English & other languages: click here!

Mattheüs 24 - TEKENEN VAN DE SPOEDIGE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

TEKENEN VAN DE SPOEDIGE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

Geliefde broeders en zusters, de dag van de Wederkomst van onze lieve Heiland, de Here Jezus Christus, duurt niet lang meer. Hoe kan ik dat toch zeggen terwijl Matt. 24:36 zegt ---
“Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.”

Niemand, ook ik niet, weet wanneer de Here Jezus Christus precies terugkomt naar de aarde. Maar tóch wijst de Heiland ons in de bijbel op een groot aantal tekenen, waaruit wij kunnen afleiden dat Zijn Wederkomst voor de deur staat en elk moment kan geschieden. Naar deze tekenen moeten wij ons richten. Het is een geweldige genade van God, dat Hij over bepaalde voortekenen van de Wederkomst spreekt. 

Want in Matt. 24:42-44 roept God ons op om te waken en toebereid te zijn, voor die grote dag als Hij komt.om En wanneer wij de tekenen herkennen die Hij in Zijn Woord noemt, dan krijgen wij als het ware een geestelijke push om geestelijk nóg alerter te zijn.

Die in de bijbel genoemde tekenen zijn af te leiden uit alle aspecten van het leven om ons heen, zowel politiek als maatschappelijk.

Maar tevens zijn deze tekenen zo veelomvattend en vaak zo normaal geworden, dat wij heel gemakkelijk zorgeloos over die tekenen heen kunnen stappen. Wij zien ze dan niet meer als waarschuwingen van God.

In deze bijbelverkondiging wil ik kort deze tekenen behandelen. Om u te stimuleren om allereerst lezend in de bijbel, maar dan vervolgens om u heen kijkend, kijkend naar het journaal, lezend in de krant, Gods Heilige Geest tot uw hart te laten spreken: “Jezus komt spoedig terug”. Zodat u zich geestelijk volkomen op Zijn Wederkomst zult voorbereiden.

De tekenen kunnen grofweg als volgt worden ingedeeld:

1. OORDEELSTEKENEN

Matt. 24:3,6-7 --- “En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld? …………………………… En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; ……………
………………en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.”

U zult misschien zeggen, dat er altijd oorlogen zijn geweest. Maar nooit zijn er zoveel (burger)-oorlogen en opstanden en revoluties geweest als in de laatste 100 jaren. Terwijl ik dit schrijf, zijn er tientallen brandhaarden op aarde.

Honger is er ook altijd wel geweest. Maar door de geweldig groeiende wereldbevolking en de op egoïstisch kapitalistische leest geschoeide economieën nemen de hongersnoden in derde-wereldlanden toe. 20% van de mensen op aarde heeft rijkelijk te eten. 30% heeft maar net genoeg, 50% lijdt aan chronische ondervoeding. Dit is de situatie nu.

Overal duiken pestilentien op. Denk aan aids, varkenspest, gekke koeienziekte, vogelgriep, etc. Miljoenen mensen overlijden jaarlijks aan kanker, aan malaria. Tuberculose en pokken steken overal weer de kop op.

Tussen 1897 en 1966 (een periode van 70 jaar) telde men op aarde 27 zware aardbevingen met een kracht van meer dan 6 op de schaal van Richter. Tussen 1967 en 1976 (een periode van slechts 10 jaar) waren er reeds 180 aardbevingen met een kracht van meer dan 7 op de schaal van Richter.

2. TEKENEN ROND ISRAËL

Matt. 24:32-33 --- “En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is."

In de bijbel is de vijgenboom, maar ook bijvoorbeeld de olijfboom, steeds een beeld van Israël. En Jezus zegt hier in dit Schriftgedeelte eigenlijk: “Let op Israël, houdt in de gaten wat er met Israël gebeurt, want daaraan zul je herkennen dat Mijn wederkomst voor de deur staat”.

De twee belangrijkste tekenen rond Israël om ons aan Zijn spoedige Wederkomst te herinneren zijn de volgende

• De massale terugkeer van Joden naar het land Israël sedert het begin van de 20e eeuw. (In 1948 werd de staat Israël opnieuw opgericht)

Nadat de Joden Christus hadden verworpen, werd enkele tientallen jaren later Jeruzalem volkomen door de Romeinen verwoest. 

De Joden werden verstrooid over de gehele aarde. Maar God had in tientallen profetieën beloofd dat Hij Israel zou herstellen (lees bijv. Zach. 10:9, Ezech. 37:1-14).

En nadat in het begin van de 20e eeuw voor het eerst over een nieuw te stichten staat Israël werd gesproken, begonnen de Joden met miljoenen terug te komen naar Israël. En ook nu nog komen
jaarlijks tienduizenden Joden naar Israel vanuit alle landen van de wereld. Lees ook Ezech. 37:21-22 en Jes. 11:12.

De existentie van de staat Israël leidt tot wereldwijde ergernis.
Alleen reeds het enkele bestaan van Israël, is een doorn in de ogen van bijna alle volkeren op de aarde en niet alleen de Arabische volken. Ook roept met name de plaats die Israël aan de stad Jeruzalem wenst te geven heel veel weerstand op.

Moslims én veel christenen vinden immers dat juist zij recht op die stad hebben.

Van de vier dekkleden die het Heiligdom van de historische Israëlitische Tabernakel, welke een schaduwbeeld is van Gods raadsplan, bedekten. Als wij ons geestelijk gezien onder deze dekkleden bevinden en dus in het Heiligdom zijn, d.w.z. een heiligdom wandel hebben, dan zullen wij veilig zijn voor de komende zware tijden en kunnen wij met Zijn vrede in ons hart Zijn wederkomst tegemoet zien.

"JERUZALEM ga Ik maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.” Zacharia 12:2 

Geliefde broeders en zusters, let u toch ook vooral op het zogenaamde “vredesproces” rond Israël en de Palestijnen.
In 1 Thess. 5:3 staat geschreven --- “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;”

Waakt, en let op Israël, Gods uitverkoren volk.

3. TEKENEN IN HET DAGELIJKSE (MAATSCHAPPELIJKE) LEVEN VAN DE MENSEN

Hierover kan men lezen in Matt. 24:37-39, maar wij zullen over hetzelfde lezen in Luk. 17:26-30 --- “En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen. Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden.”

Waar zijn de mensen in deze dagen vooral mee bezig? Zij vooral bezig met zichzelf en met de bevrediging van hun eigen verlangens. Maar hun verlangens zijn geen geestelijke verlangens, maar alleen maar vleselijke. Het egoïsme en individualisme is ten top gestegen. Men leeft een egoïstisch leven in het vlees. Alles draait om lekker eten en drinken en om seks. En als het daar bij individuele mensen niet om gaat, dan gaat het wel om de carrière en de pleziertjes, de hobby's en de vakanties.

Laten wij onszelf goed onderzoeken op de tendens in ons leven. Hoe brengen wij ons leven door? In zelfzucht? Verlangen wij naar de geestelijke dingen die God ons kan geven? Verlangen wij om Hem te dienen en ons voor de Wederkomst toe te bereiden?

4. VERHOGING VAN SATAN’S ACTIVITEITEN

Satan weet dat hij nog slechts een korte tijd heeft om nog zo veel mogelijk mensen verloren te laten gaan. Hij maakt zich niet druk om verstokte ongelovigen en om die christenen die alleen maar in het vlees leven en met zichzelf bezig zijn.

Satan weet echter dat er een categorie mensen is (gelovig en ongelovig) met een geestelijke honger in het hart. Deze mensen probeert hij op de valreep nog te pakken te nemen. Hoe?

• Satan probeert hen valselijk te verleiden met valse profeten en leerstellingen.

• Hij probeert de waarachtige christenen te vervolgen. Alleen al in de 20e eeuw zijn er ongeveer 27 miljoen christenen vermoord in communistische en islamitische landen.

Overal in de wereld worden gelovigen vervolgd. Wie met Jezus leeft ervaart dat in meer of mindere mate. Er zijn landen waar gelovigen de gevangenis ingaan en worden gedood. Denk aan de vele slachtpartijen onder christenen in Afrika. d. Ik noem als voorbeelden Egypte, Cuba, India, China, Iran, Indonesië, Malediven, Marokko, Sri Lanka, Tunesië, Turkije.

• Satan probeert de liefde in het hart te laten verkillen doordat de mens de wetten van God veracht. Abortus mag! Euthanasie mag! Pornografie mag! Homosexuelen mogen een wettelijk huwelijk aangaan! Echtscheiding is aan de orde van de dag.

Matt. 24:4-5, 9-12 --- “En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide. Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden. ……………………. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkillen.”

Het Griekse woord “ano’mia” dat met “ongerechtigheid” is vertaald, betekent letterlijk: “minachting of schending van de wet, onwettige daad, wetsverachting”. Broeders en zusters, herkent u de sfeer in onze tijd? Men veracht nu de wetten van de overheid, maar met name de goddelijke wetten, op grote schaal. Christelijke normen en waarden? Toe nou zeg, doe even normaal! Weest toch blij dat we ons van dat knellende juk hebben losgemaakt! Dit is nu de boodschap in de wereld. Broeders en zusters, herkent u deze duistere sfeer?

Laten we toch grondig ons hart onderzoeken of die wetsverachting niet ook in ons hart aanwezig is. We worden nudoorsatan aan het nieuwe normaal onderworpen, omdat we de Tora afwijzen, krijgtsatan de ruimte.

Het woordje “liefde” komt van het Griekse “achapé”, dat “goddelijke, overbuigende liefde” betekent. En deze liefde ontbreekt ten ene male nu in de wereld en zelfs in vele harten
van christenen. Dat de Here Jezus Christus ons toch Zijn grote genade mag schenken en onze harten overvloedig mag vullen met Zijn Liefde door de uitstorting met de Heilige Geest (Rom. 5:5).

5. WERELDWIJDE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE

Wederkomst zal aan alle volkeren ter wereld het Evangelie zijn gepredikt. God wil dat ieder mens de kans heeft gekregen om zich tot Hem te bekeren. Matt. 24:14 ---

“En dit EVANGELIE VAN HET KONINKRIJK  zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.”

Op dit moment verspreiden meer dan 1500 christelijke radio- en televisiestations het evangelie over de gehele wereld. De bijbel is inmiddels in bijna 2000 talen vertaald en 97% van de mensheid kan het lezen. In China en de voormalige Sovjet-Unie vinden grote opwekkingen plaats. Alleen in China bekeerden zich reeds 50 miljoen mensen.

Nog even en dan heeft elk mens ooit het evangelie gehoord en voor Christus kunnen kiezen. Leest u in dit verband ook Hebr. 12:26. Nog éénmaal zal Hij de aarde bewegen door de verkondiging van het Evangelie en op de valreep zullen vele mensen nog gelegenheid gegeven worden om zich te bekeren en gered worden.

6. CHRISTUS VERLAAT VELE TRADITIONELE KERKEN

Dit teken van de naderende Wederkomst zou ieder van ons geweldig moeten doen schrikken. Maar toch zal het gebeuren! Sterker nog, het is reeds op grote schaal gebeurt en het zal nóg meer gebeuren.

Terwijl het evangelie over de ganse wereld verkondigd wordt en mensen tot geloof in Christus komen en behouden worden, is de geestelijke situatie in vele gevestigde traditionele kerken bedroevend. Jezus zegt: “Vele eersten zullen de laatsten zijn, maar de laatsten zullen de eersten zijn”.

Hun banken zijn leeg gelopen of zijn voor een groot deel gevuld met schijnchristenen, die de kracht van de godzaligheid en het geloof in de Opstanding van Jezus hebben verloochend (2 Tim. 3:5, Openb. 2:3; 3:8).

Hoewel er zeker ook in die kerken toch nog trouwe, vurige kinderen Gods zullen zijn. Maar het Woord zegt ons, dat op een zeker ogenblik de geestelijke situatie in een kerk zodanig kan zijn verslechterd, dat Jezus die kerk verlaat. Matt. 23:37-38 en 24:1a --- “Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. WANT IK ZEG U: GIJ ZULT MIJ VAN NU AAN NIET ZIEN, TOTDAT GIJ ZEGGEN ZULT: GEZEGEND IS HIJ, DIE KOMT IN DEN NAAM DES HEEREN!

En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen……………………………………….”
Hoewel ook dit Schriftgedeelte in eerste instantie op Israel slaat is het ook een waarschuwing voor ons. Als wij van onze gemeente of ons hart een rovershol en een moordenaarshol hebben gemaakt (Matt. 21:12 e.v.) en wij de waarschuwingen van het Woord van God in de wind slaan en ons tóch niet willen bekeren, dan zullen de gemeente of ons hart geestelijk worden verwoest en dan zal Hij ons verlaten.

Maar voor Zijn ware volgelingen is er een troost te vinden in Matt. 24:1. Zijn ware discipelen zal Hij nooit verlaten, zij zullen bij Hem blijven.

Geliefde broeders en zusters, verstaat u nu dat wij op de hoogte moeten én kunnen zijn van de tijden vlak voor de Wederkomst van Jezus? Laat Gods Heilige Geest u toch overtuigen van de Waarheid van het Woord van God en van de ernst van deze tijd (Joh. 16:7-11), zodat u zich kunt voorbereiden en gereed zult zijn als Hij komt. Laten wij toch met ernst ons hart onderzoeken en elke hinderpaal opruimen.

• Satan probeert de liefde in het hart te laten verkillen doordat de mens de wetten van God veracht. Abortus mag! Euthanasie mag! Pornografie mag! Homoseksuelen mogen een wettelijk huwelijk aangaan! Echtscheiding is aan de orde van de dag.

Het Woord zegt ons, dat op een zeker ogenblik de geestelijke situatie in een kerk zodanig kan zijn verslechterd, dat Jezus die kerk verlaat. Matt. 23:37-38 en 24:1a --- “Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn! hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeen vergaderen,

Laten we eens 1 Thess. 5:1-11 lezen om te zien wat Paulus schrijft over dit onderwerp: “Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. (kinderen Gods kennen de tijden!) Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. (leest u Matt. 24:27) Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

Maar gij,broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. (omdat wij in het Licht van Christus wandelen én de tekenen van Zijn wederkomst kennen) Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet (geestelijk) slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

Leest u Matt. 24:42-44) Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken; Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.”

In de laatste verzen (vers 8-10) wordt over een deel van de geestelijke wapenrusting Gods gesproken. In Efez. 6:12-18 kunt u hier meer over lezen. Maar óók zien wij hier een beeld van de vier dekkleden die het Heiligdom van de historische Israëlitische Tabernakel, welke een schaduwbeeld is van Gods raadsplan, bedekten. Als wij ons geestelijk gezien onder deze dekkleden bevinden en dus in het Heiligdom zijn, d.w.z. een heiligdom wandel hebben, dan zullen wij veilig zijn voor de komende zware tijden en kunnen wij met Zijn vrede in ons hart Zijn wederkomst tegemoet zien.

Welke zijn die dekkleden? 1 Thess. 5:8 geeft een beeld van de eerste drie kleden:

Het 1e dekkleed is het tabernakelkleed. Het is het geloofskleed van geloof in Jezus.

Het 2e dekkleed is het geitenharenkleed. Het is het kleed der hoop (o.a. op Zijn Wederkomst). D.w.z. heiligmaking in de kracht van de Heilige Geest.

Het 3e dekkleed is het rode ramsvellenkleed. Het is het kleed der liefde Gods in onze harten.

Het 4e en bovenste dekkleed zien we in schaduwbeeld in 1 Thess. 5:9-10. Dit is het lelijke, onooglijke en taaie dassenvellenkleed. Het is het oordeelskleed. Dit kleed was bestand tegen alle weersinvloeden: de hitte van de zon, zandstormen, slagregens. Het Heiligdom werd er geheel door beschermd. Dit kleed verwijst ons naar onze dierbare, lieve Heiland Jezus, die onschuldig voor onze zonden aan het kruis werd geslagen en het volle oordeel van God heeft opgevangen, opdat wij veilig zouden zijn.

Broeders en zusters, is God niet goed, dat Hij ons waarschuwt voor de komende ernstige tijden, ons veilig doet schuilen onder het Bloed van Jezus en ons bekleed met het kleed der gerechtigheid van Zijn Zoon?

Als u uw zonden hebt beleden en dan schuilt in Jezus, dan bent u veilig en dan kunt u nuchter zijn (1 Thess. 5:8) en met vertrouwen Zijn wederkomst tegemoet zien. Jezus komt spoedig terug om Zijn Koninkrijk op deze aarde te vestigen.

hjms

Jur