaslam, waarvan Johannes de Doper zei: "zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt!".  (Joh. 1:29) Hij Yeshua, het Lam dat geslacht is  neemt de zonden van de wereld weg. Laten we het bloed van het lam aan de poorten van ons hart aanbrengen, zodat zijn oordelen aan ons voorbijgaan in de nacht van waken die over de wereld komt.

Satan heeft ook zijn "boekrol", hij is een imitator van Yeshua met tegenovergestelde doeleinden. Yeshua is Degene die het LEVEN uitwerkt en satan, als "mensenmoordenaar vanaf het begin" (Joh.8:44), heeft onze DOOD voor ogen. De boekrol van satan heet "stappenplan". Je kunt het hier "uitrollen".  (De originele uitgave, waarmee je naar allerlei disciplines kon doorklikken, is van internet gehaald. Maar deze vervanging geeft ook een goed beeld). We zijn in oorlog, een oorlog die in principe overwonnen is door het Paaslam dat zich liet slachten. Laten we Hem volgen in die strijd, alleen door en met Hem kunnen we overwinnaars zijn. Zonder Hem zijn we niet opgewassen tegen deze bovennatuurlijke macht die de wereld in zijn greep heeft.

In Israël werd in ieder gezin een lam geslacht. Zij gehoorzaamden aan Gods opdracht uit de mond van Mozes. Waarschijnlijk begrepen zij niets van wat wij nu uit het verloop van de heilsgeschiedenis kunnen begrijpen. Maar door hun gehoorzaamheid kregen ze deel aan de redding uit het slavenbestaan. Het oordeel dat de verfderfengel moest uitvoeren, ging letterlijk aan hun deur voorbij, omdat het bloed van het Lam hen vrijkocht uit de slavernij. Door de zonde is de mensheid eigendom geworden van satan, maar God kocht ons vrij met Zijn bloed.  Zo staat het in

Openbaring 5:9 want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed!

Over de wereld die God afwijst komt het oordeel, zoals de grote rouw in het land Egypte. De Bijbel laat ons het verloop van de wereldgeschiedenis zien. 

Het Paaslam uit Exodus is Overwinnaar:

Openbaring 17:14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

 

Gedeeltelijk ontleend aan deze site.