English & other languages, click here!

Grote Verzoendag - als straks de Hogepriester naar buiten komt

Vorige week vierden we het Bazuinenfeest, als eerste uit de reeks van Najaarsfeesten die nog op hun toekomstige vervulling in Christus wachten.
Het Bazuinenfeest heeft alles te maken met de eindstrijd die aanbreekt, zoals die o.a. in Joël 2 beschreven wordt.  In dit hoofdstuk van Joël staat tweemaal “Blaas de bazuin in Sion!”. Er staat ook tweemaal: “Verheug u wees blij”. 

Zie deze pagina.

Work in progress!

 

De Grote Verzoendag (dit jaar -2021- beginnend op de avond van 15 september) is de meest heilige dag in het Joodse jaar. Maar in het Nieuwe Verbond krijgt dit feest een heel belangrijke plaats. Het is onderdeel van een werk van God, dat zijn uiteindelijke vervulling krijgt als de verzoening tussen Yahweh en Zijn volk in Yeshua plaatsvindt:  

Zacharia 12:9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.
11. Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddo.
12. Het land zal rouw bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,
13. het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14. al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Veel christenen vinden het niet nodig om bij deze dag, door God ingesteld, stil te staan. Maar als je beseft dat Christus hierin ook vandaag nog de centrale rol vervult, dan zal dat oud-testamentische feest je met blijdschap en dankbaarheid vervullen en tot een nieuw-testamentisch feest worden. Zonder een hogepriester mist deze dag haar diepste betekenis, maar met de hemelse Hogepriester valt alles op zijn plaats.

Wat in de tabernakel gebeurde, was een afbeelding van wat later in de hemel, het hemelse Heilige der Heilige, werkelijkheid werd. De hogepriester in het eerste verbond had tot taak verzoening met God te bewerken door het offeren van twee geitenbokken als zondoffer en een ram als brandoffer voor het hele volk Israël werden geofferd. Daarnaast werd een stier geofferd voor de zonden van de hogepriester en zijn naasten. Met het dierenbloed werden de zonden bedekt, maar nog niet weggenomen. Het volk wachtte ademloos tot het moment dat de Hogepriester weer naar buiten kwam, want dan wisten ze dat God het offer had aanvaard en dat de zonden niet meer toegerekend werden.  Dit alles was een aardse afbeelding van wat er werkelijk in de hemel plaatsvindt. De verzoening kwam later door het mensenbloed van Yeshua tot stand:

Hebreeën 9:15 En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen.

 

De Grote Verzoendag moet nog komen!

Wij gedenken het offer van onze hemelse Hogepriester van het vernieuwde verbond, naar de ordening van Melchizedek, die Zichzelf als smetteloos lam offerde en wiens bloed aangeboden werd in het hemelse Heilige der Heiligen om voor Zijn volk verzoening te doen. Wij wachten ook op het moment dat de hemelse Hogepriester het Heilige der Heiligen verlaat,  Zijn voeten op de Olijberg zullen staan en Hij zo naar buiten treedt en de verzoening tussen God en Zijn volk Israël werkelijkheid wordt. Dat is de grote verzoendag!!!!

Het is goed om op de volgorde van de najaarsfeesten te letten, want in diezelfde volgorde zal God Zijn plan volvoeren.

Een gezegende Grote Verzoendag!

 

GROTE VERZOENDAG…

 

Op deze dag wil ik beschroomd gedenken

Maar in verwondering

Yeshua’s dood om Leven mij te schenken

Omdat ik zelf de weg van dood inging…..

 

Op deze dag  herinner ik de dagen

Waarin uw Tora niet mijn richtsnoer was

Toch heeft U mijn onwetendheid verdragen

En gaf U mij geboden als kompas…

 

Op deze dag besef ik weer terdege

’t vervult mij met ontzag

Hoe U de vloek verandert in de zegen

Door ‘t bloed dat U het Heiligdom in bracht

 

Op deze dag wilt U dat wij gedenken

Dit zegt U ook,  in ‘t Woord dat Leven is,    

Dat U met bloed de aarde zult doordrenken *

Wie zich verhardt vindt geen behoudenis

 

Op deze dag wil ik er ook bij stil staan

Dat Israël, het volk dat U verkoos   

met luide stem “Baruch Hashem”  laat horen 

 Verzoenend komt Yeshua dan naar voren 

Wanneer Zijn voeten op d’Olijfberg staan

 

Op ied’re dag wil ik ootmoedig roemen

In U die alle schuld vergeeft

Die wij belijdend voor Uw troon benoemen

die tot ons onheil  waren aangekleefd.

 

Op die dag dat U t’rugkeert uit de Hoge

Is de verzoening door Uw bloed een feit

U wist dan alle tranen van de ogen

We zijn bij U in alle eeuwigheid!

 

Adinomis

 

* (Ez. 32:6 – Openb. 14:20) 

Ida