English & other languages: click here!

1 Petrus 5 Slot 1e brief, instructies, zegeningen en groeten

Tot slot van deze eerste brief bindt Petrus de oudsten op het hart 'de kudde van God die bij hen is' uit vrije wil te hoeden. Er is niemand die hen dwingt, de zorg voor die kudde moet oprecht uit het hart komen. Verder geeft Petrus nog aanwijzingen voor de verhouding tussen oudsten en jongeren. Hij bemoedigt de lijdende gelovigen nog eens: God is de Verlosser. Hij sluit af met een zegenwens, lofprijzing en groeten.

1 Petrus 5:1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:

De ouderlingen onder u roep ik ertoe op........ vanaf het begin van het ontstaan van de gemeente, tijdens de uittocht van Egypte, kende Israël de positie van ouderlingen of oudsten ((Exodus 3:16; Ex.12:21 en Ex. 19:7). Aanvankelijk waren het gewoon de oudste mannen van een stam of familiehoofden. Op advies van Jetro verzamelde Mozes 70 oudsten uit het volk om met hem recht te spreken in de diverse probleemzaken onder het volk.  

als medeouderling en getuige van het lijden van Christus...... Petrus verheft zich niet boven de leiders van deze gemeenten als hij zich medeouderling noemt. Hij voert geen heerschappij! Zo had Yeshua het ook bedoeld. 

Mattheüs 23:8-11 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10. En u mag niet meesters genoemd worden, WANT ÉÉN IS UW MEESTER, NAMELIJK CHRISTUS. 11. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn.

als getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden....... Petrus is getuige geweest van het lijden van Yeshua, daarom vestigde hij ook zo de nadruk op ons lijden in navolging van onze Heiland. Hij was ook een deelgenoot van de heerlijkheid van Yeshua. Hij had Hem immers in volle heerlijkheid op de berg gezien (Mattheüs 17:1-13) en later ook in Zijn verheerlijkte opstandingslichaam. Zo kon Petrus ook getuige zijn van de beloofde heerlijkheid die Yeshua door Zijn lijden en sterven verworven had. 

1 Petrus 5:2-3 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 3. ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.

Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op....... Petrus was zich heel goed bewust van de goddelijke taak die Yeshua hem had opgedragen aan de oever van de Zee van Tiberias, toen Yeshua hem op drie manieren opdroeg om voor Gods kudde te zorgen, (Johannes 21:15-17). Hij spoorde de ouderlingen aan om de gemeente te leiden en goed in het oog te houden. Niet uit een gevoel van verplichting, maar van harte en ijverig. Niet om rijk te worden en de baas te spelen over de kudde van God, maar door een voorbeeld te zijn.

1 Petrus 5:4 En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

Petrus herinnerde de herders van deze gemeenten in Klein Azië eraan dat ze zich op een dag zouden verantwoorden voor hun Opperherder, die wil weten wat ze met Zijn kudde deden.

Bij Zijn komst ontvangen de ouderlingen dan de krans van heerlijkheid en vreugde, een krans die blijvend is en niet zal verdorren zoals dat met de lauwerkransen uit die tijd het geval was.

1 Petrus 5:5-7 Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. 6. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig....... Jongeren zijn vaak ondernemend, enthousiast, maar ze moeten hier in de gemeente toch echt een stapje terug doen en de ouderen dienstbaar zijn. Tegelijk realiseert Petrus zich dat dit voor iedereen geldt: wees allen elkaar onderdanig! 

Wees met nederigheid bekleed........ het feit dat iemand zich ermee moet bekleden laat zien dat de mens van nature niet nederig wil zijn.  Wie nederig is geeft de ander een hogere status. Paulus drukt dat ook heel mooi uit in zijn brief aan de Filippenzen:

Filippenzen 2:3-4 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. 4. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade....... 

In Jakobus 4:6 lezen we ook deze tekst. Hetzelfde hoofdstuk noemt in het in vers 16 hoogmoed als mensen plannen maken zonder God daarin te betrekken. Het zijn de mensen die vertrouwen op hun rijkdom, of status, maar niet op God. (1 Tim. 6:17b)  De eerder vermelde tekst uit Filippenzen spreekt zich eveneens uit over die nederigheid, die voortkomt  uit liefde tot God en afhankelijkheid van God, wat zijn uitwerking heeft op de naaste.

geeft Hij genade....... Wie zich nederig afhankelijk maakt van het bestuur van God in zijn leven, zal Zijn genade ervaren. Dat is een Bijbelse belofte die daarom betrouwbaar is. Spreuken 11:2 noemt dat zelfs wijsheid. We zullen Zijn liefde ervaren omdat Hij ons die zo graag wil geven. Niet omdat we iets goeds gedaan hebben, maar omdat we van Hem zijn. Dat is onvoorwaardelijke liefde die niet ontvangen kan worden omdat we zo goed zijn. Het is andersom: omdat Zijn liefde in ons is, willen we het goede - dat wat Hij wil - doen! 

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt...... Als God ons op dit moment in een nederige positie plaatst, is het goed als we ons vol vertrouwen onderwerpen aan Zijn plan.  Hij kent de bestemde tijd om ons te verhogen. 

Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u...... er staat niet 'geef je zorgen maar aan Mij' of 'leg ze maar bij Mij neer'. Nee, er staat "werp ze Hem!" Het wegwerpen is zoiets als "weg ermee!" Zorgen die we in gebed brengen zijn lang niet uit onze gedachteworstelingen verdwenen. Het 'wegwerpen' wil zeggen: "God, redt U zich er maar mee, ik kan het niet!". Om dan vervolgens rust te hebben 'Mijn zaak ligt bij God'. Terwijl ik dit schrijf schieten me enkele regels van de berijmde psalm 138 te binnen:


Hij zal zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden. 

 

1 Petrus 5:8-9 Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 9. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.

uw tegenpartij, de duivel, gaat rond....... we zijn niet alleen met God op deze wereld, er sluipt iemand rond die het op ons heeft voorzien. Een brullende leeuw: verschrikkelijk bedreigend (!), ja, maar ook vaak sluipend....  In Psalm 91:3 wordt hij vergeleken met een vogelvanger.

Een vogelvanger maakt geen geluid. Hij zou alles bederven wanneer hij de vogels zou laten schrikken. Zo stil mogelijk zet hij zijn vangnet en met zoete tonen probeert hij zijn slachtoffers te lokken totdat ze in zijn net zitten. De duivel doet zich ook voor als een "engel van het licht". (2 Korinthe 11:14). Op allerlei manieren is hij op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Hij weet onze zwakke plekken en momenten waardoor hij greep op ons wil krijgen. De duivel is een echt bestaand wezen, zoals wij, maar veel krachtiger. Hij is niet stoffelijk, maar hij is er wel degelijk. Soms voel je zijn aanwezigheid. Hij wil onze ondergang. Maar we moeten weten dat hij zelf ten onder zal gaan. Tijdens het komende Koninkrijk van God gaat hij 1000 jaar in gevangenschap en daarna het oordeel: de hel. 

Wees nuchter en waakzaam....... Nuchter benje wanneer je je niet laat beïnvloeden door wat er om je heen of binnenin je afspeelt, maar trouw blijft aan je geloof. Waakzaam zijn, is: opletten en klaarstaan om in te grijpen als er iets afwijkt van het goede. Waakzaam ben je vooral wanneer je in de bescherming van Yeshua blijft. Buiten Zijn bescherming ben je uiterst kwetsbaar.  Dus wees je daarvan voortdurend bewust. Vertrouwen op Yeshua is Nuchter zijn. Het wordt een levenshouding.

Johannes 15:4-5 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. 5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt...... Word je echter vervolgd om je geloof, zoals dat in heel de wereld gebeurt, blijf dan sterk en moedig en bied weerstand! Verloochen je geloof niet, maar blijf standvastig. Als je wegloopt en je hem de rug toekeert, valt hij aan. Blijf hem in zijn ogen kijken en hij druipt af. Probeer het maar eens met een kat. Die kan er niet tegen als je die indringend aankijkt…… 

Jakobus belooft in een soortgelijke tekst: hij zal van je vlieden, of te wel op de vlucht slaan. (Jakobus. 4:7) Hij die in mij is (de Heilige Geest van Yeshua) is sterker dan hij die in de wereld is.  Dat is weerstand bieden!

1 Petrus 5:10-11 De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen. 11. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

De God nu van alle genade, moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen....... de God van alle genade, de gevende God die ons zoveel wil schenken, wiens hart van liefde overloopt, zal ons toerusten, versterken, bevestigen, funderen....... op Zijn tijd! Hij verlangt naar het moment om dat met de ware gelovigen te delen.  Maar ik heb in deze zin iets overgeslagen...... – na een korte tijd van lijden – . Het is Petrus die meer dan ons christendom beseft dat dit niet zonder lijden kan! Hij heeft het lijden van Yeshua meegemaakt. Hij wil - samen met hen die hij aanschrijft en die dit lezen en ter harte nemen - Yeshua in alles volgen. Ook in het lijden. Petrus heeft in de gevangenis gezeten om zijn vrijmoedig getuigenis. Hij is zelfs om zijn geloof gedood. Yeshua zei tot de Emmaüsgangers: 

Lukas 24:26-27 Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? 27. En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.

‘Door lijden tot heerlijkheid’, dat is de kern van wat Yeshua zei. Het was nodig dat Hij hen daarover onderwees uit het Eerste Testament, dat door zoveel gelovigen van deze tijd verwaarloosd wordt, waardoor zij het lijden niet begrijpen.
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

1 Petrus 5:12-14 Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. 13. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is, en Markus, mijn zoon. 14. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen.

Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is....... Petrus heeft deze brief waarschijnlijk gedicteerd aan Silvanus (de Latijnse vorm van Silas) en daaronder iets eigenhandig geschreven, Zo deden dat meer Bijbelschrijvers: Jeremia, Paulus en hier Petrus. De weinige woorden van Petrus zijn in de Jaïr website wel uitgegroeid tot meer woorden, omdat ze in verband worden gebracht met andere Bijbelplaatsen. De meerdere woorden mogen verduidelijken, maar beslist geen afbreuk doen aan wat Petrus door Gods Geest heeft geschreven. Het gaat hier om: de ware genade van God waarvan ik hoop en bid dat ook degenen die dit lezen hierin staan. 
U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is....... in het commentaar van de Joodse David H. Stern las ik dat de naam Babylon gebruikelijk dienst deed vanwege de censuur op de brieven. Het zou hier dus gaan om de gemeente te Rome. 

en Markus, mijn zoon...... Petrus noemt Markus zijn zoon omdat hij een bijzondere band met hem had in de liefde van Christus. 

Groet elkaar met een kus van de liefde....... Petrus moedigt de gemeente tenslotte aan om elkaar volgens hun gewoonte met de ‘heilige kus’ van Gods liefde te begroeten en  door een zegen van vrede uit te spreken . Deze twee dingen – liefde voor elkaar en vrede – zijn vooral nodig voor degenen die lijden omdat ze in tijden van verdrukking leven.

Amen.......In dit hoofdstuk wordt tweemaal het woordje Amen gebruikt: vers 11 en 14. We hebben geleerd om het gebed ermee af te sluiten en daarmee heeft het woord in veel gevallen een enigszins onbeduidende inhoud gekregen. Zoiets als "einde".

Het woord "AMEN" houdr echter heel veel in. Betekenissen:

het zal vast en zeker zijn

zo zij het

God heeft mijn gebed verhoord

waarheid

ik stem ermee in  (1 Kor. 14:16)

 

Het woord wordt meestal als bevestiging op een lofprijzing voor God gebruikt of bij een uitgesproken zegen., zoals hier bij de slotzegen van de eerste brief van Petrus.

Ida