To translate this website in different languages click here.

Genesis 3 - de Zondeval

Genesis 3: Een heel belangrijk hoofdstuk. Hier leert God ons waarom de dingen in deze wereld zo moeilijk gaan, waarom er ziekte en dood is en vooral leren we hier dat we in een strijd op leven of dood verwikkeld zijn.

Adam en Eva hadden het zo goed in de Hof van Eden. Maar toen kwam satan in de gedaante van een slang en ging het gesprek aan met Eva. Satan, als intelligent en bijzonder geslepen wezen wist precies dat hij bij de vrouw moest zijn om zijn list te doen slagen. Zijn tactiek is misleiding (1 Tim.2:14), het bederven van de gedachten   (2 Kor. 11:3).  Je ziet dat hij suggestieve vragen stelt en dat is ook vandaag nog zijn tactiek. Met een suggestieve vraag probeert satan Eva  te manipuleren en zijn mening op te dringen; het is eerder een verkapte bewering dan een echte vraag. En zo gebruikt satan ook onze medemensen om ons te verleiden.Is het echt zo dat God gezegd heeft?” Hij bedoelt te zeggen: “God liegt….” Als we zo’n vraag accepteren – en hoe vaak doen we dat niet? – dan worden onze gedachten bedorven. Zo’n vraagstelling moeten we direct onderkennen. De Heilige Geest zal een wedergeboren persoon dat duidelijk maken.

En als God in Genesis 2:17 gezegd heeft dat ze van het eten van die boom zouden sterven dan doet satan het bij Eva voorkomen dat God liegt. Overigens, als we de geschiedenis van de aarde delen in zeven millenniadagen, stierf Adam inderdaad aan het einde van de eerste millenniumdag,

“Gen. 2:17 maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

Adam stierf in de Millennium dag 1 – hij stierf doordat hij  verwijderd werd van de aanwezigheid van de Boom des Levens en ging de duisternis in op 940 jarige leeftijd.“  (zie de studie Genesis 1 en 2*)

 

En dan zegt satan iets wat ook door God gezegd wordt: “de mens zal gelijk aan God zijn, kennende goed en kwaad”. Maar satan beveelt dat aan als iets wat prachtig is, God ziet dat echter als een gevaar.  Dat is het verschil. Ik zat er nog eens over na te denken, “God die goed en kwaad kent?”. Ik kwam met Jur in gesprek daarover en kreeg toen ook meer inzicht. God is heilig en Hij kan omgaan met goed en kwaad. Hij zal daarin altijd de juiste keuze maken. Een mens komt in verleiding om kwaad te doen. Zolang hij in een beschermde omgeving is lijkt het goed te gaan, maar als hij buiten die kring komt is er een grote kans dat hij verkeerde keuzes maakt. Dan blijkt vaak dat hij niet opgewassen is tegen de verleidingen. En als Adam en Eva dan ook nog vruchten zouden nemen van de Boom des Levens zouden ze eeuwig in zonde leven. Het is dan ook goed dat wij niet eeuwig leven in onze vleselijke staat .

 

Maar nu de centrale tekst uit dit Schriftgedeelte. Deze tekst tekent zo duidelijk de staat van de gevallen mens die in een oorlogspositie is gekomen. Satan die van alles doet om de mens te doen standhouden in zijn zondige staat. Degene die ervoor kiest om de Tora, dan wel Yeshua te volgen, zal hij op alle manieren tegenwerken en doen struikelen. Ieder die met Yeshua leeft zal die strijd ervaren. Wie dat niet ervaart mag zich afvragen of hij wel uitkomt voor de Naam van Yeshua en of hij niet op een humanistische wijze de mensen te vriend houdt.  2 Timotheüs 3:12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

Adam en Eva merkten dat ze naakt waren. Het was de bedoeling dat we met de heerlijkheid van God omschenen zouden zijn, zoals ook Mozes dat was. Die situatie zal terugkomen voor de gelovigen bij de komst van Yeshua. Zoals Jesaja daarover zingt:Jesaja 61:10 Ik ben zeer vrolijk in de HEERE,

mijn ziel verheugt zich in mijn God,

want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil,

de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan,

zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad,

en een bruid zich tooit met haar sieraden.

 

Ook Paulus heeft het daarover:

 

2 Korinthe 5:2-3 Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden, 3. als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.

 

Wie zich bewust is van zijn zondigheid weet zich naakt. Adam en Eva kruipen dan ook zover mogelijk weg en gebruiken vijgenbladen om zich te bedekken. Als mensen er bewust voor kiezen om naakt of bijna naakt te lopen is dat een vorm van rebellie die uit de duisternis komt.

 

Adam en Eva schamen zich schuldbewust in hun naaktheid voor God. Maar God zoekt Adam en Eva op.  In Zijn liefde voor hen slacht Hij een dier. Er vloeit bloed om de zonde te bedekken en de huid van het dier dient om de naaktheid te bedekken. Maar dan moeten ze ook weg bij “de Boom des Levens”, waarmee Yeshua in al Zijn heiligheid naar voren komt. Dit was noodzakelijk om te voorkomen dat zij voor eeuwig in zonden zouden leven. Cherubs bewaken die heiligheid. Deze soort engelen van hoge rang wordt altijd beschreven wanneer het gaat om de troon van God en de heerlijkheid van God.

Vervloeking en belofte

De centrale tekst (Genesis 3:14,15) houdt in de eerste plaats een vervloeking in voor de satan.

Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.

 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar Zaad;

Yeshua veroordeelde satan in overeenstemming met Zijn Vader:

Johannes 8:44 …… die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.

 

Dat die vervloeking ook omgezet wordt in liquidatie wordt in Openbaring geprofeteerd, maar daaruit blijkt dat gelovigen worden ingezet in die strijd om satan neer te werpen:


Openbaring 12:9-11 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.
10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

We hebben altijd geleerd dat Yeshua de satan heeft overwonnen. Natuurlijk is dat zo,  maar daarmee is de kous niet af. Juist omdat Hij die strijd volbracht heeft, zijn wij in de positie de strijd in Zijn kracht aan te gaan. Wij, als navolgers van Yeshua, staan in diezelfde strijd:

Filippenzen 1:27-30 Alleen, wandel het Evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest, en dat U SAMEN EENSGEZIND STRIJDT DOOR HET GELOOF IN HET EVANGELIE, 28. en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit. 29. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, MAAR OOK VOOR HEM TE LIJDEN, 30. OMDAT U DEZELFDE STRIJD HEBT als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort.

We zien dus dat we moeten getuigen en uitkomen voor Hem die ons verlost heeft.  Dat is een strijd waarin volharding en trouw nodig is…. en uiteindelijk is dat Zijn strijd waarin Hij overwinning geeft.

2 Timotheüs 2:12 Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen. 13. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

Belofte:

Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

We zien in deze belofte dat de kop van de slang vermorzeld zal worden. Dat betekent Zijn ondergang. Maar we zien hierin ook dat we in die strijd schade zullen ondervinden (het vermorzelen van de hiel). De kruisiging van Yeshua leek een overwinning voor satan, maar toen Yeshua opstond uit de dood bleek het de grootste overwinning te zijn die je maar kunt bedenken.  Hij is het Zaad dat in deze tekst met een hoofdletter is geschreven. Hij was degene die de wetmatigheid van “de zonde die tot de dood leidt” heeft verbroken. (In de HSV is het Hebreeuwse  woord voor “zaad”  - זֶרַע zera - vertaald met “nageslacht”, maar dat is niet juist). Yeshua nam al onze zonden mee in de dood, maar het LEVEN kwam daaruit voort voor hen die zich één met Hem in strijd en overwinning mogen weten.

In deze tekst gaf God de belofte van HET ZAAD:  Yeshua: God in het vlees, die uit de vrouw geboren zou worden.  Hij, YESHUA is het beloofde ZAAD. God als mens, YESHUA, hetgeen betekent “God Redt”!

De ongerepte schepping was maar van korte duur. De zachte wind, waarin ze de stem van God herkenden als Hij in de hof wandelde, was verdwenen. Nu zouden de gevolgen van hun zonde pijnlijk merkbaar worden.

De mens die naar het beeld van God was geschapen, was een geschonden beeld van God geworden. Zijn eer was daarmee aangetast. Men moest hard werken om voedsel te verbouwen. De aarde zou dorens en distels voortbrengen.  Pijn bij de geboorte van de kinderen.  Strijd bij de echtelieden en de kinderen onderling. Voortdurende vijandschap die dwars door families heengaat. De dood en ziekte deden hun intrede, hun lichamen zouden terugkeren tot het stof waaruit ze gevormd waren.  

Maar ondanks alles was er die BELOFTE, die redding zou brengen. De slang was vervloekt, die moest stof eten. De mens kreeg daarentegen een belofte en werd niet vervloekt. De vloek die de mens verdiende kwam op YESHUA“De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, YAHWEH heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.” Jesaja 53:5,6

Ida